Ni Karta yu Tsꞌoqlhi ni
Judas
1
Ni Judas jalaqtsꞌoqniy ni lapanakni yu Dios jalaksaklhi
Kitꞌin kJudas va ixꞌoqxtamati Jesucristo kunita vachu ixlaqaj Santiago kunita. Klatsꞌoqniyau uxiknan yu tajuntaꞌitan y tapaxkayan kimPaykꞌan Dios. Talhistaktan ni Jesucristo. Dios ayaj katamapaynin, oxamaktaun katamakan, y ayaj katapaxkan.
Yu tamasuy jalaklkanti
(2 Pedro 2:1-17)
Ketꞌalaqaunin yu klapaxkayau pꞌunaj ayaj xaklalhitsꞌoqniputunau tacha pulaqtaxtuyau kintachunkꞌan. Pero chavay maqskꞌiniy kaklatsꞌoqniu y kaklatapayniniu ni jantu kaxtꞌaqnitꞌik lakatin matichun katalaktanchanin milhakapuꞌatkꞌan. Ni Dios va aqtauncha kintaxtaqnin ni anchanu chivinti ni kijnan yu ixlapanakni juntau. Lati yu tamakanunun tatanul kun uxiknan, mas jantu laklhilayatꞌik incha va makanunun. La maqancha va tsꞌoqkal ni katalaqaꞌiyaꞌ maqanlqajnati. Va jalaktuꞌunun, va tanajun por kintamapayniyan ni Dios lay kamakꞌatꞌi talaqalhin yu kꞌamakꞌapꞌutꞌu. Jantu talhakapuꞌan ni Jesucristo, vamun yuꞌ kiꞌUkxtinkꞌan y kiJalhachimoꞌonukꞌan.
Chuncha mas kꞌatsꞌayatꞌikcha ni uxiknan, pero kitꞌin klamapastakꞌanichoqoyau inchineꞌ. Ni Jalhachimoꞌonu Dios jalaqmalaqtaxtul ixlapanakni xalakatꞌun Egipto pero astan jalaqmaqnil yu jantu kataqalasmaklhi. Vachuꞌ yu ixmayulnin Dios ixtavilanal kun Dios, pero lati jantu katamakal tacha ixlaklhiꞌulakanta, va tamakaul. Chuncha ni Dios va lakmaꞌata laka pachꞌin taꞌan putsꞌista mas va tavanancha. Ancha katataulaꞌ tus kaminaꞌ ni julchan tejkan kalakmukꞌanikanaꞌ ixmaqanlqajnatkꞌan. Vachu va chun tamakal xalapanakni ni Sodoma ali Gomorra y kun yu alati ukstsꞌuniy putaulanaxna. Yuꞌuncha vamun ayaj ixtamaqamay katalatꞌatamal mas va taꞌayuchacha, mas yu jantu tsꞌuniy paxtoqniy kꞌamakꞌatꞌi. Yuꞌuncha tamaqanlqajnan laka jikmi yu jantu miꞌojoy. Chuncha val para jantucha kalaqtsꞌiꞌiu kijnankꞌan tacha yuꞌuncha talal.
Vachu chun talay ni lapanakni yu taꞌaqlaqavanan y tamakanunun. Talaqalhiy ixlakatunajkꞌan. Jantu tatoꞌoyay yu talhitꞌajun lhachimoꞌon, talaktuꞌuy yu talhitꞌajun tapꞌasta. Pero mas va yu xaꞌukxtin ixmayulnin Dios, yu Miguel junkan, jantu laktuꞌuy yu lhitꞌajun tapꞌasta. Aqtauncha talachꞌapal laka chivinti kun yu xaꞌukxtin aqmoqxnuꞌ. Va ixtalakiltsꞌakꞌastukꞌa taꞌayucha kalhaꞌal ixlakatunaj ni Moisés. Pero yu Miguel jantu kalaktuꞌul ni aqmoqxnuꞌ la ixtapꞌasta. Va naul: “Ni Jalhachimoꞌonu Dios kalaqꞌayman.” 10 Pero ni aniy lapanakni talaktuꞌuy tachun yu jantu tamispay. Talakpastaknan tacha talhitsukuti, va chuncha talay. Chuncha va xꞌamankꞌan lakmukꞌanichoqokan maqanlqajnati.
