24
Lakjunkal ni xanatin va kujchoqol ni Jesús
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn.20 :1-10)
Ex chuncha ni laktuminku tejkan ixtunkuminta, taꞌal laka putaknun, va talhaꞌal ni kꞌuchꞌu yu laqseꞌejenꞌe yu ixtalaꞌoxita. Vachu ixtalatꞌaꞌanta alati xanatin. Ex chuncha tachaꞌal, talaqtsꞌil ni chiyux va ixmoqosukantacha. Yucha ni chiyux yu ixpumalakchaukanta laka putaknun. Tatanul laka putaknun. Jantu katatemal ixlakatunaj ni Jesús. Chuncha va vak takꞌatsal. Ex ancha tatasul qayntꞌuy lapanakni, va laktꞌatayakal ni xanatin. Ex ayaj tatalhanal, va tataꞌaqtsoqoqtal, tamaqayntal ixꞌaqtsulkꞌan laka tꞌun. Va lakjunkal:
—¿Valiꞌiycha lakxkꞌauyatꞌik yu kujta taꞌan tataknuy yu janinin? Jantucha aniy katamal, va kujchoqotacha. Kꞌapꞌastꞌaktꞌik yu tajunin tejkan ixtiꞌukxuyal Galilea. Va tajunin yu Sasꞌatꞌa Lapanaki va kamaqxtaqkanaꞌ la ixtamakakꞌan yu talaktuꞌunun, va kamakxtꞌukmukꞌakanaꞌ laka kurus pero kakujchoqoyaꞌ yu laꞌatꞌutunuꞌ julchan.
Ex chuncha ni xanatin va tapastakchoqol yu laqlhixaqalal ni Jesús. Ex tataxtuchoqol ni laka putaknun, taꞌal, va talajunꞌol yu pumakautaun kun yu alati ixtꞌaltanan ni Jesús. 10 Ni anchanu xanatin va María yu machaqaꞌ Magdala, ali Juana ali María ixnati ni Jacobo, ali vachuꞌ yu alati xanatin, va chuncha talajunil yu ixtamalaqachan Jesús. 11 Pero yu ixtamalaqachan Jesús va talhilal ni va lokoj ixchivintikꞌan ni xanatin, xlhiyucha jantu katalhakapuꞌal. 12 Pero ni Pedro ostaulal, takyauꞌal laka putaknun, talaknul, va laqtsꞌil ni va ixꞌaman mal ni laqchꞌiti. Ex chuncha anchoqol laqa chaqaꞌ, valiꞌiy saq lakpastaknal.
Ni Jesús laktꞌaꞌal qayntꞌuy ixtꞌaltanan xalakatin Emaus
(Mr. 16:12-13)
13 Ex chuncha ni anchanuꞌ julchan qayntꞌuy ixtꞌaltanan Jesús ixtaꞌanta taun putaulan yu junkan Emaus, va tacha laqakautaun kilometros ixlhimaqati Jerusalén. 14 Ixtalhilakchiviniy tachun yu tapasal. 15 Taval tejkan chuncha ixtalakchiviniy, ex ni Jesús yucha chil, va laktꞌaꞌal. 16 Pero lakmakakal para jantu katamispal. 17 Ex ni Jesús va lakjunil:
—¿Tisuncha lhilakchꞌivinatꞌik aniy lakatin? ¿Valiꞌiycha maꞌanininatꞌik?
18 Ex yu junkan Cleofas va naul:
—Tachun ni lapanakni yu ixtatꞌajuncha laka putaulan Jerusalén takꞌatsay yu ancha tapasal, ka vamun uxintꞌi jantu kꞌatsꞌay.
19 Ex ni Jesús laklhisakmil:
—¿Tisuncha tapasal?
