8
Qayntaun maqtaqalhiniꞌ xanati
Ex astan ni Jesús alcha lakataun aspajun yu junkan Xaꞌaspajun Olivos. Tejkan ixtunkuminta ni Jesús al laka ay lakatajtan, ancha tachun ni lapanakni talaqꞌanꞌol. Taulalcha la ixpulakna ni laka ay lakatajtan ex aqtaylcha jalakmalaniy.
Ex yu fariseos ali ni lapanakni yu ixtamasuy ixlhachimoꞌonkꞌan ni israelitas, yuꞌuncha talhiminil qayntaun xanati yu tatemal makanaꞌ laqtaqal, tꞌatamal qayntaun yu jantu ixapay kaval. Tamaqayaul ixtanꞌajna taꞌan ixtayanal ni lapanakni. Ex tajunil ni Jesús:
—Jamalaniniꞌ, ni aniy xanati yucha temakal makanaꞌ laqtaqal kun yu jantu ixapay kaval. La ixlhachimoꞌon ni Moisés ancha lhinajun kalaklakatꞌalmakal xanatin yu chuncha talay. Yu uxintꞌi, ¿tas naꞌuncha?
Chuncha tamakal va para lay katatislajmal ni Jesús. Pero yucha taqayntal, aqtayl jatsꞌoqnun lakatꞌun kun ixmakaꞌ. Vananaj ixtataylhaanita lhisakminin, ex tayal ni Jesús jalakjunil:
—Xaqayntaun uxiknan yu jantu kalhitsukul talaqalhin yucha pꞌunaj katanqalhunil chiyux y katꞌalal.
Ex aqtaun taqayntachoqol ni Jesús, taylhaꞌal jatsꞌoqnuꞌ lakatꞌun la ixmakaꞌ. Tejkan chuncha taqasmaklhi tacha jalakjunil ni Jesús ex taꞌaqtaylcha taꞌan por qayntamin. Yu tapꞌulꞌal va yu xapaynincha ixtajunita tus taꞌanꞌolcha. Ex ni Jesús laqtsꞌil ni va xꞌamancha tamakaul ni xanati. 10 Chuncha tayal, va junil ni xanati:
—¿Tas ancha tayanal ni lapanakni? ¿Jantucha matichun kamukꞌanin laqtaqal?
11 Ex naul ni xanati:
—Jantucha matichun.
Ex naul ni Jesús:
—Kitꞌin vachu jantu kakmukꞌaniyan laqtaqal. Kꞌapiticha. Jantucha kꞌamaqtꞌaꞌalhin.]
Ni Jesús yucha va ixmaklkukꞌan ni lapanakni aniy lakamunukpaꞌ
12 Astan ni Jesús aaqtaun jalaqxaqalachoqol ni lapanakni, va jalakjunil:
—Kitꞌin va ixmaklkukꞌan ni lapanakni kunita. Ex yu kintꞌaminaꞌ kalhitsukuyaꞌ ni maklku yu kaxtaqniyaꞌ jatsukunti. Ex jantucha aqtaun katijuntayayaꞌ laka putsꞌisni.
13 Ex tajunil ni fariseos:
—Va milaqꞌaman tꞌaunkꞌan lhichivinka. Jantu laqsaval kaval yu naꞌun.
14 Ni Jesús jaqaltaychoqol, jalakjunil:
—Mas va kilaqꞌaman klhichivinkan, pero yucha laqsaval yu knajun. Kitꞌin ox ijkꞌatsay toꞌoxtaycha kmintachal, vachuꞌ toꞌoxtaycha kajkꞌanchoqoyaꞌ. Yu uxiknan jantu kꞌatsꞌayatꞌik. 15 Uxiknan mukꞌayatꞌik laqtaqal tacha tamukꞌay yu valiꞌiy lapanakni. Ni kitꞌin jantu matichun kmukꞌaniy laqtaqal. 16 Incha kitꞌin kakmukꞌal laqtaqal yucha kaval yu laqsaval, jantu kilaqꞌaman kakmukꞌal. Ni kimPay yu kimalaqachal, yucha va chꞌantaun kun kitꞌin. 17 La milhachimoꞌonkꞌan ancha najun incha qayntꞌuy talhitaulay tuꞌuchun, y va taun tanajun, ex chun lay kꞌalhakꞌapꞌupꞌi. 18 Chuncha kitꞌin va klhitaulay yu knajun y vachuꞌ alin aqayntaun yu lhitaulay kun kitꞌin. Yucha va kimPay yu kimalaqachal.
