Ni Ox Chivinti yu Tsꞌoqlhi
Juan
1
Ixchivinti Dios val qayntaun lapanaki
Pꞌunaj tejkan tachun puꞌaqtaynil, va tavanancha ixlhiꞌalin qayntaun yu junkan ni Chivinti. Ni Chivinti va chꞌantaun ixtꞌaꞌalinta ni Dios, vachu ni anchanuꞌ Chivinti yucha va Dios ixjunita. Yucha va chꞌantaun ixtꞌaꞌalinta ni Dios tejkan tachun puꞌaqtaynil. Va por yucha Dios makal tachun yu alin. Incha jantu kaꞌalil ni yucha, ex jantu ixmakakal tuꞌuchun yu alin. Va kun yucha minchal ni jatsukunti. Ni jatsukunti va tacha taun maklku yu jalakmasuniy ni lapanakni yu ox tin. Chuncha yu maklku tꞌoqx mapulkuy laka putsꞌisniꞌ. Ixtapꞌasta ni putsꞌisniꞌ jantu lay kamaqalhajal.
Ni Dios malaqachal qayntaun lapanaki yu ixjunkan Juan. Yucha mil va para kalhichivinil ni anchanu maklku para chuncha lay katalhakapuꞌal tachun ni lapanakni. Pero ni Juan yucha jantu ni maklku kaval. Yucha malaqachakal va para kalhichivinil yu anchanuꞌ maklku para katamispal ni lapanakni. Ni anchanuꞌ maklku va yu laqsaval mapulkuy la ixjatsukuntikꞌan tachun ni lapanakni. Va yucha ixminta aniy lakamunukpaꞌ.
10 Yucha makal ni lakamunukpaꞌ, ex aniy kilachil, pero ni lapanakni yu ixtavilanal aniy jantu katamispal. 11 Kilachil la ixtꞌun pero ixlapanakni jantu katalaqaꞌil. 12 Pero ni lapanakni yu ox talaqaꞌil, yu talhakapuꞌal, yuꞌuncha jalaqxtaqnil ixtapꞌasta para kataval sasꞌatꞌan Dios. 13 Va Dios yu jalakmakal sasꞌatꞌan. Jantu chuncha katatsukul la ixlakatunajkꞌan. Vachuꞌ jantu por yu ixtanajun lapanakni. Va Dios yu chuncha jalakmakal.
14 Ni anchanu yu junkan ni Chivinti yucha kiilhitsukuchil ixlakatunaj y val lapanaki, ex taulal chꞌantaun kun kijnan. Vamun yuꞌ minchal kun Dios. Xlhiyucha klaqtsꞌiu ni laqsaval la ay ixjunita. Va ayaj qalꞌox y tachun yu masuy va laqsaval. 15 Ni Juan lhichivinil ni yucha, va pꞌays naul: “Va yucha yu kitꞌin xaklajunau kaminaꞌ astan. Pero mas kamil astan, yucha ixlhiꞌalin tejkan kitꞌin jantukaꞌ xaktsukuy. Xlhiyucha yucha apalay ay xajantu kitꞌin.”
16 Ex yu kijnan tachun laqaꞌiniu yu lajꞌay ixmaqaliti, yucha kintaxtaqlhaanitan yu lajꞌoxi. 17 Ni ixlhachimoꞌon Dios lhimil qayntaun lapanaki yu ixjunkan Moisés. Va Jesucristo lhimil yu ay japaxkanti ali ni chivinti yu laqsaval kintamasuniyan Dios. 18 Jantu matichun kalaqtsꞌil ni Dios. Ni istsꞌal yu achaniy yucha va chꞌantaun tꞌavil ixPay. Va yucha kintamasunin tacha junitacha ni Dios.
Ni Juan yu jamaqchajꞌavanaꞌ lhichiviniy ni Cristo
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19 Ni israelitas yu machaqan Jerusalén tamalaqachanil kuras ali levitas ni Juan ni katalhisakmil tasꞌayucha ixjunita. 20 Tejkan talhisakmil, niman jalakjunil:
—Ni kitꞌin jantu ni Cristo kakval.
21 Ex astan tajunchoqol:
—¿Ex tasꞌayucha kꞌatꞌi? ¿Uxintꞌicha kꞌatꞌi ni Elías yu maqancha ixlaqputeꞌey ixchivinti Dios?
Ex yu Juan naul:
—Jantu yuꞌ kakval.
