23
Ni Jesús lhaꞌankal la ixpulakchivin ni Pilato
(Mt. 27:1-2, 11-14; Mr. 15:1-5; Jn.18 :28-38)
Ex tachun ni anchanuꞌ lajꞌay lapanakni tatayal, va talhaꞌal ni Jesús taꞌan vil yu xalhachimoꞌonuꞌ romanos yu junkan Pilato. Ex taꞌaqtayl tachivintanuy, va junkal ni Pilato:
—Yu aniy lapanaki iktemau, yucha va lakmalukujlay ni lapanakni para jantucha katatoꞌoyal ixlhachimoꞌonunkꞌan. Va lakjuniy jantu katamapalal ixꞌimpuestoskꞌan y vachu najun va yucha ni Cristo yu Jalhachimoꞌonuꞌ.
Ex ni Pilato va lhisakmil:
—¿Uxintꞌi xajalhachimoꞌonuꞌ kꞌatꞌi ni israelitas?
Ex ni Jesús va junil:
—Chun, tacha naꞌun uxintꞌi.
Ex ni Pilato va lakjunil ni xaꞌukxtinin kuras kun tachun ni lapanakni, va naul:
—Aniy lapanaki jantu tuꞌuchun laqtaqal kaktemanil.
Pero apalay pꞌas tamanul jalaklkanti ni lapanakni, va tanaul:
—Pero aniy lapanaki ayaj lakmalukujlay ni lapanakni kun ixchivinti y malaninin tachun la kintꞌunkꞌan yu israelitas kuntau, yu xaꞌestado Galilea tus aniy.
Ni Jesús lhaꞌankal la ixpulakchivin ni Herodes
Ex tejkan chuncha qasmaklhi ni Pilato, va laklhisakmil incha ni Jesús machaqaꞌ xaꞌestado Galilea ixjunita. Tejkan kꞌatsal va ancha machaqaꞌ ixjunita taꞌan ixlhachimoꞌonun ni Herodes, ex yucha malaqachanil ni Jesús. Ni Herodes va chilkaꞌ ni anchanu putaulan Jerusalén y ancha ixvil tejkan xajulchan kꞌatan ixjunita. Ex chuncha tejkan ni Herodes laqtsꞌil ni Jesús, va ayaj lhiꞌachantajul. Va la maqancha ixlaqtsꞌinputun, va ixqasmaktacha yu ixmakay y va ixlaqtsꞌinputun kamakal tuꞌuchun yu ay. Ex chuncha la lhuu chivinti lhisakmil pero ni Jesús jantu tsij kanaul. 10 Va ancha tayanal ni xaꞌukxtinin kuras kun yu ixtamasuy ixlhachimoꞌonkꞌan israelitas. Yuꞌuncha va la pꞌas tamukꞌanil laqtaqal. 11 Chuncha ni Herodes kun ixtropas jantu katatoꞌoyal, va la lhuu laqxtoqnu chivinti tajunil. Ex chuncha talaktuꞌul, va taꞌulanil aqxtaun laqchꞌiti yu taꞌulay jalhachimoꞌonun. Ex va chuncha tapulaktuꞌul, va tamalaqachanichoqol ni Pilato. 12 Ex chuncha ni anchanu julchan ni Herodes kun Pilato va amigos taval. Pꞌunaj ixtalaxkajiy pero ni anchanu julchan va chuncha talamakal tacha amigos.
Lhinaunkal ixmaqnika ni Jesús
(Mt. 27:15-26; Mr. 15:6-15; Jn. 18 :39-19:16)
13 Ex chuncha taval ni Pilato va laqmaqxtoqlhi ni xaꞌukxtinin kuras ali ni jalhachimoꞌonun ali ni lapanakni. 14 Ex va lakjunil:
—Va kilalhiminiu yu aniy lapanaki, va kilajuniu ni lakmalukujlay ni lapanakni para jantucha katatoꞌoyal ixlhachimoꞌonunkꞌan. Pero la mintalakaꞌukxpukꞌan kitꞌin klhisakmil incha laqsaval kaval tacha naunatꞌik. Jantu kaktemanil ni ixlaqtaqal yu mukꞌaniyatꞌik. 15 Vachuꞌ ni Herodes jantu katemanil ixlaqtaqal. Chuncha kꞌatsay va por kintamalaqachanichoqon. Xlhiyucha kitꞌin knajun jantu kamakal tuꞌuchun yu kalhimaqniu. 16 Ex kitꞌin kaklhinaunaꞌ ixmaqanaqka, ex kakmakaunacha.
17 Ni Pilato ixmaqskꞌiniy kaxꞌoqlhi qayntaun tachꞌin taun taun jachꞌitin tejkan kꞌatan Paxku. 18 Ex tachun ni lapanakni va chꞌantaun taval, va la pꞌas tanaul:
—Jantu kamakꞌau yu aniy lapanaki. Kamakꞌau yu junkan Barrabás.
