3
A Teꞌ Kikiu Pe Sosoenën
Kën kea, moaan voh ne eöꞌ hikta onöt noꞌ a heꞌ a neöm a soe, vamanih pa ö nöꞌ to heꞌheꞌ va noꞌ a napan varih to vavatet ne a Tuvuh Vasioꞌ. Ahik. Eöꞌ to heꞌ a neöm a soe, vamanih pa ö nöꞌ to heꞌ manih po teꞌ to vavatet ne o iu va pa komëëre. Suk manih pa tëëm pamëh, eöm to teꞌ avoeꞌ vavoh e nem manih po koaꞌ po vavaasis va pa napan pe Kristo. Eꞌ to teꞌ va non manih peöꞌ to vasisiꞌ voh a noꞌ neöm, paröꞌ hikta heꞌheꞌ voh a noꞌ neöm a taëën söë, suk eöm to hikta vamatop voh nem. Ka kuru me, ne eöm to hikta vamatop avoeꞌ nem. Suk ataeah, eöm to vavatet avoeꞌ e nem pa ma taateꞌ va po iu va pa komëneöm, ivarih, a taateꞌ puhioꞌ e kea pën, me a taateꞌ vaato vasukaꞌ neöm to teꞌ avoeꞌ me e nem. Ivëh, ka ma taateꞌ poë varih nöm to nonok nem, to vataare e non pan, eöm to teꞌ avoeꞌ e nem pa ma taateꞌ iu va pa komëneöm. Eöm to teꞌ va e nem manih pa napan to hikta nat avoeꞌ ne pe Sosoenën. A soe pamëh a man, a paeh teꞌ va peöm to soe pan, “Eöꞌ to vavatet noꞌ e Pöl,” ka meh teꞌ peöm soe pan, “Eöꞌ to vavatet noꞌ e Apölos.” Ivëh, ka manih pa taateꞌ pamëh, eöm a napan va Körin to vataare a no möm o aposol pan, eöm to vavatet e nem pa taateꞌ pa napan va po oeh vëh.
Ivëh, köm se koman vavih. E Apölos eteh? Keöꞌ e Pöl eteh? Emöm poꞌ a poa teꞌ kikiu pe Sosoenën, e Apuh to heꞌ vakëkëh voh a möm a kiu. Ivëh, ka manih pa kiu pemöm poꞌ, eöm to vaman voh em pe Kristo. Eöꞌ to vavatvus voh ka noꞌ neöm a Soe Vih, ka Soe Vih pamëh to teꞌ va non manih peöꞌ to nep voh o voaꞌ manih po kupu peöm. E Apölos me to vavatvus voh non a Soe Vih topnineöm, ka Soe Vih pamëh to teꞌ va non manih peꞌ to pupui nö non o voaꞌ pamëh pa ruen. Ivëhkëk, e Sosoenën ivëh to vapu poan keꞌ kon taëën Ivëh, ka teꞌ to nep a taëën, me a teꞌ vëh to pupui nö non pa ruen, ee pon a hikto ëhnan. E Sosoenën koman to vapu po voaꞌ, ka taëën tavus, eꞌ varoe kuru to kon o ëhnan apuh. Ivëh, ka teꞌ vëh to nep o voaꞌ, me a teꞌ to pupui po voaꞌ, a kiu pee pon to vatoe e non pa matan e Sosoenën. Amot ee pon se kon voen suk ee, pa ö nee to nok va in a ma kiu. Suk, emöm a poa teꞌ kikiu pe Sosoenën, ke eöm teꞌ va nem manih pa rak pe Sosoenën. Me eöm to teꞌ va e nem manih pa iuun pe Sosoenën.
