សារ ត្រគ់ ទ្រៀម ឡាកោ ប៉្រគ័ ង៉ារ ដាគ់
១ ហគ់ អីស តាគ់ កាចាំង មួត សឿ អន់ អ្លុ អ្យិល កូត័ កា មួត អុងកាន អុងឡាគ់ លូ ទ្រៀម ឡាកោ ប៉្រគ័ ង៉ារ ដាគ់ គ្រឹប នែវ ២ លូ ជែ អន់ អន់ឌែ កាប អូ ដាគ់ កា បក់ ពឿ ជែ អន់ ណាំង សារ លូ ពូ ត្រគ់ តាំបាង ពុត ដាគ់ សីម លូ ថិ ពុត ចឹត យរ គ្រឹប នែវ កា ប៉ាណូស ទិឌូ។
៣ ផះ សើគ ពែ ពិន កា ប៉ាណូស កាង័ កល់ ង៉ល់ ឌឺ ឡាក់ ប៉ាណូស វ៉ឹល វ៉ើង លូ វ៉ឹន កា ង៉ារ អូ ដាគ់ គ្រឹប នែវ អ្វៃ អូ រម លូ សាណីង កា ពូ ពូ អូ ណីស កា ពិន ពិន កា អូ ណីស កា ពូ ដេល។ ៤ ហះកា ប៉ាគ់ ប‌៉្រ័ះ ឡាក់ តង័ ពិន តាំបាង ពុត ដាគ់ លូ ប៉ិច ចៃ កា ប៉ាណូស ទិឌូ ៥ អ៊ែ តង័ ពិន ញន កា ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ម៉ះ អ៊ែ អូ ត្រគ់ ញន កា ង៉ារ ដាគ់ ឡាក់ ពិន ប៉្រគ័ ណោះ អុះ។ ផះ ណោះ អ៊ែ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ដាគ់ កាខាក់ ភឿ រ៉ាវ ពិន លូ អន់ ពិន កេះ ប៉ាណូស ណាវ នីអៀ ហង អ៊ែ តង័ ពិន។ ៦ អ៊ែ កោ័ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលឹង ដាគ់ កាខាក់ ពឹង ពិន ប៉ាញ័ ព្លៀយ ញន កា យីស៊ូ គ្រិះ ឡាក់ តង័ ពិន។ ៧ ញន កា អ៊ែ តាប៉ាប តាប៉ុន ហង បះ អ៊ែ ផា ពិន ដាគ់ ត្រង់ អូ ទី យច អុះ ណោះ ហង ពិន ម៉ឹង ផា ចឹង ទី អាញុ អ្វៃ រ៉ីស លើយ។ ៨ សារ អា ត្រគ់ សឿ តាទឹច ហង។ អាញ់ ប៉ិច កា អីស រ៉ះ កេះ រ៉ះ ណាវ្គ អន់ កា មួត សឿ ប‌៉្រ័ះ អ្យក់ ពុត ចៃគ ប៉្រគ័ ពួយ សារ ដាគ់ ខង សារ ទិ អា ទី ខា សាំរ៉ាប់ កា ប៉ាណូស ទិឌូ។
៩ ហះកា អីស ជែ ប៉ាគែក ឡិគ័ ឡាគ័ ឡឹង សារ អូ ទី ខា លូ សារ យ៉ាគ់ ប៊ក។ ម៉ោញ ណាវ្គ អីស ជែ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ ឡឹង ចាបាប់ មួត សុនសាត អ៊ីស្រាអ៊ែល ឡាក់ សារ អូ ទី ខា ណោះ។ ១០ កាប៉ាច់ បក់ ប៉ិច ប៉ាក្លះ ឡឹង គួប សោប អីស ត្រគ់ អន់តគ់ ប៉ាតោ កា អ៊ែ ម៉ោញ ទង ពៀរ ទង កេះណោះ អីស ត្រគ់ តាំងហ្យិត ឡាច់ អ៊ែ ពិ ១១ ខង បក់ ណោះ ប៉្រគ័ យច តីស ឡក់ កេះ ណោះ ចឹង ប៉្រគ័ អន់ ឡាកោ ទី ថូត ហង។
សារ អន់តគ់ ប៉ាតោ អន់ទៀគៗ
១២ អាញ់ ចឹង ប៉្រើ អាតេម៉ះ លើ ទីឃីកុះ អន់ ឡាំ ណាំង អីស ប៉ាគ់ អ៊ែ ទឹល ប៉ាគ់ ណោះ ប៉រ់ អីស ខំ ឡាំ ប៉ាគ់ អាញ់ ប៉ាគ់ មឿង នីកូប៉ូល ខង អាញ់ ប៉ិច ឡាំ អ្វៃ ប៉ាគ់ ណោះ ដេល ផះ ថុន គ្រឹន។ ១៣ អ្យគ័ អីស តង័ អន់ សាណា សាណឹត កា សេណា ឡាក់ ប៉្រគ័ កាន គែង ចាបាប់ លូ កា អាប៉ូឡូះ ផះ ចាក ណោះ ជែ អន់ អន់ឌែ ខ្វះ ខាត កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ តងកាន ណោះ។ ១៤ អន់ អុះ ម៉ី ពិន ខំ ប៉្រគ័ ង៉ារ ដាគ់ ម៉ាគ់ តង័ សាណា សាណឹត កា បក់ ចាក ប៉្រគ័ ង៉ារ ប‌៉្រ័ះ ជែ អន់ អន់ឌែ ថុក ប៉ាណាប កា កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អន់ឌែ តងកាន ប៉្រគ័ នីណោ័ះ ង៉ារ អន់ឌែ ចឹង ទី ខា តាទឹច។
១៥ មួត អ្វៃ អន់ឌូ លូ អាញ់ អន់ឌែ ប៉រ់ អំប៉ញ់ អីស ដេល នីចម័ អ្វៃ ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដេល ប ? អាញ់ កា អំប៉ញ់ អុះ ម៉ី បក់ ប៉ិច កា ញឹន ញន កា សឿ យីស៊ូ អុះ ម៉ី អ្វៃ ដាគ់ ឡាកោ ប៉ាំងឡៃ ដេល ប ?។
អន់ ប‌៉្រ័ះ ប៊កកាតយ័ រ៉ាំងហៃ រ៉ាំងខ្យា អន់ដីស ទិឌូ។