4
Ni Jesús tꞌachivinil qayntaun xanati yu machaqaꞌ Samaria
Ni fariseos taqasmaklhi ni apalay lhuu lapanakni ixtatꞌaꞌan ni Jesús xajantu ni Juan. Vachuꞌ taqasmaklhi ni apalay lhuu yu ixjamaqchajꞌavay, mas jantu Jesús kamaqchajꞌavanal, va yu lapanakni yu ixjalakmalaniy. Xlhiyucha ni Jesús nimancha taxtul xaꞌestado Judea, va anchoqolcha xaꞌestado Galilea.
Para kachaꞌal maqskꞌiniy kapuꞌal xaꞌestado Samaria. Tejkan tanuchal xalakatꞌun Samaria va chaꞌal taun putaulan yu junkan Sikar. Ancha va ixlhiꞌukstsꞌuniy ni lakatꞌun yu maqancha ixlhitꞌajun Jacob, ixpaykꞌan tachun yu israelitas, va xtaqnil istsꞌal yu José ixjunkan. Ancha ixvil taun lakxkan yu ixlhimapaqaꞌukan ixlakxkan ni Jacob. Ancha chinchal ni Jesús. Oxicha ixlaqalhoqonta ixjaltanti ex ancha taulalcha. Pero va laycha atunkuj ixjunita. 7-8 Ex ixtꞌaltanan yu ixjalakmalaniy, ixtaꞌanta inin laka putaulan yu kataꞌul. Ex nimancha chinchal qayntaun xanati yu machaqaꞌ Samaria va ixminta makutunuꞌ xkan. Chuncha ni Jesús va junil:
—Kꞌintꞌaꞌoqtꞌi tsꞌuniy mixkan.
Ni israelitas jantu ox ixtalalhaꞌan kun yu machaqan Samaria, xlhiyucha ni xanati va junil:
—Uxintꞌi va israelita kꞌatꞌi. ¿Valiꞌiycha kꞌiskꞌiniycha xkan? Kitꞌin va aniy machaqaꞌ Samaria kunita.
10 Ex junil ni Jesús:
—Incha uxintꞌi kꞌamispꞌatꞌi yu xtaꞌa ni Dios, vachuꞌ incha kꞌimispꞌatꞌi ni kitꞌin yu iktꞌaunan skꞌininin xkan, ex yu uxintꞌi kꞌiskꞌinin kitꞌin ex kakxtaqnin xkan yu xtaꞌa jatsukunti.
11 Ex yu xanati va junil:
—Ni uxintꞌi jantu kꞌalhitsꞌukꞌu yu kꞌapꞌumakꞌutꞌu ni xkan. Ni lakxkan ayaj pulman. ¿Ex tas ancha kaꞌiyeꞌe ni xkan yu kꞌixtꞌaqniyeꞌe yu lhitꞌajun jatsukunti? 12 Yu maqancha kimpaykꞌan Jacob yucha kintamakaunin aniy lakxkan taꞌan ixꞌotꞌa ni yucha, y vachu kun tachun sasꞌatꞌan y tachun ixtalhitsukukna, va si aniy ixtaꞌotꞌa. ¿Ex ni uxintꞌi apalaycha ay lapanaki kꞌatꞌi xajantu yu Jacob?
13 Chuncha ni Jesús va junil:
—Tachun yu taꞌotꞌa ni aniy xkan yuꞌuncha aqtsꞌiyaj va kataꞌoqputunchoqoyaꞌ. 14 Pero matichun yu kaꞌoqlhi ni xkan yu kitꞌin kakxtaqyaꞌ, yucha jantucha aqtaun kapukikxixaꞌ. Ni xkan yu kxtaꞌa ni kitꞌin yucha kunaꞌ va tacha taꞌan mukxi xajachil xkan laktalpa. Kalhixajtachal taun jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ.
15 Ex ni anchanuꞌ xanati va junchoqol ni Jesús:
—Kꞌixtꞌaqnin ni anchanuꞌ xkan para jantucha aqtaun kajkꞌoqputunchoqol, vachu jantucha kakmil uchuꞌ.
16 Chuncha ni Jesús va junil:
—Kꞌapꞌinchꞌiy juntaꞌin ni mixapay ex kꞌatꞌanchꞌoꞌo aniy.
17 Ex ni anu xanati qaltaychoqol, va junil:
—Jantu kaklhitsukul kixapay.
Ex ni Jesús junchoqol:
—Uxintꞌi ox xaꞌaltꞌayanan ni naꞌun jantu kꞌalhitsꞌukꞌu mixapay. 18 Laqsaval ni uxintꞌi ixlhitꞌaꞌun pumakis mixapaynin. Vachu yu chavaycha lhitꞌaꞌun jantu laqsaval mixapay kaval. Va laqsaval yu uxintꞌi naꞌun.