Ex tanaul:
—Va yu Jesús yu machaqaꞌ Nazaret, yucha va qayntaun lapanaki yu ixlaqputeꞌey ixchivinti Dios. La ixtalakaꞌukxpuꞌ Dios y la ixtalakaꞌukxpukꞌan tachun ni lapanakni va ixtasuy ixtapꞌasta yu ixmakay kun yu ixchiviniy. 20 Pero ni xaꞌukxtinin kuras kun kijalhachimoꞌonunkꞌan tamukꞌanil laqtaqal para kamaqnikal. Ex chuncha tamakxtukmukꞌal laka kurus. 21 Pero ni kijnankꞌan va xakpastakꞌau va yucha yu ixkintamalaqtaxtun ni kijnankꞌan yu israelitas juntau. Pero chuncha tapasal y chavaycha va paqtꞌutucha nita. 22 Pero lati ni xanatin yu kintꞌaltanankꞌan va kintamaqsvan. Chavay tunkuminta tejkan taꞌal laka putaknun, 23 jantu katatemal ixlakatunaj. Ex taminchoqol va kintajunin va talaqtsꞌil ixmayulnin Dios yu tanaul ni va kujta ni Jesús. 24 Ex lati yu ketꞌalaqaunin va taꞌal laka putaknun, va talaqtsꞌil vachu va tacha tanaul ni xanatin, jantu katatemal.
25 Ex chuncha ni Jesús lakjunil:
—Va la pꞌas mijatapastakꞌatkꞌan, jantu ox lhakꞌapꞌupꞌinatꞌik tachun yu tanaul yu ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios maqancha. 26 Ka jantu kꞌatsꞌayatꞌik va tachun yu majkꞌatsal ni Cristo va chuncha ixmaqskꞌiniy katapasal para ex chuncha apalay ay kamakakal.
27 Ex chuncha ni Jesús aqtayl lakmasuniy tachun yu lhichiviniy ni yucha la ixchivinti Dios. Va aqtaynil kun yu istsꞌoqta ni Moisés y vachuꞌ yu ixtatsꞌoqta yu maqancha ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios.
28 Ex chuncha tachaꞌal ni putaulan taꞌan ixtaꞌuxaꞌan. Ex ni Jesús lal va tacha kaꞌuxaꞌal taꞌan apalay maqati. 29 Pero yuꞌuncha laqatapꞌasta talhijunil kalaktꞌataulal, va tanaul:
—Kilatꞌataulau, va toqoxalcha, va laycha kaputsꞌislhi.
Ex chuncha laktꞌatanul laqa chaqaꞌ para kalaktꞌataulal. 30 Ex chuncha tejkan ixlaktꞌavil laka mesa, chꞌapal ni pan, xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios, va laqcheꞌel, ex laqmaqxtaqnil. 31 Ex chuncha ni Dios va lakmakal para katamispachoqol ni Jesús. Ex va niman laqmixtayal. 32 Ex talajunil siya yuꞌuncha:
—Laqsaval, la xaꞌachanau tejkan ixkintaxaqalayan lakatin y vachuꞌ tejkan ixkintamalanin tacha naunputun ixchivinti Dios yu tsꞌoqkanta.
33 Ex chuncha tatayal, va niman taꞌanchoqol laka putaulan Jerusalén. Ancha talapaxtoqlhi yu pumakautaun kun yu alati ixtꞌaltanan ni Jesús, va ancha ixtataqxtoqta. 34 Ex tachun ni yuꞌuncha tanaul, va lakjunkal yu qayntꞌuy:
—Laqsaval, kujchoqolcha kiJalhachimoꞌonukꞌan. Vachuꞌ tasunil ni Simón.
35 Ex chuncha yu qayntꞌuy va talaqputeꞌel yu tacha tatapasal lakatin y tacha tapumispachoqol ni Jesús tejkan laqcheꞌel ni pan.
