សត់ត្រា ពូ ប៉ាហ្យើ កា មួត
ហេព្រឺ
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
សត់ត្រា ប៉ាហ្យើ កា មួត សុនសាត ហេព្រឺ ឡាក់ សឿ យីស៊ូ ទី សារ ប៉្រគ័ អន់ អន់ហ្នាល់ តាង ឡឹង សត់ត្រា អន់ទៀគៗ ឃឺ ទី សារ អន់តគ់ រ៉ះ ឡាក់ កា បក់ ហ្យាំង សាឡាច់ អ្លុ ចាបាប់។ បក់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា អ៊ែ អ្លុ កាប អន់ រ៉គ់ ប៉ានឹរ ពឹរ កាង។ អ៊ែ អ្លុ សារ ពឹង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ សាញ៉ា រែវ ពុត សាន់ដាប់ ឡាក់ កាខាក់។ បក់ អន់ដា ឃឹត ផា វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ សត់ត្រា អា បក់ អន់ដា ណាវ្គ ឃឹត ផា អាប៉ូឡូះ ច្រាគ់ បក់ អន់ដា ណាវ្គ ឃឹត ផា ស៊ីឡះ បាណាបះ លូកា លើ កា ព្រីស៊ីល លូ អាគីឡា ច្រាគ់ ហះកា តាទឹច អ៊ែ ពិន អូ អ្លុ អុះ អ្លុ កា ពឿ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា លូ អូ អ្លុ អន់តគ់ កា ពូ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ប៉ាហ្យើ កា មួត សឿ យីស៊ូ ប៉ាគ់ ក្រុំ ចំ ណោះ ដេល។ ក្រាន័ កា ពិន អ្លុ អន់តគ់ ញន កា សត់ត្រា អា រ៉ះ ផា បក់ ច្រាគ់ អ៊ែ ប៉ិច រ៉ះ តាគ់ កាចាំង សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល បក់ ម៉ុត សឿ យីស៊ូ គ្រិះ។ មួត ណោះ ប៊ែត ចឹង ទិ សារ ម៉ឹង ញន កា ទី សារ ថុក ឡាំបាក ហះកា បក់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា ប៉្រើ អន់ឌែ ដាម័ អត់ សឿ លើយ ឡាក់ កា មួត សឿ ប‌៉្រ័ះ សើគ ពែ ដេល។
ពូ ឃឹត ផា សត់ត្រា អា ច្រាគ់ អន់ទ្រួល ឡឹង សាណាំ ៧០ គ.ស. ឡាក់ សាណាំ ពូ ថាំឡាយ រ៉ោង រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ។
សារ សាំខាន់ៗ
បក់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា អ៊ែ កាប ពួយ សារ សាញ៉ា រែវ ពុត សាន់ដាប់ ភឿ រ៉ះ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង វគ័ ម៉ូសេ ខង អ៊ែ គន ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង មួត ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ខង អ៊ែ ឡាក់ ម៉ៃគ ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ តីស ឡឹង ពូ លូ អ៊ែ អ្លុ ហ្វាយ ប៉ាណូស ទិឌូ អន់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង សារ យច។ យីស៊ូ មប ឡាកោ អ៊ែ ប៉្រគ័ កាណាគ័ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង កាណាគ័ ឡាក់ ពូ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ កាណុង រ៉ោង រ៉ាម៉ះ សាំ ខង អ៊ែ ប៉ាណាំ ប៉ាណូស អន់ ម៉ុត ក្យាម័ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ លូ ប៉្រគ័ សារ សាញ៉ា រែវ ពុត ណាវ ឡាក់ អ្វៃ លើយ អូ អ្លុ ហ៊្យង។