19 Ex tajunil:
—¿Tas ancha vil ni mimpay?
Ex ni Jesús jaqaltayanal, jalakjunil:
—Uxiknan jantu kilamispayau ni kitꞌin, vachu jantu mispꞌayatꞌik yu kimPay. Incha kilamispau ni kitꞌin ex vachu kꞌamispꞌatꞌik ni kimPay.
20 Ni Jesús tejkan chuncha naul va ixtꞌajun masun laka ay lakatajtan taꞌan maqxtaqkan ofrenda. Jantu matichun kalhaꞌal laka pachꞌin, jantukaꞌ ixlakachin ixjulchan tejkan Dios kanaunaꞌ.
Ni Jesús najun ni taꞌan kaꞌanaꞌ, yuꞌuncha jantu lay kataꞌal
21 Ni Jesús jajunchoqol:
—Kitꞌin kajkꞌanacha. Yu uxiknan kilalakxkauyau pero kꞌaniyapitik la mintalaqalhinkꞌan. Taꞌan kitꞌin kajkꞌanaꞌ uxiknankꞌan jantu lay kapꞌinapitik.
22 Ex ni israelitas talajunil siya yuꞌuncha:
—¿Ex va maqniputunkan ixlaqꞌaman? Ka va lay xlhiyucha najun: “Taꞌan kitꞌin kajkꞌanaꞌ uxiknankꞌan jantu lay kapꞌinapitik”.
23 Ex ni Jesús jalakjunchoqol:
—Uxiknan untꞌatꞌik xalapanakni yu aniy lakamunukpaꞌ, pero kitꞌin kminchal laktꞌiyan. Uxiknan va aniy lakamunukpaꞌ aqtꞌaynitꞌik tsukunun, pero kitꞌin jantu aniy kajkꞌaqtaynil. 24 Xlhiyucha klajuniu ni uxiknan kꞌaniyapitik la mintalaqalhinkꞌan. Incha jantu kilalhakapuꞌaniyau tejkan klajunau taꞌayucha kunita ex kꞌaniyapitik la mintalaqalhinkꞌan.
25 Ex tajunil ni Jesús:
—¿Tasꞌayucha kꞌatꞌi ni uxintꞌi?
Ex ni Jesús jalakjunil:
—Kitꞌin kunita vachu chun tacha klajunau. 26 Ni kitꞌin ayaj lhuu chivinti lay kaklalhichiviniu ni uxiknan vachu pulhuu milaqtaqalkꞌan lay klamukꞌaniyau. Yu kimalaqachal yucha jantu aqtaun jalaklkanan y yu kijunil va yucha klajunchoqoyau. Xlhiyucha yu klajunau kitꞌin, yucha jantu jalaklkanti kaval.
27 Ni lapanakni jantu katamalaqasil ni va ixPay Dios ixtꞌajun lhichivin ni Jesús. 28 Ex naul ni Jesús:
—Tejkan kilamukꞌayau talman ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki, exnicha kilamispayau taꞌayucha kunita. Ni kitꞌin jantu aqtaun kmakay tuꞌuchun kilaqꞌaman. Vamun knajun ni chivinti yu kimPay Dios kimasunil. 29 Ni kimPay yu kimalaqachal yucha alinta kun kitꞌin. Kitꞌin si kmakay yu lakanajun ni yucha, xlhiyucha jantu aqtaun kimakajun keꞌeman.
