14
Ea Se Iu Rakah No A Vatvus A Soe Pe Sosoenën
Eöm se teꞌ tamoaan rakah me nem a taateꞌ iu teꞌ, pa ö nöm to pupunöꞌ va nem pa kon a ma heꞌ va pa Tuvuh Vasioꞌ. O heꞌ vamomoaan pa Tuvuh Vasioꞌ nöm se iu kon nem ivëh, o heꞌ va pa vatvus a soe pe Sosoenën vamanih pa teꞌ vanënën soe. Eöꞌ se vamaaka a tah vëh, a teꞌ to teꞌ me non o heꞌ va pa vaato po meoh to, eꞌ to hikta vavaato me non a napan, eꞌ to vavaato varoe me non e Sosoenën, ka napan me to hikta maaka ne. O kikis varoe kuru pa Tuvuh Vasioꞌ neꞌ to vavatvus non a soe vakoaan. Ivëhkëk, a teꞌ to vanënën soe non, a to pa teꞌ pamëh to vakikis non o vaman pa napan, me a soe pa vaeh a ma napan va po vaman pa vaꞌaus a ma upöm pee, me a vahraꞌ vavih raoe. A teꞌ to vavatvus non a soe po meoh to, eꞌ to vakikis koman hah a non. Ivëhkëk, a teꞌ to vatvus a soe vanënën, eꞌ to vakikis non o vaman po kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën. Eöꞌ to iu noꞌ pan, eöm kurus se vavatvus soe nem pa ma meoh vu to, ivëhkëk, eöꞌ to iu oah rakah a noꞌ neöm se vanënën soe nem. O teꞌ varih to vanënën soe ne, ee to oah e ne po teꞌ varih to vavaato varoe ne po meoh to. Eꞌ se këk teꞌ non a meh teꞌ se ririh hah ke ne a napan varih komön o kum a soe pamëh. Ivëh, ka napan varih komön o kum se kon vaꞌaus.
Kën kea me ra kën vameneoꞌ, eöꞌ se kës vaꞌaus eoꞌ peöm pa ö söꞌ nö maꞌ, ko vatvus ka neöm a soe po meoh to. Ahik! A soe pamëh se vaꞌaus varoe a neöm pa ö nöꞌ se soe ka neöm a soe man voon to taneꞌ maꞌ pe Sosoenën. Keꞌ a ma nat voon, keꞌ a soe vanënën, keꞌ to vavaasis nöꞌ se heꞌ a neöm. Eꞌ to vatoe e non pa ma tah varih, no toꞌtoꞌ to hikta teꞌ non pee, a gitaꞌ me o piu to tatanih ne. Ee se keh hikta tatanih vamaaka vavih ne, ea se nat vah va no nih pan, a ma tah poë varih to tatanih ne? Ka manih komön o vapus, ka teꞌ se keh hikta suꞌ vamaaka o kamus, a hikta teꞌ se vamatop non pa nö po vapus. Eöm me to vatoe e nem, eöm se keh hikta vavatvus vamaaka nem a soe po meoh to, a hikta teꞌ se maaka in a soe nöm to vavatvus nem. Ivëh, ke eöm to vavatvus akuk e nem pa soe. 10 Eꞌ to teꞌ vamaman e non pa ma vu tanih po to, to teꞌ ne manih po oeh, ee kurus to vih e ne pa vatvus o kokoman pa ma napan. 11 Ivëhkëk, eöꞌ se keh hikta maaka noꞌ pa pusun in a soe vëh, neꞌ to vavatvus non, a teꞌ pamëh se koman non pan, eöꞌ a teꞌ va pa meh muhin. Eöꞌ me se koman e noꞌ peꞌ a teꞌ va pa meh muhin. 12 Eꞌ to vatoe me e non peöm, eöm to iu kon rakah nem a ma heꞌ va pa Tuvuh Vasioꞌ. Eöm se kiu vakis rakah nem pa kon a ma heꞌ pa vaeh o vaman po kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën.