19 Ni Barrabás ixmakata lhilukuj ixpulakna ni putaulan y vachu va maqnil qayntaun, xlhiyucha tamanul laka pachꞌin. 20 Pero Pilato va ixmakaunputun ni Jesús, xlhiyucha laqxaqalachoqol aaqtaun ni lapanakni. 21 Pero yuꞌuncha apalay pꞌas ixtatꞌajun lakchivinin, va tanaunchoqol:
—¡Kꞌamakxtꞌukmukꞌacha laka kurus!
22 Ex yu aqtꞌutunuꞌ ni Pilato laqxaqalachoqol, va naul:
—¿Valiꞌiycha chun unatꞌik? Jantu tuꞌuchun laqtaqal kamakal. Kitꞌin kaklhinaunaꞌ ixmaqanaqka, ex kakmakaunacha.
23 Pero yuꞌuncha la pꞌas ixtachiviniy, ixtaskꞌin laqatapꞌasta para kamakxtukmukꞌakal laka kurus. Ex kun ixchivintikꞌan ni lapanakni kun yu xaꞌukxtinin kuras va talhajal yu ixtaskꞌin. 24 Ex chuncha ni Pilato lhinaul kamakakal tacha ixtaskꞌinta ni lapanakni. 25 Ex chuncha makaunkal yu ixtanun laka pachꞌin por makal lhilukuj y por maqninil. Ni Jesús va maqxtaqkal para katamakal ni lapanakni tacha ixtaskꞌinta.
Tamakxtukmukꞌal laka kurus ni Jesús
(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Jn.19 :17-27)
26 Ex chuncha tejkan talhaꞌal ni Jesús va tachꞌapayaul qayntaun lapanaki yu Simón ixjunkan, va machaqaꞌ xalakatꞌun Cirene. Ixminta ixlhimaqspaꞌ ni putaulan. Tamaqxꞌoꞌal ni kurus, va talhijunil kalhaꞌal taꞌan ixjapꞌulꞌanta ni Jesús. 27 Va astan ixtaꞌanta qaynlhuvaj lapanakni. Vachu ixꞌalin xanatin yu ixtamaqaninin, va la ixtaqalhun. 28 Pero ni Jesús va talaqaspꞌiklhi va lakjunil:
—Xanatin machaqan Jerusalén, jantu kilalhiqalhuu ni kitꞌin. Kalhiꞌalhuntꞌik por metsukuntikꞌan y por mesꞌatꞌankꞌan. 29 Kaminaꞌ julchan tejkan kanaunkanaꞌ: “La ox istsukuntikꞌan ni xanatin yu jantu lay talhitsukuy sasꞌatꞌakꞌan ali yu jantu aqtaun katalhitsukul ali yu jantu aqtaun katamatsꞌikꞌinil.” 30 Vachu katanaunaꞌ kalaktapujnul ni aspajun para katanil, y katanaunaꞌ kalaktapujnul ni aqstijun para kalaqꞌaqxtaqmal. 31 Maqataun kꞌiu yu ltakni yucha jantu xavakan. Pero ni kitꞌin kakmaqnikanaꞌ mas jantu tꞌujuꞌ kintalaqalhin. ¿Ex tas katamakayan uxiknankꞌan yu va tacha xixni kꞌiu untꞌatꞌik?
32 Va talhaꞌal ni Jesús kun pumatꞌuy tachꞌinin yu ixtamakata talaqalhin. 33 Ex chuncha tejkan tachaꞌal ni aspajun yu junkan Xajalukuti Aqtsul, va ancha tamakxtukmukꞌal ni Jesús kun yu qayntꞌuy laktuꞌunun, qayntaun la ixlhijakanaj yu aqayntaun la ixlhijamaqxu. 34 Ex chuncha va naul ni Jesús:
—KimPay kꞌatꞌi, kꞌalaqmalaqmixinin, va jantu takꞌatsay yu tamakay.
Ex ancha ni tropas talalaqlvaqnil ixlaqchꞌiti ni Jesús. Tamakal taun suerte para katalalhajal. 35 Vachu ancha tayanal ni lapanakni xalaqtsꞌinin. Vachu ni lhachimoꞌonun ixtalaktuꞌuy, va tanaul:
—Yu aniy incha laqmalaqtaxtuy lapanakni, ex vachuꞌ kamalaqtaxtukal yucha xꞌaman incha laqsaval ni Cristo yu laksakta Dios.
36 Ni tropas vachu talaktuꞌul. Ixtalaqmin, ixtaxtaqniputun vinagre yu skajni. 37 Va ixtanajun:
—Incha laqsaval xalhachimoꞌonuꞌ israelitas kꞌatꞌi, ex kꞌamalaqtꞌaxtꞌukꞌa meꞌeman.
