សារ ត្រគ់ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ អន់ កា ប៉ាណូស ទិឌូ
១ អាញ់ ប៉រ់ អន់តគ់ រ៉ះ សារ សាំខាន់ អា ណាវ្គ ហគ់ អន់ដីស ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កា ប៉ាណូស ទិឌូ ត្រគ់ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ ប៉រ់ ហះ ប‌៉្រ័ះ ទឹប ឡោម ប‌៉្រ័ះ។ ២ ត្រគ់ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ កា សាដាច់ លូ កា មួត ប៉្រគ័ កាន រ៉ាតីសៗ គ្រឹប ដូវ ភឿ អន់ ពិន អ្វៃ សាណុក សាវ៉ាក ជែ អន់ ទី សារ វ៉ឹនវ៉ាយ លូ អន់ ពិន អ្យិល កូត័ ប៉្រគ័ ពួយ ប‌៉្រ័ះ ទិ ពុត ទិ ពៀក ទឹប អ្វៃ ដាគ់ អ្វៃ រម លូ ពូ។ ៣ សារ អា ហង ដាគ់ លូ ត្រគ់ ពុត ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ តង័ ពិន។ ៤ អ៊ែ ប៉ិច តង័ ប៉ាណូស ទិឌូ លូ អន់ ពូ អន់ហ្នាល់ សារ តាទឹច ៥ ខង ទី ប‌៉្រ័ះ តាំងឡា ដឹង ម៉ោញ លូ ទី កាណង័ ដឹង ម៉ោញ ដេល អំពុន ប៉ាណូស លូ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាណូស ណោះ ឃឺ យីស៊ូ គ្រិះ។ ៦ អ៊ែ អន់ ឡាកោ អ៊ែ សាំរ៉ាប់ ហ្វាយ ប៉ាណូស ទិឌូ សារ អា ហង ឡាក់ អ៊ែ តាំបាង រ៉ាំងវ៉ាង ដារ់ កាំឡត់ ពែ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៉ិច តង័ ពិន តាទឹច។ ៧ ខ អា ហង បះ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ អាញ់ រ៉ះ សារ អា ប៉ាតាង អ៊ែ លូ ប៉្រគ័ ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន សុនសាត អន់ទៀគ ឡឹង សារ សឿ លូ សារ តាទឹច។ អាញ់ កាប តាទឹច អូ ព្លូង អុះ។
៨ ទឹល នីណោ័ះ អាញ់ ប៉ិច កា មួត កាម៉ាក័ៗ អ្វៃ គ្រឹប ចារ លឺក តី * ២:៨ គុន តាឡាប័ ឃើយ ម៉ះ ពូ ឃឺ ផះ ពូ ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ ពូ លឺក តី ពឹង ចាំងហីគ។ ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ ញន ពុត ដាគ់ ត្រង់ អូ ទី ពុត អឺក អូ ប៉ាគែក លូ គួប សោប។ ៩ មួត អង់កាន់ៗ អាញ់ ប៉ិច អន់ អន់ឌែ សាណើម ឡាកោ ក្រាន័ កា ឃឺ បគ័ កេះ ជែ អន់ កេង តាឡាម័។ អន់ឌែ អូ ត្រគ់ សាណើម ឡាកោ ចាក់ សក់ អន់ ដាគ់ លូ ទ្រុង ឃឿង ម៉ាស ប៉្រាក់ លូ អន់តុក អញ់ជុ ពៀត អាវ គឹត ខា ណោះ អុះ។ ១០ ហះកា អន់ឌែ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ដាគ់ លូ កាំឡាំង ភឿ អន់ ឃឺ លូ អង់កាន់ អ្យិល កូត័ កា ប‌៉្រ័ះ។ ១១ ផះ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ មួត អង់កាន់ៗ ត្រគ់ អ្វៃ រ៉ាង៉ាប់ លូ ប៉្រគ័ ពួយ គ្រឹប សារ ពូ ប៉ាំងហៀន។ ១២ អាញ់ អូ អន់ អង់កាន់ ចំ ប៉ាំងហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ លូ ប៉្រគ័ ម៉ៃគ ណាំផា កាម៉ាក័ អុះ ឃឺ អន់ អន់ឌែ អ្វៃ គ្រឺយ ១៣ ខង ប‌៉្រ័ះ ប៉ាំងកើត អាដាំ អន់ទ្រួល កេះណោះ ប៉ាំងកើត អេវ៉ា អន់តីគ។ ២:១៣ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ២:៧,១៨-២៤។ ១៤ អូ ត្រគ់ អាដាំ អុះ ប៉្រគ័ ពួយ ពិះ ឡាក់ កាប តាំព្លូង ណោះ ឃឺ អេវ៉ា ឡាក់ ប៉្រគ័ ពួយ ពិះ លូ អូ សាំយ៉ាំង ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ។ ២:១៤ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ៣:១-៧។ ១៥ ហះកា ប‌៉្រ័ះ តង័ អង់កាន់ ញន កា អ៊ែ ប៉ាំងកើត គន ផា អ៊ែ សឿ លើយ លូ ទី ពុត ដាគ់ ត្រង់ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ ទឹប ដាគ់ រម។ § ២:១៥ ខ អា ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ហះកា ផា មួត អង់កាន់ អន់ឌែ អ្វៃ សឿ លើយ លូ ទី ពុត ដាគ់ ត្រង់ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ ទឹប ដាគ់ រម ណោះ ប‌៉្រ័ះ ចឹង តង័ ផះ អន់ឌែ អ្វៃ ហាអុញ។

*២:៨ ២:៨ គុន តាឡាប័ ឃើយ ម៉ះ ពូ ឃឺ ផះ ពូ ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ ពូ លឺក តី ពឹង ចាំងហីគ។

២:១៣ ២:១៣ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ២:៧,១៨-២៤

២:១៤ ២:១៤ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ៣:១-៧

§២:១៥ ២:១៥ ខ អា ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ហះកា ផា មួត អង់កាន់ អន់ឌែ អ្វៃ សឿ លើយ លូ ទី ពុត ដាគ់ ត្រង់ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ ទឹប ដាគ់ រម ណោះ ប‌៉្រ័ះ ចឹង តង័ ផះ អន់ឌែ អ្វៃ ហាអុញ។