10 Eöꞌ to vakiu noꞌ o heꞌ vih vëh ne Sosoenën to heꞌ a neoꞌ, eöꞌ to teꞌ me e noꞌ po nat vih va pa eok a iuun, paröꞌ vavahoꞌ vatotoopin noꞌ sih a ma vös vamomoaan va pa eok a iuun. Ka meh teꞌ se eok a iuun manih tonun a ma vös varih, nöꞌ to vahoꞌ vatotoopin voh. Ivëh, ka napan kurus se matop vavih ne pa ö nee to ekeok va ne. 11 Eöm to nat e nem, a hikta meh teꞌ to antoen non a vahoꞌ vatotoopin a ma vös vamomoaan, marën a eok a iuun manih tonuneah. Ahik, e Ieesuꞌ Kristo varoe kuru to teꞌ non, ne Sosoenën to vahoꞌ voh en peꞌ, vamanih pa vös vamomoaan in a iuun. 12 Ko poen no a napan to iu eok ne tonun a vös pamëh, ka ma paeh se eok pa gol, ka ma meh se eok pa silvaꞌ, ka ma meh se eok pa vös voen vapeah, ka ma meh se eok pa naon, ka ma meh se eok pa kunëꞌ, ka ma meh se eok pa mëto. 13 Ivëh, ka amot no a kiu pa napan kurus se tavus vamaaka po poen ne Sosoenën se vateꞌ a ma napan po vahutët. Manih po Poen pamëh, a suraꞌ se punöꞌ kurus a kiu pa ma papaeh teꞌ ekeok, ko ep pan a kiu pee, teꞌ vih e non, keꞌ ahik. 14 A teꞌ se keh eok en pa iuun peꞌ tonun a vös pamëh, ka suraꞌ se keh hikta ës a iuun, a teꞌ pamëh se kon voen en. 15 Ivëhkëk, a iuun pa teꞌ se keh ës en, a ma kiu kurus pa teꞌ pamëh se ro ee. Ivëh, ka teꞌ pamëh hikta se ro non, ivëhkëk, eꞌ se teꞌ va non manih pa teꞌ na to kon taneꞌ hah po suraꞌ.
Ea, A Iuun Pe Sosoenën
16 Eöm to nat e nem pan, eöm to teꞌ va nem manih pa iuun pe Sosoenën, ka Tuvuh peꞌ to teꞌ e non manih peöm. 17 Ka pah teꞌ se keh miröꞌ a iuun pe Sosoenën, e Sosoenën se miröꞌ en pa teꞌ pamëh. Suk ataeah, a iuun pe Sosoenën, eꞌ a vivihan. Ke eöm kuru a iuun pamëh.
Ea Se Koe A Kë A Ëhnëëra Napan
18 Eöm tomeꞌ piuk hah këm pa ö nöm to koman nem pan, eöm ro teꞌ natsean. Ta pah teꞌ topnineöm se keh nat e non pa ma tah va po oeh vëh, pareꞌ koman non pan, “Eöꞌ a teꞌ natnat rakah, paröꞌ nat oah noꞌ o upöm teꞌ va po vaman”. Eꞌ to vih non pa teꞌ pamëh se heꞌ tonun momoaan o nat va po oeh vëh, pareꞌ tavus papön manih pa matëëra napan va po oeh. Keꞌ se tavus va poꞌ manih pa teꞌ natnat rakah manih pa matan e Sosoenën. 19 Suk ataeah, o nat va po oeh vëh, eꞌ to teꞌ va non manih pa tah nun rakah manih pa matan e Sosoenën. O Puk pe Sosoenën to soe non pan,
“A ma pah teꞌ natsean to koman ne sih a ma vu taateꞌ,
va pa nok vahat o upöm teꞌ,
ivëhkëk, e Sosoenën to vavaon koman hah e non sih pee ka ma taateꞌ pee,
mimiröꞌ koman hah e non pee.” Job 5:13
20 O Puk pe Sosoenën to soe me e non pan,
“E Sunön to nat e non,
po kokoman pa nap natnat.
Eꞌ to nat e non pa ma tah kurus,
nee to koman ne a nok,
a ma tah poë varih hikta se tanok ne.” Sng 94:11
21 Ivëh, köm se koe a taateꞌ kë a ëhnaara napan. A ma moeh tah kurus varih ee a ma tah peöm. 22 Eöꞌ e Pol, me e Apölos, me e Pitaꞌ, me o oeh vëh, me o toꞌtoꞌ, me a mët, me ma tah to teꞌ ne kuru, me a ma tah se tavus amot maꞌ, a ma tah kurus poë varih, ee a ma tah peöm. 23 Ke eöm pe Kristo, ke Kristo, eꞌ pe Sosoenën.