15
E Ieesuꞌ To Mët Pareꞌ Sun Hah
Kuru, kën kea me kën vamen, eöꞌ to iu noꞌ neöm se nat nem a Soe Vih vëh, nöꞌ to vatvus voh ka neöm. Eöm to kon voh em pa Soe Vih, paröm sun vakis e nem sih nën. Eöm se keh öt vakis nem a Soe Vih nöꞌ to vatvus voh ka neöm, a Soe Vih pamëh e Sosoenën se kon hah a neöm, köm se keh hikta vaman nem vamanih pa ö nöꞌ to soe vavoh ka neöm, o vaman peöm a tah akuk rakah.
Eöꞌ to heꞌ pet voh a neöm, a tah apuh vëh nöꞌ to kon moaan voh. A soe apuh pamëh ivëh, e Kristo to mët suk voh a hat pea vamanih pa ö neꞌ to kiun va non po Puk pe Sosoenën. Ee to pe voh poë po vapeepe, ko vakön poen neꞌ to sun hah vamanih pa ö no Puk pe Sosoenën to soe va non. E Pitaꞌ to ep voh poan, ko vasuksuk neꞌ to tavus o havun me a poa vamomhë peꞌ. Vasuksuk, e Ieesuꞌ to tavus a napan va po vaman to oah ne o 500 teꞌ. A peo pee to teꞌ toꞌtoꞌ avoeꞌ e ne kuru, ivëhkëk, a ma meh to mët voh ee. E Jëmis me to ep poan, ka vasuksuk no a ma aposol kurus peꞌ to ep poë.
Vasuksuk rakah poꞌ neꞌ to tavus manih peöꞌ. Eöꞌ to teꞌ va noꞌ manih pa teꞌ ne sinaneah to kana vahuh poan. O upöm aposol to teꞌ oah e ne peöꞌ, eöꞌ to hikta teꞌ vih onöt noꞌ, a ö nee se pokaꞌ a neoꞌ a aposol. Suk ataeah, moaan voh eöꞌ to vavaatek me voh e noꞌ po kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën. 10 Ivëhkëk, e Sosoenën to ururuan voh a neoꞌ, köꞌ tavus vamanih, paröꞌ teꞌ va noꞌ nën kuru. Ko ururuan peꞌ manih peöꞌ, to hikta ro akuk. Eöꞌ to kiu vakis rakah noꞌ, paröꞌ onoah a ma meh aposol. Ivëhkëk, eꞌ o ururuan pe Sosoenën ivëh, nöꞌ to nonok noꞌ a kiu vëh. Eꞌ hikta teꞌ non pan eöꞌ, eꞌ o ururuan pe Sosoenën to teꞌ vaꞌpeh me a no neoꞌ. 11 Ivëh, keöꞌ se keh vatvus ka neöm a soe, keꞌ, a ma meh aposol se keh vatvus a soe. Emöm kurus to vavatvus nem a pah soe ro, ivëh, a tah vëh nöm to vaman nem, eꞌ a mët me a sun hah pe Kristo.
A Napan Varih To Mët Se Sun Hah Ee
12 Kuru e möm to vavatvus ka no neöm a soe vëh pan, e Kristo to sun taneꞌ hah voh pa nap mët. Suk ataeah poꞌ, ka ma paeh peöm soe pan, “A teꞌ to hikta onöt non a sun taneꞌ hah pa nap mët.” 13 Eꞌ se keh teꞌ man e non pan, o teꞌ to mët voh to hikta onöt ne a sun hah, ea se pah soe poꞌ ee pan, “E Sosoenën to hikta vatoꞌ hah voh e Kristo.” 14 Eꞌ se keh teꞌ man e non pan, e Sosoenën to hikta vatoꞌ hah voh e Kristo, ivëh, ka soe nemöm to vavatvus ka no neöm eꞌ a tah akuk, ko vaman me peöm, eꞌ o vaman akuk. 15 Eꞌ se keh teꞌ va non nën, emöm se teꞌ e nem a ma teꞌ pikpiuk pa ma tah ne Sosoenën to nok voh. Suk, emöm to vatvus vamaaka voh em pan, e Sosoenën to vatoꞌ hah voh e Kristo. Ivëh, keꞌ se keh teꞌ man e non pan, e Sosoenën to hikta vavatoꞌ hah non a nap mët, ke Sosoenën me to hikta vatoꞌ hah voh e Kristo. 16 Eꞌ se keh teꞌ man e non pan, e Sosoenën to hikta vavatoꞌ hah non a nap mët, ke Sosoenën pet me to hikta vatoꞌ hah voh e Kristo. 17 Eꞌ se keh teꞌ man e non pan, e Sosoenën to hikta vatoꞌ hah voh e Kristo, o vaman peöm to hikta onöt non a vaꞌaus a neöm. Eöm to teen avoeꞌ e nem pa ma taateꞌ hat peöm. 18 Ka ma teꞌ varih to vaman voh ne e Kristo, pare mët voh, to ro me voh ee. 19 Ea to vaman no e Kristo, ko anoeh no eah se nok vavih a ra. Ivëh, kea se keh anoeh ro no a ma tah va po toꞌtoꞌ va po oeh vëh. Ea to teꞌ varenan oah rakah e no po upöm teꞌ örakuk manih pa matëëro teꞌ varih po oeh.