19 Tejkan chuncha qasmaklhi ni xanati, va junil:
—Chavaycha klaqtsꞌinan tacha qayntaun yu laqputeꞌey ixchivinti Dios. 20 La maqancha aniy ixtamin yu kepayankꞌan ni kijnan yu aniy machaqan Samaria kuntau. Yuꞌuncha ixtamin aniy laka aspajun para katatoꞌoyal ni Dios. Pero yu uxiknankꞌan israelitas untꞌatꞌik kilalhijunau ni va maqskꞌiniy kaktoꞌoyau Dios vamun laka putaulan Jerusalén.
21 Ex ni Jesús junil:
—Uxintꞌi, xanati kꞌatꞌi, kꞌilhakꞌapꞌupꞌinincha yu kunan. Kaminaꞌ ni julchan tejkan uxiknankꞌan jantucha katꞌoꞌoyayapitik ni kimPay Dioskꞌan mas aniy laka aspajun, mas kaval laka putaulan Jerusalén. 22 Ni uxiknan tꞌoꞌoyayatꞌik yu jantu mispꞌayatꞌik. Kijnankꞌan ktoꞌoyayau yu kmispayau. Ni Jamalaqtaxtunuꞌ mintachal kun yu israelitas. 23 Ni julchan yu istsꞌanqay kalakachil yucha chavaycha lakachin, tejkan ni lapanakni yu laqsaval katatoꞌoyayaꞌ kimPay Dioskꞌan, katatoꞌoyayacha chuncha tacha lhinajun ixꞌEspíritu. KimPay Dioskꞌan yucha lakxkajuy lapanakni para chuncha katatoꞌoyal. 24 Ni Dios yucha va Espíritu junita xlhiyucha yu tatoꞌoyay tsꞌanqay katatoꞌoyal tacha lhinajun ixꞌEspíritu yu laqsaval masuy tacha junita.
25 Ex ni anchanuꞌ xanati va junil:
—Kitꞌin ox ijkꞌatsay ni kaminaꞌ ni Mesías (va naunputun Cristo yu ixtanajun kaminaꞌ). Tejkan kaminaꞌ ex yucha ox kintamasuniꞌoyan tachun.
26 Ni Jesús junil:
—Va yucha ni kitꞌin yu ktꞌaunan tꞌachivinin ni uxintꞌi.
27 Tejkan chuncha ixtꞌajun chivin ex tachinchoqolcha ixtꞌaltanan yu ixjalakmalaniy. Ni yuꞌuncha tus taun talhilal tejkan talaqtsꞌil ixtꞌachivijyal qayntaun xanati. Pero jantu matichun kalhisakmil yu ixmaqskꞌiniy, vachu jantu katalhisakmil tisuncha ixtatꞌajun lhilakchivinin. 28 Ex ni anchanu xanati makaulalcha ni ixꞌaqxau, va anchoqolcha la ixchaqaꞌ. Tejkan chaꞌal va lakjunil ni lapanakni katatꞌaꞌal, va naul:
29 —Kꞌatꞌantꞌikcha laqtsꞌinin qayntaun lapanaki yu tus kijunꞌol tachun yu kitꞌin kmakata. Ka va lay va yucha ni Cristo yu ixtanajun kaminaꞌ.
30 Chuncha nimancha tataxtul ni laka putaulan, va taꞌalcha taꞌan ixyachal ni Jesús. 31 Tejkan jantukaꞌ ixtalaqchaꞌan ex ni ixtꞌaltanan ixtatꞌajun lhijuninin para kavayl pero mas ixtalhijuniy jantu ixchavaniy.
32 Ni Jesús jalakjunil:
—Ni kitꞌin klhitꞌajun vayti yu uxiknankꞌan jantu mispꞌayatꞌik.
33 Ex ixtꞌaltanan yu ixjalakmalaniy, taꞌaqtayl talakchiviniy, ixtakꞌatsaputun incha va matichun kalhiminil ixvayti.
34 Ni Jesús jalakjunil:
—Alin aputaun kivayti. Kitꞌin kmakay yu lhipaꞌiniy ni Dios yu kimalaqachal tus kakmakaniꞌol ixlhitapatsa yu kilhijuniy. Anchanu lhitapatsa va tacha kivayti. 35 Uxiknan naunatꞌik: “Ni chavaycha vananaj tsꞌanqay laꞌatꞌati malkuyuꞌ para kalakachil ni jaxqanti.” Pero kitꞌin klajunau tsꞌanqay kꞌamakꞌatꞌik kuenta ni taꞌan jachꞌananti va oxicha para kaxqaꞌikal. 36 Chuncha qayntaun lapanaki yu jaxqanan yucha laqaꞌiy ixlhilhajati, ex yu xqaꞌikal yucha xtaꞌa jatsukunti. Ex pumatꞌuy talhiꞌachantajuy, yu chꞌal ali yu jaxqanal. 37 Laqsaval chuncha junita tacha klajunau: “Qayntaun tapatsay para kachꞌanlhi, aqayntaun para kaxqanal.” 38 Kitꞌin klamalaqachau jaxqanan taꞌan jantu kachꞌantꞌik. Jalakxkꞌauyatꞌik lapanakni yu kintalhakapuꞌal por yu tajunilcha alati lapanakni yu talaqtapatsatacha. Uxiknankꞌan chavaycha aqchꞌapꞌatꞌatꞌik la ixlhitapatsakꞌan.
