សារ យីស៊ូ គ្រិះ
តាំបាង
អន់ កា វគ័ យូហាន ប៉ប័
(វិវរណៈ)
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
ឡៃង ឡឹង យីស៊ូ តោ័ មួត សឿ អ៊ែ កា ទី ចំលួន ហ៊ែង អៀងៗ។ អន់ឌែ អ្វៃ តាប៉្រះ តាប៉្រោង រ៉ប់ ប៉ាថេត ឡាក់ មួត រ៉ូម រ៉ាំងហៃ។ ញន កា មួត សឿ យីស៊ូ អូ ចៃ ប៉្រគ័ ពួយ ប‌៉្រ័ះ ពូ កាខាក់ អ៊ែ អន់ឌែ អូ ចៃ កាដាប សាំប‌៉័ះ សាដាច់ រ៉ូម ឡាក់ មួត រ៉ូម អើ ផា ប‌៉្រ័ះ មួត អុងកាន រ៉ូម លូ កាំឡាំង បក់ អូ សឿ យីស៊ូ អន់ឌែ អូ ណីស កា មួត សឿ យីស៊ូ។ ខ អា ហង បះ មួត អុងកាន រ៉ូម ប៉្រគ័ បាប ហ៊ែង ខាក់ កា មួត សឿ យីស៊ូ ទឹប ប៉ាន់តោ័ អ្លាត អៀង ដូវ ដេល។
មួត សឿ យីស៊ូ បក់ អន់ដា ទិ សារ ម៉ឹង ខាក់ ប៊ែត ចឹង អ្លាត សឿ។ ទឹល នីណោ័ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ វគ័ យូហាន ច្រាគ់ ផាប់ អា ភឿ កាប ប៉ាំងហោក ពុត ពៀក អន់ឌែ។ អ៊ែ ប៉ិច រ៉ះ កា មួត សឿ យីស៊ូ អូ អន់ អ្យូគ កា សារ ញ៉ា អុះ។ សារ ឡាក់ កើត ពឹះ ឡាំបាក កាខាក់ ណោះ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង តាំបាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ អ៊ែ ឡាក់ ផះ តាកូះ ប៉ាសាំង លូ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ហះកា ទី ទ្រង យីស៊ូ កេះ។ កាប៉ាច់ ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង លូ គន សោ អ៊ែ ចាបះ កា អន់ឌែ អូ ដាម័ យីស៊ូ អុះ។ កាប៉ាច់ មួត សឿ យីស៊ូ ឡាក់ តោ័ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ញន កា ពូ ប៉ាន់តោ័ ណោះ អន់ឌែ ចឹង រ៉ាំងហៃ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ទៀ។ ទិ សារ ឡាក់ កើត ពឹះ ណោះ ឃឺ តាំបាង ឡឹង ផិនកាន អោន សាគឹម ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉ិច តង័ ប៉ាណូស។
វគ័ យូហាន រ៉ះ សារ ទិ អា ពួយ គុន ឡាបៀប សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល អ៊ែ កាប ពួយ គុន ឡាបៀប វគ័ អេសេគៀល ឡាក់ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ លូ គុន ឡាបៀប វគ័ ដានីអ៊ែល។ ខ អា ហង បះ ញ៉ាក ហ្លង់ សារ កាណុង ផាប់ អា។ សារ សាំខាន់ៗ ទី ឡាក់ កា អា៖ ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឌុ ទី សារ ឡាំបាក ឡឹង សើគ ពែ កេះ ញន កា ពូ ប៉្រគ័ បាប អន់ឌែ ហះកា ទី ទ្រង យីស៊ូ កេះ។ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ទៀ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង ប៉ាតុំ មួត សឿ យីស៊ូ អន់ ទី សារ ហោក រ៉គ់ អន់ឌូ លូ អ៊ែ លើយ។
សារ កាប ប៉ាញ់ជ្វៀរ
