Yu Masunikal ni Juan yu Katapasayaꞌ
1
Yu Jesucristo masunil ni Juan
Ni aniy chivinti ni Dios masunil ni Jesucristo para kalakmasunichoqol ixlapanakni yu tatapatsaniy. Aniy masuy yu nimancha katapasayaꞌ. Ex ni Jesucristo kimalaqachanil ixmayul ni kitꞌin Juan, yu ixꞌoqxtamati kunita. Kitꞌin iktsꞌoqꞌulaꞌol tachun yu klaqtsꞌil, vachuꞌ ixchivinti Dios yu kijunil ni Jesucristo. Ox kalhixajtachal ni lapanakni yu taputeꞌey ali yu taqasmatꞌa ni aniy chivinti yu minchal kun Dios, incha tamakay kuenta tachun yu aniy jatsꞌoqꞌulanti. Va laycha kalakachil ni julchan tejkan chuncha katapasayaꞌ.
Ni Juan jalaqtsꞌoqniy oqxlaqtujun ixlapanakni Dios
Kitꞌin Juan klatsꞌoqniyau tachun uxiknan yu oqxlaqtujun ixlapanakni Dios untꞌatꞌik yu vilananchipitik xaꞌestado Asia. Katamapaynin y oxamaktaun katamakan ni Dios yu tꞌajun mas va tavanancha, mas kaval pꞌunaj, mas chavaycha, y yucha kaminaꞌ astan. Vachu katamapaynin yu pumatujun espíritus yu alin taꞌan jalhachimoꞌonun Dios vachuꞌ katamapaynin ni Jesucristo. Yucha lay lhakapuꞌanikan yu lhichiviniy. Yucha pꞌunaj takukchoqol tejkan ixnita. Va jalhichimoꞌoy tachun yu talhachimoꞌonun lakamunukpaꞌ. Yucha ayaj kintapaxkayan y kintamalaqmixinitan kintalaqalhinkꞌan. Chuncha oxamaktauncha kintamakaꞌojon kun ixjakꞌalna. Kintamakan para kajuu jalhachimoꞌonun ali kuras para katoꞌoyau ni Dios yu ixPay. Vamun yuꞌ ay kamakakal, vamun yuꞌ lhitꞌajun tapꞌasta, mas va tavanancha kaval, jantu aqtaun katamaktal. Va chuncha kavalcha.
Aniy mintacha ni Cristo laka taputsꞌi. Tachun ni lapanakni katalaqtsꞌinaꞌ. Mas yu tatanqalaqltoqol vachuꞌ katalaqtsꞌinaꞌ. Tachun lapanakni yu alin lakamunukpaꞌ ayaj katamaqaninanaꞌ y katalajqalhunaꞌ por yucha. Chuncha kavalcha.
“Kitꞌin kunita tacha yu pꞌunaj letra yu junkan Alfa, vachuꞌ kunita tacha yu xaꞌastan yu junkan Omega. Va kitꞌin ikpuꞌaqtaynikal tachun, vachu tamaktay kun kitꞌin.” Chuncha najun ni Jalhachimoꞌonu Jesucristo. Yucha ixꞌalinta pꞌunaj, vachu alinta chavaycha, vachuꞌ kaminchoqoyaꞌ astan. Va lhitꞌaunꞌojoy tachun tapꞌasta.
Ni Juan laqtsꞌil ixꞌayaxtu ni Jesucristo
Kitꞌin Juan va mintꞌalaqajunkꞌan kunita. Vachu va chun ikmaqanlqajnan tacha uxiknan. Vachuꞌ chꞌantaun lhitanumanau taꞌan lhachimoꞌonun ni Dios. Vachuꞌ chꞌantaun maqantꞌaqniyau tacha Jesucristo. Kitꞌin por klaqputeꞌey ixchivinti Dios yu kimaqxtaqnil ni Jesús, ikvilchil tachꞌin taꞌan junkan Patmo, taun lakatꞌun yu tanꞌajvil lakamar. 10 Ex chuncha tejkan xajulchan jastaknati val, va kilaqchaꞌal ni Espíritu. Ijqasmaklhi laqataun chivinti la kimpulakan, ixqalpꞌaysnixtu tus tacha kapusuntajukal sqol. 11 Ex va kunkal:
—Katsꞌoqꞌulatꞌi laka jalhiki tachun yu laqtsꞌin y kꞌamalaꞌachꞌanin yu oqxlaqtujun ixlapanakni Dios yu tavilanal Asia. Kꞌalaqmalaꞌachꞌanin yu tavilanal laka putaulan Éfeso ali Esmirna ali Pérgamo ali Tiatira ali Sardis ali Filadelfia ali Laodicea.
12 Ex kitꞌin iktalaqaspꞌiklhi para kaklaqtsꞌil taꞌayucha ixkintꞌajun xaqalan. Tejkan iktalaqaspꞌiklhi ex klaqtsꞌil laqatujun xaputayan kantila yu si oro ixjunita. 13 Ixtanꞌajna taꞌan ixyal ni laqatujun xaputayan kantila, ancha klaqtsꞌil ixyal qayntaun tus tacha Sasꞌatꞌa Lapanaki ixtasuy. Ixꞌulata aqxtaun laqchꞌiti tus la ixchꞌajaꞌ ixchinita. Vachuꞌ ixꞌoxatanun aqxtaun cinturón taꞌakchun ixtankilakna si oro ixjunita. 14 La ixꞌaqtsul ixlhitꞌajun ixꞌaji va si laqxnapapa, tacha ixmakachꞌauti borrego yu ox xnapapa, tus tacha miki. Yu ixlaqchul tus tacha jikmi yu lap lap maqtajiy. 15 Ixchꞌaja ixtamaqtajiy tus tacha tsasnati yu bronce yu ox maqastalay, va tacha kataxtulkaꞌ laka horno. Ixchivinti tus tacha yu pꞌays makatꞌajun taꞌan patajuy xkan. 16 La ixmajkanaj ixchꞌapata laqatujun jastꞌakun. Ixkiltaxtuta aqxtaun aqtsupipi chitaj yu paꞌextꞌuy ixkikxtuy. Ixꞌukxpuꞌ ixtasuy tacha julchan yu ox kꞌuliksnaꞌ maqtajiy.
17 Tejkan klaqtsꞌil ex niman iktaqtal la ixchꞌaja, iktamakaul tus tacha janiniꞌ. Ex yucha kimoqslanil ixmajkanaj makaꞌ, ex kijunil:
—Jantu katꞌalhan. Kitꞌin va yu iktꞌajun mas kaval pꞌunaj, mas kaval astan. 18 Kitꞌin chavay iktꞌajuncha. Va xaknita pero chavay iktꞌajun mas va tavanancha. Chavay kitꞌincha kimpaxtoqniy kakxtaqnil lakatin tasvanancha kaniyaꞌ qayntaun lapanaki y tasvanancha jantu. Kitꞌincha klhitꞌajun ixpumalaqltiꞌakan taꞌan alin janinin yu laqnin. 19 Katsꞌoqꞌulatꞌi tachun axtoqnuꞌ yu xalaqtsꞌin, vachuꞌ yu alin chavaycha, vachuꞌ yu katapasayaꞌ astan. 20 Yu xalaqtsꞌin laqatujun jastꞌakun la kimajkanaj y vachuꞌ yu laqatujun kantila yu si oro, yucha inchineꞌ naunputun. Yu laqatujun jastꞌakun naunputun qayntujun ixmayulnin Dios yu tatapatsaniy oqxlaqtujun ixlapanakni ni Dios. Yu laqatujun kantila naunputun oqxlaqtujun ixlapanakni Dios yu lakatujun tavilanal xalakatꞌun Asia.