2
Ni Jesucristo jamalaqachaniy chivinti ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Éfeso
’Inchine katsꞌoqnin ixmayul Dios yu jalhistakꞌa ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Éfeso: “Yu chꞌapay ni laqatujun jastꞌakun la ixmajkanaj, yu tiꞌukxuntayay taꞌan vil laqatujun kantila yu si oro, yucha inchine najun: Kitꞌin ikmispaꞌojoy tachun yu makꞌayatꞌik y vachuꞌ ni pꞌays tꞌapꞌatsꞌayatꞌik. Vachuꞌ ijkꞌatsay ni ayaj maꞌantꞌaulayatꞌik. Vachuꞌ ijkꞌatsay ni jantu xtꞌaqyatꞌik lakatin ni kaꞌalil tuꞌuchun yu jantu lajꞌoxi siya uxiknan. Vachuꞌ ijkꞌatsay ni ox lakpꞌuxkꞌaulaqtsꞌinatꞌik lapanakni yu tanajun Cristo jalaqmalaqachal mas jantu laqsaval kaval. Jalakmispꞌayatꞌik ni yuꞌuncha va talaklkanan. Vachuꞌ kitꞌin ijkꞌatsay ni ayaj maꞌanlꞌajnanatꞌikcha y pꞌays tꞌapꞌatsꞌayatꞌik para katoꞌoyakal kintaqaꞌuti. Jantu aqtaun tachaniyan. Pero alin taun tuꞌuchun yu tatsꞌanqaniyan yu kitꞌin jantu ox klhilay. Jantucha lapꞌaxkꞌayatꞌik tacha pꞌunaj. Xlhiyucha kapꞌastꞌaktꞌik yu makꞌauntꞌijlatꞌatꞌik. Kamapꞌaxachꞌoꞌotꞌikcha mijatapastakꞌatkꞌan y kꞌamakꞌachꞌoꞌotꞌikcha tacha yu pꞌunaj ixmakꞌayatꞌik. Incha jantu kꞌamapꞌaxayapitik mijatapastakꞌatkꞌan ex kajkꞌantachal, kaklamaqosuniyau ixputayan minkantilajkꞌan. Pero alin taun tuꞌuchun yu makꞌayatꞌik yu kꞌachaniy. Ayaj xkꞌayyatꞌik yu tamakay ni lapanakni yu lakjunkan Nikolaítas. Kitꞌin vachu ayaj ikxkajiy tacha tamakay. Yu talhitꞌajun ixpaqasmaknikꞌan va kataqasmaklhi yu jalakjuniy ni Espíritu oqxlaqtamin ixlapanakni Dios. Tachun yu kamaqalhajayaꞌ yu jantu lajꞌoxi, yucha kakxtaqniyaꞌ lakatin para kataꞌul xaꞌunikan ni kꞌiu yu xtaꞌa ox jatsukunti. Yucha alinta laktꞌiyan taꞌan vil ni Dios.”
