3
Ni Jesús kun Nicodemo
Ixꞌalin qayntaun lapanaki, va fariseo ixjunita yu ixjunkan Nicodemo, yucha va qayntaun yu ixjalaklhichimoꞌoy ni israelitas. Va laqkilal ni Jesús tejkan tsꞌis ixjunita, va junil:
—Jamalaniniꞌ, kijnan kꞌatsayau ni va Dios malaqachatan para kilamiu masuninin. Yu va matichun kaval incha jantu chꞌantaun katꞌataulal ni Dios jantu lay kamakal lajꞌay axtoqnuꞌ chun tacha uxintꞌi makꞌay.
Ex ni Jesús va junil:
—Laqsaval kunan ni matichun lapanaki yu jantu katsukuchoqoyaꞌ, yucha jantu lay katanuyanta taꞌan lhachimoꞌonun ni Dios.
Ex ni Nicodemo lhisakmil ni Jesús, va naul:
—¿Tas laycha kꞌapꞌutsꞌukꞌuchꞌoꞌo tejkan xapaycha kaꞌuntꞌi? ¿Incha qayntaun lapanaki lay katanuchoqol la ixpajan ixnati y astan katsukuchoqol?
Ex ni Jesús junil:
—Kitꞌin kunan, ni matichun lapanaki yu jantu kalhitsukuchoqoyaꞌ saystꞌi ixjatsukunti kun ni Espíritu ali xkan yucha jantu katanuyanta taꞌan lhachimoꞌonun Dios. Taꞌayuꞌ yu vamun tsukuy aniy yucha va valiꞌiy lapanaki. Yu tsukuy la ixtapꞌasta ni Espíritu, yucha lhitsukuy sastꞌi jatsukunti. Jantu vak kakꞌatsꞌa mas kunan ni maqskꞌiniy katsꞌukꞌuchꞌoꞌo saystꞌi. Ni un unilay taꞌan yucha najun. Mas kꞌaꞌasmaktꞌi ni makatꞌajun, jantu kꞌatsꞌay toꞌoxtay puminta nisin toꞌoxtaycha kapuꞌanaꞌ. Vachu va chuncha tajunita ni lapanakni yu tatsukuy la ixtapꞌasta ni Espíritu.
Ni Nicodemo aaqtaun lhisakmichoqol ni Jesús, va junil:
—¿Tas laycha kaval?
10 Ex ni Jesús junil:
—Uxintꞌi mas ay jamalaniniꞌ kꞌatꞌi aniy xalakatꞌun Israel, ¿jantu malaꞌasiy yu tacha kunan? 11 Kitꞌin laqsaval kunan ni kijnan klhichivinanau yu laqsaval ijkꞌatsayau. Kijnankꞌan klhitaulau yu laqsaval klaqtsꞌiu. Mas chuncha jantu kilalhakapuꞌaniyau yu klajunau. 12 Tejkan klalhixaqalayau axtoqnu yu alin aniy lakamunukpaꞌ jantu kilalhakapuꞌaniyau. ¿Ex tas kꞌapꞌulhakꞌapꞌupꞌintꞌikcha incha kaklalhixaqalau yu alinachal laktꞌiyan?
13 ’Jantu matichun kapataxtul laktꞌiyan, vamun yu minchal laktꞌiyan. Yucha ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki. 14 Chuncha tacha Moisés maꞌostaulnil maqataun tsapul taꞌan ixjaxixninta lakatꞌun, vachu chun kakmaꞌostaulnichoqokanaꞌ ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki. 15 Ex chuncha tachun yu kintalhakapuꞌanan jantu katatsꞌanqayaꞌ, va katalhitsukuyaꞌ jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ.
Ni Dios jalakpaxkay tachun ni lapanakni aniy lakamunukpaꞌ
16 ’Ni Dios va por ayaj ixjalakpaxkay xalapanakni aniy lakamunukpaꞌ, va maqxtaqlhi yu vamun yuꞌ istsꞌal. Ex chuncha tachun yu katalhakapuꞌanaꞌ ni yucha jantu katatsꞌanqayaꞌ, va katalhitsukuyaꞌ jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. 17 Ni Dios jantu kamalaqachal istsꞌal para kalaqxtaqnil maqanlqajnati ni lapanakni. Va para kaamalaqtaxtul.
