Ni Ox Chivinti yu Tsꞌoqlhi
Mateo
1
Yu ixtaqaꞌutikꞌan yu maqancha ixpayankꞌan ni Jesucristo
(Lc. 3:23-38)
Aniy tsꞌoqkanta ixtaqaꞌutikꞌan yu maqancha ixpayankꞌan ni Jesucristo. Jesucristo va ixpapanti ni David yu ixpapanti ni Abraham.
Ni Abraham lhitsukul istsꞌal Isaac, Isaac lhitsukul Jacob, Jacob lhitsukul Judá ali ixtꞌalaqaunin. Judá lhitsukul ni Fares ali Zara. Ixnatikꞌan va Tamar. Fares lhitsukul Esrom, Esrom lhitsukul Aram. Aram lhitsukul Aminadab, Aminadab lhitsukul Naasón, Naasón lhitsukul Salmón. Salmón lhitsukul Booz, yu ixnati va Rahab. Booz kun ixanati Rut talhitsukul Obed. Obed lhitsukul Isaí. Isaí lhitsukul ni David yu ay jalhachimoꞌonuꞌ ixjunita. David lhitsukul Salomón tejkan tꞌatsukul ixanati aqayntaun xapay yu ixjunkan Urías.
Salomón lhitsukul Roboam, Roboam lhitsukul Abías, Abías lhitsukul Asa. Asa lhitsukul Josafat, Josafat lhitsukul Joram, Joram lhitsukul Uzías. Uzías lhitsukul Jotam, Jotam lhitsukul Akaz, Akaz lhitsukul Ezequías. 10 Ezequías lhitsukul Manasés, Manasés lhitsukul Amón, Amón lhitsukul Josías. 11 Josías lhitsukul Jeconías kun ixtꞌalaqaunin. Yucha tejkan ni israelitas va laklhaꞌankal tachꞌinin tus laka putaulan Babilonia.
12 Tejkan ancha ixlaklhaꞌankantacha ex ni Jeconías lhitsukul Salatiel. Salatiel lhitsukul Zorobabel. 13 Zorobabel lhitsukul Abiud, Abiud lhitsukul Eliaquim, Eliaquim lhitsukul Azor. 14 Azor lhitsukul Sadoc, Sadoc lhitsukul Akim, Akim lhitsukul Eliud. 15 Eliud lhitsukul Eleazar, Eleazar lhitsukul Matán, Matán lhitsukul Jacob. 16 Jacob lhitsukul José yu ixapay ni María. Yucha va ixnati ni Jesús yu mispakan tacha Cristo, yu Dios lakꞌulata tacha Jalhachimoꞌonuꞌ.
17 Ex chuncha tapasal tampajkautꞌati lapanakni yu Abraham tus tejkan tsukul David. Vachuꞌ tapasal tampajkautꞌati lapanakni yu David tus jalaklhaꞌankal tachꞌinin ni israelitas laka putaulan Babilonia. Vachuꞌ tapasal tampajkautꞌati lapanakni tejkan jalaklhaꞌankal laka Babilonia tus tejkan tsukul ni Cristo.
Tacha putsukul Jesús
(Lc. 2:1-7)
18 Tejkan tsukul ni Jesucristo va inchine val. María yu ixnati va ixtalaxaqalatacha para katalatꞌatsukul kun José. Ex chuncha mas jantukaꞌ ixtalatꞌatsukuy yu María va jaꞌaynaꞌ val kun ixtapꞌasta ni Espíritu Santo. 19 Ni José yu ixapay ni María va qalꞌox lapanaki ixjunita, va jantu ixjamakꞌatsaniputun ni lapanakni. Ex ni yucha va saq ixmakaunputunchoqoy. 20 Ex va chuncha ixpastaktacha tas ixpumakaunlhi. Taval ixmayul ni Jalhachimoꞌonu Dios tasunil la ixꞌaqlaqavanti, va junil:
—José, ixpapanti kꞌatꞌi ni David, jantu katꞌalhan para kalaꞌaꞌitꞌi ni María tacha mixanati. Yu jasꞌatꞌa kalhitsukuyaꞌ va ixnavin ni Espíritu Santo. 21 Yu María kalhitsukuyaꞌ qayntaun tsꞌal, kꞌaꞌuneꞌe ixtaqaꞌuti Jesús. Chuncha kajunkanaꞌ va por kalaqmalaqtaxtuyaꞌ ni lapanakni la ixtalaqalhinkꞌan.
22 Chuncha tapasal va para laqsaval kaval yu maqancha naul ni Jalhachimoꞌonu Dios por ni lapanakni yu ixtalaqputeꞌey ixchivinti, va naul:
23 Qayntaun jatsiꞌi jaꞌaynaꞌ kunaꞌ, kalhitsukuyaꞌ qayntaun jasꞌatꞌa.
Ni yucha kajunkanaꞌ Emanuel.
Anchanu taqaꞌuti va naunputun: Ni Dios alinta kun kijnankꞌan.
24 Ex tejkan lakpukujchoqolcha ni José, va chuncha makal tacha junil ixmayul ni Jalhachimoꞌonu Dios, va laqaꞌilcha ni María tacha ixanati. 25 Pero jantukaꞌ ixtalatꞌatamay tus tejkan lhitsukul istsꞌal ni María. Ex chuncha ni José va mukꞌanil ixtaqaꞌuti JESÚS.