16
E Pöl Se Vanö A Moniꞌ Manuh Jerusalëm
Kuru eöꞌ to iu kiun suk noꞌ a moniꞌ vëh nöm to iu ununun nem, to vanö ke ra napan to vaman ne e Sosoenën manuh Jerusalëm. Eöm se nok vamanih pa ö nöꞌ to soe ke ra napan to teꞌ ne po kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën manih pa muhin va Galesiaꞌ, pan ee to se nok. Po Poen Vamomoaan in o nënkikiu,* Po Poen Vamomoaan in o nënkikiu. O poen voh pamëh eꞌ o Sandeꞌ pa tëëm voh pe Pöl, suk e Ieesuꞌ to sun taneꞌ hah voh pa nap mët po poen pamëh. a ma papaeh peöm se ki a ma moniꞌ peöm, paröm vavahoꞌ ke nem koman a ma iuun peöm. Pa ö nöm to kon va in a tapui, ko öt nem. Ivëh, ko poen ne eöꞌ se nö maꞌ, eöm hikta se hivaꞌ hah nem pa vaiu moniꞌ. Ko poen ne eöꞌ se nö maꞌ, eöꞌ koman se vanö o teꞌ nöm to heꞌ a soe vaonöt pan, ee se teꞌ a maꞌ heꞌ peöm manuh Jerusalëm. Eöꞌ se heꞌ o kiun to soe vanat non raoe, ko vanö me nös raoe. Eꞌ se keh teꞌ vih e non peöꞌ se nö me, ee se nö vaꞌpeh me a neoꞌ.
E Pöl To Iu Nö Non Körin
Eöꞌ to iu nö koe momoaan noꞌ pa muhin va Mësadoniaꞌ, eöꞌ se nö eoꞌ manuh pee, paröꞌ pah nö varuꞌ poꞌ nös manem peöm. Eöꞌ se teꞌ vaꞌpeh me a neöm pa ma siꞌ poen. Eöꞌ se teꞌ öök kës po poen no a tëëm tutuvuh se hik, ko poen nöꞌ se oah pet, eöm se vaꞌaus a neoꞌ pa nö peöꞌ. Eöꞌ to hikta iu ep ateꞌ ka noꞌ neöm paröꞌ oah, eöꞌ to iu teꞌ varë me e noꞌ peöm, pa ö ne Apuh se keh vaonöt non. Eöꞌ to iu teꞌ noꞌ manih Ëfësus kuru, keꞌ öök po Pëntëkös. Suk ataeah, e Sosoenën to peret ka neoꞌ o hopaꞌ, ke eöꞌ teꞌ me noꞌ a kiu apuh va pa vaꞌaus a ma napan peo, kee tavus o teꞌ to vaman ne e Ieesuꞌ. O upöm teꞌ me to vakihat me e ne peöꞌ.
10 E Timotiꞌ se keh nö maꞌ manih peöm, eöm se vaꞌaus eah, keꞌ koe a naöp a teꞌ vaꞌpeh me a neöm. Suk eꞌ to nonok non a kiu pe Apuh, to vatoe va e non manih pa kiu peöꞌ. 11 A ma paeh va peöm tomeꞌ ep va nem e Timotiꞌ manih pa teꞌ akuk. Eöm se vaꞌaus eah po poen neꞌ se nö, keꞌ se nö me o kokoman tö, ivëh, keꞌ se hah maꞌ manih peöꞌ. Eöꞌ to anoeh noꞌ ko iu noꞌ eah se pët nö me maꞌ a kën kea.
12 Manih pe kea pea Apölos, eöꞌ to vaato me voh eah pa vakikis eah pa nö vaꞌpeh me maꞌ o upöm kea va po vaman pa ep a neöm. Eꞌ to kokoe rakah e non pa nö nös. Eꞌ se nö en nös pa ö neꞌ se haraꞌ vavih non.
A Soe Ataaton Pe Pöl
13 Eöm se ut vavih nem, ko sun vakis nem po vaman peöm. Ko koe a naöp, ko teꞌ eh nem vamanih pa teꞌ. 14 Eöm se iu rakah nem e Sosoenën me a ma napan kurus, ka manih pa taateꞌ pamëh, eöm se nonok tamoaan nem a ma tah kurus.
15-16 Kën kea, eöm to nat e nem po pus koaꞌ pe Stepanas. Ee to tavus momoaan voh a napan pe Kristo këh o meoh upöm manih pa muhin va Akaëaꞌ. Ee to kon koman voh a kiu va pa vaꞌaus a ma napan pe Sosoenën. Eöꞌ to iu rakah noꞌ neöm a kën kea me a kën vamen, pan eöm se vavatet nem a pap teꞌ poë varih, me o upöm to kiu vaꞌpeh me ne raoe, pa nok a ma vu kiu poë varih.
17 Eöꞌ to vaeö noꞌ e Stepanas, ke e Fortunatus, ke e Akaëkus, ee to nö voh maꞌ. Eöm to hikta teꞌ voh nem, ivëh, kee kon a tasun peöm pa nö maꞌ pa ep peöꞌ. 18 Eöꞌ to ep i raoe, paröꞌ kokoman vatö, ko nat e noꞌ pe eöm me se kokoman vatö e nem. Eöm me se vaeö me a ma teꞌ poë varih.
19 O kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën to teꞌ ne pa muhin va Esiaꞌ to vanö nös a soe vavaeö pee manih peöm. E Akuilaꞌ pen e Prisilaꞌ me a ma napan varih komön o kum to vatönun ne pa iuun pee, to vanö nös a soe vaeö pee manih peöm pa ëhnan e Apuh. 20 A kën kea me kën vamen kurus varih to vanö nös a soe vavaeö pee manih peöm. A taateꞌ pea a ma napan pe Sosoenën, ea kurus se heꞌ a soe vavihvih vivihan pea manih pa ma meh pea pa ö na se vatönun.
21 Eöꞌ e Pöl, to kiun nös pa koren komaneoꞌ, ko vanö nös a soe vavaeö peöꞌ manih peöm.
22 A pah teꞌ se keh hikta iu rakah non e Apuh, koe eah, keꞌ vakëh këh e Sosoenën, eꞌ se ro vöꞌpë en.
Maranataꞌ! Apuh pemöm, nö mah!
23 Eöꞌ to hinhin noꞌ pan e Sunön Ieesuꞌ, se ururuan a no neöm.
24 Manih pe Ieesuꞌ Kristo, eöꞌ to iu kurus a no neöm.

*16:2: Po Poen Vamomoaan in o nënkikiu. O poen voh pamëh eꞌ o Sandeꞌ pa tëëm voh pe Pöl, suk e Ieesuꞌ to sun taneꞌ hah voh pa nap mët po poen pamëh.