6
A Napan Pe Kristo To Hikta Vateꞌ A Ma Meh Teꞌ Po Vahutët
A pah teꞌ to teꞌ non topnineöm se keh teꞌ me non a soe manih pa meh teꞌ, eꞌ se pöꞌ këh en pa ma meh teꞌ pe Sosoenën, pareꞌ nö en manuh po teꞌ to hikta nat ne pe Sosoenën pa vateꞌ raoe po vahutët? Eöm hikta teꞌ poet nem pa nok va nën, ha? Suk ataeah, köm hikta nö manuh pa napan to vaman ne e Sosoenën, kee kiiki ka neöm o vahutët? Eöm kës to hikta nat nem pan, ea a ma napan to vaman no e Sosoenën se kiiki koman ee pa ma vahutët pa ma napan kurus to teꞌ ne manih po oeh. Ea se keh onöt e no pa kiiki a ma meh vahutët kurus va po oeh, suk ataeah poꞌ ka hikta onöt no a kiiki a ma vahutët soneꞌ varih? Eöm kës to hikta nat va nem manih pan, ea se kiiki amot a ma taateꞌ po ankeroꞌ? Ea me to onöt rakah e no pa kiiki a ma tah va po oeh vëh. Ivëh, köm se keh teꞌ me nem to vakihat topnineöm, suk ataeah, köm nönö nem po teꞌ to teꞌ tavus këh e ne po kum, pare hikta vaman ne manih pe Sosoenën? Pare hikta teꞌ ne po kum teꞌ varih to vaman ne e Ieesuꞌ. Eöꞌ to soe vamanih marën a vapoet a neöm. Ahikta teꞌ rakah pöꞌ to teꞌ natsean non, to onöt non a kiiki o vakihat to teꞌ non topnin a poa tom kea? Suk ataeah, poꞌ ka napan pe Kristo me e kea pee manuh po vahutët ko vateꞌ poë po vahutët topniiro teꞌ to hikta vaman ne e Kristo?
Eöm to vavateꞌ nem sih a ma meh teꞌ pe Kristo po vahutët, ka manih pa taateꞌ pamëh, eöm to kuꞌkuꞌ këh e nem pa taateꞌ pa napan pe Kristo. Eöm se koe raoe, kee kon a ma tah peöm, köm nat nem vateꞌ raoe po vahutët matëëro teꞌ kiiki vahutët. Eöm to tavus voh em a napan pe Kristo, ivëhkëk, eöm koman to nonok vahat e nem pa taateꞌ kon këh ro upöm teꞌ a ma tah pee. Eöm to nonok pet e nem manih pa ma kea peöm a napan pe Kristo.
A pap teꞌ poë varih to nonok ne a ma vu taateꞌ hat varih, ee to hikta onöt rakah ne a hop pa Matop Vih pe Sosoenën. Eöm to hikta nat pöꞌ nem pa tah pamëh, ha? O kupu peöm se nat non piuk ka neöm. A ma napan varih to nonok ne a taateꞌ rëhrëh, me a napan varih to hinhin ne pe sosoenën vapikpiuk, me a taateꞌ rëhrëh vaꞌpeh me a köövo vaen, me a taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ po köövo koman, me a taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ pa nap oeteꞌ koman. 10 Me a nap kakaveo, me a taateꞌ manin a ma tah pa meh teꞌ, me a taateꞌ kaak vaoah ko kokoman nun, me a taateꞌ to vöknah a meh teꞌ, me a taateꞌ piuk, me a kon akuk a tah pa meh teꞌ. A pap napan to nonok ne a ma vu taateꞌ poë varih, ee to hikta onöt rakah ne a hop manih pa Matop Vih pe Sosoenën. 11 Moaan voh a ma paeh va peöm to teꞌ va voh e ne nën, ivëhkëk, e Sosoenën to pupui voh en peöm, köm tavus em a ma napan neꞌ to vaneah non. Ka manih pa ëhnan e Apuh, e Ieesuꞌ Kristo me o kikis pa Tuvuh Vasioꞌ pe Sosoenën, eꞌ to pokaꞌ a neöm o teꞌ totoopin.
A Sioniira, Eꞌ A Iuun Pa Tuvuh Vasioꞌ
12 A ma pah teꞌ to sosoe ne pan, “A ma tah kurus to vih e ne pa nok”. A soe pamëh to teꞌ man e non, ivëhkëk, a ma tah kurus to hikta se vaꞌaus a rora pa teꞌ vavih. A ma tah kurus to vih e non peöꞌ pa nok, ivëhkëk, eöꞌ hikta se vavovoh noꞌ a tah pamëh, keꞌ vaneah non o toꞌtoꞌ peöꞌ. 13 A ma teꞌ poë varih to sosoe pet ne pan, “A taëën, eꞌ va pa vamhun a komaara, ka komaara, eꞌ va pa kon a taëën”, a soe pamëh, eꞌ a man rakah. Ivëhkëk, e Sosoenën se vahik en pa ma taëën kurus varih vaꞌpeh me a ma iu va pa komaara. Ivëh, ka se nat no koman no pan, ea se tënan o iu va pa komaara. Me ea se nat no suk o iu va pa komaara pa nok a taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ. E Sosoenën to hikta nok voh a sioniira pan, ea se nonok no a taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ. Ivëhpëhkëk, ea se kë no a ëhnan e Apuh me a kiu peꞌ. Ke Apuh pea se matop non a sioniira. 14 Manih po kikis pe Sosoenën, eꞌ to kunkuin taneꞌ e Sunön manih po vapeepe, eꞌ me se kunkuin hah pet me a ra po vapeepe.
15 Eöm pöꞌ to hikta nat va nem manih pan, a sionineöm, eꞌ a ma meh ö va pa sionin e Kristo, ha? Ivëh, köꞌ se keh kon a pah ö va pa sionin e Kristo, ko vatös me eah a köövo rëhrëh, a tah pamëh teꞌ vih e non, keꞌ a hik? Ahik rakah! 16 A teꞌ to vatös me a köövo rëhrëh, ee pon to tavus ee a pah teꞌ. Eöm pöꞌ to hikta nat nem pa tah pamëh, ha? O Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,
“Ee pon to tavus ee o pöh sionin.” Jen 2:24
17 Ivëh, ka teꞌ se keh vaman non e Sunön, a tuvuh peꞌ me a Tuvuh pe Sunön to vatös en pee.
18 Ivëh, ke eöm se vaniu rakah këh em pa taateꞌ rëhrëh. Suk ataeah, a ma meh taateꞌ hat no a ma napan to nonok ne, to teꞌ tavus këh e ne pa sionin a teꞌ. Ivëhkëk, a teꞌ to vatös me a köövo rëhrëh, a teꞌ pamëh, to miröꞌ en pa sionineah. 19 Eöm pöꞌ to hikta nat nem a sionineöm, eꞌ a ö teꞌteꞌ pa Tuvuh Vasioꞌ. E Sosoenën to heꞌ voh en peöm pa Tuvuh keꞌ teꞌ e non manih peöm. Ivëh, ke eöm teꞌ e nem paan o matop pe Sosoenën, eöm to hikta vaneah koman hah a nem. 20 E Sosoenën to voen hah voh a neöm po voen apuh rakah. Ivëh, ka ma tah nöm to nonok nem sih pa sionineöm, eöm se nonok varoe nem a ma tah to kë ne a ëhnan e Sosoenën.