6
Ni Jesús jalakvavay laqakis mil lapanakni
(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17)
Ex astan ni Jesús va alcha takukchal lakamar Galilea yu vachuꞌ ixjunkan lakamar Tiberias. Tatꞌaꞌal pumalhuu lapanakni, va talaqtsꞌil ni palay jalakmakal taqanꞌanin. Taval ni Jesús taukꞌal laqataun aspajun, ancha jalaktꞌataulal yu ixjalakmalaniy. Va laycha kalakachil ni Paxku yu ay ixkꞌatankꞌan ni israelitas.
Tejkan Jesús laqtsꞌil ni qaynlhuu lapanakni ixtatixkaulhaꞌanta, ex lhisakminil, va junkal ni Felipe:
—¿Tas ancha kaꞌiyaucha vayti para kalaqchaꞌal tachun yu aniy lapanakni?
Chuncha junkal ni Felipe va para kalaqtsꞌintanukal tisuncha chivinti kaqaltayanal. Ni Jesús yucha ixkꞌatsaycha yu maqskꞌiniy kamakal. Chuncha ni Felipe va junil:
—Mas laꞌatꞌuy ciento julchan katsꞌukꞌu tapatsan jantu kalaqchaꞌal para kꞌalakvavatꞌi tachun ni lapanakni mas va laktsꞌuninin pan.
Ex aqayntaun yu ixtꞌaltanaꞌ yu junkan Andrés yu ixlaqaj yu Simón Pedro va naul:
—Aniy alin qayntaun tsꞌal. Yucha lhitꞌajun aqskis pan yu lhiyal cebada, vachu lhitꞌajun aqxtꞌuy jatanti. Pero jantu kalaqchaanaꞌ por tachun yu aniy lapanakni.
10 Ex chuncha ni Jesús laklhijunil:
—Kꞌaꞌunitꞌik katataulal ni lapanakni.
Ancha ayaj ixꞌalin lhuu jatsꞌin. Tejkan tataulꞌol va laqchaꞌal tus laqakis mil joꞌakna. 11 Chuncha ni Jesús chꞌapal ni pan, aqtayl xtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios. Ex jalaqxtaqnil ni lapanakni. Vachu chun makal kun yu jatanti. Jalaqxtaqnil tacha yu yuꞌuncha ixtaꞌuputun. 12 Tejkan oxicha talhiꞌotsaꞌol ex ni Jesús jalaklhijunil ixtꞌaltanan katapusakchoqol tachun yu xajchal para jantu valiꞌiy katalaqamanal.
13 Chuncha tapusaklhi ni yuꞌuncha tachun yu xatalaqcheꞌeniꞌ, tus laqakautꞌuy canasta talaqtsamal vamun por yu anuꞌ aqskis pan yu jalakvaval ni lapanakni. 14 Ni lapanakni por talaqtsꞌil yu aniy ay axtoqnu yu makal ni Jesús aqtayl talajuniy siya yuꞌuncha:
—Laqsaval ni aniy ka yucha yu laqputeꞌey ixchivinti Dios yu ixtanajun kaminaꞌ aniy lakamunukpaꞌ.
15 Ni Jesús kꞌatsal ni va kataminaꞌ inin para katalhaꞌal taꞌan katamakayaꞌ ixjalhachimoꞌonukꞌan. Xlhiyucha taꞌeltajuchoqol laka aspajun, va qoslhi para ixlaqꞌaman katiꞌukxuntayal.
Ni Jesús jaltanajꞌan la ixꞌukxna lakxkan
(Mt. 14:22-27; Mr. 6:45-52)
16 Tejkan putsꞌislhicha ex ixtꞌaltanan ni Jesús yu ixjalakmalaniy tataꞌeltajulcha, va taꞌalcha lakamar. 17 Ex ancha tataukꞌal laka barco para katapalaqpuslhi ni lakamar para katachaꞌal laka putaulan Capernaúm. Anchanuꞌ hora oxicha tꞌalaj ixputsꞌista, yu Jesús jantukaꞌ ixminchoqoy. 18 Chuncha ni lakamar aqtayl laklay kun taun pꞌas un yu ostaulal. 19 Tejkan maqaqcha ixtaꞌanta va tachaꞌal laqakis, laqachaxan kilometro ex talaqtsꞌil ni Jesús ixtꞌajun taꞌukstsꞌunin laka barco, ixjaltanajꞌanta la ixꞌukxna lakxkan. Ex ayaj tatalhanal. 20 Ni Jesús jalakjunil:
—Va kitꞌin kunita. Jantu katꞌalhanantꞌik.
