សត់ត្រា ទី ៣
យូហាន
ច្រាគ់
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
សត់ត្រា ទី ប៉ៃង អា ឡាក់ សត់ត្រា អ្លេ័ះ វគ័ យូហាន ប៉ាហ្យើ កា ប៉ាណូស ម៉ោញ ដូវ សិច អ៊ែ កៃយុះ។ វគ័ យូហាន ប៉ានេ កៃយុះ ញន កា អ៊ែ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ លូ អ៊ែ តង័ មួត ប៉្រគ័ ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ ហះកា វគ័ យូហាន ប៉្រើ អ៊ែ ឡាវ៉ាំង ឡឹង ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ម៉ោញ ដូវ សិច អ៊ែ ឌីអូទ្រែប។
ប៉រ់ ហៃ សារ អន់តគ់ រ៉ះ ពឹង សត់ត្រា ទី ១ យូហាន ច្រាគ់ ដេល។
សារ សាំខាន់ៗ
វគ័ យូហាន ប៉ានេ កៃយុះ ញន កា អ៊ែ ប៉ិច ចៃ លូ អ្លុ តង័ ពូ។ (១:៥-៨)
វគ័ យូហាន ប៉ាំងអាល ឌីអូទ្រែប លូ ប៉ានេ ដេមេទ្រៀស។ (១:៩-១២)
១ អាញ់ ឡាក់ ក្រាគ់ តាំងកង់ ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា អន់ កា កៃយុះ ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ តាទឹច។ ២ អឺ អុះ ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ ខាក់ អាញ់ ម៉ន់ ប៉រ់ សារ សាណុក សាវ៉ាក អន់ កា អីស គ្រឹប នែវ លូ អន់ អីស ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ឡាក់ កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង អីស ដាគ់ កេះ ដេល។ ៣ ផះ អាញ់ កាតាំង អុះ ម៉ី ពិន រ៉ះ ផា អីស ប៉្រគ័ ពួយ សារ តាទឹច ឡាក់ កា អីស ឃើយ ប៉្រគ័ ណោះ ហង ណោះ អាញ់ ហោក ខាក់។ ៤ អូ ទី សារ ញ៉ា ប៉្រគ័ អន់ អាញ់ ហោក រ៉គ់ ហ៊្លត ឡឹង អាញ់ កាតាំង ផា មួត គន សោ អាញ់ អ្វៃ ដាគ់ ត្រង់ ប៉្រគ័ ពួយ សារ តាទឹច ណោះ អុះ។
សារ ប៉ានេ កៃយុះ
៥ អឺ អុះ ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ អីស តង័ អុះ ម៉ី ពិន ឃឺ អីស ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ត្រង់ តាទឹច ហង យ‌៉័ះ អន់ឌែ ណោះ ឡាក់ ពូ អន់ទៀគ កាតាម។ ៦ អន់ឌែ កា រ៉ះ ឡឹង ពុត ប៉ិច ចៃ ម៉ះ អីស ហះ ម៉ាត់ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ។ ប៉ាគ់ អន់ឌែ ឡាំ ណាវ្គ ប៉រ់ អីស តង័ អន់ សាណា កា អន់ឌែ ម៉ាគ់ អន់ឌែ ចាក ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ណាវ្គ ឡាក់ សារ ត្រគ់ ពុត ប‌៉្រ័ះ ៧ ខង អន់ឌែ ចាក ឡាច់ ភឿ ប៉្រគ័ ង៉ារ យីស៊ូ ណោះ ហង អន់ឌែ កា អូ ទី អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង មួត អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ ណោះ អុះ។ ៨ ទឹល នីណោ័ះ ពិន ត្រគ់ តង័ ប៉ាណូស នែវ អា ភឿ អន់ ពិន ទី ចានែក កាណុង ង៉ារ រ៉ះ សារ តាទឹច អន់ឌូ លូ អន់ឌែ ដេល។
សារ ប៉ាំងអាល ឌីអូទ្រែប លូ សារ ប៉ានេ ដេមេទ្រៀស
៩ អាញ់ ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ ឡឹង សារ អា កេះ ហះកា ឌីអូទ្រែប ឡាក់ ប៉ិច ប៉្រគ័ តីស ឡឹង ពូ ណោះ អ៊ែ អូ ចៃ សាំយ៉ាំង អុះ។ ១០ ទឹល នីណោ័ះ ប៉ាគ់ អាញ់ ឡាំ ទឹល ទៀ អាញ់ ចឹង រ៉ះ កា អន់ដីស ណាវ្គ ឡឹង សារ អ៊ែ កាប ពោ កា ពិន អូ ត្រគ់ ដឹង ណោះ អុះ អ៊ែ កា អូ ហាប់ មួត អុះ ម៉ី ពិន សាំ លូ អ៊ែ ទឹប ពូ អូ អន់ រ៉ាំងហៃ អន់ឌែ លូ តាំងហ្យិត ឡាច់ បក់ រ៉ាំងហៃ អន់ឌែ ឡឹង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ដេល។
១១ អឺ អុះ ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ កាខាក់ ហគ់ ប៉្រគ័ ពួយ សារ ដាគ់ ពិ ជែ ប៉្រគ័ ពួយ សារ អូ ដាគ់ ដៃ ខង បក់ ពឿ ប៉្រគ័ ដាគ់ បក់ ណោះ កើត ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ហង ហះកា ពឿ ប៉្រគ័ អូ ដាគ់ បក់ ណោះ អូ ប៉ប័ ប‌៉្រ័ះ អុះ។ ១២ កាប៉ាច់ ដេមេទ្រៀស ពូ ទិឌូ រ៉ះ ផា អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ខាក់ សារ អ៊ែ ប៉្រគ័ កា ដាគ់ តាទឹច ដេល។ កាប៉ាច់ ញឹន កា រ៉ះ ផា អ៊ែ ដាគ់ ដេល អីស កា អ្លុ កេះ ដេល កា ញឹន ឃើយ កាប ដឹង សារ តាទឹច ណោះ។
១៣ អាញ់ ទី សារ អៀង ណាវ្គ ប៉ិច ច្រាគ់ ប៉ាហ្យើ កា អីស ហះកា អាញ់ អូ ចៃ ច្រាគ់ ពឹង ហ្លា កាដាស អុះ ១៤ ខង អាញ់ ម៉ឹង ផា អាញ់ ចឹង ឡាំ ចាចាក ប៉ាគ់ អីស ស៊្រសៗ គែង ម៉ាត់ អា ហង ម៉ាគ់ ចឹង កាកាប អន់ឌូ លូ អីស ឡូត។
១៥ អន់ ប‌៉្រ័ះ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អីស ! គួប ចាង័ អាញ់ កា អំប៉ញ់ អីស ដេល អីស ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដេល ប ? អាញ់ កា អំប៉ញ់ គួប ចាង័ ពិន ទិឌូ ឡាក់ អ្វៃ ប៉ាគ់ ណោះ អន់ឌែ ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដេល ប ?។