7
Ixtꞌalaqaunin ni Jesús jantu ixtalhakapuꞌan yu ixnajun ni yucha
Ex taval ni Jesús ixtiꞌukxuyal la xalakatꞌun Galilea. Jantu ixtaulputun Judea, ancha ixtatꞌajun lakxkaunan niisraelitas para katamaqnil. Pero ni anchanu julchan va laycha kalakachil ixkꞌatankꞌan ni israelitas tejkan ixtamakay ixmoqltakꞌan ixlhimaqspaꞌ ixchaqakꞌan. Yu ixtꞌalaqaunin va tajunil:
—Apalay ox kaval kꞌapiti Judea. Ex ancha katalaqtsꞌil mintꞌaltanan ni lajꞌay axtoqnuꞌ yu makꞌay. Qayntaun lapanaki tejkan najun kamispakal ex yucha jantu makay axtoqnuꞌ laqatamaqsaq. Ex uxintꞌi incha makꞌay lajꞌay axtoqnuꞌ ex apalay ox kꞌamakꞌatꞌi taꞌan lay katalaqtsꞌin tachun ni lapanakni.
Ixtꞌalaqaunin ni Jesús yu chuncha tanaul, yuꞌuncha vachuꞌ jantu ixtalhakapuꞌan. Xlhiyucha ni Jesús jalakjunil:
—Kitꞌin jantukaꞌ lakachin julchan para kakmakal yu maqskꞌiniy pero yu uxiknan mas va tisuncha hora kaval lay makꞌayatꞌik yu makꞌapꞌutꞌunatꞌik. Aniy lakamunukpaꞌ ni lapanakni jantu lay taxkayyan ni uxiknan pero yu kitꞌin ayaj kintalhixkajiy va por klakjuniy ni yuꞌuncha tamaqtaqalhinin. Uxiknankꞌan kapꞌintꞌik laka kꞌatan pero kitꞌin jantukaꞌ. Jantukaꞌ lakachin julchan yu kimpaxtoqniy.
Tejkan chuncha jalakjunil ex yucha tamakaul laka estado Galilea.
Ni Jesús ixtiꞌukxuyal la ixkꞌatankꞌan ni israelitas taꞌan ixtamakay ixmoqltakꞌan
10 Astan tejkan taꞌalcha ixtꞌalaqaunin ni Jesús laka kꞌatan ex ni yucha vachuꞌ al. Jantu ixtakꞌatsay ni lapanakni, valiꞌiy ixtamaqsaqꞌanta. 11 Ni israelitas yuꞌuncha ayaj ixtatꞌajun lakxkaunan ni laka kꞌatan. Ixtalalhisakmiy:
—¿Toꞌoxtaycha katijuntayal ni anuꞌ lapanaki?
12 Ni lapanakni va si ixtalhilakchiviniy ni yucha. Va saq ixtalajuniy: “Ni yucha va qayntaun yu ox lapanaki junita.” Yu alati ixtanajun: “Ni yucha va qayntaun yu tꞌajun jalakmakanun lhuu lapanakni.”
13 Ni lapanakni va si ixtatamaqsaqchiviniy, ixtatalhauniy ixjalhachimoꞌonunkꞌan ni israelitas.
14 Tejkan ixpakltauncha ixꞌanta ni kꞌatan ex ni Jesús tanuchal ni ay lakatajtan. Aqtayl jalakmalaniy ni lapanakni. 15 Ni israelitas tus taun talhilal, va ixtalajuniy siya yuꞌuncha:
—¿Tas junitacha ni aniy lapanaki? Yucha ayaj lhuu jatalaniti lhitꞌajun mas jantu katamoꞌol.
16 Chuncha ni Jesús jalajqaltayl, va jalakjunil:
—Tachun yu kitꞌin kmasuy jantu vamun kinchivinti kaval. Va yu masuy ni kimPay yu kimalaqachal. 17 Taꞌayu yu makaputun yu Dios lhinajun ex yucha kakꞌatsayaꞌ ni chivinti yu kmasuy incha va kun Dios mintachal u incha va por kitꞌin kilaqꞌaman. 18 Qayntaun lapanaki yu ixlaqꞌaman chiviniy va najun katatoꞌoyal ni lapanakni. Pero kitꞌin va knajun katoꞌoyakal ni Dios yu kimalaqachal. Klhichiviniy yu laqsaval, jantu kaklhitsukul talaqalhin.