Ni Jesucristo jamalaqachaniy chivinti ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Esmirna
’Vachuꞌ inchine katsꞌoqnin ixmayul Dios yu jalhistakꞌa ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Esmirna: “Yu aqtsꞌiyajcha tꞌajun, mas kaval pꞌunaj y vachuꞌ katsukuyaꞌ astan, yu ixnitacha pero chavay kujchoqotacha, ni yucha va inchine najun: Kitꞌin ijkꞌatsay ni ayaj maꞌanlꞌajnanatꞌik. Vachuꞌ ijkꞌatsay ni va kilpatanin untꞌatꞌik pero laqsaval va maqalinin untꞌatꞌik la melhanutkꞌan. Vachuꞌ ijkꞌatsay yu jantu ox talhichivinanan yu jalakjunkan israelitas mas jantu laqsaval kataval. Yuꞌuncha va xataqxtoꞌati ixlapanakni Satanás tajunita. 10 Jantu katꞌalhaunitꞌik yu kꞌamaꞌanlꞌajnanapitik. Ni aqmoqxnuꞌ katachꞌapayan lati ni uxiknan y katamanuyan laka pachꞌin. Chuncha katasuyaꞌ incha laqsaval milhakapuꞌatkꞌan. Kꞌamaꞌanlꞌajnanapitik tus paqkau. Ox katꞌaylhipꞌintꞌik mas katamaqnin. Kitꞌin klamaqxtaqniyau milhilhajatkꞌan, va yu ox jatsukunti. 11 Yu talhitꞌajun ixpaqasmaknikꞌan va kataqasmaklhi yu jalakjuniy ni Espíritu oqxlaqtamin ixlapanakni Dios. Yu kamaqalhajayaꞌ yu jantu lajꞌoxi, yucha jantu kamaqanlqajnanaꞌ tejkan kaꞌalinchoqoyaꞌ yu ataun lhinin.”
Ni Jesucristo jamalaqachaniy chivinti ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Pérgamo
12 ’Vachuꞌ katsꞌoqnin ixmayul Dios yu jalhistakꞌa ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Pérgamo yu inchine: “Yu lhitꞌajun aqxtaun aqtsupipi espada yu paꞌextꞌuy kikxtuy, ni yucha va inchine najun: 13 Kitꞌin ijkꞌatsay ni uxiknan vilanantꞌik taꞌan lhachimoꞌonun ni Satanás pero ox tꞌaylhipꞌinatꞌik kun kitꞌin. Vananaj oxicha kilalhakapuꞌanau, mas ancha la mimputaulankꞌan tamaqnil ni Antipas yu ox ixkilhichiviniy. Pero mas exnicha ni uxiknan jantu kilamakauntijlau ancha taꞌan vil ni Satanás. 14 Pero alin lati axtoqnuꞌ yu makꞌayatꞌik yu jantu tsꞌuniy ox klaqtsꞌin. Alin lati lapanakni siya uxiknan yu jantu tamakauntijlaputun ni jatapastakꞌati yu maqancha ixjamalaninin ni Balaam. Yucha masunil Balak yu lay kalakmakanil ni israelitas para katamakaputul talaqalhin. Va para kataꞌul axtoqnuꞌ lhiꞌuti yu moqslanikan antivas y katatꞌatamal lapanakni yu jantu ixnavinkꞌan kataval. 15 Vachuꞌ alin siya uxiknan yu talhakapuꞌan yu tamasuy ni Nikolaítas. 16 Xlhiyucha kamapꞌaxachꞌoꞌotꞌikcha mijatapastakꞌatkꞌan. Incha jantu, ex kaklalaqꞌantachaꞌau, kajkachꞌapayanta ni anchanu lapanakni kun kiꞌespada yu taxtuy la kinkilna. 17 Yu talhitꞌajun ixpaqasmaknikꞌan va kataqasmaklhi yu jalakjuniy ni Espíritu oqxlaqtamin ixlapanakni Dios. Yu kamaqalhajayaꞌ yu jantu lajꞌoxi, kitꞌin kakxtaqniyaꞌ ixvayti yu maqsaqkantacha. Vachuꞌ kakxtaqniyaꞌ yu xutꞌutꞌu chiyux taꞌan jatsꞌoqꞌulanti yu saystꞌi ixtaqaꞌuti. Yucha jantu matichun mispay, vamun mispay yu laqaꞌiy.”
