5
Ni Jesús palay makachoqoy qayntaun yu ixlakanita
Ex astan tejkan tapasaꞌol tachun yu aniy va ixjunita aputaun ixkꞌatankꞌan ni israelitas. Chuncha ni Jesús anchoqol Jerusalén. Ancha Jerusalén ixlhiꞌukstsꞌuniy laka puerta yu lhimapaqaꞌukan Borregos, ancha ixꞌalin taun ay japuꞌan yu junkan Betesda laka lhihebreo. Ixlhitꞌajun laqakis xacorredor. Ancha ixtamanal lhuu taqanꞌanin. Ixtaꞌalinta laꞌachꞌixin, vachu ixtaꞌalin yu lakchꞌanlkꞌavil ali yu jantu lay ixtapiklay xantaꞌan ixlakatunajkꞌan. Yuꞌuncha ixtapakxanꞌita kalaklal ni xkan. [Aqtamixna ixtaꞌeltajuy ixmayul ni Dios ni laqapuꞌan ex yucha ixlaqxaꞌamuy ni xkan. Ex chuncha tejkan ixlaqxaꞌamuꞌojoy ni xkan ex taꞌayu yu pꞌunaj ixtataꞌanuy, niman palay ixjunchoqoy mas va tuꞌuchuncha taqanꞌati yu kalhitsukul.] Vachu ancha ixꞌalin qayntaun lapanaki yu ixlhitꞌajuncha ixtaqanꞌati 38 jachꞌitin. Ex ni Jesús tejkan laqtsꞌil ni ancha ixmal va makal kuenta ni ayaj maqancha ixtaqanꞌay, va lhisakmil, va junil:
—¿Palay unpꞌutꞌunchꞌoꞌoy?
Chuncha ni taqanꞌan va naul:
—Jalhachimoꞌonuꞌ, kitꞌin kunan tejkan laklay ni xkan, ni jantu alin matichun kimataꞌanul ni laqapuꞌan. Tejkan kitꞌin ktaꞌanuputun, aqayntaun niman kilhajay.
Ex junil ni Jesús:
—Kꞌaꞌostꞌaycha. Kꞌasaktꞌicha ni mimputaman y kꞌapiticha.
Ex chuncha ni anchanu lapanaki va nimancha palay junchoqol, saklhicha ixputaman, aqtaylcha jaltanan. Ni anchanu julchan va xajulchan jastaknati ixjunita. 10 Ex ni israelitas tajunil ni lapanaki yu palaycha ixjunchoqota:
—Chavaycha va xajulchan jastaknati. Ex jantu paxtoqniy kꞌalhipꞌi mimputaman.
11 Ex ni yucha jalakjunil:
—Yu palay kimakachoqol va yucha kijunil: “Kꞌasaktꞌicha ni mimputaman y kapꞌinchꞌoꞌocha.”
12 Ex talhisakmil:
—¿Tasꞌayucha xalhijunan kꞌasaktꞌicha ni mimputaman y kapꞌinchꞌoꞌocha?
13 Pero ni lapanaki yu palaycha ixjunchoqota jantu ixkꞌatsay taꞌayucha palay makal. Yu Jesús ixlaqmaqayauchoqotacha ni pumalhuu lapanakni yu ancha ixtayanal. 14 Ex taval ni Jesús paxtoqlhi ni anuꞌ lapanaki taꞌan ay lakatajtan, va junil:
—Chavay palaycha unchꞌoꞌotꞌa ni uxintꞌi. Kitꞌin kunan ni jantucha apalay kꞌamaqtꞌaꞌalhin para jantu tuꞌuchun kapꞌaxtꞌoqtꞌay yu apalay pꞌays maqanlqajnati.
15 Ex chuncha alcha ni anchanu lapanaki, jalakjunil ni israelitas ni va Jesús yu palay ixmakachoqota. 16 Xlhiyucha ni israelitas ixtaxkajiy ni Jesús por ixmakay lajꞌay lhitapatsa xajulchan jastaknati, xlhiyucha ixtamaqniputun. 17 Ex ni Jesús jalakjunil:
—Yu kimPay va si tapatsay ex kitꞌin vachuꞌ ktapatsay.