E Pöl To Soe A Taateꞌ Va Pa Vaato Pa Ma Vu To
13 A teꞌ vëh to teꞌ me non o heꞌ va pa vaato po meoh to, eꞌ se hinhin non e Sosoenën se heꞌ poan o heꞌ va pa rih hah o vaato. 14 Eöꞌ se keh hinhin noꞌ po meoh to, a tuvuh peöꞌ to hinhin non, ivëhkëk, o kokoman peöꞌ, ahik. 15 Ivëh, keöꞌ se nok ataeah? Eöꞌ se hinhin noꞌ pa tuvuh peöꞌ, ivëhkëk, eöꞌ se hinhin me noꞌ po kokoman peöꞌ, ko vaëhëh noꞌ pa tuvuh peöꞌ me o kokoman peöꞌ. 16 Eën se keh këëkë e nom pa ëhnan e Sosoenën manih pa tuvuh varoe pën, ko teꞌ varih to hikta maaka ne po vaato hikta se soe ne, “Oman”, manih po hin vavihvih pën. Suk ee to hikta maaka ne pa tah nën to hinhin nom. 17 Eën tomeꞌ vavihvih vavih ke nom pe Sosoenën, ivëhkëk, a meh teꞌ to hikta kokon non o vaꞌaus.
18 Eöꞌ to vavihvih ke noꞌ pe Sosoenën, suk eöꞌ to teꞌ oah e noꞌ peöm pa vaato pa ma meoh vu to. 19 Ivëhkëk, o poen no o vakum teꞌ to vaman ne e Sosoenën to vatönun pa hin, eꞌ to vih non peöꞌ se heꞌ a tönim ö soe no a napan to maaka ne, pa vavaasis raoe, paröꞌ koe a heꞌ a 10,000 soe manih pa vaato po meoh vu to.
20 Kën kea, me ra kën vamen, eöm se koe a kokoman vamanih po koaꞌ. Manih pa ma taateꞌ hat, eöm se teꞌ va nem manih po koaꞌ soneꞌ. Ivëhkëk, eöm se kokoman va nem manih pa teꞌ apuh. 21 Ea se nat no soe pan, o heꞌ pa vaato po meoh to, to teꞌ non o vëknöm apuh to vataare a rora pan, e Sosoenën to teꞌ vaꞌpeh me e non pea. Suk ataeah, po poen ne Sosoenën to iu rëp vavaasis voh non o Jiuꞌ, eꞌ to soe ke raoe manih komön o Puk Vapenpen peꞌ pan,
“Eöꞌ se heꞌ koe raoe a soe pa rivooro upöm teꞌ to vavaato ne po meoh to.
Ivëhpëhkëk, ee se hikta iu tënan ne a soe peöꞌ.” Ais 28:11-12
22 Ivëh, ko heꞌ va pa vaato po meoh to, eꞌ o vëknöm to vakömköm non o teꞌ varih to rës e ne pa vaman e Sosoenën. Eꞌ o heꞌ po teꞌ varih to vaman voh ee. Ka taateꞌ vanënën soe, eꞌ po teꞌ varih to vaman voh ee. Eꞌ to hikta teꞌ non o vëknöm po teꞌ varih to rës e ne pa vaman. 23 Ivëh, ka ma napan kurus va po kum teꞌ to vaman ne e Sosoenën se vatönun maꞌ, pare vavaato kurus ne pa ma meoh to. Ka ma teꞌ to hikta maaka ne, keꞌ, to hikta vaman ne to nö maꞌ, ko teꞌ ne, ee se soe pan, “Eöm to papön”. 24 Ivëhkëk, eöm kurus se keh vanënën soe nem, ka ma pah teꞌ nö maꞌ, to hikta vaman ne, keꞌ, to hikta maaka ne. A napan kurus se keh vatvus a soe pe Sosoenën, o upöm teꞌ se pënton, ko maaka in a ma hat pee, pare kiiki koman hah rea. 25 Ka ma taateꞌ hat varih to teꞌ ne po toꞌtoꞌ pee, a ma tah poë varih se teraꞌ ee. Kee se vamösru, ko vasunön e Sosoenën. Pare soe vamanih pan, “Oman rakah, e Sosoenën to teꞌ non topnineöm.”