19 ’Ni Moisés taxtaqnin ni uxiknan yu ixlhachimoꞌon Dios pero jantu makꞌayatꞌik yu lhinajun ni anchanu lhachimoꞌon. ¿Ex valiꞌiycha kilamaqniputunau?
20 Ex taqaltayl ni lapanakni, va tajunil:
—¿Tasꞌayucha maqniputunan? Ka va lay lhitꞌaꞌun aqmoqxnuꞌ.
21 Ex ni Jesús va jajunil:
—Va aqtauncha kmakal yu ay lhitapatsa la xajulchan jastaknati, va xlhiyucha uxiknankꞌan tus tumpaj lhilatꞌik. 22 Laqsaval ni Moisés talhijunin kꞌaxvililichꞌukꞌupꞌuxnikꞌantꞌik pero jantu kaminchal kun Moisés. Yu laqsaval minchal va kun yu apalay maqancha kepayankꞌan ixtatꞌajun. Pero uxiknan mas xajulchan jastaknati vachuꞌ xvililichꞌukꞌupꞌuxniyatꞌik mintsꞌalankꞌan. 23 Ayaj makꞌapꞌutꞌunatꞌik tacha yu lhinajun Moisés xlhiyucha mas xajulchan jastaknati xvililichꞌukꞌupꞌuxniyatꞌik qayntaun jasꞌatꞌa. ¿Ex valiꞌiycha kilalukujlaniyau por kꞌuchꞌul qayntaun lapanaki tejkan xajulchan jastaknati? 24 Jantu kꞌamukꞌanitꞌik laqtaqal matichun lapanaki vamun por yu laqtsꞌinatꞌik. Incha kꞌamukꞌanitꞌik laqtaqal kaval yu laqsaval.
Ni Jesús lhichiviniy toꞌoxtaycha minchal
25 Lati lapanakni yu ixtavilanal Jerusalén taꞌaqtayl talalhisakmiy, va tanaul:
—¿Jantu kaval yu aniy lapanaki yu tatꞌajun lakxkaunan para katamaqnil? 26 Chavay mas tꞌajun chivin la ixlakaꞌukxpukꞌan ni lapanakni, yu lhachimoꞌonun jantu tuꞌuchun tajuniy. ¿Ex vachu talhakapuꞌan ni yucha va Cristo yu Dios lakꞌulata? 27 Ni kijnan ox kꞌatsayau taꞌan laqsaval minchal ni yucha. Pero yu Cristo tejkan kaminaꞌ jantu matichun kamispayaꞌ toꞌoxtaycha kaminanta, ex ka jantu yucha.
28 Tejkan qasmaklhi ni Jesús tacha ixtatꞌajun juninin, ex aqtayl jalaqxaqalay pꞌaysni ancha ixpulakna laka ay lakatajtan, va jalakjunil:
—Uxiknan ox kilamispayau, ox kꞌatsꞌayatꞌik toꞌoxtaycha kminchal. Pero jantu kilaqꞌaman kakmil. Va kimPay kimalaqachal. Yucha najun yu laqsaval pero yu uxiknan jantu mispꞌayatꞌik. 29 Ni kitꞌin ox kmispay. Kmintachal kun yucha, va yucha yu kimalaqachal kakmil aniy.
30 Ex astan lati ixtalaqxaqamaputun pero jantu matichun kachꞌapal. Jantukaꞌ ixlakachin julchan yu Dios laksaklhi para katalhimaqchapul. 31 Qaynlhuu lapanakni talhakapuꞌal. Vachuꞌ ixtanajun:
—¿Tas kunacha tejkan kaminaꞌ ni Cristo? ¿Kamakayaꞌ ni yucha apalay lajꞌay axtoqnu xajantu yu aniy lapanaki?
Ni fariseos talaqxaqamaputun ni Jesús
32 Ni fariseos takꞌatsal ni lapanakni va chuncha ixtalhilakchiviniy ni Jesús. Chuncha ni yuꞌuncha ali yu xaꞌukxtinin kuras talhijunil yu xapolicias ni ay lakatajtan para kataꞌal laqxaqamanan.
33 Ex ni Jesús naul:
—Kitꞌin jantucha paqlhuu kaktaulaꞌ kun uxiknan. Niman kaklaqꞌanchoqoyaꞌ yu kimalaqachal. 34 Astan uxiknan kilalakxkauyau pero jantu lay kilatemayau. Jantu lay kapꞌinapitik taꞌan kitꞌin kaktaulanta.