20 Ivëhkëk, eꞌ to hikta teꞌ va non nën, e Kristo to sun vamaman rakah taneꞌ hah voh en pa nap mët. Eꞌ to sun hah momoaan ke voh a ma napan varih to mët voh ee. A sun hah peꞌ, eꞌ to vëknöm non pan, ea me se sun hah ee. 21 A pah teꞌ to vatvus voh ka ra a taateꞌ mët, ivëhkëk, a taateꞌ sun hah to tavus pa meh teꞌ. 22 Manih pe Adam, ea kurus to mët ee, keꞌ teꞌ va e non manih pe Kristo, ea kurus se kon o toꞌtoꞌ voon. 23 Ea kurus se sun hah ee, ko kon o toꞌtoꞌ po poen koman pea. E Kristo to sun momoaan hah ka ra, ka amot e Kristo se hah maꞌ, ea kurus a ma teꞌ varih to vatös me no eah, ea pet se sun hah ee.
24 O poen pamëh no a ma tah kurus se hik ee. Ke Kristo se onoah a ma tah kurus varih, a kaman, me a ma susun pa tuvuh hat varih to matop ne a akis me o oeh, me a ma tah to teꞌ me ne o kikis. Pareꞌ vahoꞌ a Matop Vih manih pa koren e Sosoenën, Tamön. 25 Suk ataeah, e Kristo se tavus a teꞌ sunön, keꞌ öök pa ö neꞌ se onoah a ma tövakihat peꞌ. 26 Eꞌ se vöknah a ma tövakihat kurus peꞌ, pareꞌ pah vahik poꞌ en pa mët. 27 O Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,
“E Sosoenën to vakah voh a ma tah kurus manih pa koreneah.” Sng 8:6
Pa ö neꞌ to soe pan, “a ma tah kurus”, neꞌ to matop non. A soe vëh to maaka, e Sosoenën to hikta teꞌ hop non nën. E Sosoenën, eꞌ a Teꞌ to vateꞌ a ma tah kurus manih pa koren e Kristo. Ivëh, ke ea nat e no pan, e Sosoenën to hikta vapaan ke non e Kristo. 28 Amot pa ö no a ma tah kurus se teꞌ ne paan a matop pe Koaꞌ, keꞌ vahoꞌ koman varuꞌ eah paan a matop pe Sosoenën. Eꞌ to vahoꞌ a ma tah kurus paan a matop pe Koaꞌ peꞌ. Ivëh, ko poen pamëh ne Sosoenën se matop avoes non a ma moeh tah pa ö neꞌ to iu va non.