កាប៉ាច់ សារ កាប ប៉ាញ់ជ្វៀរ ឡាក់ សាំខាន់ៗ ទី ណី នីអៀ៖
«នែវ បាក» ឃឺ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។ ទិ មួត បក់ កាស៊ប ពៀត ខោ អាវ បាក ឡាក់ អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង ទី ណី ផា អន់ឌែ ទី ម៉ុត អ្វៃ អន់ឌូ លូ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កេះ។
«មួក សាដាច់» ប៉ាតាង សារ ចាយ័ លូ សារ អំរ៉ាញ អឺញ ម៉ះ មួត សឿ យីស៊ូ។
«ឡេក ប៉្វាន់» ឃឺ ឡេក ម៉ះ អង់កក់ តេះ ខង សើគ ពែ ពូ ឃឹត ផា អង់កក់ តេះ ទី ប៉្វាន់ ជួច។
«ឡេក តាំប៉ើះ» ឃឺ ឡេក ដាគ់ កាខាក់ ឡាក់ ឡេក ប៉ាតាង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័។
«ឡេក ១២» ឃឺ ប៉ាតាង សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡាក់ ទី ១២ ផូង័។
«ឡេក ១០០០» ទី ណី ផា អៀង កាខាក់ អូ ដាម័ យ៉ាប។
«ឡេក ១៤៤.០០០» ឃឺ ឡេក ផូង័ វ៉ាច់ អ៊ីស្រាអ៊ែល ទិ ១២ ផូង័ កុន លូ ១២ កុន លូ ១០០០ ទី ណី ផា អៀង កាខាក់ អូ អ្លុ យ៉ាប អុះ ឃឺ ចំលួន មួត ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ទិណោ័ះ។
«ប៉ៃង សាណាំ ទងតិគ័» «៤២ ខៃ» លើ «១២៦០ ដារ់» ទី ណី ផា រ៉ាំងវ៉ាង ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ចឹង ទី សារ ថុក ឡាំបាក លើ កា សារ ពូ ប៉្រគ័ បាប អន់ឌែ។ ផះ សើគ ពែ សាដាច់ អាន់ទីយ៉ូគូះ អេពីផាន ប៉្រគ័ បាប សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល រ៉ាំងវ៉ាង ប៉ៃង សាណាំ ទងតិគ័ (ប៉រ់ ហៃ ដានីអ៊ែល ៩:២)។
«គន ចៀម» ឃឺ យីស៊ូ ឡាក់ ពូ ប៉ាន់តោ័ ឡាក់ កា ពូ ឃើយ ប៉ាន់តោ័ ចៀម រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ផះ ពូ ប៉្រគ័ ប៊ុន ទ្រួង។
«អង់កាន់» ប៉ាតាង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ឃឺ ពៀប ឡាក់ កា កាម៉ាញ់ យីស៊ូ គ្រិះ (ប៉រ់ ហៃ ១២:១-៦)។
«ណាក» លើ «ពិះ» ឃឺ កាណាគ័ សាំរ៉ាប់ ប៉ាតាង ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង។
«កាណាគ័ អូ ដាគ់ អ៊ក កាលក» ឃឺ កាណាគ័ សាំរ៉ាប់ ប៉ាតាង សារ អំរ៉ាញ អឺញ មួត អុងកាន រ៉ូម។
«មឿង បាប៊ីឡូន» សាំរ៉ាប់ ប៉ាតាង មឿង រ៉ូម។
ផិនកាន កាណុង ផាប់ សារ តាំបាង
យីស៊ូ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា វគ័ យូហាន ប៉ប័ លូ ប៉្រើ អ៊ែ ច្រាគ់ សត់ត្រា ប៉ាហ្យើ កា មួត សឿ យីស៊ូ តាំប៉ើះ ក្រុំ។ (១:៤-៣:២២)
វគ័ យូហាន ប៉ប័ សារ កេង ខាក់ ពឹង ផាប់ ពូ ប៉ាតឹត ចារ័ តាំប៉ើះ ចារ។ (៤:១-៨:១)
វគ័ យូហាន ប៉ប័ សារ កេង ខាក់ ផះ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ខ្លោម សាណៃង ទិ តាំប៉ើះ។ (៨:២-១១:១៩)