A Kiu Va Po Vakum Se Tavus Vavih
26 Ivëh, kën kea me ra kën vamen, eöm se nok ataeah? Po poen neöm to vatönun pa hin, eöm kurus to teꞌ nem a kiu, a paeh to teꞌ me non o vaëhëh, ka meh teꞌ me non a soe pa vavaasis. Ka meh teꞌ me non a soe man voon ne Sosoenën to heꞌ poan, neꞌ se vatvus. Ka meh se vaato po meoh to, ka meh teꞌ se rih hah a soe pamëh. A pusun in a ma tah kurus poë varih neöm to nonok nem, eꞌ ivëh, pa vakikis o kum teꞌ to vaman ne e Sosoenën. 27 Po poen neöm to vatönun, a ma paeh se keh iu vaato ne po meoh to, eꞌ to vih non pa poa teꞌ ro, keꞌ hikta se oah non a kukön teꞌ se vaato. Eꞌ to vih non pee se vaato papaeh. Ka meh teꞌ se ririh hah nö non a soe vëh nee to vatvus. 28 Ivëhkëk, eꞌ se keh hikta teꞌ non a meh teꞌ se rih hah a soe, a teꞌ vëh to vavaato non po meoh to, eꞌ se vatotomin pa vaato manih komön o kum. Eꞌ to vih non peꞌ se vaato hah me ea, keꞌ, e Sosoenën.
29 A poa teꞌ, keꞌ a kukön teꞌ vanënën soe, ee varoe se vatvus a soe. Ka ma meh teꞌ se kiiki a soe nee to vatvus. 30 Eꞌ se keh teꞌ e non ta meh teꞌ komön o kum to ihoꞌ non, ke Sosoenën heꞌ poan a soe, ka teꞌ vëh to vaato momoaan non, eꞌ se vatotomin. 31 Ivëh, ke eöm kurus to antoen papaeh e nem pa vanënën soe, ka ma napan kurus se kon vaasis, me ee se kon vaꞌaus. 32 A ma tuvuh po teꞌ vanënën soe, se teꞌ ne paan a matop po teꞌ vanënën soe koman. 33-34 E Sosoenën to hikta teꞌ non a taateꞌ nok vahok manih pa kiu peꞌ. Eꞌ to iu non pan, ea se vapöh kokoman no, para kiu vaꞌpeh no koman a ma kum.
O poen no vakum to vatönun pa vasunön e Sosoenën, o köövo to hikta antoen ne a vaato. Ahik. Ee se teꞌ vatotomin ne. A ma kum kurus varih to vaman ne e Sosoenën to nonok va ne nën. O köövo hikta se vovoh ne pa ma tah. Ee se vapaan ne pa soepip vëh pa ö no o Vavaasis pe Mosës to soe va non. 35 O köövo se keh iu maaka ne tah pah soe, ee se hi a ma voe pee manuh koman iuun pee. A köövo se keh vatvus a soe komön o kum, eꞌ to nok a taateꞌ to vapoet. 36 A soe kës pe Sosoenën to taneo momoaan voh manih peöm a napan va po vaman va Körin, ha? Keꞌ eöm varoe kuru no a soe pe Sosoenën, to koe voh maꞌ?
37 Tah pah teꞌ se keh koman non pan, e Sosoenën to heꞌ voh poan a kiu vanënën soe, keꞌ o kokoman pa Tuvuh Vasioꞌ, eꞌ se maaka va non manih pan, a soe vëh nöꞌ to kiun ka neöm, eꞌ a tah koman pe Apuh. 38 Ta pah teꞌ se keh hikta vapöh kokoman me non a soe pamëh, e Sosoenën hikta se vapöh kokoman me non poan.
39 Kën kea me ra kën vamen, eöm se makat rakah nem pa vanënën a soe. Ko nat nem sunpip nem a napan, pa vakiu a ma heꞌ va pa vaato po meoh to. 40 Ivëhkëk, eöm se vavatet vavih nem a taateꞌ totoopin.