29 O teꞌ varih to mët voh, ee se keh hikta sun hah, suk ataeah poꞌ, nee to pupui suk ne o teꞌ to mët? A nap mët se keh hikta sun hah, suk ataeah poꞌ, ka ma pah teꞌ varih to hikta vaman ne pan, ea se sun hah to kokon ne a pupui pa vaꞌaus a ma teꞌ varih to mët? 30 Kemöm poꞌ varih, no a ma napan peo to heve a no möm, pare iu miröꞌ a no möm pa kiu vëh nemöm to nonok nem. O teꞌ varih to mët voh ee se keh hikta sun hah, suk ataeah, kemöm vavavih nem pa soe ke ra napan pan, a teꞌ to mët voh en, eꞌ se toꞌ hah en? 31 Eöꞌ to soe vaman ka neöm kën kea me ra kën vamen, eꞌ to man rakah a ma poen kurus neöꞌ to haraꞌ ke noꞌ pan, eöꞌ a teꞌ mët. Eöꞌ to vaeö rakah ka noꞌ neöm manih pe Ieesuꞌ Kristo, eꞌ Apuh pea. Ivëh, köꞌ hikta se koaan noꞌ a soe pamëh manih peöm. 32 Eöꞌ se keh vapus me voh e noꞌ po vönaꞌ poa manuh pa vöön va Ëfësus* A ma pah teꞌ to koman ne pan, e Pöl to vaato suk non o vönaꞌ vamaman. Pa tëëm voh no a napan va Room se iu vakmis ne a napan varih to nonok vahat ne, ee se taꞌ raoe, kee vapus me ro vönaꞌ poa, vamanih pa laëon. Ivëhkëk, a napan peo to koman ne pan, e Pöl to hikta vaato suk non o vönaꞌ vamaman. Ahik, eꞌ a soe vapipinoꞌ va pa ö no a napan to iu miröꞌ ne poë. [Puk Baëbel]. po iu koman peöꞌ, eöꞌ to hikta onöt noꞌ a kon tah pah tah. Ka napan varih to mët voh ee, se keh hikta sun hah, ivëh, kea se teꞌ va no manih pa soe to teꞌ non komön o Puk pe Sosoenën to soe non pan,
“Ea se vaënëën, para vakakaak,
suk sinup ea se mëtmët ee.” Ais 22:13; 56:12
33 Eöm se nat nem tënan a ma meh teꞌ se piuk a neöm, eöm to nat e nem pa soe vëh, “Ea se keh vamomhë me no o teꞌ pepeat, o teꞌ poë varih se vaphan ee pea pa taateꞌ hat pee.” A soe vëh eꞌ a soe pa pah teꞌ natnat va po to Grik. [Puk Baëbel]. 34 Eöm se hah maꞌ pa taateꞌ totoopin, ko nat nem nonok hah nem a taateꞌ hat. A ma paeh peöm to hikta nat nem pe Sosoenën. Eöꞌ to soe vamanih, pa vapoet a neöm pa ma taateꞌ nöm to nonok nem.
O Sionin Vëh To Sun Hah Se Matan Ke E Non
35 Ivëhkëk, a pah teꞌ se keh hi en pan, “A napan varih to mët voh se sun hah vahvanih? O sionin vëh nee se kon se matan vah va non nih?” 36 Eën a teꞌ papön! Eën to nat e nom po poen nën to nep o voaꞌ kon, o voaꞌ kon pamëh se mët vovoh manih po oeh, pareꞌ pisiꞌ ko pu poꞌ. 37 Ko voaꞌ tah nën se nep vamanih po voaꞌ kon eꞌ to matan ke e non pa ö neꞌ se pisiꞌ amot maꞌ. 38 Ivëhkëk, e Sosoenën to heꞌ o sionin vamanih pa ö neꞌ to iu va non. E Sosoenën to heꞌheꞌ non a ma vu voaꞌ tah o sionin koman pee. 39 A ma sionin kurus to hikta vatoe ne, a sioniira napan to vatoe e ne. Ka sioniiro vönaꞌ, ka sioniiro növan, ka sioniiro iian, ee kurus to teꞌ vakëkëh e ne. 40 A ma tah varih pa vöön va kin, me manih po oeh to teꞌ ne o sionin koman pee. Ivëhkëk, o vatëk pa ma tah varih kin to vatoe kurus e ne. Ko vatëk pa ma tah varih po oeh to teꞌ ke e ne. 41 A potan to teꞌ non o vatëk koman peꞌ, ka sivö teꞌ non o vatëk peꞌ, ko vesun teꞌ ne o vatëk pee, ka ma vesun kurus to teꞌ ne a ma vu vatëk vakëkëh pee.
42 Eꞌ to vatoe e non pa teꞌ vëh to mët, ko sun hah. O sionin vëh na to “pe”, to se koaꞌ ko hat en. Ivëhkëk, eꞌ se sun hah, ko hikta onöt non a hat. 43 O sionin vëh na to “pe”, to matan vahat, ivëhkëk, eꞌ se sun hah en, pareꞌ ep vavisoës. O sionin vëh na to “pe”, eꞌ to sunë, ivëhkëk, eꞌ se toꞌ hah en, ko teꞌ me non o kikis. 44 O sionin vëh na to “pe”, eꞌ o sionin va po oeh vëh. Ko poen neꞌ to sun hah, eꞌ o sionin va manuh pa vöön va kin.
Eꞌ to teꞌ non o sionin va po oeh vëh, pareꞌ teꞌ me non o sionin va manuh pa vöön va kin. 45 O Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,
“A teꞌ vamomoaan vëh, e Adam, to kon voh o toꞌtoꞌ.” Jen 2:7
Ivëhkëk, e Adam vasuksuk, ivëh, e Kristo, eꞌ to tavus a tuvuh to heꞌ non o toꞌtoꞌ manih pa ma napan. 46 O sionin va manuh pa vöön va kin to hikta tavus momoaan voh. Ivëhkëk, o sionin va po oeh vëh to tavus momoaan, ko sionin va manuh pa vöön va kin tavus poꞌ. 47 E Adam vamomoaan to taneꞌ maꞌ po oeh vëh. Ka vapöök Adam, ivëh e Kristo, to taneꞌ maꞌ manuh pa vöön va kin. 48 A napan kurus varih po oeh to vatoe me e ne pa teꞌ vamomoaan va po oeh vëh. Ivëhkëk, a ma napan varuh pa vöön va kin se tavus vatoe me ee pa teꞌ vöh pa vöön va kin. 49 Kuru ea to tavus, ko teꞌ vatoe me e no pa teꞌ va po oeh vëh, ka amot ea se tavus, ko teꞌ vatoe me e no pa teꞌ vöh pa vöön va kin.
50 Kën kea me ra kën vamen, eöꞌ se soe ka neöm, o sionin me o eraꞌ to hikta onöt non a ho manih pa Matop Vih pe Sosoenën, ko kon a ma tah vihvih peꞌ. Ka ma tah hathat to hikta onöt ne a vahovën me a ma tah to teꞌ vih tamoaan ne. 51 Ivëhkëk, ep öm! Eöꞌ se vamaaka ka neöm a tah nöm to hikta nat voh nem, a tah pamëh ivëh, ea kurus hikta se mët no, ea se panih këh o sionin vëh na to teꞌ me no. 52 A panih vëh se tavus vëhöꞌ rakah vamanih pa ö no a matan a teꞌ to vakamot, me pa ö no a vahik pa tanih in a suvin se tanih. A suvin se tanih ka napan varih to mët voh ee se sun hah maꞌ, ko teꞌ toꞌtoꞌ tamoaan e ne. Ea a ma napan kurus to hikta mët avoeꞌ no se panih vëhöꞌ rakah ee. 53 O sionin vëh se hat, eꞌ se panih, ko teꞌ vih tamoaan e non, ko hikta se kon vahat non. Ko sionin vëh to se mët, eꞌ se panih ko kon o toꞌtoꞌ tamoaan. 54 Ivëh, ko sionin vëh se hat eꞌ se panih, ko teꞌ vavih tamoaan e non. Ko sionin vëh se mët, eꞌ se panih, ko kon o toꞌtoꞌ vëh to se teꞌ tamoaan non. Po poen no a tah vëh se tavus, ka soe vëh to teꞌ non po Puk pe Sosoenën se tavus vamaman,
“E Sosoenën to onoah o vapus ko vahik en pa mët. Ais 25:8
55 Mët, o kikis pën heh pa vöknah a ma napan?
Mët, o peöꞌ pën heh pa miröꞌ a ma napan?” Hos 13:14
56 O peö va pa mët, ivëh, a taateꞌ hat, ka hat kon kikis non manih po Vavaasis pe Mosës. 57 Ivëhkëk, ea se soe vavihvih ke Sosoenën! Suk eꞌ to heꞌ a ra o kikis pe Apuh pea, e Ieesuꞌ Kristo. Ivëh, ke ea onoah ee po kikis va pa taateꞌ hat.
58 Ivëh, ke eöm a kën kea me ra kën vamen, eöm se sun vakis, paröm koe a vavahuk vah. Eöm se heꞌ avoes rakah këm pa ma kiu pe Apuh, suk eöm to nat e nem pa ma kiu vëhvaꞌ peöm manih pe Apuh, ee hikta se ro akuk ne.

*15:32: A ma pah teꞌ to koman ne pan, e Pöl to vaato suk non o vönaꞌ vamaman. Pa tëëm voh no a napan va Room se iu vakmis ne a napan varih to nonok vahat ne, ee se taꞌ raoe, kee vapus me ro vönaꞌ poa, vamanih pa laëon. Ivëhkëk, a napan peo to koman ne pan, e Pöl to hikta vaato suk non o vönaꞌ vamaman. Ahik, eꞌ a soe vapipinoꞌ va pa ö no a napan to iu miröꞌ ne poë. [Puk Baëbel].

15:33: A soe vëh eꞌ a soe pa pah teꞌ natnat va po to Grik. [Puk Baëbel].