Yu sasꞌatꞌan Dios ali yu tatapatsaniy talaqalhin
30 Tejkan ni Jesús chuncha naunꞌol ex ayaj qaynlhuu talhakapuꞌal ni yucha.
31 Ni Jesús jalakjunil ni israelitas yu talhakapuꞌal:
—Incha uxiknan ox katꞌaylhipꞌiniyapitik chuncha tacha chavay xaꞌasmatꞌatꞌik kinchivinti, ex laqsaval kilapanakni kaꞌunapitik, kꞌalaniyapitik yu klamasuniyau. 32 Chuncha kꞌamispꞌayapitik ni chivinti yu laqsaval, ex yucha oxamaktaun katamakayan.
33 Chuncha taqaltayl ni yuꞌuncha, tajunil:
—Kijnan va lapanakni kuntau yu kminchaꞌau kun Abraham. Oxamaktaun kuntau, jantu aqtaun kaꞌalil kiꞌukxtinkꞌan. ¿Valiꞌiycha naꞌun ni oxamaktaun kajkunau?
34 Ex ni Jesús jaqaltaychoqol, va jalakjunil:
—Vas klajunau ni lapanakni yu tamaqtaqalhinin, yuꞌuncha ixꞌukxtinkꞌan va yu talaqalhin. 35 Qayntaun oqxtamati yu ixnavin ixꞌukxtin yucha jantu lay tsukuꞌalhiy la ixchaqaꞌ ixꞌukxtin tacha ixlapanaki kaval. Pero yu sasꞌatꞌan ni ukxtin yuꞌuncha chun lay ancha tataulꞌalhiy mas va tavanancha kaval. 36 Chavay incha yu istsꞌal miꞌukxtinkꞌan oxamaktaun katamakan ex laqsaval oxamaktaun kaꞌunapitik. 37 Kitꞌin ox ijkꞌatsay ni va kun Abraham tꞌanchꞌipitik pero jantu laꞌaꞌiyatꞌik kinchivinti, xlhiyucha kilamaqniputunau. 38 Tachun yu kchiviniy va si yu kimasunil kimPay. Yu uxiknan makꞌayatꞌik va yu tamasunin mimpaykꞌan.
39 Ex tanaul ni israelitas:
—Kijnan va Abraham yu maqancha kimpaykꞌan junita.
Ex ni Jesús jalakjunil:
—Incha laqsaval ni Abraham maqancha mimpaykꞌan ixval, ex kꞌatꞌiꞌukxuntꞌayatꞌik tacha ixtiꞌukxuntayay ni yucha. 40 Pero uxiknan mas klajuntaucha ni va Dios yu laqsaval kimasunil, aqtsꞌiyaj kilamaqniputunau. Ni Abraham jantu aqtaun chun kamakal. 41 Uxiknan vananaj chun makꞌayatꞌik tacha yu makay mimpaykꞌan.
Ex tanaul ni yuꞌuncha:
—Kijnan jantu aqchunan kajkuu, va qayntaun yu kimPaykꞌan yucha va Dios.
42 Ex ni Jesús jalakjunil:
—Incha laqsaval ni Dios mimPaykꞌan kaval ex kilaꞌachaniu ni kitꞌin, ni kitꞌin va kun Dios kmintachal. Chavaycha aniy kvil pero jantu kakmil kilaqꞌaman, va Dios kimalaqachal. 43 ¿Valiꞌiycha jantu malaꞌasiyatꞌik yu klajunau? Va jantu tamaqamayan kaꞌasmaktꞌik, va xlhiyucha. 44 Yu mimpaykꞌan va aqmoqxnuꞌ junita, va makꞌayatꞌik yu yucha maqamay. Yucha junita jamaqniniꞌ tus tejkan puꞌaqtaynichal lakamunukpaꞌ. Yucha vamun lhipaꞌiniy yu jalaklkanti, jantu lay najun yu laqsaval. Tejkan jalaklkanan yucha va ixkilchuncha. Yucha va jalaklkanaꞌ junita y va yucha xajapay tachun yu jalaklkanti. 45 Kitꞌin klhichiviniy yu laqsaval, xlhiyucha uxiknan jantu kilalhakapuꞌaniyau. 46 Ni uxiknan jantu matichun lay kalhitaulal ni kitꞌin klhitꞌajun talaqalhin. Chavay incha kitꞌin klhichiviniy yu laqsaval, ¿ex valiꞌiycha jantu kilalhakapuꞌaniyau yu knajun? 47 Yu laqsaval ixnavin Dios yucha qasmatꞌa ixchivinti Dios. Uxiknan jantu ixnavin Dios kaꞌuntꞌik, xlhiyucha jantu asmakpꞌutꞌunatꞌik ixchivinti Dios.
