2
Talaqkilachil Jesús yu taminchal taꞌan putakꞌutꞌa julchan
Ni Jesús tsukul ni Belén yu xalakatꞌun Judea tejkan ixlhachimoꞌonun ni Herodes ni anchanu lakamunukpaꞌ. Ex va chuncha tachil xaputaulan Jerusalén lapanakni yu machaqan taꞌan putakꞌutꞌa julchan. Va lakjunkan magos. Va talhasakminil:
—¿Toꞌoxtaycha vil ni jasꞌatꞌa yu tsukul para kalhichimoꞌol ni israelitas? Va klaqtsꞌiniyaucha ni ixjastꞌaku ex kmintau toꞌoyanan.
Ex tejkan chuncha qasmaklhi ni Herodes, jantu ox kakꞌatsal, vachuꞌ kun tachun xalapanakni Jerusalén. Va chuncha ni jalhachimoꞌonuꞌ Herodes va jalakjuntaꞌiꞌol tachun xaꞌukxtinin kuras kun yu ixtamasuy ixlhachimoꞌonkꞌan. Jalaklhisakmil toꞌoxtaycha katsukul ni Cristo. Yuꞌuncha tanaul:
—Va laka putaulan Belén xalakatꞌun Judea. Va chuncha tsꞌoqlhi qayntaun yu maqancha ixlaqputeꞌey ixchivinti Dios, va naul:
Putaulan Belén xalakatꞌun Judea,
uxintꞌi jantu lakatꞌuniy kꞌaꞌuntꞌi, apalay ay kꞌatꞌi xajantu yu talhachimoꞌonun xalakatꞌun Judea.
Kataxtuniyan qayntaun ay lapanaki
yu kalhichimoꞌoyaꞌ kilapanakni yu israelitas.
Ex va chuncha ni Herodes va saq lakjuntaꞌil ni magos y jalaklhisakmil tavanancha tasul ni jastꞌaku. Ex chuncha jalaqmalaqachalcha ni Belén, va lakjunil:
—Kꞌapꞌinchꞌipitikcha lakxkaunan ni jasꞌatꞌa, ox kꞌalakxkꞌauyapitik ni anchanuꞌ jasꞌatꞌa. Ex tejkan katꞌemayapitik kilajunau para vachuꞌ lay kajkꞌal toꞌoyanaꞌ.
Tejkan chuncha taqasmaklhi ni jalhachimoꞌonuꞌ ex va taꞌalcha. Ex yu jastꞌaku yu ixtalaqtsꞌinta taꞌan putakꞌutꞌa julchan va xapꞌulꞌanta kun yuꞌuncha. Tejkan va laycha katachaꞌal yu jastꞌaku va saq tayal taꞌan ixmal ni jasꞌatꞌa. 10 Tejkan chuncha talaqtsꞌil ni jastꞌaku ex ni magos ayaj talhiꞌachantajul. 11 Tejkan tatanuchal laqa chaqaꞌ va talaqtsꞌil ni jasꞌatꞌa kun María yu ixnati. Ex va chuncha tataꞌaqtsoqoqtanilcha va taꞌaqtaylcha ni tatamoꞌoniy ni jasꞌatꞌa. Ex va taꞌaqmixꞌalcha ixkajajkꞌan taꞌan maꞌakan ixmaqalitkꞌan, taxtaqnil oro ali pun ali mirra. 12 Ex va chuncha taval ni anchanu lapanakni va taꞌaqlaqavanal, va lakjunkal para jantucha katapuꞌanchoqol ni taꞌan ixvil ni Herodes, va para katapuꞌanchoqolcha alakataun tin ni la ixtꞌunkꞌan. Ex va atauncha tin tapuꞌanchoqol la ixtꞌunkꞌan.
Taqosꞌal xalakatꞌun Egipto
13 Taval tejkan taꞌanchoqolcha ni magos, qayntaun ixmayul ni Jalhachimoꞌonuꞌ Dios tasunil la ixꞌaqlaqavanti ni José, va junil:
—Kaꞌostꞌaꞌulcha, kꞌasaktꞌicha ni jasꞌatꞌa kun ixnati. Kꞌapꞌintꞌikcha xalakatꞌun Egipto. Ancha katꞌaultꞌachipitik tus tejkan kitꞌin klamapastakꞌanichoqoyau. Yu Herodes kalaxkauyaꞌ ni jasꞌatꞌa para kamaqnil.
14 Va chuncha ni José ostaulalcha, va saklhicha ni jasꞌatꞌa kun ixnati. Ex ni yuꞌuncha va taꞌalcha ni Egipto mas vananaj ixputsꞌista. 15 Va ancha ixtavilananchal tus tejkan nilcha ni Herodes. Va chuncha tapasal para kataqayntsal yu naul ni Jalhachimoꞌonu Dios. Va qayntaun yu maqancha ixlaqputeꞌey ixchivinti naul: “La xalakatꞌun Egipto ijkuntaꞌil kesꞌatꞌa.”
Ni Herodes lhinaul ixmaqnika ni tsꞌalan
16 Tejkan kꞌatsal ni Herodes ni tamakanul yu magos ex va ayaj talqaunlhi, va jamalaqachanal ixjamaqnika ni tsꞌalan yu lakstꞌuniykaꞌ. Va yu ixtalhitꞌajun laꞌatꞌiyun jachꞌitin kun yu apalay lakstꞌuniykaꞌ laka putaulan Belén ali yu ukstsꞌuniy ixtavilanal. Va pastaklhi tacha tajunil ni magos tisuncha julchan talaqtsꞌil ni jastꞌaku. 17 Ex laqsaval va chuncha val tacha istsꞌoqta ni Jeremías yu maqancha ixlaqputeꞌey ixchivinti Dios:
18 Va qasmajkal yu talajqalhun laka putaulan Ramá,
va alil taun ay jamaqaniti y lajqalhuti,
va yucha ni Raquel yu ixqalhun.
Jantucha lay ixlakataulay, va jalaqmaqnikalcha ni sasꞌatꞌan.
19 Ex taval tejkan ixnitacha ni Herodes, qayntaun ixmayul ni Jalhachimoꞌonu Dios va tasunichoqol ni José la ixꞌaqlaqavanti ancha lakatꞌun Egipto, va junil:
20 —Kaꞌostꞌaꞌulcha, kꞌasaktꞌicha ni jasꞌatꞌa kun ixnati, kapꞌinchꞌoꞌotꞌikcha xalakatꞌun Israel. Yu ixtamaqniputun ni jasꞌatꞌa va tanilcha.
21 Va chuncha ni José ostaulalcha, va laklhaanchoqolcha ni jasꞌatꞌa kun ixnati xalakatꞌun Israel. 22 Kꞌatsal ni José ixtꞌajuncha lhachimoꞌon ni Arkelas ancha Judea tacha ixlhachimoꞌonun ixpay Herodes. Ex va talhanal, jantucha kaꞌanchoqol ancha. Va makꞌatsanichoqokal aaqtaun la ixꞌaqlaqavanti, ex va alcha xalakatꞌun Galilea. 23 Tejkan chaꞌalcha ex va ancha tsukuchal xaputaulan Nazaret. Va chuncha tapasal para laqsaval chuncha kaval tacha tanaul yu maqancha ixtalaqputeꞌey ixchivinti Dios, tanaul: “Ni yucha kajunkanaꞌ qayntaun yu machaqaꞌ Nazaret.”