21 Va laqa achati talaqaꞌil laka barco. Ex yu barco nimancha talakanuchal lakatꞌun taꞌan yuꞌuncha ixtachaanputun.
Yu lapanakni talakxkajuy ni Jesús
22 Tejkan atauncha julchan junchoqol, ni lapanakni ixtayanal tus takuktachal lakamar. Tapastakchoqol ni vamun ixꞌalin laqataun barco, va yucha yu tapuꞌal ixtꞌaltanan ni Jesús, pero ni Jesús jantu kalaktꞌaꞌal ni yuꞌuncha. 23 Pero exnicha tachinchal alati barcos yu taminchal laka putaulan Tiberias. Tachinchal ixlhiꞌukstsꞌuniy taꞌan taꞌul yu pan tejkan ni Jesús xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios. 24 Pero tejkan taxtaqnil kuenta ni Jesús jantu an katayal y vachu ixtꞌaltanan jantu sik ixtalay, ex tachun ni lapanakni tataukꞌal ni laka barcos, taꞌal lakxkaunan tus laka putaulan Capernaúm.
Ni Jesús va tacha vayti yu xtaꞌa jatsukunti
25 Chuncha tejkan tapalaqpuslhi ni lakamar ancha tatemal ni Jesús, talhisakmil, va tajunil:
—Jamalaniniꞌ, ¿tasvanancha chꞌitꞌi aniy?
26 Ex ni Jesús jalakjunil:
—Kitꞌin vas klajunau ni uxiknankꞌan vayntꞌik tus ox otsꞌatꞌik. Va xlhiyucha kilalakxkauyau, mas jantu kꞌamalaꞌasitꞌik yu ay axtoqnuꞌ yu xaklamasuniyau. 27 Jantu kꞌatꞌapꞌatsꞌatꞌik por mivaytkꞌan yu niman miꞌojoy. Tsꞌanqay kꞌatꞌapꞌatsꞌatꞌik por ni vayti yu kataxtaqniyan jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. Va yucha yu klaxtaqniyau ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki, va kitꞌin kilakꞌulal kimPay Dios.
28 Chuncha talhisakmil ni Jesús:
—¿Ex tisuncha tsꞌanqay kakmakau para kakmakau ni lhitapatsa yu Dios lhinajun?
29 Ni Jesús jalajqaltaychoqol, va jalakjunil:
—Ni lhitapatsa yu lhinajun Dios va inchineꞌ. Yucha kimalaqachal aniy, va talhijunan ni maqskꞌiniy kilalhakapuꞌaniu yu klajunau.
30 Chuncha talhisakmil ni Jesús:
—¿Suncha kilamasuniyau yu ay kaval para kaklaqtsꞌiu? Ex lay kaklalhakapuꞌaniu minchivinti. ¿Suncha lay makꞌay? 31 Ni kimpaykꞌan yu maqancha ixtatiꞌukxuntayay lakakꞌivinan yuꞌuncha taꞌul ni vayti yu junkan maná. Chuncha tapasal tacha tsꞌoqkanta taꞌan najun: “Ni yucha jalaqxtaqnil ixvaytkꞌan yu minchal laktꞌiyan.”
32 Ni Jesús jalakjunil:
—Ni kitꞌin klajunau. Ni Moisés jantu kataxtaqnin vayti yu minchal laktꞌiyan. Chavay kimPay taxtaqniyan ni anchanu vayti yu laqsaval yu minachal laktꞌiyan. 33 Ni vayti yu xtaꞌa Dios minachal laktꞌiyan, va yucha jaxtaqniy ixjatsukuntikꞌan ni lapanakni lakamunukpaꞌ.
