7
A Taateꞌ Tövaen
Kuru eöꞌ to iu piun noꞌ a soe vëh nöm to kiun suk voh maꞌ. Eꞌ to vih e non pa teꞌ se hikta vaen. Ivëhkëk, a taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ to tavus vaꞌpuh nö e non, ivëh, keꞌ vih rakah non pa ma papaeh teꞌ oeteꞌ se teꞌ me non e köövo koman peꞌ, ke köövo se teꞌ me non e voe koman peꞌ. A sionin e voe, eꞌ a tah pe köövo peꞌ, keꞌ teꞌ va e non manih pa sionin e köövo a tah pe voe peꞌ. E köövo to hikta vaneah non pa sionineah, ahik, eꞌ voe peꞌ to vaneah non. Keꞌ teꞌ va e non manih pe voe to hikta vaneah non pa sionineah, ahik, e köövo to vaneah non. Eöm pom se keh vaen em, eöm pom se koe a amun a sionineöm manih pe vapa pën. Ivëhkëk, eöm se keh vaonöt em pa hikta vatet o iu va po vaen, ko teꞌ varoe nem pa taateꞌ hin. Eꞌ to vih e non pa nok va nën. Ivëhkëk, eöm se vatös hah em, tomeꞌ eöm hikta onöt nem a matop o iu va po vaen. Ivëh, ke susun po oraꞌ hat punöꞌ a neöm pom. A soe vaënpan ivëh, nöꞌ to heꞌ a neöm, pa vaꞌaus a neöm, eꞌ to hikta teꞌ va non manih pa taateꞌ nöm se vavatet nem. Eöꞌ to iu rakah noꞌ pan, a ma napan se teꞌ mahu ne, vamanih pa ö nöꞌ to teꞌ va noꞌ sih. Ivëhkëk, ea to hikta vatoe no, e Sosoenën to heꞌ vakëkëh voh en pea pa ma vu heꞌ peꞌ. Po meoh upöm ne Sosoenën to heꞌ raoe o heꞌ va pa vaen, ko meoh upöm neꞌ to heꞌ raoe o heꞌ va pa teꞌ mahu.
Ke eöm a ma köövo me a ma teꞌ oeteꞌ to hikta vaen avoeꞌ nem, me a ma köövo amop, eöm se keh teꞌ mahu va nem peöꞌ, eꞌ to para vih rakah. Ivëhkëk, eöm se keh hikta onöt nem a matop vavih o iu va po sionin, eꞌ to vih non peöm se vaen. Tomeꞌ o iu va po sionin rëh a neöm pa taateꞌ rëhrëh.
10 Manih peöm o teꞌ to vaen voh em, eöꞌ to heꞌ a neöm a taateꞌ vëh nöm se vavatet nem. A taateꞌ vëh to taneꞌ maꞌ pe Apuh, eꞌ to hikta teꞌ non pan, eöꞌ to heꞌ a taateꞌ pamëh. Eën e köövo se nat nom këh e voe pën. 11 E köövo se keh këh voh en pe voe peꞌ, eꞌ se nat non vaen hah. Eꞌ se teꞌ akuk e non, keꞌ, eꞌ se hah manuh pe voe peꞌ, ko vatotoopin hah o vaen pee, pare teꞌ e ne. Ke voe me se nat non veo e köövo peꞌ.
12 A soe koman peöꞌ ivëh, e Apuh to hikta soe ka neoꞌ. Ta pah teꞌ pe Kristo to me e non e köövo to hikta vaman non e Kristo, ke köövo se keh iu rakah e non pe voe peꞌ, e voe se nat non veo e köövo. 13 Ta pah köövo pa ëhnan e Kristo to me e non e voe to hikta vaman non e Kristo, ke voe se keh iu rakah e non peꞌ, e köövo se nat non rusin këh e voe peꞌ. 14 A voe to hikta teꞌ non e voe va po vaman, pareꞌ me en pe köövo va po vaman, ivëh, ko vaen pee tavus en o vaen vivihan pa epep pe Sosoenën. Ke köövo to hikta vaman non to vatös me e voe to vaman non, ivëh, ko vaen pee tavus en o vaen vivihan pa epep pe Sosoenën. Ea to nat e no pe Sosoenën to vaoe o koaꞌ papaeh teꞌ va po vaman va pa poa manot, se tavus vamanih po koaꞌ peꞌ. Ivëh, ke ea me se vaoe e vapa pa teꞌ to hikta vaman non, keꞌ tavus vamanih pa teꞌ pe Sosoenën. 15 Ivëhkëk, e voe, keꞌ e köövo to hikta vaman non se keh iu këh non e voe, keꞌ e köövo peꞌ, eꞌ to antoen e non. A taateꞌ pamëh se keh tavus, ka teꞌ vëh to vaman non e Kristo, eꞌ se taihan en. Suk ataeah, e Sosoenën to vaoe voh en peöm pa teꞌ vavih me ro upöm teꞌ pa taateꞌ tö. 16 Eën e köövo, eën to onöt e nom pa vaꞌaus e voe pën, keꞌ tavus en a teꞌ pe Kristo. Eën me e voe, to onöt e nom pa vaꞌaus e köövo pën, keꞌ tavus en a teꞌ pe Kristo, keꞌ ahik, eöm to hikta nat nem!
Ea Se Teꞌ No Po Toꞌtoꞌ Pe Sosoenën
17 Eöꞌ to vavaato me voh noꞌ neöm pa taateꞌ va po vaen. Eꞌ kuru, eöꞌ se soe ka neöm pan, a taateꞌ pamëh to teꞌ man e non pa ma meh tasun manih po toꞌtoꞌ peöm. A tasun poanheh ne Sosoenën to vateꞌ voh manih peöm, pa ö nöm to vaman manih pe Kristo, eꞌ varoe kuru ne eöm se ötön nem. Eöm se teꞌ nem pa tasun vëh ne Sosoenën to vateꞌ voh manih peöm. 18 Eöꞌ to sosoe voh noꞌ a tah vëh, manih pa ma kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën. Ee se keh pe voh ee pa ö kokoaan pën, ke Sosoenën vaoe voh a oah a teꞌ va po vaman, eꞌ to hikta teꞌ vih non pan, eën se punöꞌ pa vatotoopin hah a ö kokoaan vëh, nee to pe voh manih pa sioniumah. Keꞌ a tah koman pa teꞌ se keh hikta pe voh a ö kokoaan peꞌ, po poen ne Sosoenën to vaoe voh poan. A, eꞌ se nat non pe a ö kokoaan. 19 A taateꞌ va pa pe a ö kokoaan, keꞌ a hikta pe, eꞌ a tah akuk. A taateꞌ va pa vatet a taateꞌ pe Sosoenën, eꞌ varoe kuru. 20 O toꞌtoꞌ poanheh nea to teꞌ voh no ke Sosoenën vaoe a ra ka tavus a napan va po vaman, eꞌ kuru o toꞌtoꞌ pamëh na se teꞌ me no. 21 A tah vëh nöꞌ to sosoe suk voh noꞌ, a ma paeh peöm, ee voh o teꞌ kikiu akuk po poen ne Sosoenën to vaoe voh raoe a napan pa vatet e Kristo. A tah pamëh se keh teꞌ man e non, eöm se koe a haraꞌ vakarë. Eꞌ a tah akuk. Ivëhkëk, e torara pën se keh soe ka oah pan, eën a taihan, a, eën se nö eom. 22 Ivëhkëk, a teꞌ to teꞌ voh non a teꞌ kikiu akuk po poen ne Sosoenën to vaoe poan, kuru, eꞌ a teꞌ taihan pe Sosoenën, eꞌ to hikta teꞌ hah non a teꞌ kikiu akuk po epep peꞌ. Keꞌ teꞌ va e non manih po teꞌ voh varih ro taihan po poen ne Sosoenën to vaoe voh raoe, ka kuru vëh, ee to tavus ee o teꞌ kikiu akuk pe Kristo. 23 Eöm kurus ne Sosoenën to voen hah voh a neöm po voen apuh, ivëh, köm se nat nem tavus a ma teꞌ kikiu akuk pa ma napan varih po oeh. 24 Kën kea, a tasun voh poanheh ne ea to teꞌ voh no ke Sosoenën vaoe a ra, ea se teꞌ avoeꞌ e no pa tasun pamëh, vaꞌpeh me o toꞌtoꞌ voon vëh ne Sosoenën to heꞌ a ra.
E Pöl To Heꞌ A Soe Va Po Vaen
25 Eöm to kiun voh ka maꞌ neoꞌ pa hi a neoꞌ pa heꞌ a soe suk a ma teꞌ to hikta vavaen avoeꞌ ne. Eöꞌ a hikta taateꞌ to taneꞌ maꞌ pe Sunön nöꞌ se heꞌ a neöm a ma napan to hikta vaen avoeꞌ nem, ivëhkëk, eöꞌ to iu vatvus noꞌ o kokoman peöꞌ, suk ataeah, e Sosoenën to ururuan voh a neoꞌ, ko vateꞌ a neoꞌ a teꞌ to onöt noꞌ a vatvus a soe man, ne eöm to onöt nem a vaman. 26 Kuru vëh, eꞌ to teꞌ non a ma punis apuh to tatavus ne, ivëh, keꞌ vih non peöm se teꞌ va nem pa ö nöm to teꞌ va nem kuru. 27 Eën se keh vaen voh eom, nat nom koe hah e köövo. Eën se keh teꞌ mahu avoeꞌ e nom, nat nom vavaiu köövo vah nom. 28 Ivëhkëk, eën se keh vaen voh eom, eꞌ to hikta teꞌ hat non. E koaꞌ sepeꞌ se keh vaen, eꞌ to hikta teꞌ hat non. Ivëhkëk, a napan varih to vaen se taum a ma punis peo manih po toꞌtoꞌ pee. Ivëh, köꞌ rës e noꞌ pa punis pamëh se tavus manih peöm.