Ni Jesús laktasunil ixtꞌaltanan
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn.20 :19-23)
36 Ex tejkan chuncha ixtalaxaqalay va laktasunil ni Jesús va ancha tayal, lakmastakꞌal, va naul:
—Oxamaktauncha kꞌaꞌuntꞌik.
37 Ex tatalhanal, va laqmaqsvakal. Ixtalhilay va qayntaun janiniꞌ yu ixtalaqtsꞌin. 38 Ex ni Jesús lakjunil:
—¿Valiꞌiycha tꞌalhanantꞌik? ¿Valiꞌiycha chun pꞌastꞌakꞌatꞌikcha la melhanutikꞌan? 39 Kalaqtsꞌintꞌik kimakaꞌ kun kinchꞌajaꞌ. Va kitꞌin kunita. Kilachꞌapau para kakꞌatsꞌatꞌik, para kilamispau. Taun jalhitsukunuꞌ jantu lhitsukuy vakax nisin jalukuti tacha kilalaqtsꞌinau chuncha kunita.
40 Tejkan chuncha lakjunil, va lakmasunil ixmakaꞌ kun ixchꞌajaꞌ. 41 Pero jantukaꞌ ixtalhakapuꞌan mas ixtalhakapuꞌanputun kun achati, va ixtatalhanan. Ex ni Jesús laklhisakmil:
—¿Alin vayti?
42 Ex taxtaqnil tsꞌuniy makchaunti jatanti kun aqxtaun istsꞌalukꞌu seraj. 43 Ex chꞌapal, va uꞌol, ancha la ixtalakaꞌukxpukꞌan. 44 Ex lakjunil:
—Tejkan xaklatꞌatiꞌukxuntayayau, ixklajunau va maqskꞌiniy chuncha kaktapasal tachun yu tsꞌoqkanta yu kilhichiviniy kitꞌin la ixlhachimoꞌon Moisés y la ixchivinti yu maqancha ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios kun yu tsꞌoqkanta laka salmos.
45 Ex chuncha va lakmalanil para katamalaqasil ni ixchivinti Dios yu tsꞌoqkanta. 46 Va lakjunil:
—Va chuncha kilhitsꞌoqkanta ni kitꞌin yu Cristo kunita. Ikmaqskꞌiniy kakmaqnikal ex yu laꞌatꞌutunuꞌ julchan kajkujchoqol. 47 Vachu tsꞌoqkanta kaputeꞌekanaꞌ ni kintaqaꞌuti ni kalaklhijunkal tachun ni lapanakni para katamapaxal ixjatapastakꞌatkꞌan para kalaqmalaqmixinikal. Va chuncha kalaqlaqputeꞌenikanaꞌ aniy laka putaulan Jerusalén tus talakapuchux ni lakamunukpaꞌ. 48 Kꞌanaunapitik tachun yu tapasal tacha laqtsꞌintꞌik. 49 Kitꞌin klamalaqachaniyaucha yu naul kimPay kataxtaqniyan. Pero uxiknan katꞌaulchꞌipitik aniy laka putaulan tus tejkan kꞌalaꞌaꞌiyapitik ni tapꞌasta yu kamintachal laktꞌiyan.
Ni Jesús lakmakaul ixtꞌaltanan ex alcha laktꞌiyan
(Mr. 16:19-20)
50 Ex chuncha ni Jesús va laklhaꞌal ixtꞌaltanan tus alakataun putaulan yu junkan Betania. Ex laqmaqstal ixmakaꞌ va lakskꞌinil Dios para ox kataval ixjatsukuntikꞌan. 51 Ex chuncha tejkan tꞌajun skꞌiniꞌ, lakmakaul ixtꞌaltanan, va lhaꞌankal laktꞌiyan. 52 Ex chuncha yuꞌuncha tatoꞌoyal, va taꞌanchoqolcha laka putaulan Jerusalén, va ayaj taꞌachal. 53 Lhilhiy ixtavilanal lakatajtan, ay ixtamakay Dios. Chuncha kavalcha.