18 Chuncha ni israelitas takꞌatsal ni jantucha vamun xajulchan jastaknati ixtꞌajun tapasaniniꞌ. Vachuꞌ naul ni yucha ixPay va Dios. Chuncha ixmakakan xꞌaman tacha Dios kaval, xlhiyucha apalay ixtamaqniputun.
Ni Jesús xtaꞌa jatsukunti
19 Ni Jesús jalakjunil:
—Kitꞌin klajunau ni kitꞌin yu Sasꞌatꞌa Dios jantu lay kmakay tuꞌuchun keꞌeman. Kitꞌin vachu va chun kmakay tacha klaqtsꞌin makay kimPay. Ex tachun yu makay ni kimPay va yucha kmakay ni kitꞌin yu Sasꞌatꞌa. 20 Yu kimPay yucha kiꞌachaniy y kimasuniy tachun yu makay. Vachuꞌ kimasuniyaꞌ alati axtoqnuꞌ yu apalay lajꞌay yu kꞌalaqtsꞌinapitik, tus vak kakꞌatsꞌanapitik. 21 Chuncha tacha yu jaPay jalakmajkujuchoqoy janinin y jalaqxtaqniy jatsukunti, vachuꞌ kitꞌin yu isTsꞌal kxtaqniy jatsukunti va yu kitꞌin kxtaqniputun. 22 Yu kimPay jantu matichun mukꞌaniy laqtaqal. Va kixtaqnil kitꞌin yu isTsꞌal kunita tachun tapꞌasta para kakmukꞌal laqtaqal. 23 Ex chuncha tachun kintatoꞌoyayaꞌ kitꞌin yu isTsꞌal vachu chun tacha tatoꞌoyay ni kimPay. Ni lapanakni yu jantu kintatoꞌoyay ni kitꞌin yu isTsꞌal, yuꞌuncha vachu jantu tatoꞌoyay ni kimPay yu kimalaqachal.
24 ’Laqsaval klajunau ni uxiknan: Taꞌayu yu qasmatꞌa ni kinchivinti y vachu lhakapuꞌan yu kimalaqachal, yucha lhitꞌajun jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. Jantu aqtaun kaxtaqnikanaꞌ maqanlqajnati, ni yucha tapasatacha laka lhinin y lhitꞌajuncha jatsukunti. 25 Laqsaval klajunau, ni lapanakni yu tacha janinin tajunita por jantu talhakapuꞌan, kaminaꞌ julchan tejkan yuꞌuncha kintaqasmakniyaꞌ kinchivinti kitꞌin yu Sasꞌatꞌa Dios. Anchanu julchan va yu chavaycha lakachin. Yu taqalasmatꞌa, yuꞌuncha katatsukuyaꞌ. 26 Yu jatsukunti minchal kun kimPay Dios. Vachu kimaqxtaqnil tapꞌasta ni kitꞌin yu isTsꞌal kunita para lay kakxtaqlhi jatsukunti. 27 Vachuꞌ ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki, kimaqxtaqnil lhachimoꞌon para kaklakmukꞌanil ixlaqtaqalkꞌan ni lapanakni. 28 Jantu vak kakꞌatsꞌantꞌik por tachun yu aniy klajunau. Kaminaꞌ julchan tejkan tachun ni janinin yu taꞌaknunun kintaqasmakniyaꞌ kinchivinti. 29 Ex tachun yu tamakal yu lajꞌoxi la ixjatsukuntikꞌan katakujchoqoyaꞌ para katalhitsukul yu ox jatsukunti. Yu tamaqtaqalhinin yuꞌuncha kalaqxtaqnikanaꞌ maqanlqajnati.