Ni Jesucristo jamalaqachaniy chivinti ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Tiatira
18 ’Vachuꞌ katsꞌoqnin yu jalhistakꞌa ixlapanakni Dios yu tavilanal laka putaulan Tiatira yu inchineꞌ: “Yu Sasꞌatꞌa Dios yu lhitꞌajun ixlaqchul tacha jikmi yu lap lap maqtajiy y vachuꞌ lhitꞌajun ixchꞌajaꞌ tacha tsasnati yu bronce yu maqastalalakanta, ni yucha va inchine najun: 19 Kitꞌin ox ikmispay tachun yu makꞌayatꞌik y tacha tꞌiꞌukxuyanantꞌik paxkanan y ox tꞌaylhipꞌinapitik la milhakapuꞌatkꞌan, laꞌaqtꞌayꞌuyatꞌik, y ayaj maꞌantꞌaulatꞌik. Chavaycha apalay lhuu makꞌayatꞌik xajantu yu ixmakꞌayatꞌik pꞌunaj. 20 Pero klamispayau putaun yu makꞌayatꞌik yu kitꞌin jantu kimaqamay. Xtꞌaqyatꞌik lakatin ni anchanu xanati yu junkan Jezabel yu najun lhichiviniy ixchivinti Dios pero vamun jalakmakanuy kilapanakni yu kintatapatsaniy. Jalaklhijuniy katatꞌatamal lapanakni yu jantu ixnavinkꞌan kaval. Vachuꞌ jalaklhijuniy kataꞌul axtoqnuꞌ yu moqslanikan antivas. 21 Anchanu xanati ikxtaqnil lakatin kamapaxal ixjatapastakꞌati. Pero jantu mapaxaputun ixjatapastakꞌati, jantu makauntijlay maqtaqalhinin kun joꞌakna. 22 Xlhiyucha kitꞌin kaknaqꞌaqtayaꞌ ex katamayantacha taqanꞌan laka putaman. Tus tachun ixlapanakni kakmamaqanlqajnivayaꞌ. Tachun yu tamakay laqtaqal kun yucha va chuncha klakmakayaꞌ incha jantu tamapaxay ixjatapastakꞌatkꞌan. 23 Klaqmaqniꞌoyaꞌ, ex chuncha tachun ixlapanakni Dios kataxtaqniyaꞌ kuenta ni kitꞌin ikmispaniꞌojoy tus taꞌan ixpulmanixtu ixjatapastakꞌatkꞌan y vachuꞌ la ixjalhanutkꞌan. Kaklaxtaqniyau yu tapaxtoqniyan kꞌalaꞌaꞌitꞌik por qayntamin. 24 Pero lati ni uxiknan yu vachuꞌ machaqan Tiatira jantu laꞌaꞌiyatꞌik yu masuy ni Jezabel. Vachuꞌ jantu aqtaun kꞌamispꞌatꞌik yu lajꞌay talaqalhin yu tamakay laqatamaqsaq. Yucha tajuniy ixjatapastakꞌati ni Satanás. Kitꞌin iknajun ni jantucha klalhijunchoqoyau kꞌamakꞌatꞌik tuꞌuchun aputaun. 25 Vamun katꞌaylhipꞌintꞌikcha tacha ni makꞌayatꞌikcha tus kakminchoqoyaꞌ. 26 Yu katamaqalhajayaꞌ yu jantu lajꞌoxi y katataylhaanaꞌ makanan kilhitapatsa tus tachun kalaꞌoyaꞌ, va yuꞌuncha klaqxtaqniyaꞌ xapalhachimoꞌon talakachux ni lakamunukpaꞌ. 27 Katalhachimoꞌonunaꞌ kun tapꞌasta. Va tacha maqataun palik yu tsasnati laqcheꞌeputaukꞌay aqchoq yu jamakanti kun tꞌun. Vachu chun tacha kimPay kimakal Jalhachimoꞌonuꞌ, vachu va chun ni yuꞌuncha. 28 Vachuꞌ kaklaqxtaqniyaꞌ ni ay jastꞌaku yu xajachil vakuj tejkan tunkumin. 29 Yu talhitꞌajun ixpaqasmaknikꞌan va kataqasmaklhi yu jalakjuniy ni Espíritu oqxlaqtamin ixlapanakni Dios.”