បក់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា អ៊ែ តាគ់ កាចាំង មួត សឿ យីស៊ូ អន់ ទី ពុត ខំ ដាគ់ ត្រង់ លូ សឿ យីស៊ូ លើយ។
យីស៊ូ គ្រិះ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង មួត ប៊យ ប‌៉្រ័ះ។ (១:១-២:១៨)
យីស៊ូ គ្រិះ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង វគ័ ម៉ូសេ លូ វគ័ យូស្វេ។ (៣:១-៤:១៣)
យីស៊ូ គ្រិះ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង មួត ក្រាគ់ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ។ (៤:១៤-៧:២៨)
យីស៊ូ គ្រិះ ប៉្រគ័ កាណង័ ឡឹង សារ សាញ៉ា រែវ ពុត ណាវ ឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង សារ សាញ៉ា រែវ ពុត សាន់ដាប់។ (៨:១-៩:២៨)
យីស៊ូ គ្រិះ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង កាណាគ័ ពូ រ៉ាម៉ះ ប‌៉្រ័ះ។ (១០:១-៣៩)
សារ ប៉ាណូស សើគ ពែ សឿ ប‌៉្រ័ះ។ (១១:១-១២:២៩)
សារ អ្វៃ កោប អន់ ត្រគ់ លូ ពុត ប‌៉្រ័ះ។ (១៣:១-១៩)
សារ យីស៊ូ តីស ហ៊្លត ឡឹង មួត ប៊យ ប‌៉្រ័ះ
១ ផះ សើគ ពែ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ះ កា វគ័ យ៉ាគ់ ពិន រ៉ះ អៀង ទង រ៉ះ អៀង នែវ កេះ ពឹង មួត រ៉ាគឹយ ប‌៉្រ័ះ ២ ហះកា កាណុង រ៉ាំងហាវ អា អង់កក់ តេះ ចឹង ឡុច កេះ អ៊ែ រ៉ះ កា ពិន ពឹង គន អ៊ែ ឡាក់ អ៊ែ រ៉ើស អន់ ប៉្រគ័ តាំងឡា កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ អ៊ែ កា ប៉ាំងកើត អង់កក់ តេះ អន់ឌូ លូ គន អ៊ែ ហង។ ៣ គន ប‌៉្រ័ះ អា ឡាក់ កា តាតារ ក្លាគ់ ឡាច់ ឡឹង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឃឺ អ៊ែ ឡាក់ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ គ្រឹប នែវ។ អ៊ែ ចឹក រ៉ាំងហៃ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិណោ័ះ លូ ប៉ានឹរ អ៊ែ ឡាក់ អំរ៉ាញ អឺញ។ ឡៃង ឡឹង អ៊ែ រ៉ាវ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស ឡឹង សារ យច កេះណោះ អ៊ែ អ្វៃ ពឹង ចារ អំរ៉ាញ អឺញ គែង សាម៉ា ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ កាន់ទ្រឹះ កាន់ត្រម័ ហ៊្លត អ្វៃ ពឹង ប៉្លៃង តោ។ ៤ ណោះ ហង បះ អ៊ែ តីស ហ៊្លត ឡឹង មួត ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ទឹប អ៊ែ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ដេល ៥ ខង ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អូ ទី រ៉ះ អុះ កា ប៊យ អ៊ែ ផា៖
 
