សត់ត្រា ទី ២
យូហាន
ច្រាគ់
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
សត់ត្រា ទី ពៀរ អា ឡាក់ សត់ត្រា អ្លេ័ះ ប៉ាហ្យើ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ម៉ោញ ចារ។ វគ័ យូហាន ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ភឿ ជែ អន់ ពូ តង័ ណៃឃូ ឡាក់ ប៉ាំងហៀន សារ យច។
ប៉រ់ ហៃ សារ អន់តគ់ រ៉ះ ពឹង សត់ត្រា ទី ១ យូហាន ច្រាគ់ ដេល។
សារ សាំខាន់ៗ
វគ័ យូហាន រ៉ះ ឡឹង សារ ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប។ (១:៤-៦)
វគ័ យូហាន រ៉ះ ឡឹង សារ មួត បក់ ប៉ាំងហៀន សារ យច។ (១:៧-១១)
១ អាញ់ ឡាក់ ក្រាគ់ តាំងកង់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ប៉ាហ្យើ អន់ កា អីស ឡាក់ អង់កាន់ * ១:១ អង់កាន់ អ៊ែ កាប ប៉ាញ់ជ្វៀរ ប៉ិច ផា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ប៉ាគ់ ចារ ណោះ។ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ើស អីស លូ អន់ កា គន សោ អីស ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ តាទឹច អូ ត្រគ់ ដឹង អាញ់ អុះ ឡាក់ ប៉ិច ចៃ ឃឺ ទិ បក់ អ្លុ អន់តគ់ សារ តាទឹច កា ប៉ិច ចៃ ដេល ២ ញន កា សារ តាទឹច អ្វៃ កាណុង ពុត ពិន កេះ លូ ចឹង អ្វៃ អន់ឌូ លូ ពិន លើយ។ ៣ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ពឹ លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ គន អ៊ែ ចឹង ដាគ់ ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ទឹប អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា ពិន ឡាក់ សឿ សារ តាទឹច លូ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ។
សារ ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប
៤ អាញ់ ហោក រ៉គ់ ខាក់ ញន កា ប៉ប័ គន សោ អីស ម៉ោញ ចំលួន ប៉្រគ័ ពួយ សារ តាទឹច ត្រគ់ ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ពឹ ប៉្រើ ពិន។ ៥ ហះកា អាញ់ ប៉រ់ ហះ អីស ម៉ោញ ណាវ្គ៖ ពិន ត្រគ់ ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប សឹត ឡាំ។ អាញ់ អូ ច្រាគ់ រ៉ះ សារ ណាវ ប៉ាហ្យើ អន់ កា អីស អុះ សារ អា ឡាក់ ពិន កាតាំង សាគ់ ឡឹង គុល ពែ កេះ។ ៦ សារ ប៉ិច ចៃ អា ឃឺ ពិន ត្រគ់ ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ ឡាក់ កា អន់ដីស ឃើយ កាតាំង សាគ់ ឡឹង គុល ពែ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រើ ពិន ប៉ិច ចៃ កា គួប សោប។
សារ មួត ប៉ាំងហៀន សារ យច
៧ ទី បក់ ព្លូង ប៉្លាច័ អៀង ដូវ ឡាច់ ចាក ពឹង អង់កក់ តេះ អា កេះ អន់ឌែ អូ សឿ ផា យីស៊ូ គ្រិះ ជឹរ កើត ប៉ាណូស អុះ មួត នែវ អា ហង បក់ ប៉ាសាំង លូ យីស៊ូ គ្រិះ ទឹប ព្លូង ប៉្លាច័។ ៨ ហគ់ ឡាវ៉ាំង ឡាកោ កាខាក់ អ្យូគ ផៃគ លុប ង៉ារ ឡាក់ អន់ដីស ប៉្រគ័ ណោះ។ ហះកា ត្រគ់ ខំ អន់ ទី រ៉ាំងវ៉ាន័ ទិណោ័ះ។ ៩ បក់ ចំ ប៉្រគ័ ហ្វាស ឡឹង ប៉ានឹរ យីស៊ូ គ្រិះ រ៉ះ បក់ ណោះ អូ ទី ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ្វៃ អន់ឌូ អុះ។ បក់ ចំ ប៉្រគ័ ពួយ គឹត ប៉ានឹរ យីស៊ូ គ្រិះ រ៉ះ បក់ ណោះ ចឹង ទី ប‌៉្រ័ះ ពឹ លូ គន អ៊ែ អ្វៃ អន់ឌូ។ ១០ ផា ទី ពឿ ឡាំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដីស ហះកា អ៊ែ ប៉ាំងហៀន យច ឡឹង សារ អា ជែ អន់ អ៊ែ ម៉ុត អ្វៃ កាណុង ហី អន់ដីស ដៃ លូ ជែ កាប ឡើ លូ អ៊ែ ដេល ១១ ខង បក់ ចំ កាប ឡើ លូ ប៉ាណូស នែវ អា ឡាក់ កា ម៉ុត ពុត លូ អ៊ែ ឡាក់ ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ ណោះ ដេល។
១២ អាញ់ ទី សារ អៀង ត្រគ់ រ៉ះ កា អន់ដីស ហះកា អាញ់ អូ ប៉ិច ច្រាគ់ ប៉ាហ្យើ ពឹង ហ្លា កាដាស អា អុះ ខង អាញ់ ម៉ឹង ផា ចឹង ឡាំ ចាចាក ប៉ាគ់ អន់ដីស កាកាប លូ អន់ដីស ឡូត ភឿ អន់ ពិន ទី សារ ហោក រ៉គ់ កាខាក់។
១៣ គន សោ ម៉ី អង់កាន់ អីស ១:១៣ គន សោ ម៉ី អង់កាន់ អីស អ៊ែ កាប ប៉ាញ់ជ្វៀរ ប៉ិច ផា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ប៉ាគ់ ចារ ម៉ោញ ណាវ្គ។ ឃឺ ម៉ី អង់កាន់ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ រ៉ើស ណោះ កា អំប៉ញ់ អន់ដីស ដេល ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដេល ប ?។

*១:១ ១:១ អង់កាន់ អ៊ែ កាប ប៉ាញ់ជ្វៀរ ប៉ិច ផា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ប៉ាគ់ ចារ ណោះ។

១:១៣ ១:១៣ គន សោ ម៉ី អង់កាន់ អីស អ៊ែ កាប ប៉ាញ់ជ្វៀរ ប៉ិច ផា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ ប៉ាគ់ ចារ ម៉ោញ ណាវ្គ។