សត់ត្រា វគ័ ប៉ូល ប៉ាហ្យើ កា
ភីលេម៉ូន
សារ អន់តគ់ រ៉ះ
វគ័ ភីលេម៉ូន អ៊ែ ប៉្រគ័ កាន តីស អ៊ែ សឿ យីស៊ូ អ៊ែ អ្វៃ កាណុង ក្រុំ ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ពឹង មឿង កូឡូះ។ អ៊ែ កា គួប វគ័ ប៉ូល ដេល។ អ៊ែ ទី ទុច ម៉ោញ ដូវ សិច អូនីស៊ីម ឡាក់ សាតាក់ ឡាច់ ឡឹង ហី អ៊ែ។ អូនីស៊ីម ឡាំ ណាំង វគ័ ប៉ូល អ៊ែ កា ប៉ិនពែង ពុត ពៀក សឿ យីស៊ូ ដេល។ ផះ ណោះ វគ័ ប៉ូល ត្រគ់ ខុក ពឹង មឿង រ៉ូម។ វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ អូនីស៊ីម សឹត ប៉ាគ់ ហី ម៉ៃគ តាំងឡា អ៊ែ ណាវ្គ វគ័ ប៉ូល ច្រាគ់ សត់ត្រា អន់ កា អ៊ែ ចឹក សឹត ដេល។ ពឹង សត់ត្រា អា វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ ភីលេម៉ូន ហាប់ អូនីស៊ីម អ្យក់ ប៉្រគ័ អុះ ម៉ី ញន កា សឿ យីស៊ូ អន់ឌូ អូ ត្រគ់ អ្យក់ ប៉្រគ័ ទុច ណាវ្គ អុះ។ គុន តាឡាប័ ឃើយ ពូ ផា ទុច សាតាក់ ឡាច់ ឡឹង ហី ម៉ៃគ តាំងឡា នីអៀ អ៊ែ ត្រគ់ ថូត ក្លាំង ខាក់។
សារ សាំខាន់ៗ
ពិន ប៉ប័ ផា វគ័ ប៉ូល អូ ប៉្រើ ប៉ាំងខំ ភីលេម៉ូន អុះ អ៊ែ កា អូ ប៉ាគែក លូ ចាបាប់ ម៉ះ ភីលេម៉ូន ឡាក់ ម៉ៃគ តាំងឡា អូនីស៊ីម ណោះ ដេល។ អ៊ែ ក្រាន័ កា តាគ់ កាចាំង វគ័ ភីលេម៉ូន លូ មួត បក់ អាន សត់ត្រា អា អន់ អ្លុ ឡឹង ពុត ប៉ិច ចៃ ម៉ះ យីស៊ូ ឡាក់ ប៉ាណាំ ប៉ាណូស អន់ ដាគ់ រម លូ គួប សោប ពួយ ឡាបៀប ណាវ អន់ ឃឺ លូ បក់ ទី ពុត ពៀក ណាវ។
វគ័ ប៉ូល ប៉ានេ ភីលេម៉ូន។ (១:៤-៧)
វគ័ ប៉ូល ឡោម ភីលេម៉ូន ជែ អន់ អ្យក់ យ៉ូ អូនីស៊ីម។ (១:៨-២២)
១ អាញ់ សិច ប៉ូល ឡាក់ ផះ អ្វៃ ត្រគ់ ខុក ញន កា រ៉ះ សារ យីស៊ូ គ្រិះ។ អាញ់ លូ ធីម៉ូថេ ឡាក់ អុះ ម៉ី ពិន ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា អា អន់ កា ភីលេម៉ូន ឡាក់ ញឹន ប៉ិច ចៃ ខាក់ ឡាក់ ឃើយ ប៉្រគ័ ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ អន់ឌូ លូ ញឹន ដេល។ ២ ញឹន កា ប៉ាហ្យើ កា ណាង អាប់ភៀ ឡាក់ អុះ ញឹន ដេល លូ កា មន អាឃីប ឡាក់ គួប ខំ ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ ញឹន ទឹប កា មួត ឡាក់ ប៉ាតុំ គួប ហៀន សារ ប‌៉្រ័ះ ពឹង ហី អីស។ ៣ អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស លូ អន់ សារ សាណុក សាវ៉ាក កា អន់ដីស។
សារ ភីលេម៉ូន សឿ យីស៊ូ លូ ប៉ិច ចៃ កា ពូ
៤ អឺ ភីលេម៉ូន រ៉ប់ អាញ់ ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ សាំរ៉ាប់ កា អីស អាញ់ ហោក រ៉គ់ កា អ៊ែ ខាក់ ៥ ខង អាញ់ កាតាំង ពូ រ៉ះ ផា អីស ប៉ិច ចៃ លូ សឿ យីស៊ូ គ្រិះ កាខាក់ លូ អីស ប៉ិច ចៃ កា ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ ទិឌូ ដេល។ ៦ អាញ់ ប៉រ់ លូ ប‌៉្រ័ះ អន់ សារ អីស សឿ អន់ឌូ លូ ពូ ណោះ ប៉្រគ័ អន់ អីស ហ្លង់ កាខាក់ ឡឹង សារ ដាគ់ ទិណោ័ះ ឡាក់ ពិន ទី ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ * ១:៦ សារ ដាគ់ ទិណោ័ះ ឡាក់ ពិន ទី ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ង៉ារ ដាគ់ ទិណោ័ះ ឡាក់ ពិន ត្រគ់ ប៉្រគ័ សាំរ៉ាប់ យីស៊ូ គ្រិះ ។៧ អឺ អុះ អាញ់ ហោក រ៉គ់ ខាក់ ទឹប ទី សាងុំ ខង អីស ទី ពុត ប៉ិច ចៃ កា ប៉ាសុន ប‌៉្រ័ះ លូ ប៉ាំងហោក ពុត ពៀក អន់ឌែ ដេល។