11 ¡Payniꞌincha yuꞌuncha! Va tataylhaꞌanta ixjatapastakꞌati ni Caín. Tamakay laqtaqal tacha yu makal Balaam por talhajaputun tumin. Kataniyaꞌ tacha Kore por talaktanchay ni Dios. 12 Taꞌan makꞌayatꞌik lakvayti por lapꞌaxkꞌayatꞌik, ancha tatanuy jantu kun tsꞌuniy talhanti y chuncha lhimaxan xajachal. Va tacha xajalhistaknan borregos yu xꞌamankꞌan jalhistakkan. Va tacha taputsꞌi yu jantu lhaꞌan xkan yu sunlhaꞌan un. Va tacha jakꞌivin yu jantu taxtaꞌa xalhiꞌuti tejkan ixpuꞌalin, va tichꞌukꞌikal, tus tacha aqtꞌuycha katanil. 13 Yuꞌuncha va taꞌayajnan tacha taꞌan pꞌays ukxlaklay xaxkan ni lakamar. Ni xalhimaxan yu tamakay va tacha ixꞌoqxpuputi. Va tacha jastꞌakun yu tamaqantsꞌanqay ixtinkꞌan, yu tapaxtoqniy katataulal taꞌan ox tꞌalaj putsꞌista.
14 Qayntaun yu xatampatujunuꞌ xapapanakni ni Adán va Enoc ixjunkan. Yucha naul: “Ni Jalhachimoꞌonu Dios mintacha kun lhuvaj miles ixmayulnin. 15 Kalakmukꞌaniyaꞌ ixlaqtaqalkꞌan tachun ni lapanakni. Kalakmukꞌaniyaꞌ ixlaqtaqalkꞌan yu tamaqtaqalhinin, yu tamakay kun ixjalaktuꞌuntikꞌan. Vachu kalakmukꞌaniyaꞌ ixlaqtaqalkꞌan por yu tanajun tejkan taꞌakchꞌintamay ni Dios.” 16 Ni anchanu lapanakni va si tachivintanuy y takiltayanan, vamun talakanajun katamakal yu yuꞌuncha tanajun katamakal. La ixkilkꞌan va ayaj lajꞌay lakmakakan, qalꞌox tachiviniy vamun para kalaqxtaqnikal yu talhitsukuputun.
Jalaqxaqalay yu talhakapuꞌan Dios
17 Pero uxiknankꞌan, yu klapaxkayau, kapꞌastꞌaktꞌikcha yu tanaul ni lapanakni yu jamalaqachal kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo. 18 Yuꞌuncha tanaul ni tejkan xaputamaktanacha kunaꞌ ex kaꞌalinaꞌ lapanakni yu jalaktuꞌuy alati y vachuꞌ yu vamun tatsukuy makanan talaqalhin yu tamakaputun. 19 Talaktꞌilhiy ni lapanakni, tamakay yu tamakaputun la ixlakatunajkꞌan. Jantu katalhitsukul ni Espíritu Santo.
20 Pero yu uxiknan, yu klapaxkayau, chꞌantaun ox katꞌaylhipꞌintꞌik la milhakapuꞌatkꞌan yu minchal kun Dios. Kꞌatꞌapꞌayninitꞌik Dios kun ixtapꞌasta ni Espíritu Santo. 21 Kꞌalhistꞌakkꞌantꞌikcha para jantu kꞌamakꞌauntꞌijlatꞌik ixjapaxkanti ni Dios. Kapꞌakxanꞌitꞌik ixjamapayninti kiJalhachimoꞌonukꞌan Jesucristo yu kataxtaqniyan para katsꞌukꞌutꞌik mas va tavanancha. 22 Kꞌaxaꞌalatꞌik ni lapanakni yu jantukaꞌ ox talhakapuꞌan. 23 Kꞌamalaqtꞌaxtꞌutꞌik alati, va tacha kꞌalakmaꞌosutꞌik laka jikmi. Vachu yu alati lapanakni kꞌalakmapꞌaynitꞌik pero katꞌalhaunitꞌik lakatsꞌuniy yu tacha junita ixputsukukꞌan. Kꞌalakmapꞌaynitꞌik pero kꞌaxkꞌaytꞌik yu tamakay, mas va ixlaqchꞌitkꞌan yu chuncha lakatsamantacha ixtalaqalhinkꞌan.
Ni Judas ay makay ni Dios
24 Ay kamakakal ni Dios yu lay talhistakꞌan para jantu kamakꞌauntꞌijlatꞌik. Lay kataꞌulayan kun lhuu achati, kun jantu tuꞌuchun laqtaqal, taꞌan vil ni yucha kun tachun ixꞌayaxtu. 25 Vamun yuꞌ ni Dios junita, va kiJamalaqtaxtunukꞌan por yu makal Jesucristo kiJalhachimoꞌonukꞌan. Vamun yucha paxtoqniy tachun yu lajꞌoxi, tachun yu lajꞌay, tachun yu tapꞌasta, y tachun ni lhachimoꞌon, mas va maqancha, mas va chavaycha y mas va tavanancha. Chuncha kaval.