វគ័ យូហាន ប៉ប័ ណាក លូ កាណាគ័ អូ ដាគ់ អ៊ក កាលក ពៀរ កាតុ។ (១២:១-១៣:១៨)
វគ័ យូហាន ប៉ប័ សារ កេង ខាក់ អន់ទៀគៗ ណាវ្គ។ (១៤:១-១៥:៤)
វគ័ យូហាន ប៉ប័ សារ កេង ខាក់ ឡឹង អង់គៀន ម៉ាស តាំប៉ើះ ឡាក់ ប៉ាញ័ ដឹង សារ ប‌៉្រ័ះ អឺក។ (១៥:៥-១៦:២១)
វគ័ យូហាន ប៉ប័ ប‌៉្រ័ះ ថាំឡាយ មឿង បាប៊ីឡូន កាណាគ័ អ៊ក កាលក លូ បក់ តាគ់ អំប៉្រគ័ រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ទឹប ប‌៉្រ័ះ បឺគ សាតាំង។ (១៧:១-២០:១០)
ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ចឹង តាត់ស៊ិន សារ ចៃគ ថូត ប៉ាគ់ អន់តីគ។ (២០:១១-១៥)
វគ័ យូហាន ប៉ប័ ប៉្លៃង ណាវ អង់កក់ តេះ ណាវ លូ មឿង យេរូសាឡឹម ណាវ។ (២១:១-២២:៥)
វគ័ យូហាន ប៉្រើ ពិន ប៉្រគ័ ពួយ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ច្រាគ់ ពឹង ផាប់ អា។ (២២:៦-២១)
១ អា ឡាក់ សារ យីស៊ូ គ្រិះ តាំបាង អន់ ប៉ប័ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ អ៊ែ តាំបាង សារ ឡាក់ ចឹង ត្រគ់ កើត ពឹះ ស៊្រសៗ ប៉ាគ់ គែង ម៉ាត់ ទៀ អន់ កា មួត បក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា អ៊ែ អ្លុ អន់តគ់។ យីស៊ូ ប៉្រើ ប៊យ អ៊ែ ឡាំ រ៉ះ កា វគ័ យូហាន ឡាក់ បក់ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា អ៊ែ។ ២ វគ័ យូហាន រ៉ះ ឡឹង សារ ឡាក់ អ៊ែ ប៉ប័ ទិណោ័ះ សារ ណោះ ឃឺ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ សារ យីស៊ូ គ្រិះ រ៉ះ។ ៣ ទី សារ សាណុក សាវ៉ាក តាទឹច ហង ពឿ អាន សារ កាណុង ផាប់ អា លូ បក់ សាំយ៉ាំង សារ អ៊ែ រ៉ះ ទិ អា ឡាក់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ កេះណោះ ប៉្រគ័ ពួយ ទិ សារ ឡាក់ ទី ច្រាគ់ គម អា ខង ដារ់ កាំឡត់ ក្យាម័ ចឹង ទឹល ហង។
សារ វគ័ យូហាន ច្រាគ់ ប៉ាហ្យើ អន់ កា ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ
៤ អាញ់ សិច យូហាន ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ប៉ាហ្យើ អន់ កា មួត ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ទិ តាំប៉ើះ ក្រុំ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង ខេត អាស៊ី * ១:៤ ខេត អាស៊ី រ៉ប់ ដារ់ អា ពូ អើ ប៉ាថេត ទួគី គែង ដារ់ ម៉ុត។ ។ អន់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី អាញុ រ៉ីស អ្វៃ រ៉ប់ ដារ់ អា លូ អ្វៃ ឡឹង សើគ ពែ លូ ចឹង ជឹរ អន់ អ៊ែ ដាគ់ ពុត លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស។ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ទិ តាំប៉ើះ ឡាក់ អ្វៃ ហះ ង៉ីរ គ្រេ សាដាច់ ម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ៥ លូ អន់ យីស៊ូ គ្រិះ ដាគ់ ពុត អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស ដេល។ យីស៊ូ ឡាក់ ផាញ៉ាន ដាគ់ ត្រង់ អ៊ែ រ៉ីស សឹត អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ អ៊ែ ឡាក់ ពឹ តាំងឡា តីស ឡឹង សាដាច់ អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ អា ទិឌូ។ អ៊ែ ទី ពុត ប៉ិច ចៃ កា ពិន លូ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ យច ញន កា ផាម អ៊ែ ទៅ។ ៦ អ៊ែ កា ប៉្រគ័ អន់ ពិន កេះ ប៉ាសុន អ៊ែ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា លូ ប៉្រគ័ អន់ កេះ ក្រុំ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ អ៊ែ។ អន់ អ៊ែ លៅ លែង សិច លូ ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ រ៉ាំងហៃ លើយ អូ អ្លុ ឡុច អាមែន។ ៧ ហៃ អ៊ែ ចឹង ជឹរ អ្វៃ ពឹង កាម៉ល់ ប៉ាណូស ទិឌូ ចឹង ប៉ប័ អ៊ែ យ‌៉័ះ មួត បក់ ច្រាគ័ អ៊ែ ពែ កា ចឹង ប៉ប័ អ៊ែ ដេល ទិ ផូង័ ប៉ាណូស អ្វៃ ពឹង អង់កក់ តេះ ចឹង ញ៉ាំ សោក ញន កា អ៊ែ។ ចាបះ កា ចឹង កើត នីអៀ តាទឹច ហង អាមែន។
៨ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស រ៉ប់ ដារ់ អា លូ អ្វៃ ឡឹង សើគ ពែ ឡាក់ ចឹង ជឹរ ឃឺ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ទី សារ អំរ៉ាញ អឺញ ក្វា ឡឹង កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ អ៊ែ រ៉ះ ផា «អាញ់ អា ហង ឡាក់ គុល លូ ក្យង់ ១:៨ គុល លូ ក្យង់ ពៀគ គុល «អាល់ផា លូ អូមេកា» ឃឺ សិច សត់ត្រា អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ លូ អន់តីគ ឡឹង ពូ កាណុង សត់ត្រា កាប សុនសាត ក្រិក ឡាក់ កា សត់ត្រា «ក» លូ «អ» ដេល។ »។
សារ យីស៊ូ តាំបាង ឡាកោ អន់ កា វគ័ យូហាន ប៉ប័
៩ អាញ់ ទី សារ ឡាំបាក អន់ឌូ លូ អន់ដីស អាញ់ កា ទី ប‌៉្រ័ះ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អន់ឌូ លូ អន់ដីស លូ អត់ សាំរ៉ាញ័ អន់ឌូ លូ អន់ដីស ដេល ញន កា យីស៊ូ។ ពូ រ៉ុប អាញ់ អន់ អ្វៃ ប៉ាគ់ តាក្វាល់ ប៉ាត់ម៉ូះ អា ញន កា ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ ញន កា អាញ់ រ៉ះ សារ យីស៊ូ។ ១០ ពឹង ដារ់ អាទិត ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ប‌៉្រ័ះ ប៉ោក ហាវ អាញ់ កេះណោះ អាញ់ កាតាំង ប៉ានឹរ គែង អង់កក់ អាញ់ ឡាក់ កា ប៉ានឹរ ពូ ខ្លោម សាណៃង តេះ ខាក់។ ១១ ប៉ានឹរ ណោះ រ៉ះ ផា «កាណាគ័ ញ៉ាៗ ឡាក់ អីស ប៉ប័ ហគ់ ច្រាគ់ គម កាណុង ផាប់ ពិ កេះណោះ ប៉ាហ្យើ ប៉ាគ់ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ទិ តាំប៉ើះ ក្រុំ ឡាក់ អ្វៃ ពឹង មឿង អេភេសូ មឿង សាមឺណា មឿង ពើកាម៉ុះ មឿង ធៀទេរ៉ា មឿង សើដេះ មឿង ភីឡាដិលភៀ លូ មឿង ឡោឌីសេ»។