18 ’Taꞌayuꞌ yu lhakapuꞌan ni Sasꞌatꞌa Dios, yucha jantu kamukꞌanikanaꞌ laqtaqal. Pero taꞌayu yu jantu lhakapuꞌan, yucha mukꞌanikantacha laqtaqal, va jantu kalhakapuꞌal yu vamun yuꞌ Sasꞌatꞌa Dios. 19 Jalakmukꞌanikantacha ixlaqtaqalkꞌan. Jantu talhakapuꞌan mas chil ni maklku yu mapulkuy ni lakamunukpaꞌ. Vamun tamaqamay yu japutsꞌisniꞌ, jantu tamaqamay yu jatunkunuꞌ. 20 Yu tꞌajun makan laqtaqal jantu maqamay katalakanul taꞌan alin ixmaklku ni Dios, jantu najun katasul yu tꞌajun makan. 21 Pero yu vas makay yu lajꞌox, yucha talakanuy taꞌan alin ixmaklku ni Dios para katasul ni tꞌajun makan tacha yu Dios najun.
Ni Juan yu jamaqchajꞌavanaꞌ lhichivinchoqoy ni Jesús
22 Ex chuncha astan ni Jesús alcha taꞌan xaꞌestado Judea, chꞌantaun jalaktꞌaꞌal yu ixjalakmalaniy. Ancha tataqmaqal, ixtꞌajun jamaqchajꞌavan. 23 Vachu ni Juan ixtꞌaunachal jamaqchajꞌavan ancha xalakatꞌun Enón, ixlhiꞌukstsꞌuniy Salim, ancha ixꞌalin lhuu xkan. Ni lapanakni ixtalaqchaꞌan, ex ancha ixjalaqmaqchajꞌavakan. 24 Jantukaꞌ ixtamanuy laka pachꞌin ni Juan.
25 Taval lati lapanakni yu ixjalakmalaniy ni Juan taꞌaqtayl tatꞌachiviniy aqayntaun israelita. Taꞌaqtayl talhilakchiviniy tacha ixputsukukꞌan ni yuꞌuncha yu maqskꞌiniy kachꞌaꞌamajꞌa tachun yu jantu ox para ox kalaqaꞌin ni Dios. 26 Ex talaqꞌal ni Juan, va tajunil:
—Jamalaniniꞌ, chavaycha yu ixyal chꞌantaun kun uxintꞌi takuktachal ni laka Jordán, yucha tꞌajun jamaqchajꞌavan. Va Jesús yu kilalhixaqalau pꞌunaj. Tachun ni lapanakni jantucha kintalaqꞌanan, va tatꞌaꞌan ni yucha.
27 Ex ni Juan jalakjunil:
—Jantu matichun lay laqaꞌiy tuꞌuchun incha Dios jantu kaxtaqnil. 28 Uxiknan ox kilaqalasmakvi ni vas klajuniu ni kitꞌin jantu yu Cristo kakval. Kitꞌin kunita va qayntaun yu malaqachakal, yu japꞌulminta, ex astan ni yucha. 29 Taꞌan alin lakxtuklati yu laqsaval lhitꞌajun la ixtamakaꞌ ni jatsiꞌi va yu tsꞌal. Tejkan chiviniy ex ixꞌamigo ni tsꞌal vamun qasmatꞌa y lhiꞌachantajuy. Ex vachu chun klhiꞌachantajuy ni kitꞌin, va taqayntsay yu ixkintsꞌanqaniy. 30 Yucha minta para kalalhaval ixtapꞌasta. Yu kintapꞌasta ni kitꞌin, yucha maqskꞌiniy kataꞌeltajul.
Yu mintachal talman
31 Yu mintachal talman yucha lhichimoꞌoy tachun yu alin. Pero yu valiꞌiy lapanaki yu minchal aniy lakamunukpaꞌ, yucha vamun lay lhichiviniy yu alin aniy. Yu mintachal laktꞌiyan lhichimoꞌoy tachun. 32 Yucha mas lhichiviniy tachun yu laqtsꞌintacha ali yu qasmakta pero jantu matichun lhakapuꞌan tacha yu yucha najun. 33 Pero yu lhakapuꞌan yucha masuy ni va laqsaval yu najun ni Dios. 34 Ni lapanaki yu Dios malaqachal yucha vachuꞌ xtaqnikal ixꞌEspíritu, xlhiyucha lhichiviniy ixchivinti Dios. 35 Yu ixPay ayaj achaniy isTsꞌal xlhiyucha yucha maqxtaqnil lhuu tapꞌasta para kalhichimoꞌol tachun yu alin. 36 Chuncha taꞌayuꞌ yu kalhakapuꞌanaꞌ ni isTsꞌal yucha lhitꞌajun jatsukunti yu jantu aqtaun kamiꞌoyaꞌ. Yu jantu lhakapuꞌan ni isTsꞌal yucha jantu kalhitsukuyaꞌ ni anchanuꞌ jatsukunti, va paxtoqniy yu ay maqanlqajnati yu xtaꞌa ni Dios.