សត់ត្រា
យូដះ
ច្រាគ់
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
វគ័ យូដះ ឡាក់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា អ៊ែ អុះ យ៉ាកុប (ប៉រ់ ហៃ ១:១) លូ អុះ យីស៊ូ (ប៉រ់ ហៃ ម៉ាថាយ ១៣:៥៥ លូ កាឡាទី ១:១៩)។ សារ អ៊ែ រ៉ះ អា ចឹង វ៉ឹច និះទៅ លូ សត់ត្រា ទី ពៀរ ម៉ះ ពេត្រុះ ដេល។
វគ័ យូដះ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា អ៊ែ ប៉ិច អន់តគ់ ប៉ាតោ កា មួត សឿ យីស៊ូ អន់ ឡាវ៉ាំង ឡាកោ ឡឹង មួត ឡាក់ ផា ឡាកោ អន់ឌែ ណៃឃូ ហះកា អូ ត្រគ់ ណៃឃូ តាទឹច អុះ លូ ជែ សាំយ៉ាំង អន់ឌែ រ៉ះ សារ ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ័។ អ៊ែ អន់តគ់ ប៉ាតោ ប៉្រើ ពូ ប៉្រគ័ ពួយ សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ ឡាក់ មួត រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ អន់ឌែ ប៉ាំងហៀន កេះៗ (ប៉រ់ ហៃ ១:៣)។
សារ យូដះ រ៉ះ អា ញ៉ាក សាំយ៉ាំង ប៊ែត ខង អ៊ែ រ៉ះ ពួយ គុន ឡាបៀប សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ពឹង រ៉ាំងហាវ ណោះ។
សារ សាំខាន់ៗ
វគ័ យូដះ រ៉ះ ឡឹង សារ មួត ប៉ាឡម័ តាគ់ អំប៉្រគ័ ណៃឃូ។ អន់ឌែ ណោះ ប៉ាំងហៀន សារ យច ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង ចៃគ ថូត អន់ឌែ ហង។ (១:៣-១៦)
វគ័ យូដះ រ៉ះ តាគ់ កាចាំង អន់ ពូ អ្វៃ សឿ លើយ។ (១:១៧-២៣)
១ អាញ់ សិច យូដះ ឡាក់ អុះ យ៉ាកុប អាញ់ កា ទុច យីស៊ូ គ្រិះ អាញ់ ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា កា មួត ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ពឹ រ៉ើស អន់ កេះ ប៉ាសុន អ៊ែ ឡាក់ អ៊ែ ប៉ិច ចៃ កាខាក់ ឡាក់ អ៊ែ គម សាំរ៉ាប់ កា យីស៊ូ គ្រិះ។ ២ អន់ ប‌៉្រ័ះ តាប៉ាប តាប៉ុន លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក ទឹប ប៉ិច ចៃ កា អន់ដីស អន់ ហ៊ែង ខាក់។
សារ ប‌៉្រ័ះ ចឹង ចៃគ ថូត មួត បក់ ប៉ាឡម័ ឡាកោ
៣ អឺ អុះ ម៉ី ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ កាខាក់ អាញ់ ប៉ិច ច្រាគ់ សត់ត្រា អា អន់ កា អន់ដីស កាខាក់ ឡឹង សារ ប‌៉្រ័ះ តង័ ពិន ទិឌូ ហះកា កិញអៀ អា ទី សារ ម៉ោញ ប៉ាំងខំ អាញ់ អន់ ច្រាគ់ សារ ម៉ោញ ណាវ្គ ភឿ អន់តគ់ រ៉ះ កា អន់ដីស អន់ ខំ រ៉ាំងហៃ សារ តាទឹច ឡាក់ ពិន សឿ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាហ្យើ កា ពិន ឡាក់ ប៉ាសុន អ៊ែ ម៉ោញ ទង កេះ ឡូត ៤ ខង ទី បក់ អន់ដា ម៉ុត ប៉ាឡម័ អន់ឌូ លូ អន់ដីស អន់ឌែ ឡាក់ ប៉ាណូស អូ រ៉ាប់ អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ អន់ឌែ អ្យក់ សារ ដាគ់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ពិន ភឿ ចឹង ប៉្រគ័ លូ អង់កាន់ ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ័ ឡគ ទឹប អន់ឌែ អូ ចៃ សឿ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន ដឹង ម៉ោញ ដូវ អ៊ែ ណោះ ហង។ ផះ សើគ ពែ ពូ ច្រាគ់ រ៉ះ ផា ប៉ាណូស នែវ អា ចឹង ត្រគ់ ថូត ហង។