38 Ancha vachuꞌ tsꞌoqkanta la ixꞌaqtsul ni kurus, va najun: “Yu aniy va ixJalhachimoꞌonukꞌan ni israelitas.” Va chuncha istsꞌoqkanta laka lhichivin Griego ali laka lhichivin Latín ali laka lhichivin Hebreo.
39 Vachu qayntaun yu laktuꞌunuꞌ yu ixtꞌajukꞌal ni Jesús va ixlaktuꞌuy, va najun:
—Incha laqsaval ni Cristo kꞌatꞌi, ex kꞌamalaqtꞌaxtꞌukꞌa uxintꞌi meꞌeman y vachu kilamalaqtaxtuu ni kijnankꞌan.
40 Pero yu aqayntaun yu ixtꞌajukꞌal ni Jesús, va laqꞌaymal por laktuꞌul ni Jesús, va naul:
—Ka jantu tꞌalhauniy ni Dios ni vachu va chun maꞌanlꞌajnan tacha ni yucha. 41 Pero ni kijnankꞌan chavaycha laqsaval maqanlqajnanau por yu makau talaqalhin. Pero yu aniy jantu tuꞌuchun kamakal.
42 Ex va naul, va junkal ni Jesús:
—Jesús, kꞌimpꞌastꞌaktꞌi tejkan kꞌatꞌanchꞌoꞌoyeꞌe jalhachimoꞌon.
43 Ex ni Jesús junil:
—Laqsaval kunan, chavaycha kꞌintꞌatꞌauleꞌe laktꞌiyan.
Nil ni Jesús
(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Jn.19 :28-30)
44 Va atunkuj ixjunita pero va putsꞌislhi ni lakamunukpaꞌ tus laꞌatꞌutu putoqoxata. 45 Va tacha kalakapuchꞌapakal ni julchan val. Vachuꞌ ni ay lakatajtan va taꞌexlhi xalaqchꞌiti yu ixjukꞌal ixtaꞌajna lakatajtan taꞌan lhimalakchaukanta taꞌan ixvil ixtapꞌasta Dios. 46 Ex chuncha ni Jesús va la pꞌays chivinil, va naul:
—KimPay, kmaqxtaqniyancha ketsukunti.
Ex tejkan chuncha naul va nimancha nil. 47 Ex chuncha yu xaꞌukxtin tropas tejkan laqtsꞌil tachun yu tapasal, va ay makal ni Dios tejkan naul:
—Laqsaval, yu aniy lapanaki, yucha ox ixjunita. Jantu tuꞌuchun laqtaqal kalhitsukul.
48 Tachun ni lapanakni yu ancha ixtayanal tejkan talaqtsꞌil yu tapasal, va taꞌaqtayl jatankilaksakan por ixjamaqanitkꞌan, ex taꞌanchoqolcha. 49 Pero tachun ni lapanakni yu ixtamispay ni Jesús la maqati ixtayanal, va ixtalakaꞌan, vachu kun ni xanatin yu tatꞌaminchal Galilea.
Maknukal ni Jesús
(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Jn.19 :38-42)
50 Vachuꞌ ixꞌalin qayntaun lapanaki yu ixjunkan José, va machaqaꞌ putaulan Arimatea. Yucha va xaꞌay lapanaki kun ni israelitas. Va la ox lapanaki ixjunita. 51 Jantu kalhipaꞌinil yu tacha ixtalhichiviniy ni Jesús ni ixtꞌalhachimoꞌonun, vachu jantu kalhipaꞌinil tacha tamakal. Yucha ixpakxanꞌita kalhachimoꞌonul ni Dios. 52 Taval yucha laqkilal ni Pilato, va kiskꞌinil ixlakatunaj ni Jesús. 53 Ex xtaqnikal lakatin kaꞌal pꞌuxnuꞌ. Va pachꞌil kun lman laqchꞌiti. Ex maknul laka putaknun yu ixmakakanta laktalpa, va sastꞌikaꞌ ixjunita, jantukaꞌ ixtamapatsay. 54 Ex chuncha va laycha xajulchan jastaknati ixjunita tejkan jantu ixlaqxtaqnikan lakatin katatapatsal ni lapanakni. 55 Ni xanatin yu tatꞌamil ni Jesús xaꞌestado Galilea va tatꞌaꞌal ni José. Va talaqtsꞌil ni putaknun yu tacha makakal taꞌan maknukal ni Jesús. 56 Ex taꞌanchoqol laqa chaqaꞌ, va talaꞌoxil ni kꞌuchꞌu yu laqseꞌejenꞌe yu ixtꞌamaknukan ni janinin. Ex tastaknal yu xajulchan jastaknati tacha ixlhinaunkan.