39 Ni anu xanati ixjalakjunita ixtꞌamachaqan ni ixnajunta Jesús tachun yu ixmakatacha, xlhiyucha ayaj lhuu lapanakni yu machaqan Samaria talhakapuꞌal ni Jesús. 40 Ex tejkan tachil ni machaqan Samaria taꞌaqtayl tatapayniniy ni Jesús para katamakaul kun yuꞌuncha. Ex ni yucha ancha loqojlhi paqtꞌuy. 41 Chuncha apalay lhuu talhakapuꞌal tejkan taqasmaklhi yu ixnajun ni yucha. 42 Ex va tajunil ni xanati:
—Chavaycha klhakapuꞌanau pero jantucha vamun por yu kilajuniu. Va kijnankꞌan ijqasmakvi ixchivinti, xlhiyucha klhakapuꞌanau. Vachu ijkꞌatsayau ni yucha va yu laqsaval ni Cristo, yu Jamalaqtaxtunuꞌ aniy lakamunukpaꞌ.
Ni Jesús palay makal istsꞌal qayntaun jalhachimoꞌonuꞌ
43 Chuncha tejkan paqtꞌuy val, va taxtuchal ancha Samaria ni Jesús, ex al tus xaꞌestado Galilea. 44 Ni yucha ixnajunta ni qayntaun lapanaki yu laqputeꞌey ixchivinti Dios jantu toꞌoyakan la ixtꞌun. 45 Ex tejkan chaꞌal Galilea ni lapanakni yu ancha machaqan va ox talaqaꞌil. Ni yuꞌuncha vachuꞌ ixtaꞌanta Jerusalén tejkan alil ni xakꞌatan Paxku. Ancha talaqtsꞌinꞌol tachun lajꞌox yu makal ni Jesús.
46 Ex astan anchoqol laka putaulan Caná ancha xalakatꞌun Galilea taꞌan yu valiꞌiy xkan maxajnichal xaxkan uva. Ancha ixꞌalin qayntaun yu ay jalhachimoꞌonu yu ixtapatsaniy ni rey. Yucha ixlhitꞌajun qayntaun istsꞌal yu ixtaqanꞌay laka putaulan Capernaúm. 47 Ni anchanu lapanaki kꞌatsal ni Jesús va taxtul Judea, va chinchal Galilea. Ex niman al tapaynininiꞌ ni katꞌaꞌal la ixchaqaꞌ. Ixnajun palay kamakanichoqol istsꞌal yu va laycha kanil. 48 Chuncha yu Jesús va niman naul:
—Uxiknankꞌan jantu kilalhakapuꞌaniyau kinchivinti incha jantu pꞌunaj laqtsꞌinꞌelayatꞌik lajꞌay axtoqnu yu kitꞌin kmakay.
49 Pero yu jalhachimoꞌonuꞌ va naul:
—Kꞌintꞌatꞌatꞌicha niman laqtsꞌiniꞌ kintsꞌal ni jantukaꞌ niy.
50 Chuncha ni Jesús va junil:
—Kꞌapꞌinchꞌoꞌocha la minchaqaꞌ, mintsꞌal palay junchoqota.
Ex ni yucha lhakapuꞌal tacha junil ni Jesús y va anchoqolcha. 51 Tejkan va ixꞌantakaꞌ la ixchaqaꞌ ex takipaxtoqꞌil ixꞌoqxtamatin, va tajunil:
—Mintsꞌal oxicha vilchoqol.
52 Ex laklhisakmil:
—¿Tisuncha hora aqtaynil ox kꞌatsanchoqoy?
Ex tanaul ni yuꞌuncha:
—Va kutancha laqataun putoqoxata tejkan taꞌeltajunichoqol iskakati.
53 Ex chuncha ni japay makal kuenta ni anchanu hora va exnicha tejkan junil ni Jesús: “Mintsꞌal va palaycha junchoqota.” Ex ni anchanu japay kun tachun ixlapanakni talhakapuꞌal ni Jesús. 54 Ex chuncha kun yu aniy, va aqtꞌuycha makal ni Jesús yu lajꞌay axtoqnuꞌ tejkan minchal Judea, chinchal Galilea.