29 Kën kea, eöꞌ se soe vamanih, a siꞌ tëëm kökööt vëh to teꞌ avoeꞌ non. Ivëh, ka ma teꞌ varih o vavaen, ee se teꞌ va ne manih pee a hikta ma köövo. 30 Ka ma teꞌ to okook ne, ee se teꞌ va ne manih pee to hikta okook ne. Ko teꞌ varih to vaeö ne, ee se teꞌ va ne manih pee to hikta teꞌ vaeö ne. Ko teꞌ varih to vonvoen tah ne se teꞌ va ne manih pee to hikta öt ne ta ma tah. 31 Ka ma teꞌ varih to kiu me ne a ma tah va po oeh vëh, ee se teꞌ va ne manih, pee to hikta kiu me ne a ma tah poë varih. Ea to nat e no, eꞌ to hikta teꞌ rë non ka ma tah kurus poë varih to teꞌ ne po oeh, me o oeh koman se hik ee.
32 Eöꞌ to iu noꞌ pan, eöm se koe a haraꞌ vapunis ko teꞌ taihan varoe nem. A teꞌ hikta vaen, to posean non pa kiu pe Sunön, pareꞌ iu punöꞌ non pa heꞌ vaeö e Sunön. 33 Ivëhkëk, a teꞌ vaen to posean vörep non pa ma tah va po oeh vëh, pareꞌ iu punöꞌ non pa heꞌ vaeö e köövo peꞌ. 34 Ivëh, ko kokoman peꞌ ponkiꞌ. E köövo sepeꞌ hikta vaen, eꞌ to kokoman varoe non a taateꞌ pe Sunön, pareꞌ iu heꞌ avoes a non manih pe Sosoenën, ko teꞌ vivihan non po sionin me manih pa tuvuh. Ivëhkëk, e köövo vaen to kokoman varoe non a ma tah va po oeh vëh, pareꞌ iu vatet non a taateꞌ ne voe peꞌ to iu non. 35 Eöꞌ to heꞌ a neöm a soe vëh marën a vaꞌaus a neöm pa teꞌ vavih. A soe pamëh to hikta sunpip a no neöm, ahik. Eöꞌ to iu noꞌ pan, eöm se vavatet nem a ma taateꞌ totoopin, ko nonok tamoaan nem a kiu pe Sunön. Ka hikta tah se rëh ke o kokoman peöm.
36 A teꞌ se keh koman non pan, eꞌ to hikta nonok non a taateꞌ totoopin manih pe köövo sepeꞌ, nee to vaneah voh poë pa vaen. Keꞌ se keh iu rakah e non peꞌ, ka hikta meh tah seꞌ nok, eꞌ to hikta hat non pa ö nee se vaen. 37 Ivëhkëk, ta pah teꞌ po iu koman peꞌ, to haraꞌ va non manih pan, eꞌ to hikta iu vaen ohoꞌ non, ko antoen e non pa matop o iu va po sionin. Pareꞌ haraꞌ va non manih pa komaneah pan, e köövo nee to vaneah voh poë, ee se teꞌ vakëh voh e ne pon. Eꞌ to paraꞌ vih, kee se teꞌ taihan ne. 38 Ivëh, ka teꞌ vëh to vaen pa taateꞌ vaheꞌ köövo, eꞌ to nok en pa taateꞌ vih. Ivëhkëk, a teꞌ to hikta vaen pa taateꞌ vaheꞌ, eꞌ to paraꞌ vih oah.
39 A teꞌ oeteꞌ se keh teꞌ toꞌtoꞌ avoeꞌ e non, ke köövo teꞌ avoeꞌ e non e köövo peꞌ. Ivëhkëk, e voe se keh mët këh en pe köövo, a, e köövo se taihan en, pareꞌ keh iu vaen hah non, a, eꞌ se me en pe voe vëh neꞌ to iu non. Ivëhkëk, a teꞌ vëh to vaman non e Sunön. 40 Ivëhkëk, eöꞌ koman to koman va noꞌ manih, e köövo se keh hikta vaen hah, eꞌ to paraꞌ vih oah rakah. A Tuvuh pe Sosoenën to teꞌ non manih peöꞌ, ivëh, köꞌ vavatvus noꞌ a soe vëh.