សត់ត្រា ទី ១ វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា
ធីម៉ូថេ
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
ធីម៉ូថេ មើគ អ៊ែ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡាក់ សឿ យីស៊ូ ពឹ ធីម៉ូថេ សុនសាត ក្រិក។ វគ័ ប៉ូល ប៉ាត័ះ ធីម៉ូថេ លឺក ទី ម៉ោញ ពឹង មឿង លីសាត្រា ផះ អ៊ែ ឡាំ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ (ប៉រ់ ហៃ ង៉ារ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ (កិច្ច/ការ) ១៦:១-៣)។ គឹត ណោះ ហង ធីម៉ូថេ កា ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ វគ័ ប៉ូល ចាក រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ។ ពូ ឃឹត ផា ផះ វគ័ ប៉ូល រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ខុក អ៊ែ ចាក ឡាំ ប៉ាគ់ មឿង អេភេសូ អន់ឌូ លូ ធីម៉ូថេ។ ផះ អន់ឌែ អ្វៃ ប៉ាគ់ ណោះ អន់ឌែ ប៉ប័ ពូ ប៉ាំងហៀន សារ យច។ ផះ វគ័ ប៉ូល ចាក ឡាច់ ឡឹង មឿង ណោះ អ៊ែ ប៉្រើ ធីម៉ូថេ អ្វៃ ហះ ណោះ ភឿ ចឹង ណាំផា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ភឿ តង័ អន់ឌែ អន់ កើត ដាគ់ ណាវ្គ (ប៉រ់ ហៃ ១:៣-៦)។ វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ឃឺ អ៊ែ រ៉ាំងវ៉ាង សាណាំ ៦៣ គ.ស.។
សារ សាំខាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ ធីម៉ូថេ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អន់ ឡាវ៉ាំង ឡឹង សារ ពូ ប៉ាំងហៀន យច ឡាក់ អូ ត្រគ់ លូ សារ តាទឹច ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ។ (១:៣-២០)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ ឡឹង ឡាបៀប ប៉្រគ័ ង៉ារ កាណុង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ។ (២:១-១៥)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ កា ធីម៉ូថេ អន់ អ្លុ ផា មួត ម៉ៃគ ណាំផា ត្រគ់ ប៉្រគ័ ដាគ់ នីចម័ អន់ដា។ (៣:១-១៣)
វគ័ ប៉ូល អន់តគ់ ប៉ាតោ កា ធីម៉ូថេ តាំងឡា ឡឹង ឡាបៀប ឡាក់ អ៊ែ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ។ (៣:១៤-៤:១៦)
វគ័ ប៉ូល រ៉ះ កា ធីម៉ូថេ ឡឹង ឡាបៀប ប៉ាំងហៀន ពូ នែវ តាងៗ។ (៥:១-៦:២)
សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ អន់ទៀគៗ។ (៦:៣-២១)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល ឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ ញន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ តង័ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពិន ម៉ឹង ប៉្រើ អាញ់។ ២ សត់ត្រា អា អាញ់ ប៉ាហ្យើ កា ធីម៉ូថេ អីស ឡាក់ កា គន អាញ់ ញន កា សឿ ប‌៉្រ័ះ។ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អីស លូ តាប៉ាប តាប៉ុន លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អីស។
សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ អន់ អ្លុ ឡាវ៉ាំង ឡឹង ណៃឃូ អូ ដាគ់
៣ ផះ អាញ់ ទ្រៀម ចឹង ឡាំ ប៉ាគ់ ខេត ម៉ាសេដូន ពែ អាញ់ ប៉្រើ អីស អ្វៃ ដឹង ពឹង មឿង អេភេសូ ណោះ ហង ភឿ ទឹប ប៉ាណូស អន់ដា ជែ អន់ ប៉ាំងហៀន សារ យច ៤ លូ ជែ អន់ ពូ ឃឹត ឡឹង សារ ម៉ាមន លូ សារ យ៉ាគ់ ប៊ក ឡាក់ អូ អ្លុ ទិ អូ អ្លុ ឡុច ណោះ ដេល។ សារ ទិណោ័ះ ប៉្រគ័ អន់ ពូ ឃឹត ចាជ្រែប អូ ទី ខា អូ ត្រគ់ ប៉្រគ័ អន់ ពូ ប៉្រគ័ ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ អុះ។ ប៉្រគ័ ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ ឃឺ ឡាច់ ឡឹង ពុត សឿ។ ៥ ខ បះ អាញ់ ប៉្រើ អីស ទឹប ពូ នែវ អា ឃឺ អាញ់ ប៉ិច កា ពូ ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប។ សារ ប៉ិច ចៃ អា កើត ឡាច់ ឡឹង ពុត ដាគ់ ត្រង់ ឡាក់ អ្លុ អន់ហ្នាល់ សារ យច សារ ត្រគ់ លូ ឡឹង ពុត សឿ តាទឹច។ ៦ បក់ អន់ដា អ្លាត សារ ដាគ់ ត្រង់ អា កេះ លូ វ៉ឹល វ៉ើង កាប សារ អូ ទី ខា។ ៧ អន់ឌែ ប៉ិច ប៉្រគ័ ណៃឃូ ប៉ាំងហៀន ចាបាប់ ប‌៉្រ័ះ ហះកា អន់ឌែ អូ ហ្លង់ ឡឹង សារ អន់ឌែ កាប ណោះ អុះ យ‌៉័ះ អន់ឌែ ផា សារ អន់ឌែ កាប ណោះ ត្រគ់ តាទឹច កាតាម។ ៨ ពិន អ្លុ កា ចាបាប់ ណោះ ដាគ់ តាទឹច ផា ពិន ហ្លង់ អន់ ត្រគ់ ឡឹង ចាបាប់ ណោះ។ ៩ ពិន អ្លុ អន់តគ់ ដេល កា ចាបាប់ អូ ត្រគ់ សាំរ៉ាប់ កា ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ អុះ ឃឺ សាំរ៉ាប់ កា ប៉ាណូស បក់ ប៉្រគ័ យច ចាបាប់ លូ កា ប៉ាណូស ឌឺ ង៉ល់ កា ប៉ាណូស អូ អ្យិល កូត័ កា ប‌៉្រ័ះ លូ កា ប៉ាណូស ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ កា មួត ផាម៉ាត លូ បឺង៉ាយ ប‌៉្រ័ះ កា មួត បក់ ប៉ាន់តោ័ មើគ ពឹ លូ ប៉ាន់តោ័ ពូ អន់ទៀគ ១០ កា មួត ប៉្រគ័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ លូ មួត កាម៉ាក័ ប៉្រគ័ ប៉ារ៉គ់ កាម៉ាក័ កា មួត ប្រូ ប៉ាណូស កា មួត ព្លូង ប៉្លាច័ លូ មួត ម៉ត់ ប៉ាប៉ុល លូ កា មួត បក់ ប៉្រគ័ យច ឡឹង សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ ឡាក់ ដាគ់ ត្រង់ ១១ ឃឺ សារ ញ៉ា ឡាក់ ត្រគ់ ពួយ សារ ដាគ់ ឡាក់ ទី រ៉ះ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ដាគ់ កេង ខាក់។ សារ អា ហង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ប៉ាហ្យើ ពឹង អាញ់។
១២ អាញ់ ប៉រ់ ប៉ានេ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន អ៊ែ អន់ សាងុំ កា អាញ់ ខង អាញ់ អា អ៊ែ ផា ប៉ាណូស ដាគ់ ត្រង់ លូ ប៉្រើ អាញ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ អ៊ែ ដេល។ ១៣ យ‌៉័ះ សើគ ពែ អាញ់ ឃើយ កាប បឺង៉ាយ កា យីស៊ូ លូ ប៉្រគ័ បាប កា មួត សឿ អ៊ែ ទឹប ខូយ ប៉ាអ្យប់ កាតាម ហះកា ប‌៉្រ័ះ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ ដេល ខង រ៉ាំងវ៉ាង ណោះ ពែ អាញ់ អូ ហ្លង់ ឡឹង សារ អាញ់ ប៉្រគ័ ណោះ ទឹប អូ សឿ។ ១៤ ហះកា ប‌៉្រ័ះ ពិន ដាគ់ ពុត កាខាក់ អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ អាញ់ សឿ លូ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ គ្រិះ ដេល។ ១៥ សារ អា ត្រគ់ សឿ លូ ត្រគ់ អ្យក់ ទិណោ័ះ ឃឺ យីស៊ូ គ្រិះ ជឹរ ចាក ពឹង អង់កក់ តេះ ភឿ តង័ ប៉ាណូស ប៉្រគ័ យច ឡាក់ កា ឡាកោ អាញ់ អា ឃឺ ឡេក ម៉ោញ កាណុង មួត ប៉្រគ័ យច ណោះ។ ១៦ ហះកា យីស៊ូ គ្រិះ អ៊ែ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ នីអៀ ភឿ អន់ អ៊ែ តាំបាង ពុត ពៀក អត់ សាំរ៉ាញ័ គ្រឹប នែវ ពឹង អាញ់ ឡាក់ ប៉ាណូស ប៉្រគ័ យច ឡេក ម៉ោញ លូ អន់ បក់ ចឹង សឿ យីស៊ូ ហៃ អាញ់ ម៉ាគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ឌែ ចឹង ទី អាញុ រ៉ីស លើយ ឡាក់ កា អាញ់ ដេល។ ១៧ អន់ ពូ ទិឌូ ប៉ានេ សាដាច់ ឡាក់ អ្វៃ រ៉ីស លើយ អូ អ្លុ តោ័ លូ ពូ ហៃ អូ ប៉ប័ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ដឹង ម៉ោញ។ អន់ អ៊ែ លៅ លែង សិច លើយ អាមែន។
១៨ អឺ ធីម៉ូថេ គន អាញ់ មប សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ អា ពឹង អីស ពួយ ប៉ានឹរ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ ឡឹង សារ អីស ផះ អន់ទ្រួល ពែ ភឿ អន់ អីស ខំ តាកូះ ដាគ់ ចាយ័ កាខាក់ ញន កា ប៉ានឹរ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ណោះ ១៩ ទឹប រ៉ាំងហៃ ពុត អីស សឿ លូ ពុត អ្លុ អន់ហ្នាល់ សារ យច សារ ត្រគ់។ ប៉ាណូស បក់ អន់ដា អ្លាត សារ អា កេះ អន់ឌែ កា អ្លាត សារ សឿ និះទៅ ដេល អន់ ហ៊្យង ហ្យើត ទិ។ ២០ កាណុង កាំឡាំង អន់ឌែ ណោះ ទី សិច ឡាក់ កា ហ៊ីមេនែ លូ អាលេកសានត្រុះ ឡាក់ អាញ់ មប កា សាតាំង * ១:២០ មប កា សាតាំង ទី ណី ផា «តាំងហ្យិត ឡាច់ ឡឹង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ»។ កេះ ម៉ាគ់ អន់ឌែ ចាល ភឿ ជែ អន់ អន់ឌែ កាប បឺង៉ាយ កា ប‌៉្រ័ះ។

*១:២០ ១:២០ មប កា សាតាំង ទី ណី ផា «តាំងហ្យិត ឡាច់ ឡឹង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ»។