សារ ប៉ូល ឡោម ឡា ភីលេម៉ូន ប៉ាតាង អូនីស៊ីម
៨ យ‌៉័ះ អាញ់ ទី សារ អំរ៉ាញ ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ លូ ខឹន ប៉្រើ អីស ប៉្រគ័ សារ ញ៉ា កាតាម ៩ ហះកា អាញ់ អូ ប៉ិច ប៉្រគ័ នីណោ័ះ អុះ ឃឺ អាញ់ ឡោម ឡា អីស ញន សារ ប៉ិច ចៃ។ អាញ់ អា ក្រាគ់ កេះ កិញអៀ អា អាញ់ កា ត្រគ់ ខុក ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ដេល ១០ ទឹល នីណោ័ះ អាញ់ ប៉រ់ ឡោម ឡា អីស អន់ អីស តាប៉ាប តាប៉ុន កា អូនីស៊ីម ១:១០ អូនីស៊ីម សិច អ៊ែ ទី ណី ផា «ទី ខា»។ ខង អ៊ែ អា ពៀប ឡាក់ កា គន អាញ់ ប៉ាំងកើត ផះ អាញ់ ត្រគ់ ខុក អា។ ១១ ផះ អន់ទ្រួល ពែ អ៊ែ អា ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ទី ខា សាំរ៉ាប់ អីស តាទឹច ហង ហះកា កិញអៀ អា អ៊ែ ឡាក់ ប៉ាណូស ទី ខា សាំរ៉ាប់ អីស លូ អាញ់ ដេល។ ១២ កិញអៀ អា អាញ់ ប៉្រើ អ៊ែ សឹត ប៉ាគ់ អីស ណាវ្គ អ៊ែ អា ឡាក់ អាញ់ ប៉ិច ចៃ កាខាក់។ ១៣ អាញ់ ប៉ិច អន់ អ៊ែ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អាញ់ ប៉ាគ់ អា ដេល ម៉ាគ់ អ៊ែ តង័ ប៉្រគ័ ង៉ារ កា អាញ់ ប៉ាតាង អីស ផះ អាញ់ អ្វៃ ត្រគ់ ខុក ញន កា រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ១៤ ហះកា អាញ់ អូ ចៃ ប៉្រគ័ សារ ញ៉ា ឡាក់ អីស អូ ភម ណោះ អុះ អាញ់ អូ ចៃ ប៉ាំងខំ អីស ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ណោះ អុះ អាញ់ ប៉ិច កា អីស ប៉្រគ័ សារ ដាគ់ ញន កា ពុត អីស ទៅ ប៉ិច ប៉្រគ័ ដាគ់។ ១៥ ផះ អន់ទ្រួល ពែ ប‌៉្រ័ះ អន់ អ៊ែ ចាក ឡាច់ ឡឹង អីស បាប៊ែត ភឿ អន់ អ៊ែ សឹត អ្វៃ លូ អីស លើយ តាម ហៃ។ ១៦ ហះកា អូ ត្រគ់ អ្យក់ អ៊ែ ប៉្រគ័ ទុច ណាវ្គ អុះ ត្រគ់ អ្យក់ អ៊ែ ប៉្រគ័ ឡាក់ កា អុះ កាន់តើះ អីស ប៉ិច ចៃ កាខាក់ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង ទុច ណោះ ណាវ្គ។ ផា អាញ់ ឃឹត ផា អ៊ែ ឡាក់ អុះ ប៉ិច ចៃ ខាក់ ហ៊ែង ណោះ ហង អីស ត្រគ់ ប៉ិច ចៃ កា អ៊ែ និះទៅ ដេល ខង អ៊ែ កេះ អុះ អីស ញន កា សឿ យីស៊ូ ឡាក់ តាំងឡា ពិន។