៥ អន់ដីស អ្លុ កេះ ឡឹង សារ អាញ់ ចឹង រ៉ះ អា ហះកា អាញ់ ប៉ិច តាគ់ កាចាំង កា អន់ដីស ណាវ្គ ផះ រ៉ាំងវ៉ាង សើគ ពែ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ * ១:៥ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ផា៖ យីស៊ូ។ តង័ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ប៉ាថេត អ៊ីស៊ីប ហះកា អន់តីគ ឡឹង ណោះ អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល បក់ អូ សឿ អ៊ែ តោ័ រ៉ាយ តោ័ រ៉ុង។ ១:៥ ប៉រ់ ហៃ ចំលួន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៤:១-៣៨។ ៦ យ‌៉័ះ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ពឹង ប៉្លៃង កាតាម ឡាក់ អូ ចៃ កា ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ អន់ កា អន់ឌែ អន់ឌែ កា អ្លាត ចារ អន់ឌែ កេះ ភឿ ប៉ិច ប៉្រគ័ តីស ប‌៉្រ័ះ គ្រន អន់ឌែ អ្វៃ ពឹង ចារ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាមត លើយ អ្វៃ ក្យាគ់ ដារ់ ប‌៉្រ័ះ ចឹង តាត់ស៊ិន សារ។ ៧ មួត មឿង សូដុំ លូ មឿង កូម៉ូរ៉ា លូ មឿង អ្វៃ រក្យាម័ ណោះ កា និះទៅ ដេល ខង អន់ឌែ ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ អៀង នែវ ឡាក់ កា មួត ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ណោះ ដេល ខង មួត កាម៉ាក័ ប៉្រគ័ ប៉ារ៉គ់ កាម៉ាក័ ទៅ ១:៧ ខង មួត កាម៉ាក័ ប៉្រគ័ ប៉ារ៉គ់ កាម៉ាក័ ទៅ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ខង ប៉ាណូស ប៉ិច ប៉្រគ័ លូ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ។  ណោះ ប‌៉្រ័ះ ចៃគ ថូត អន់ឌែ ពឹង ចារ អុញ សា លើយ § ១:៧ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ១៩:១-២៩។ សារ ណោះ ភឿ អន់ ប៉ាណូស ទិឌូ អ្យូគ។
៨ មួត បក់ ម៉ុត ប៉ាឡម័ ណោះ កា ប៉្រគ័ សារ អូ ដាគ់ និះទៅ ដេល អន់ឌែ ផា ទី សារ អំប៉ោ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ អន់ឌែ ប៉្រគ័ សារ បឺគ អ៊ក អន់ឌែ បឺង៉ាយ បក់ ទី អំរ៉ាញ លូ កាប ផាម៉ាត កា មួត តាតារ ក្លាគ់ * ១:៨ មួត តាតារ ក្លាគ់ ឃឺ កាណាគ័ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង វ៉ឹច លូ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ។ ប៉រ់ ហៃ ២ ពេត្រុះ ២:១០-១១។ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង។ ៩ ហះកា ផះ មីគែល ឡាក់ ម៉ៃគ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ប៉ាគែក លូ ម៉ៃគ ប‌៉្រ័ះ បឺគ ឡឹង សារ ប៉ាទ្រូ វគ័ ម៉ូសេ អ៊ែ អូ ខឹន ភង លើ កាប ផាម៉ាត អុះ អ៊ែ ក្រាន័ កា កាប ផា «អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចៃគ ថូត អីស ពិ»។ ១០ ហះកា មួត ណោះ ខឹន ផាម៉ាត បឺង៉ាយ សារ ញ៉ា ឡាក់ អន់ឌែ អូ អ្លុ អូ ហ្លង់។ អន់ឌែ ចឹង តោ័ រ៉ាយ តោ័ រ៉ុង ខង ពុត អន់ឌែ ឡាក់ កា អ្យាំ សៃម អូ អ្លុ ឃឹត អូ អ្លុ ចាជ្រែប។ ១១ ប៉ាណាប តាទឹច ហង មួត អន់ឌែ ណោះ ខង អន់ឌែ ប៉្រគ័ ពួយ សារ កាអ៊ីន ១:១១ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ៤:១-១២។។ អន់ឌែ ទឹមវ៉ៃរ ឡាកោ អន់ ប៉្រគ័ យច ឡាក់ កា វគ័ បាឡាម ញន ប៉ិច កា លៀន ១:១១ ប៉រ់ ហៃ ចំលួន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ២២:១-២៤:២៥; ៣១:១៦។។ អន់ឌែ ចឹង តោ័ រ៉ាយ តោ័ រ៉ុង ឡាក់ កា វគ័ កូរេ ខង អន់ឌែ ប៉ាសាំង លូ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ កា អ៊ែ ដេល។ § ១:១១ ប៉រ់ ហៃ ចំលួន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៦:១-៣៥។ ១២ អន់ឌែ ឡាក់ ប៉ាណូស ទី ពុត អ៊ក កាលក ផូត ផះ ពិន សង់ សា ហោក រ៉គ់ អន់ឌូ លូ គួប សោប អន់ឌែ ឡាំ សង់ អន់ឌូ អូ ឃឹត អូ រ៉ាំបីស អុះ អន់ឌែ ឃឹត ដឹង ឡាកោ ទៅ ដោច។ អន់ឌែ ឡាក់ កា តើម បី អូ ទី ទៀក បី តាប៉ើះ ពួយ ខ្យាល លូ ឡាក់ កា តើម អ៊្លង អូ ទី ប៉្លៃ ផះ ថុន ប៉្លៃ ឡាក់ កា តើម អ៊្លង តាប្រូគ អន់ឌែ តោ័ ពៀរ ទង។ ១៣ អន់ឌែ ឡាក់ កា ទៀក សាឡីគ សាឡាយ រ៉ាំងក្លាច តីសៗ សារ តាយួស អន់ឌែ ឡាក់ កា កាំពុះ ឡាច់ ឡឹង ទៀក រ៉ាំងក្លាច។ អន់ឌែ ឡាក់ កា សំឡង់ ចាក ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ័ អន់ឌែ ចឹង អ្វៃ ពឹង ចារ ម៉ាម៉ាំង ម៉ាមត លើយ ឡាក់ ទ្រៀម សាំរ៉ាប់ កា អន់ឌែ។
១៤ វគ័ ហេណុក ឡាក់ វគ័ ពិន ពឹង រ៉ាំងហាវ ទី តាំប៉ើះ អន់តីគ ឡឹង វគ័ អាដាំ អ៊ែ ទួង រ៉ះ ឡឹង មួត ណោះ ផា «ហៃ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង ជឹរ អន់ឌូ លូ ប៊យ អ៊ែ អៀង ដូវ កាខាក់ អូ ដាម័ យ៉ាប ១៥ ភឿ ចឹង តាត់ស៊ិន សារ ប៉ាណូស ទិឌូ ទឹប ចៃគ ថូត ប៉ាណូស អូ រ៉ាប់ អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ ញន កា សារ អូ ដាគ់ ទិណោ័ះ ឡាក់ អន់ឌែ ប៉្រគ័ លូ ញន កា ប៉ានឹរ អូ ដាគ់ ឡាក់ អន់ឌែ កាប ផាម៉ាត កា ប‌៉្រ័ះ»។ ១៦ មួត ណោះ ឡាក់ ប៉ាណូស ឌុ ង៉ាញ ឌុ កាប រ៉ាបឹក រ៉ាចប់ ទឹប ប៉្រគ័ តាម ពុត អន់ឌែ ប៉ិច អន់ឌែ កា កាប អ្វាត់ អេង កេង ខាក់។ អន់ឌែ កាប រ៉គ់ៗ ភឿ ប៉ិច កា ទី ខា កា ឡាកោ ទៅ។
សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ អន់ អ្វៃ សឿ លើយ
១៧ អឺ អុះ ម៉ី ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ ខាក់ ហគ់ កាចាំង ឡឹង សារ មួត បក់ រ៉ះ ប៉ាតាង យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន អន់ឌែ អន់ទួង រ៉ះ កា ពិន ពែ។ ១៨ អន់ឌែ រ៉ះ ផា «ប៉ាគ់ អង់កក់ តេះ ចឹង ឡុច ទៀ ចឹង ទី ប៉ាណូស កាប ប៉ាឡៃវ កា អន់ដីស អន់ឌែ ចឹង ប៉្រគ័ ពួយ ពុត អូ ដាគ់ ម៉ះ អន់ឌែ»។ ១៩ មួត ណោះ ឡាក់ ប៉ាណូស ប៉្រគ័ អន់ ពូ ក្លះ ផូង័ ក្លះ គួប សោប អន់ឌែ ប៉្រគ័ ពួយ គុន ប៉ាណូស អូ សឿ ប‌៉្រ័ះ ទឹប អូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ អ្វៃ អន់ឌូ អុះ។ ២០ អឺ អុះ ម៉ី ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ ខាក់ ហគ់ តង័ អន់តគ់ ប៉ាតោ គួប សោប អន់ សឿ ដាគ់ កាខាក់ លូ ម៉ន់ អើ ប‌៉្រ័ះ ញន អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ឡាក់ ដាគ់ កាខាក់។ ២១ ហគ់ អ្វៃ ម៉ឹង សារ ប៉ិច ចៃ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ទឹប ក្យាគ់ សារ តាប៉ាប តាប៉ុន ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន។ អ៊ែ តាប៉ាប តាប៉ុន ណោះ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ ពិន ទី អាញុ រ៉ីស លើយ។ ២២ ហគ់ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា បក់ សឿ បើ ខាក់។ ២៣ ត្រគ់ តង័ លូ ទុង ពូ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង អុញ ទឹប តាប៉ាប តាប៉ុន កា ពូ ដេល កាប៉ាច់ ពូ អន់ទៀគ អន់ដីស ត្រគ់ តាប៉ាប តាប៉ុន កា ពូ ដេល ហះកា ត្រគ់ ឡាវ៉ាំង ជែ ប៉្រគ័ យច ពួយ ពូ ដៃ អន់ដីស ត្រគ់ ខាអឺម សារ យច ម៉ះ ពូ ពៀប ឡាក់ កា ខាអឺម អាវ បឺគ អ៊ក។
២៤ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អ្លុ រ៉ាំងហៃ អន់ដីស អូ អន់ សាលឹម ប៉ក់ ទឹប អន់ អ្វៃ ហះ ចារ តាតារ ក្លាគ់ ម៉ះ អ៊ែ ទឹប អន់ដីស ចឹង អូ ទី សារ យច ទី ដឹង សារ ហោក រ៉គ់ ២៥ ទី ប‌៉្រ័ះ ដឹង ម៉ោញ ហង អ្លុ តង័ ពិន ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា ពិន ពិ ពិន ប៉ានេ សារ តាតារ ក្លាគ់ លូ សារ អំរ៉ាញ អឺញ កេង ខាក់ ម៉ះ អ៊ែ ឡាក់ ទី ឡឹង សើគ ពែ ទឹល រ៉ាប់ ដារ់ អា លើយ ទឹល ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ទៀ ដេល អាមែន។

*១:៥ ១:៥ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហ្លា ពូ ច្រាគ់ លូ តី ម៉ោញ ចំលួន ផា៖ យីស៊ូ

១:៥ ១:៥ ប៉រ់ ហៃ ចំលួន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៤:១-៣៨

១:៧ ១:៧ ខង មួត កាម៉ាក័ ប៉្រគ័ ប៉ារ៉គ់ កាម៉ាក័ ទៅ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ខង ប៉ាណូស ប៉ិច ប៉្រគ័ លូ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ។

§១:៧ ១:៧ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ១៩:១-២៩

*១:៨ ១:៨ មួត តាតារ ក្លាគ់ ឃឺ កាណាគ័ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង វ៉ឹច លូ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ។ ប៉រ់ ហៃ ២ ពេត្រុះ ២:១០-១១

១:១១ ១:១១ ប៉រ់ ហៃ កាណើត អង់កក់ តេះ (លោកុប្បត្តិ) ៤:១-១២

១:១១ ១:១១ ប៉រ់ ហៃ ចំលួន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ២២:១-២៤:២៥; ៣១:១៦

§១:១១ ១:១១ ប៉រ់ ហៃ ចំលួន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៦:១-៣៥