Ex aaqtaun tajunil:
—¿Ex tasꞌayucha unitꞌa ni uxintꞌi? ¿Uxintꞌicha ni lapanaki yu maqancha ixtanajun tsꞌanqay kamil astan laqputeꞌeniꞌ ixchivinti Dios?
Ex qaltayanal:
—Jantu yuꞌ kakval.
22 Aaqtaun tajunchoqol:
—Kilajuniu tasꞌayucha kꞌatꞌi ni uxintꞌi. Tsꞌanqay kajkunchoqoo yu kintamalaqachan. ¿Tas naꞌuncha uxintꞌi ni taꞌayucha kꞌatꞌi?
23 Ex jalakjunil ni Juan:
—Kitꞌin kunita ni lapanaki yu ixnaunkan kaminaꞌ, yu pꞌays tꞌasay lakakꞌavinan taꞌan jaxixninta, yu najun: “Kꞌamalaqltꞌiꞌatꞌikcha maqataun tin taꞌan kapuminaꞌ ni Jalhachimoꞌonuꞌ.”
24 Ni fariseos tamalaqachal ni anchanu lapanakni ni chuncha katalhisakmil ni Juan. 25 Ex aaqtaun talhisakmichoqol, tajunil:
—Uxintꞌi naꞌun ni jantu Cristo kaꞌuntꞌi, nisin Elías, vachu jantu kaꞌuntꞌi ni anchanu lapanaki yu maqancha ixtanajun kaminaꞌ laqputeꞌeniꞌ ixchivinti Dios. ¿Ex valiꞌiycha maqchꞌajꞌavanancha?
26 Ex ni Juan va jalajqaltayl:
—Ni kitꞌin va xkan kpumaqchajꞌavanan. Pero alin qayntaun siya uxiknan yu jantu mispꞌayatꞌik. 27 Yucha kaminaꞌ astan. Kitꞌin tus jantu kimpaxtoqniy kakmusxꞌoqnil xamusni ixvarachi.
28 Tachun yu aniy tapasal xalakatꞌun yu junkan Betania takuktachal xalaꞌaxkan Jordán. Ancha ixtꞌajun jamaqchajꞌavan ni Juan.
Ni Dios maqxtaqlhi ni Jesús tacha taun borrego
29 Tejkan atauncha julchan val ex ni Juan laqtsꞌil ni Jesús ixminta taꞌan ixyal. Ex naul ni Juan:
—¡Kꞌalaqtsꞌintꞌik! Yucha ni Sasꞌatꞌa borrego yu Dios maqxtaqlhi tacha taun lapaxkan. Va yucha maqosuy ni talaqalhin yu alin lakamunukpaꞌ. 30 Yucha yu klhichivinil ni kitꞌin tejkan knaul ni minta qayntaun yu apalay ay xajantu yu kitꞌin. 31 Jantu xakmispay taꞌayucha ixjunita. Pero xlhiyucha kitꞌin kminta jamaqchajꞌavanaꞌ ni lay katamispal kintꞌaꞌisraelitas.
32 Ni Juan vachu naul:
—Kitꞌin klaqtsꞌil ni Espíritu Santo taꞌeltajuminchal tus laktꞌiyan tacha laqataun palumax, ex kiitoqslachil la ixkuktan ni yucha. 33 Ni kitꞌin jantukaꞌ xajkꞌatsay maticha ixjunita pero yu kimalaqachal kakmil jamaqchajꞌavanaꞌ kun xkan, yucha kijunil: “Kꞌalaqtsꞌineꞌe ni Espíritu Santo kataꞌeltajuminaꞌ, katoqslayanta la ixkuktan. Va yucha yu kamaqchajꞌavananaꞌ kun ni Espíritu Santo.” 34 Ni kitꞌin klaqtsꞌil. Chavay klhichivininta ni va yucha laqsaval Sasꞌatꞌa Dios.
Ni Jesús jalaksaklhi lapanakni para katatꞌaꞌal
35 Tejkan atauncha julchan val ex ni Juan ancha ixlaktayachoqol pumatꞌuy yu ixtatꞌaꞌan. 36 Tejkan laqtsꞌil ni ixtꞌajun tapasanaꞌ ni Jesús ex ni Juan naul:
—Kꞌalaqtsꞌintꞌik ni anchanu lapanaki. Yucha ni Sasꞌatꞌa borrego yu Dios malaqachal tacha taun lapaxkan.