34 Ex ni lapanakni tajunil:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, kilaxtaqniꞌalhiu ni anchanuꞌ vayti.
35 Ex ni Jesús jalakjunil:
—Kitꞌin kunita yu vayti yu xtaꞌa jatsukunti. Taꞌayuꞌ yu kilaqmil ni kitꞌin yucha jantucha aqtaun kachavanaꞌ. Vachu yu kilhakapuꞌanil kinchivinti yucha jantucha aqtaun kapukikxixaꞌ. 36 Xaklajunaucha ni uxiknankꞌan mas kilalaqtsꞌinaucha jantu lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik. 37 Tachun ni lapanakni yu kimaqxtaqniy kimPay yuꞌuncha kintalaqminaꞌ ni kitꞌin. Tachun yu kintalaqminaꞌ kitꞌin jantu klakmaspꞌitꞌaꞌ. 38 Ni kitꞌin va kminchal laktꞌiyan para kakmakal yu najun kimPay, jantu yu knajun ni kitꞌin. Va yucha kimalaqachal. 39 Yu kimalaqachal va najun ni jantu kakmaqatsꞌanqal mas va qayntaun yu kimaqxtaqnil. Va najun kaklakmajkujuꞌochoqol ni anchanuꞌ julchan tejkan tachun katamaktayaꞌ. 40 Yu kimPay va najun ni katalhitsukul jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ tachun ni lapanakni yu kintalaqtsꞌil y kintalhakapuꞌal ni kitꞌin yu isTsꞌal. Ex kitꞌin astan kaklakmajkujuchoqoyaꞌ tejkan tachun katamaktayaꞌ.
41 Tejkan chuncha naul ni Jesús va vayti junita yu minchal laktꞌiyan, ex yu israelitas taꞌaqtayl talhichiviniy ni Jesús, taqaltaꞌestuklhi por chuncha naul. 42 Va tanaul:
—Ni aniy lapanaki va Jesús yu istsꞌal José. Ni kijnan ox mispayau ixpay ali ixnati. ¡Chavaycha kintajunan ni yucha taꞌeltajuminchal laktꞌiyan!
43 Ex chuncha ni Jesús jalakjunil:
—Jantucha kilaqaltaꞌestukvi. 44 Jantu matichun lay kilaqmin ni kitꞌin incha kimPay yu kimalaqachal jantu kilhiminil. Ex kitꞌin kakmajkujuchoqoyaꞌ tejkan tachun katamaktayacha. 45 Yu maqancha ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios va inchine tatsꞌoqꞌulal: “Ni Dios kalakmasuniyaꞌ tachun ni lapanakni.” Tachun yu taqalasmatꞌa ni kimPay y talaniy yu najun, yuꞌuncha kintalaqmin ni kitꞌin.
46 ’Yu kimPay yucha jantu aqtaun kalaqtsꞌinkal pero ni kitꞌin yu kminchal kun Dios va klaqtsꞌil. 47 Laqsaval klajunau incha matichun lapanaki ox kilhakapuꞌan ex ni yucha lhitꞌajun jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. 48 Ni kitꞌin kunita ni vayti yu xtaꞌa jatsukunti. 49 Ni mimpaykꞌan yu maqancha ixtatꞌajun, taꞌul ni vayti yu patajul talman ancha lakakꞌivinan pero ex astan tanil. 50 Kitꞌin klhichiviniy ni vayti yu minchal laktꞌiyan, matichun lapanaki yu kaꞌul yu aniy vayti, yucha jantu aqtaun kaniyaꞌ. 51 Kitꞌin kunita ni vayti yu kujta yu minchal laktꞌiyan. Taꞌayu yu kaꞌuyaꞌ aniy vayti yucha katsukuyaꞌ mas va tavanancha kaval. Ni anchanu vayti yu kitꞌin kxtaꞌa yucha va kilakatunaj yu kmaqxtaꞌa para katalhitsukul jatsukunti tachun ni lapanakni.
52 Ex chuncha ni israelitas aqtayl talhilakchiviniy siya yuꞌuncha, ixtanajun:
—¿Ex tas laycha kintapuxtaqnin ixlakatunaj para kaꞌuu?