Ni Dios masuy ni laqsaval ni Jesús va yu ay Jalhachimoꞌonuꞌ
30 ’Yu kitꞌin jantu tuꞌuchun lay kmakay kilaqꞌaman, kmukꞌay laqtaqal vamun tacha kilhijuniy kimPay. Xlhiyucha vas kmakay tejkan kmukꞌay laqtaqal, va kmakay tacha najun kimPay yu kimalaqachal aniy. 31 Incha vamun kitꞌin kaklhichivinkal kilaqꞌaman ex ka jantu laqsaval kaval kinchivinti. 32 Klajunau ni alin qayntaun yu lay kilhichiviniy ni kitꞌin. Kitꞌin ijkꞌatsay ni va laqsaval yu najun. 33 Laqsaval uxiknankꞌan jamalaꞌachꞌanantꞌik para kataꞌal lhisakminin ni Juan taꞌayucha kunita ni kitꞌin. Yucha jaqaltayanal yu laqsaval. 34 Ni kitꞌin jantu kmaqskꞌiniy ixchivinti qayntaun lapanaki. Va klajunau taꞌayuꞌ kilhichiviniy para lay kꞌalhakꞌapꞌupꞌintꞌik y kꞌalaqtꞌaxtꞌutꞌik.
35 ’Yu Juan ixjunita va tacha laqataun maklku yu ixmaqtajiy y ixmapulkuy. Taun panchꞌix yu uxiknan ixtamaqamayan ixchivinti. 36 Pero yu kmakay ni kitꞌin yucha apalay ox masuy taꞌayucha kunita xajantu ixchivinti ni Juan. Ni lhitapatsa yu kixtaqnil kimPay va yucha yu kmakay. Chuncha ox masuy taꞌayucha kunita ni kitꞌin y masuy ni va kimPay kimalaqachal. 37 Ni kimPay yu kimalaqachal ni kitꞌin yucha kilhichiviniy, mas jantu aqtaun kꞌaꞌasmaktꞌik ixchivinti y vachu jantu aqtaun kꞌalaqtsꞌintꞌik tacha junita. 38 Yucha kimalaqachal pero jantu kilalhakapuꞌaniyau kinchivinti. Xlhiyucha uxiknan jantu kalhitsꞌukꞌutꞌik ixchivinti la melhanutkꞌan. 39 Uxiknankꞌan laka laksniy lhitꞌamoꞌoyatꞌik ixchivinti Dios taꞌan tsꞌoqkanta, lhilayatꞌik ni va ancha katꞌemayapitik ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. Ni anchanu chivinti va yu kilhichiviniy ni kitꞌin. 40 Pero jantu kilalaqꞌuxaminau para kꞌalhitsꞌukꞌutꞌik ni anchanu jatsukunti.
41 ’Kitꞌin jantu knajun ni kintatoꞌoyal ni lapanakni. 42 Ox klamispayau ni uxiknankꞌan jantu laqsaval tꞌoꞌoyayatꞌik Dios. 43 Kitꞌin kmil kun ixpalhachimoꞌon ni kimPay pero uxiknan jantu kilalaqaꞌiyau. Yu va kamil aqayntaun lapanaki yu vamun la ixtapꞌasta ni yucha, ka tus laqa achati kꞌalaꞌaꞌitꞌik. 44 Xlhiyucha jantu lay lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik. Ayaj tamaqamayan tejkan lajꞌay tamakayan ni lapanakni, jantu lakxkꞌauyatꞌik para lajꞌay katamakan ni Dios. 45 Kitꞌin jantu kaklaslajau kun kimPay. Yu laqsaval kataslajan va Moisés mas va yucha yu pꞌakxanꞌiyatꞌik para kataꞌaqtayjun. 46 Incha laqsaval kꞌalhakꞌapꞌupꞌintꞌik chuncha tacha yu naul ni Moisés ex vachuꞌ ixkilalhakapuꞌau ni kitꞌin. Taꞌan jatsꞌoqnul ni Moisés yucha kilhichiviniy. 47 Incha jantu lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik ni chivinti yu tsꞌoqlhi ni Moisés ex yu kinchivinti vachu jantu lay lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik.