2
Alin lakxtuklati laka putaulan Kaná
Tejkan paqtꞌutucha val, alil taun lakxtuklati ancha laka putaulan Kaná, la xaꞌestado Galilea. Chuncha yu ixnati ni Jesús vachuꞌ ancha ixvil. Ni Jesús kun ni lapanakni yu ixtatꞌaꞌanta vachuꞌ ixjalakjuntaꞌikanta taꞌan ixꞌalinta ni lakxtuklati. Ex chuncha va miꞌol ni xaxkan uva. Ex yu ixnati ni Jesús va junil:
—Chavay jantucha katalhitsukul xaxkan uva.
Ex ni Jesús va junil:
—Kinati, ¿valiꞌiycha chuncha kꞌiꞌuncha? Tus chavaycha jantukaꞌ lakachin kijulchan.
Ex ni ixnati jalakjunil yu ixtatꞌajun tapatsanin:
—Yu katajunan ni yucha, uxiknan kꞌamakꞌayapitik.
Chuncha va ancha ixvil laqachaxan aqxau yu jamakanti chiyux. Yucha va yu ixputajuy xkan yu ixtamapatsay ni israelitas, chuncha tacha yu ixputsukukꞌan ixjunita yu maqancha ixjapayankꞌan. Va si tsꞌanqay katachaꞌal kun xkan para ox kaval ixjatsukuntikꞌan. Ex ni Jesús jalakjunil:
—Kꞌalaqtsꞌamaꞌotꞌik kun xkan ni aniy aqxavin.
Ex chuncha tamakal ni yuꞌuncha tus talaqtsamaꞌol tachun.
Ni Jesús jalakjunil:
—Chavay kꞌamakꞌutꞌutꞌik lakatsꞌuniy ex kꞌalhipꞌinitꞌik yu jamakꞌatan.
Tejkan talhaanil ex ni makꞌatan kilkꞌatsal ni xkan pero va ixtapalata xaxkan uva. Yucha jantu kaxtaqnil kuenta toꞌoxtaycha ixmintachal. Pero yu tamujul, yuꞌuncha ixtakꞌatsay toꞌoxtay ixmintachal. Ex ni makꞌatan nimancha juntaꞌil ni tsꞌal, 10 va junil:
—Tachun ni lapanakni pꞌunaj tamujuy yu ox xaxkan uva. Astan tejkan oxicha talhiꞌotsay ni lapanakni yu jalakjuntaꞌikan ex jamunikan ni xaxkan uva yu jantu la ox. Pero uxintꞌi tus chavaycha vananaj maꞌatꞌa ni xaxkan uva yu apalay ox.
11 Chuncha tacha yu aniy xamakay ni Jesús, va yucha yu skutsajkaꞌ xamasuy lajꞌay axtoqnu, va makal laka putaulan Kaná taꞌan xaꞌestado Galilea. Va yucha pumasul ixꞌayaxtu. Ex ni lapanakni yu ixtatꞌaꞌanta talhakapuꞌal ni yucha.
12 Ex taval taꞌal laka putaulan Capernaúm chꞌantaun kun ixnati ali ixtꞌalaqaunin ali ni lapanakni yu ixtatꞌaꞌanta. Ancha tataqmaqal tsꞌuniy.
Ni Jesús jalakxkauxtul jastꞌanan yu ay lakatajtan
(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)
13 Va laycha kalakachil ni Paxku yu ay ixkꞌatankꞌan ni israelitas. Ex ni Jesús alcha laka putaulan Jerusalén. 14 Ex jalaktemal laka ay lakatajtan yu ixtastꞌay vakaxna ali borregos ali tukunuꞌ. Vachu jalaktemal taꞌan ixtavilanal yu ixtamapaxaniy ixtuminkꞌan ni lapanakni yu maqati ixtaminachal. 15 Tejkan chuncha laqtsꞌil ni Jesús va chꞌapal maqataun cuarta y laqxoqxtuꞌol tachun yu ixꞌalin laka ay lakatajtan, chꞌantaun kun ni lapanakni ali ixborregoskꞌan ali ixvakaxkꞌan. Vachu yu ixtamapaxay tumin lakpumajꞌaniꞌol ixtuminkꞌan, vachuꞌ yu mesas jalaqmapuꞌaqstal. 16 Jalakjunil yu xastꞌanan palumax:
—Kꞌalhipꞌintꞌikcha yu aniy axtoqnuꞌ. Yu aniy va ixchaqaꞌ ni kimPay. ¡Jantu kꞌamakꞌatꞌik taun ay pastꞌan!
17 Ex yu ixjalakmalaniy, yuꞌuncha tapastaklhi tacha ixnajunta taꞌan istsꞌoqꞌulakanta la ixchivinti Dios yu inchineꞌ najun: “Kitꞌin va kxiyax kunita por minchaqaꞌ tus va tacha taun jikmi yu kimpulakxavay.”
18 Va chuncha ni israelitas talhisakmil:
—¿Tis va suncha lajꞌay axtoqnuꞌ kꞌamakꞌayeꞌe yu kilamasuniyau incha alin mimpalhachimoꞌon para chuncha kꞌamakꞌatꞌi tachun yu aniy xamakꞌay?
19 Ex ni Jesús jalakjunil:
—Kꞌalakpꞌujtꞌik ni aniy ay lakatajtan, ex ni kitꞌin va laꞌatꞌutu julchan kakmaqayauchoqoyaꞌ.
20 Ni israelitas tajunil:
—Ni aniy ay lakatajtan va cuarenta y seis jachꞌitin lal ixmaqayauka. ¿Ex lhilay yu uxintꞌi va laꞌatꞌutu julchan lay kꞌamaꞌayauchꞌoꞌoyeꞌe?
21 Pero ni ay lakatajtan yu lhichivinil ni Jesús yucha naunputun va ixlakatunaj ni yucha. 22 Xlhiyucha astan tejkan ixnitacha y takukchoqotacha ni Jesús ex yu ixjalakmalaniy tapastakchoqol tacha ixnajunta. Ex talhakapuꞌal chuncha tacha istsꞌoqkanta la ixchivinti Dios, vachu talhakapuꞌanil yu naul ni Jesús.
Ni Jesús jalakmispaꞌojoy tachun ni lapanakni
23 Exnicha alil ni Paxku yu ay ixkꞌatankꞌan ni israelitas. Ni Jesús vananaj ixvil laka putaulan Jerusalén. Ni lapanakni ixtalaqtsꞌin ni lajꞌay axtoqnuꞌ yu ixmakay, xlhiyucha qaynlhuvaj talhakapuꞌal. 24 Pero ni Jesús ox ixjalakmispay ni yuꞌuncha tacha ixtajunita, xlhiyucha ixkꞌatsay ni lati jantu laqsaval katalhakapuꞌal. 25 Jantu ixmaqskꞌiniy matichun kajunil tacha ixtajunita ni lapanakni. Yucha ixjalakmispaniy ixjalhanutkꞌan, tisuncha jatapastakꞌati ixtalhitꞌajun.