«អីស អា ហង គន អាញ់
ដារ់ អា អាញ់ អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អីស គន អាញ់ តាទឹច»។* ១:៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ២:៧។
 
កា អូ ទី រ៉ះ ផា៖
 
«អាញ់ អា ហង ចឹង ប៉្រគ័ ពឹ អ៊ែ
អ៊ែ កា ចឹង ប៉្រគ័ គន អាញ់»។ ១:៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ២ សាំយូអ៊ែល ៧:១៤។
 
៦ ម៉ោញ ណាវ្គ ផះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អន់ គន ឡោងទ្រៀ អ៊ែ ជឹរ ពឹង អង់កក់ តេះ អា អ៊ែ កាប ផា «ហគ់ អន់ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ទិណោ័ះ កាដាប សាំប‌៉័ះ អ៊ែ»។ ១:៦ ប៉រ់ ហៃ ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៩៧:៧។ ៧ កាប៉ាច់ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ះ ផា៖
 
«ប‌៉្រ័ះ អ្យក់ ប៊យ អ៊ែ ប៉្រគ័ ឡាក់ កា ខ្យាល
អ៊ែ អ្យក់ ទុច អ៊ែ ប៉្រគ័ ឡាក់ កា អំប៉្យិត អុញ»§ ១:៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១០៤:៤។ អ៊ែ ប៉ិច រ៉ះ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ យរ ប៊យ អ៊ែ តាម ពុត ប៉ិច ទឹល នីណោ័ះ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ក្រាន័ កា ទុច ដោច។
 
៨ កាប៉ាច់ គន អ៊ែ ប‌៉្រ័ះ រ៉ះ ផា៖
 
«អឺ ប‌៉្រ័ះ អីស ចឹង ប៉្រគ័ សាដាច់ លើយ
សារ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា ម៉ះ អីស ដាគ់ ត្រង់។
៩ អីស ប៉ិច កា សារ ដាគ់ ត្រង់
អីស អូ ណីស កា សារ អូ ដាគ់
ណោះ ហង បះ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ អីស
អ៊ែ រ៉ើស អីស ប៉្រើ ប៉្រគ័ សាដាច់
អ៊ែ ប៉្រគ័ អន់ អីស ទី ពុត ហោក រ៉គ់ ហ៊្លត ឡឹង គួប អីស»។* ១:៨-៩ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៤៥:៦-៧។
 
១០ ទី ច្រាគ់ ណាវ្គ ពឹង ផាប់ ប៉ានឹរ ប‌៉្រ័ះ ផា៖
 
«អឺ ប‌៉្រ័ះ តាំងឡា ផះ ប៉ាន់ដា ពែ អីស ទី ប៉ាំងកើត អង់កក់ តេះ
ប៉្លៃង កា កើត ញន កា តី អីស ដេល។
១១ ហះកា តេះ លូ ប៉្លៃង ចឹង ហ៊្យង
កាប៉ាច់ អីស ចឹង អ្វៃ លើយ។
តេះ លូ ប៉្លៃង ចឹង រ៉ោះ ឡាក់ កា ខោ អាវ
១២ អីស ចឹង ឡប់ តេះ ឡាក់ កា ពូ ឡប់ អាវ
ប៉្លៃង កា ចឹង តូរ័ ឡាក់ កា ពូ ប៉្លេះ ខោ អាវ
ហះកា កាប៉ាច់ អីស អូ អ្លុ តូរ័ អុះ
អីស ចឹង អ្វៃ លើយ អូ អ្លុ ឡុច អុះ»។ ១:១០-១២ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១០២:២៥-២៧។
 
១៣ ម៉ោញ ណាវ្គ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ អូ ទី រ៉ះ កា ប៊យ អ៊ែ ផា៖
 
«ហគ់ អ្វៃ ពឹង ចារ អំរ៉ាញ គែង សាម៉ា អាញ់
ក្យាគ់ អាញ់ ចឹង ពីត តាម៉ឺរ អីស
អន់ អ្វៃ កាន់តេ័ះ តាំប៉ាង ជុង អីស»។ ១:១៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១១០:១។
 
១៤ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ទិណោ័ះ អន់ឌែ ស៊ុត កា ប៉ាង៉ាត័ ផះ អ្វៃ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ សាំរ៉ាប់ ទិ បក់ ពឿ ឡាក់ ប‌៉្រ័ះ ចឹង តង័ អន់ អ្វៃ រ៉ីស។

*១:៥ ១:៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ២:៧

១:៥ ១:៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ២ សាំយូអ៊ែល ៧:១៤

១:៦ ១:៦ ប៉រ់ ហៃ ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៩៧:៧

§១:៧ ១:៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១០៤:៤។ អ៊ែ ប៉ិច រ៉ះ ផា ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ យរ ប៊យ អ៊ែ តាម ពុត ប៉ិច ទឹល នីណោ័ះ ប៊យ ប‌៉្រ័ះ ក្រាន័ កា ទុច ដោច។

*១:៩ ១:៨-៩ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ៤៥:៦-៧

១:១២ ១:១០-១២ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១០២:២៥-២៧

១:១៣ ១:១៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញ់ស៊ែ ប៉ានេ ប‌៉្រ័ះ (ទំនុក/តម្កើង) ១១០:១