35 Chuncha ni israelitas aqtayl talalhisakmiy, va tanaul:
—¿Tas ancha kaꞌanacha ni yucha ni jantu lay katemayau? ¿Kalaqꞌanaꞌ taꞌan tavilanal yu jantu israelitas kataval y kalakmalaniyaꞌ? 36 Kintajunan “Kilalakxkauyau pero jantu kilatemayau.” Vachu najun “Jantu lay kapꞌinapitik taꞌan kitꞌin kaktaulanta.” ¿Tis va suncha naunputun?
Ni Jesús lhichiviniy xkan yu lhitꞌajun jatsukunti
37 Tejkan va paqtauncha para kalal ni kꞌatan, tayal ni Jesús, va pꞌays chivinil, va naul:
—Incha matichun oqputun xkan, kilaqmilcha ni kitꞌin ex kaꞌoqlhicha. 38 Yu kilhakapuꞌan yucha kunaꞌ tacha najun la ixchivinti Dios: “La xalhanuti kaxajtachal xkan yu xtaꞌa jatsukunti.”
39 Tejkan chuncha naul ni Jesús va ixlhichiviniy ni Espíritu Santo yu katalaqaꞌiyaꞌ ni lapanakni yu katalhakapuꞌanaꞌ ni yucha. Pero ni Jesucristo jantukaꞌ ay ixmakakan xlhiyucha ni Espíritu Santo jantukaꞌ ixmin.
Ni lapanakni si putamin ixtanajun
40 Ixꞌalin lati lapanakni tejkan chuncha taqasmaklhi, va ixtajuniy:
—Laqsaval, yucha va yu xalaqputeꞌeniꞌ ixchivinti Dios.
41 Y yu alati ixtajuniy:
—Yucha ni Cristo yu lakꞌulata Dios.
Pero lati ixtanajun:
—Jantu yuꞌ kaval ni Cristo. Ni Cristo jantu kamintachal Galilea. 42 La ixchivinti Dios najun ni Cristo yu kaminaꞌ va ixpapanti David kunaꞌ. Najun kaminaꞌ tsukunuꞌ laka putaulan Belén taꞌan la ixputaulan ixjunita ni David yu maqancha ixlhachimoꞌonun.
43 Chuncha ni lapanakni tatapulvaqlhi va por Jesús. 44 Lati ixtalhiꞌuxaꞌan laka pachꞌin pero jantu matichun kachꞌapal.
Ni jalhachimoꞌonun yuꞌuncha jantu ixtalhakapuꞌan ni Jesús
45 Ex yu xapolicias laka ay lakatajtan taminchoqolcha taꞌan ixtayanal ni fariseos ali ni xaꞌukxtinin kuras. Va talhisakmil:
—¿Valiꞌiycha jantu kꞌalhitꞌantꞌik?
46 Chuncha ni policias taqaltayanal, va tanaul:
—Jantu aqtaun matichun lapanaki chiviniy tacha yu aniy lapanaki.
47 Ex ni fariseos tanaul:
—¿Ex yu uxiknankꞌan vachucha tamakanutan ni yucha? 48 Jantu matichun jalhachimoꞌonuꞌ lhakapuꞌan. Vachuꞌ ni kijnan yu fariseos kuntau jantu klhakapuꞌanau. 49 Vamun talhakapuꞌan ni valiꞌiy lapanakni yu jantu tamispay ixlhachimoꞌon ni Moisés. Yuꞌuncha kalakmukꞌanikanaꞌ maqanlqajnati.
50 Ex ni Nicodemo yu aqtauncha laqkilal ni Jesús lakaputsꞌisni va jalakjunil:
51 —La kilhachimoꞌonkꞌan najun ni jantu lay valiꞌiy kꞌamukꞌanin laqtaqal qayntaun lapanaki. Pꞌunaj maqskꞌiniy kaꞌasmaktꞌi yu najun ex kꞌalaqtsꞌintꞌanuyeꞌe incha makal laqtaqal.
52 Ex tanaul ni ixtꞌafariseos:
—¿Ex yu uxintꞌi vachu va machaqaꞌ Galilea kꞌatꞌi? Kꞌalanin ixchivinti Dios ex ancha kꞌalaqtsꞌineꞌe ni jantu matichun yu xalaqputeꞌeniꞌ ixchivinti Dios kaminchal Galilea.
[ 53 Ex astan tataxtul lakapulakchivin, va taꞌanchoqol por qayntamin la ixchaqakꞌan.