Ni Cristo aqtsꞌiyajcha ixꞌalin
48 Ex chuncha tajunil ni israelitas:
—Kijnan klajuniu ni uxintꞌi va qayntaun machaqa kꞌatꞌi Samaria. Klajuniu ni uxintꞌi va laqtanuyan laqataun aqmoqxnuꞌ y va laqsaval.
49 Ex naul ni Jesús:
—Kitꞌin jantu kaklhitsukul aqmoqxnuꞌ. Kitꞌin yu kmakay va ktoꞌoyay ni kimPay, pero uxiknan jantu kilatoꞌoyayau ni kitꞌin. 50 Jantu klalhijunau kilatoꞌoyau ni kitꞌin pero alin qayntaun yu lhinajun kaktoꞌoyakal. Yucha va Dios yu lay mukꞌay laqtaqal. 51 Kitꞌin vas klajunau. Matichun lapanaki yu makay kuenta kinchivinti yucha jantu aqtaun kaniyaꞌ.
52 Ex tajunil ni israelitas:
—Chavay ox ijkꞌatsayau ni uxintꞌi laqsaval lhitꞌaꞌun aqmoqxnuꞌ. Ni Abraham ali yu ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios maqancha yuꞌuncha si tanil. Ex uxintꞌi, ¿valiꞌiycha naꞌuncha ni yu kamakayaꞌ kuenta minchivinti yucha jantu aqtaun kaniyaꞌ? 53 ¿Apalaycha ay kꞌatꞌi ni uxintꞌi xajantu yu kimpaykꞌan Abraham yu maqancha nil? Vachu yu maqancha ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios tanitacha. ¿Tasꞌayucha lhilakꞌan ni uxintꞌi?
54 Ni Jesús jaqaltaychoqol, jalakjunil:
—Yu va kitꞌin kilaqꞌaman kaktoꞌoyakal ex jantu tuꞌuchun xtapal kaval kintoꞌoyaka. Pero yu kintoꞌoyay kitꞌin va kimPay. Yucha naunatꞌik va miDioskꞌan junita. 55 Yucha jantu mispꞌayatꞌik pero kitꞌin ox kmispay. Incha kitꞌin kaklajuniu jantu kmispay ex kakval tacha qayntaun jalaklkanaj lapanaki vachu va chun tacha uxiknan. Pero kitꞌin laqsaval kmispay y kmakay kuenta ixchivinti. 56 Ni mimpaykꞌan Abraham yu maqancha ixtꞌajun ayaj lhiꞌachantajul tejkan kꞌatsal ni kalaqtsꞌinaꞌ ni julchan tejkan kitꞌin kakminaꞌ. Tejkan chuncha laqtsꞌil ayaj lhiꞌachantajul.
57 Ex tajunil ni israelitas:
—Jantukaꞌ malaqchꞌipꞌiniy cincuenta mijachꞌitin. ¿Valiꞌiycha naꞌuncha uxintꞌi mispꞌay ni Abraham?
58 Ex ni Jesús jalakjunchoqol:
—Kitꞌin ktꞌajun mas va tavanancha, mas tejkan jantukaꞌ istsukuy ni Abraham.
59 Ex nimancha tasaklhi chiyux para katalakatꞌalmal ni Jesús. Pero ni yucha niman tsꞌalaj tamaqsaqlhi. Astan chꞌapal ixlakatin, taxtulcha ni laka ay lakatajtan, va alcha.