37 Tejkan chuncha taqasmaklhi yu pumatꞌuy tacha naul ni Juan ex nimancha tatꞌaꞌal ni Jesús. 38 Ex ni Jesús niman talaqaspꞌiklhi tejkan jalaqtsꞌil ni ixtatixkaulhaꞌanta. Va jalaklhisakmil:
—¿Tisuncha tꞌaunatꞌikcha lakxkaunan ni uxiknan?
Ex ni yuꞌuncha talhisakmil:
—Jamalaniniꞌ, ¿tas ancha viltꞌi ni uxintꞌi?
39 Ni Jesús jalajqaltayl:
—Kꞌatꞌantꞌik laqtsꞌinin taꞌan kvil.
Ex taꞌal, talaqtsꞌil taꞌan ixvil. Ex ancha tamaqltoqoxalcha, va laꞌatꞌaticha putoqoxata ixjunita.
40 Xaqayntaun ni yuꞌuncha yu taqasmaklhi ixchivinti ni Juan y tatꞌamil ni Jesús va ixjunkan Andrés, yucha ixlaqaj ni Simón Pedro ixjunita. 41 Ni Andrés niman kiilakxkaul yu ixlaqaj Simón, va junil:
—Chavay ktemaucha ni Mesías. (Yucha naunputun Cristo, yu ixtanajun kamalaqachayaꞌ ni Dios.)
42 Taval ni Andrés lhaꞌal ni Simón taꞌan ixyal ni Jesús. Tejkan laqtsꞌil Jesús ni Simón, va junil:
—Uxintꞌi va Simón kꞌatꞌi, yu istsꞌal Jonás. Pero chavaycha kaꞌunkꞌaneꞌe Cefas (yucha naunputun Pedro, yu naunputun Chiyux).
Ni Jesús juntaꞌil Felipe ali Natanael
43 Tejkan tunkunchoqolcha ex ni Jesús pastaklhi kaꞌal la xaꞌestado Galilea. Ancha temal ni Felipe, va junil:
—Kꞌintꞌatꞌatꞌicha ni kitꞌin.
44 Ni Felipe va machaqaꞌ Betsaida ixjunita, la ixtꞌunkꞌan ni Andrés ali Pedro. 45 Ni Felipe al lakxkaunaꞌ ni Natanael. Tejkan temalcha va junil:
—Chavaycha ktemaucha ni anchanu lapanaki yu maqancha lhitsꞌoqꞌulal ni Moisés la ixlhachimoꞌon Dios, vachuꞌ yu talhitsꞌoqꞌulal ni lapanakni yu ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios maqancha. Yucha va Jesús istsꞌal José yu machaqaꞌ Nazaret.
46 Ex ni Natanael va niman naul:
—¿Lay kaꞌalil matichun ox yu machaqaꞌ Nazaret?
Ni Felipe junchoqol:
—Kꞌatꞌatꞌi y kꞌalaqtsꞌineꞌecha tas junita.
47 Tejkan laqtsꞌil ni Jesús va ukstsꞌuniy ixminta ni Natanael va junil:
—Aniy minta qayntaun israelita yu jantu aqtaun jamakanunun.
48 Ex ni Natanael lhisakmil:
¿Tas kꞌimpꞌumispꞌaycha ni kitꞌin?
Ex ni Jesús va junil:
—Tejkan jantukaꞌ ixjuntaꞌiyan ni Felipe, tejkan ixyatꞌi la ixtaꞌapuꞌ xakꞌiu higuera, kitꞌin xaklhilaqtsꞌintancha.
49 Ni Natanael junil:
—Uxintꞌi jamalaniniꞌ kꞌatꞌi, va Sasꞌatꞌa Dios unitꞌa, vachu uxintꞌi va yu ay xaJalhachimoꞌonuꞌ Israel.
50 Ex ni Jesús junil:
—Chavay ni uxintꞌi ox kꞌilhakꞌapꞌupꞌin vamun por kunin ni klaqtsꞌin la ixqaltaꞌapuꞌ higuera. Astan kꞌalaqtsꞌineꞌe yu apalay lajꞌay axtoqnu xajantu yu aniy.
51 Vachuꞌ jalakjunil ni Jesús:
—Laqsaval klajunau, kaminaꞌ julchan tejkan kꞌalaqtsꞌinapitik ni laktꞌiyan katalaqltiꞌayaꞌ, vachu yu ixmayulnin Dios katataꞌeltajuyaꞌ y katapataxtuyaꞌ tejkan kintalaqminacha ni kitꞌin yu kval Sasꞌatꞌa Lapanaki.