សារ វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ ពូ ម៉ន់ កា អន់ឌែ
១ អឺ អុះ ម៉ី ប៉រ់ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ កា ញឹន ណើ ភឿ អន់ ប៉ានឹរ យីស៊ូ កាតាំង លៅ គ្រឹប ចារ ស៊្រសៗ លូ អន់ ពូ រ៉ាប់ សឿ ឡាក់ កា កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស ដេល។ ២ ប៉រ់ ម៉ន់ អន់ ញឹន រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ប៉ាណូស ខូយ លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ខង អូ ត្រគ់ ទិឌូ អុះ សឿ ប‌៉្រ័ះ។ ៣ ហះកា យីស៊ូ ទី ពុត ដាគ់ ត្រង់ អ៊ែ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ កា អន់ដីស ទី ពុត សឿ លើយ លូ អ៊ែ ចឹង រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អន់ដីស ជែ អន់ ឡិ ពឹង តី ម៉ៃគ ប‌៉្រ័ះ បឺគ។ ៤ យីស៊ូ ប៉្រគ័ អន់ ញឹន សឿ ផា អន់ដីស ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ ញឹន អន់តគ់ ប៉ាតោ កេះណោះ អន់ដីស កា ចឹង ប៉្រគ័ ពួយ លើយ ឡាំ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ណាវ្គ ដេល។ ៥ អន់ យីស៊ូ ប៉ាណាំ ពុត ពៀក អន់ដីស អន់ ប៉ិច កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ ទី ពុត ដាម័ អត់ ឡាក់ កា យីស៊ូ គ្រិះ ដេល។
សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត បក់ កាជីល
៦ អឺ អុះ ម៉ី ញឹន ប៉រ់ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា អន់ដីស ញន អំរ៉ាញ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន អន់ដីស ជែ ប៉្រគ័ គួប លូ អុះ ម៉ី ចំ បក់ កាជីល ឡាក់ ប៉្រគ័ យច ឡឹង ឡាបៀប ឡាក់ ញឹន អ្យក់ ពឹះ ប៉ាំងហៀន អន់ដីស។ ៧ អន់ដីស អ្លុ កេះ ត្រគ់ ប៉្រគ័ ពួយ ញឹន នីចម័ ខង ផះ ញឹន អ្វៃ លូ អន់ដីស ញឹន អូ កាជីល អុះ ៨ ញឹន អូ ទី សា សាណា ពឿ តាដោះ អូ ទី អន់ លៀន ណោះ អុះ។ ញឹន ខំ ប៉្រគ័ ង៉ារ ក្លេ័ះ ក្លាំង ទឹប កាម៉ាំង ទឹប កាដារ់ អូ អន់ ពឿ ម៉ោញ ដូវ ប៉ាណាប កា ញឹន អុះ។ ៩ កាណុង សារ អា អូ ត្រគ់ ញឹន អូ អ្លុ ប៉្រគ័ អន់ ពូ ប៉ាណាប កា ញឹន ណោះ អុះ ហះកា ញឹន ប៉្រគ័ នីអៀ ភឿ តាំបាង អន់ កា អន់ដីស ប៉្រគ័ ពួយ។ ១០ ផះ ញឹន អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ញឹន អន់តគ់ កា អន់ដីស ផា ពឿ អូ ចៃ ប៉្រគ័ ង៉ារ បក់ ណោះ កា អូ ត្រគ់ សា សាណា ដេល។ ១១ ញឹន កាតាំង ពូ ផា កាណុង កាំឡាំង អន់ដីស ទី បក់ អន់ដា អូ ចៃ ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌែ ផា អូ ហារ់ ហះកា អន់ឌែ អូ ហារ់ កា ចាចាក ប៉ាគ់ ហី ពូ។ ១២ ញឹន ប៉រ់ អន់តគ់ រ៉ះ កា អុះ ម៉ី បក់ នែវ ណោះ ញន អំរ៉ាញ យីស៊ូ គ្រិះ អន់ដីស ត្រគ់ ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ ដាគ់ ប៉ាឡឹង លូ សា សាណា ឡាច់ ឡឹង សាងុំ ឡាកោ ទៅ ពិ។
១៣ ហះកា កាប៉ាច់ អន់ដីស ណាវ្គ ត្រគ់ ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ជែ ស្រាប់ ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ដៃ។ ១៤ ផា បក់ ចំ អូ សាំយ៉ាំង សារ ឡាក់ ញឹន ច្រាគ់ រ៉ះ កាណុង សត់ត្រា អា ត្រគ់ ចាំ ម៉ាត់ លូ ជែ ប៉្រគ័ គួប រ៉ាំពង លូ បក់ ណោះ ម៉ាគ់ អ៊ែ តាយួស កា ពូ។ ១៥ ហះកា អូ ត្រគ់ ឃឹត ផា អ៊ែ ណោះ ឡាក់ កា តាម៉ឺរ អុះ ត្រគ់ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា អ៊ែ ឡាក់ កា អុះ ម៉ី។
១៦ យីស៊ូ ឡាក់ តាំងឡា អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក អន់ អ៊ែ មប សារ សាណុក សាវ៉ាក គ្រឹប នែវ អន់ កា អន់ដីស រ៉ប់ ម៉ាំង រ៉ប់ ដារ់។ អន់ អ៊ែ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ទិឌូ។ ១៧ សារ អន់តីគ អា អាញ់ ច្រាគ់ លូ តី អាញ់ តាំងឡា អាញ់ ច្រាគ់ កាណុង សត់ត្រា អាញ់ ទិណោ័ះ ឃឺ អាញ់ ច្រាគ់ នីអៀ ហង ភឿ អន់ ពូ អ្លុ កា អាញ់ តាទឹច។ អន់ដីស ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដេល ប ? ១៨ អន់ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អន់ដីស ទិឌូ។