១២ អាញ់ កា កាលែង ហៃ គែង ប៉ានឹរ ឡាក់ កាកាប លូ អាញ់ ណោះ អាញ់ កា ប៉ប័ ចារ ពូ ចៃគ តាគៀង តាំប៉ើះ ឡាក់ ពូ ប៉្រគ័ លូ ម៉ាស។ ១៣ ហះ អន់តិគ័ ចារ ចៃគ តាគៀង ទិណោ័ះ ទី ម៉ោញ ដូវ ឡាក់ កា ប៉ាណូស ១:១៣ ប៉រ់ ហៃ ដានីអ៊ែល ៧:១៣។ អ៊ែ ពៀត អាវ អ្លឹង ទឹល ជុង លូ ទី ម៉ាអ៊ែវ ម៉ាស រឹត ពឹង អន់តើះ។ ១៤ សក់ កល់ អ៊ែ បាក តាំព្លុង ឡាក់ កា កាប៉ាស ម៉ាត់ អ៊ែ តាតារ ឡាក់ កា អំប៉្យិត អុញ។ ១៥ ជុង អ៊ែ ជៀល កាំឡាគ់ ឡាក់ កា សាប៉ាន័ ទុំ កា ពូ ពុះ ពឹង អុញ ប៉ានឹរ អ៊ែ តេះ កាខាក់ ឡាក់ កា យឹង ទៀក ជ្រៀយ។ ១៦ ពឹង តី សាម៉ា អ៊ែ ចឹក សំឡង់ តាំប៉ើះ លូ ទី ដាវ សោត ប៉្លា ទិ ពៀរ ប៊ែង ឡាច់ ឡឹង ពឹរ អ៊ែ ម៉ូះ ម៉ាត់ អ៊ែ ឡាក់ កា ដារ់ តាតារ កាខាក់។ ១៧ ផះ អាញ់ ប៉ប័ អ៊ែ អាញ់ កា ប៉ក់ តោ័ ង៉ល់ អូ ហ្លង់ ប៉ាណូស ហះ ជុង អ៊ែ ហះកា អ៊ែ សាប៉ាគ់ អាញ់ លូ តី សាម៉ា លូ កាប ផា «ជែ អ្យូគ ឃឺ អាញ់ អា ហង ឡាក់ អ្វៃ អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ កាខាក់ លូ អន់តីគ ឡឹង ពូ កាខាក់ ១៨ ឃឺ អាញ់ អ្វៃ រ៉ីស លើយ។ អាញ់ តោ័ កេះ ហះកា កិញអៀ អា អាញ់ ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស លើយ។ អាញ់ ទី អំរ៉ាញ អឺញ តាគ់ អង់រ៉ីស សឹត បក់ តោ័ លូ អន់ ពូ ឡាច់ ឡឹង ស្រុក ប៉ាទ្រូ។ ១៩ ទឹល នីណោ័ះ ហគ់ អីស ច្រាគ់ គម ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ អីស ប៉ប័ អា ឃឺ សារ ឡាក់ ផះ កើត ពឹះ រ៉ប់ ដារ់ អា ទឹប ដារ់ គែង ម៉ាត់ ទៀ ដេល។ ២០ អាញ់ ចឹង រ៉ះ អន់ អីស អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង សារ អោន សាគឹម ឡឹង សំឡង់ តាំប៉ើះ លូ ចារ ចៃគ តាគៀង តាំប៉ើះ ឡាក់ ពូ ប៉្រគ័ លូ ម៉ាស ឃឺ នីអៀ សំឡង់ ឡាក់ អីស ប៉ប័ អាញ់ ចឹក ណោះ ឃឺ មួត ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ រ៉ាំងហៃ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ទិ តាំប៉ើះ ក្រុំ ចារ ចៃគ តាគៀង តាំប៉ើះ ឃឺ ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ទិ តាំប៉ើះ ក្រុំ ណោះ ហង»។

*១:៤ ១:៤ ខេត អាស៊ី រ៉ប់ ដារ់ អា ពូ អើ ប៉ាថេត ទួគី គែង ដារ់ ម៉ុត។

១:៨ ១:៨ គុល លូ ក្យង់ ពៀគ គុល «អាល់ផា លូ អូមេកា» ឃឺ សិច សត់ត្រា អន់ទ្រួល ឡឹង ពូ លូ អន់តីគ ឡឹង ពូ កាណុង សត់ត្រា កាប សុនសាត ក្រិក ឡាក់ កា សត់ត្រា «ក» លូ «អ» ដេល។

១:១៣ ១:១៣ ប៉រ់ ហៃ ដានីអ៊ែល ៧:១៣