53 Ex ni Jesús naul:
—Kitꞌin vas klajunau ni uxiknankꞌan incha jantu kilaꞌuniyau kilakatunaj ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki, vachu incha jantu kilaꞌoqniyau kijakꞌalnan, ex jantu lay kꞌalhitsꞌukꞌuyapitik jatsukunti. 54 Ex chuncha taꞌayuꞌ yu kaꞌuyaꞌ kilakatunaj, vachuꞌ incha kaꞌoqyaꞌ kijakꞌalnan, ex ni yucha lhitꞌajuncha jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. Ex astan tejkan kamiꞌoyacha ni lakamunukpaꞌ ex kakmajkujuchoqoyaꞌ. 55 Yu kilakatunaj va yucha yu laqsaval lhiꞌuti para kaꞌutꞌi, vachu yu kijakꞌalnan va yu laqsaval xkan para kaꞌoqtꞌi. 56 Xlhiyucha ni lapanaki yu uy kilakatunaj y vachuꞌ yu otꞌa kijakꞌalnan, yucha chꞌantaun junita kun kitꞌin y kitꞌin vachuꞌ chꞌantaun kunita kun yucha. 57 Ni kimPay yu kimalaqachal yucha lhitꞌajun jatsukunti y yu kitꞌin va yucha kputsukuy. Ex chuncha vachuꞌ matichun lapanaki yu kiꞌuyaꞌ ni kitꞌin, yucha vachuꞌ kimputsukuyaꞌ ni kitꞌin. 58 Kitꞌin klhichiviniy vayti yu minchal laktꞌiyan. Yucha jantu va aqstanchun kaval tacha yu junkan maná yu maqancha taꞌul mepayankꞌan. Yuꞌuncha tejkan taꞌul astan tanil. Pero yu kaꞌuyaꞌ ni aniy vayti yucha katsukuyaꞌ mas va tavanancha kaval.
59 Ni Jesús va chuncha laqputeꞌel laka putaulan Capernaúm laqa chaqaꞌ taꞌan ixtataqxtoꞌa ni israelitas.
Ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ
60 Tejkan chuncha taqasmaklhi tacha yu jalakmasunil ni Jesús ex lati lapanakni va tanaul:
—Tacha najun ni yucha ayaj lhitaꞌay para kꞌalaꞌaꞌitꞌi. ¿Tasꞌayucha lapanaki lay kamakaniyaꞌ kuenta yu najun?
61 Pero ni Jesús niman xtaqnil kuenta ni va ixtatꞌajun pastaknan y ixtatꞌajun jakiltaynan. Ex jalhisakmil, va jalakjunil:
—¿Ex jantu katamaqaman yu xaklajunau? 62 ¿Tas kꞌalhilatꞌikcha ni uxiknan incha kilalaqtsꞌinau ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki kakpataxtuchoqol taꞌan pꞌunaj xakvilchal? 63 Ni Espíritu yucha xtaꞌa jatsukunti, ixtapꞌasta lapanaki jantu tuꞌuchun ixtapal kaval. Tachun kinchivinti yu kitꞌin kiltaxtuy va minachal kun ni Espíritu yu xtaꞌa jatsukunti. 64 Pero vananaj alin lati uxiknankꞌan yu jantukaꞌ lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik.
Ni Jesús yucha ixkꞌatsay mas tejkan aqtaynil ixlhitapatsa tasꞌayuꞌuncha yu jantu katalhakapuꞌanaꞌ. Vachu ox ixkꞌatsay tasꞌayucha yu kamaqxtaꞌaꞌ para kamaqnikal. 65 Ex jalakjunil:
—Jantu matichun lapanaki lay kilaqmin ni kitꞌin incha yu kimPay jantu xtaqniy lakatin.
66 Tejkan chuncha naunꞌol ex lhuvaj lapanakni yu ixtatꞌaꞌanta tamakauntijlal, jantucha apalay katatijuntayal kun yucha. 67 Ex chuncha ni Jesús vachuꞌ jalaklhisakmil yu pumakautꞌuy yu ixjalakmalaniy va jalakjunil:
—¿Uxiknan vachuꞌ kilamakauntijlayau?
68 Ex ni Simón Pedro va liman qaltayl, va junil:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, ¿tasꞌayucha lay kaktꞌaꞌau? Kijnan kꞌatsayau ni laqsaval vamun uxintꞌi kꞌiltꞌaxtꞌuy chivinti yu xtaꞌa jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. 69 Chavay kijnan klalhakapuꞌantaucha, vachuꞌ ijkꞌatsayau ni uxintꞌi va yu ixnavin Dios kꞌatꞌi, jantu tuꞌuchun laqtaqal kꞌalhitsꞌukꞌu.
70 Ni Jesús jaqaltaychoqol, va jalakjunil:
—Kitꞌin klalaksakvi pumakautꞌuy pero xaqayntaun ni uxiknankꞌan va lhitꞌajun aqmoqxnuꞌ.
71 Va Judas yu ixtꞌajun lhichivin. Yucha istsꞌal ixjunita qayntaun joꞌati yu junkan Simón Iscariote. Ni Judas va yucha yu kamaqxtaqyaꞌ ni Jesús para kamaqnikal mas yucha va xaqayntaun ixtꞌaltanaꞌ yu ixjamalaniy.