១៧ ផា អីស ឃឹត ផា អាញ់ ឡាក់ គួប អីស អន់ អីស ហាប់ អ៊ែ អា ឡាក់ កា អីស ហាប់ អាញ់ ដេល។ ១៨ ផា អ៊ែ ទី សារ ញ៉ា យច លូ អីស លើ អ៊ែ ទួម អីស កាតាម ប៉រ់ អីស ឡាំ អ្យក់ ប៉ាគ់ អាញ់ អា ពិ។ ១៩ អាញ់ ច្រាគ់ សត់ត្រា អា លូ តី អាញ់ តាំងឡា ផា ចឹង ស៊ង កា អីស។ ១:១៩ ថាម៉ាដា វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ ពូ អន់ទៀគ ច្រាគ់ សត់ត្រា ពួយ ប៉ានឹរ អ៊ែ រ៉ះ ហះកា ប៉ាគ់ ចឹង ឡុច អ៊ែ ច្រាគ់ ពៀរ ប៉ៃង ខ លូ តី អ៊ែ តាំងឡា អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា សត់ត្រា ណោះ ឡាច់ ឡឹង អ៊ែ តាទឹច។  ហះកា អាញ់ អូ រ៉ះ អុះ កា អីស ផា អីស អ្វៃ ទួម អាញ់ ដេល អីស ទួម អាញ់ លូ ឡាកោ អីស ទៅ។ § ១:១៩ អ៊ែ អូ ត្រគ់ ទួម លៀន លើ រ៉ាស។ វគ័ ប៉ូល ប៉ិច កាប ផា អ៊ែ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កា វគ័ ភីលេម៉ូន អន់ អ៊ែ ម៉ុត សឿ ម៉ាគ់ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ ទឹល នីណោ័ះ ពៀប ឡាក់ កា វគ័ ភីលេម៉ូន ទួម វគ័ ប៉ូល លូ ឡាកោ អ៊ែ ទៅ។ ២០ អាញ់ ប៉រ់ អីស តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ ណើ ញន កា អីស សឿ យីស៊ូ ប៉រ់ អីស ប៉ាំងហោក ពុត ពៀក អាញ់ ញន កា ពិន សឿ យីស៊ូ គ្រិះ។
២១ អាញ់ ប៉ាហ្យើ សត់ត្រា កា អីស ញន កា អាញ់ ឃឹត ផា អីស ចឹង ប៉្រគ័ ពួយ ឡូត ទិ សារ អាញ់ ប៉រ់ អាញ់ ឃឹត ផា អីស ចឹង ប៉្រគ័ ហ៊្លត ឡឹង សារ អាញ់ ប៉រ់ អា សាំ។ ២២ ម៉ោញ ណាវ្គ អាញ់ ប៉រ់ អីស ទ្រៀម ចារ អន់ កា អាញ់ អ្វៃ ណើ ខង អាញ់ ម៉ឹង ផា ចឹង ឡាំ អ្វៃ អន់ឌូ លូ អីស ញន កា អន់ដីស ម៉ន់ ឡោម ប‌៉្រ័ះ អន់ អាញ់ រ៉ាវ៉ាច់ ឡឹង ខុក។
២៣ អេប៉ាប៉្រះ ឡាក់ ត្រគ់ ខុក អន់ឌូ លូ អាញ់ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ អ៊ែ កា អំប៉ញ់ អីស ដេល ញ៉ា អ្វៃ ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដេល ប ? ២៤ ម៉ាកុះ លូ អារីសាតាក ដេម៉ះ លូ លូកា ឡាក់ តាឡាប័ ប៉្រគ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ អាញ់ អន់ឌែ កា អំប៉ញ់ អីស ដេល អីស ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដេល ប ?។
២៥ អន់ យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តាំងឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អន់ដីស។

*១:៦ ១:៦ សារ ដាគ់ ទិណោ័ះ ឡាក់ ពិន ទី ឡឹង យីស៊ូ គ្រិះ ពិន ព្រែ នីអៀ កា ត្រគ់ ដេល៖ ង៉ារ ដាគ់ ទិណោ័ះ ឡាក់ ពិន ត្រគ់ ប៉្រគ័ សាំរ៉ាប់ យីស៊ូ គ្រិះ

១:១០ ១:១០ អូនីស៊ីម សិច អ៊ែ ទី ណី ផា «ទី ខា»។

១:១៩ ១:១៩ ថាម៉ាដា វគ័ ប៉ូល ប៉្រើ ពូ អន់ទៀគ ច្រាគ់ សត់ត្រា ពួយ ប៉ានឹរ អ៊ែ រ៉ះ ហះកា ប៉ាគ់ ចឹង ឡុច អ៊ែ ច្រាគ់ ពៀរ ប៉ៃង ខ លូ តី អ៊ែ តាំងឡា អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា សត់ត្រា ណោះ ឡាច់ ឡឹង អ៊ែ តាទឹច។

§១:១៩ ១:១៩ អ៊ែ អូ ត្រគ់ ទួម លៀន លើ រ៉ាស។ វគ័ ប៉ូល ប៉ិច កាប ផា អ៊ែ រ៉ះ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កា វគ័ ភីលេម៉ូន អន់ អ៊ែ ម៉ុត សឿ ម៉ាគ់ ទី អាញុ រ៉ីស លើយ ទឹល នីណោ័ះ ពៀប ឡាក់ កា វគ័ ភីលេម៉ូន ទួម វគ័ ប៉ូល លូ ឡាកោ អ៊ែ ទៅ។