8
E Söl to nat voh e non pa ö no a napan se ip vamët e Stivin.
E Söl To Vakmis Non A Napan Va Po Vaman
Po poen pamëh manih Jerusalëm a ma napan va po vaman to taneo pa kon vahat. Ivëh, ka ma napan va po vaman rusin vakëkëh ee manuh pa muhin va Jiutiaꞌ me Samëriaꞌ. Ivëhkëk, o aposol to teꞌ e ne manih Jerusalëm. A ma pah teꞌ to vatet, ko heꞌ ne rea pe Sosoenën to tamak vörep e ne pe Stivin to mët en, ko pe ee pa sionineah. E Söl to iu avoeꞌ rakah e non pa miröꞌ me vakmis a ma napan va po vaman. Eꞌ to oho totoën non a ma iuun marën a öt a napan vaꞌpeh me ro köövo varih to vaman ne, pareꞌ vanö raoe pa nohnoh.
A Napan To Tënan A Soe Vih Manih Samëriaꞌ
A napan va po vaman to rusin vakëkëh rakah ee pa ma vöön, ee he pa vatvus a Soe Vih manih pa ma napan. E Filip to nö en pa vöön va Samëriaꞌ, pareꞌ vatvus ke ra napan a soe pe Kristo. A napan va pa vöön pamëh to tënan vavih rakah ee pataeah ne Filip to vavaasis non raoe, pare ep ee pa ma tah vatoksean vih neꞌ to nonok non. A napan peo to ep in e Filip to veveo tavus këh non a napan o oraꞌ hat, ka ma oraꞌ hat poë varih to kokoeꞌ suntan ko pah tavus ee. A ma teꞌ tëtënkun mon, me koren, me o teꞌ varih no a ma soaꞌ me moeere to hat non to vih hah ee. Ivëh, ka napan o pöh peo to teꞌ me ne o vaeö apuh rakah manih Samëriaꞌ.
Manih pa vöön pamëh a pah teꞌ to teꞌ non, a ëhnaneah e Saëmon. Moaan voh, eꞌ to teꞌ non a teꞌ nonok ëtoꞌ, ka napan kurus vavatet voh ne poë. Eꞌ to soe va non manih pan, eꞌ a teꞌ apuh. 10 A napan me a nap susunön kurus va pa vöön pamëh to vaman rakah ne e Saëmon, pare soe pan, “E sosoenën a ëhnaneah O Kikis Apuh to kunah en maꞌ, ko tarih va en manih pe Saëmon.” 11 Ee to tënan rakah voh ne a ma soe peꞌ, suk ataeah, ee to epep voh ne poë to nonok voh non a ma tah to matan ke e non po kokoman pee, ivëh, kee pah kokoman vörep e ne. 12 Ivëhkëk, a ma napan to vaman ee pa Soe Vih va pa Matop Vih pe Sosoenën me a ëhnan e Ieesuꞌ Kristo ne Filip to vatvus non ko pupui en pa nap oeteꞌ me ro köövo. 13 E Saëmon koman to vaman en, ke Filip pupui en peꞌ keꞌ teꞌ rakah non pa havin e Filip. Eꞌ to pah kokoman vörep e non pa ma tah vatoksean neꞌ to ep in.
14 O aposol to teꞌ ne Jerusalëm to nat ee pa ö no a napan va Samëriaꞌ to tënan ee pa soe pe Sosoenën, pare vanö ee Pitaꞌ pen Jon manuh pee. 15 Ee to vos, pare hin ke ra napan varih to vaman ne, pan a Tuvuh Vasioꞌ se kunah maꞌ manih pee. 16 Suk ataeah, a Tuvuh Vasioꞌ to hikta nö voh maꞌ pee, ee to kon varoe voh a tapui pa ëhnan e Ieesuꞌ e Sunön. 17 Ee to kon man a Tuvuh Vasioꞌ pa ö ne Pitaꞌ pen Jon to vahoꞌ a koreere pa ma pasuire.
18 E Saëmon to ep a ö no a Tuvuh Vasioꞌ to nö en maꞌ manih pee pa ö ne Pitaꞌ pen Jon to vahoꞌ a koreera manih pee, ivëh, keꞌ kon a moniꞌ, pareꞌ nö manuh pe Pitaꞌ pen Jon ko soe pan, 19 “Eöm pom se heꞌ a neoꞌ o kikis manem, köꞌ se keh vahoꞌ a koreoꞌ manih pa ta teꞌ, eꞌ me se kon a Tuvuh Vasioꞌ.”
20 Ivëhkëk, e Pitaꞌ to piun pareꞌ soe pan, “Eën se ës vaꞌpeh me a moniꞌ pën po suraꞌ. A tah ne Sosoenën to heꞌ vamanih po heꞌ peꞌ, eën hikta onöt nom a voen pa moniꞌ. 21 Eën hikta onöt nom a hop maꞌ pa kiu pe Sosoenën vëh möm to teꞌ nem. Suk a komömah to hikta teꞌ totoopin non po epep pe Sosoenën. 22 Panih o kokoman me a ma taateꞌ hat pën, parën hin e Sunön a ö neꞌ se ihan anoe a ma hat pën. Parën hinhin nom e Sunön, ko kokoman hat nën to teꞌ me nom se hik këh oah. 23 Eöꞌ to ep nom oah to manin vi nom a kon o heꞌ pe Sosoenën, ivëh, kën teꞌ me nom o kokoman hat, suk eën to iu nom o ëhnan apuh me a tasun.”
24 E Saëmon to soe ke Pitaꞌ pen Jon pan, “Eöm pom se hin e Sunön keꞌ vaꞌaus a neoꞌ, ivëh, ka hikta pah tah va pa ma tah poë varih nöm to sosoe nem se tavus a neoꞌ.”
25 E Pitaꞌ pen Jon to vavaasis ee pa ma napan pa soe pe Sunön me a ö nee to vatvus a ö nee to nat va e ne e Ieesuꞌ. Ee to vahik, pare hah ee Jerusalëm. Manih pa nö pee koman a ma vöön va Samëriaꞌ, ee to vavatvus nö ne a Soe Vih pe Sunön.
E Filip To Vatvus Ke A Teꞌ Va Itiopiaꞌ A Soe Vih
26 A ankeroꞌ pe Sunön to soe ke Filip pan, “Vamatop ah, parën nö ke pa hanan to teꞌ non pa papmatö pa hanan to vakëh ke non a vöön Jerusalëm, pareꞌ kunah non vöön Gasaꞌ.” A hanan pamëh no ahikta teꞌ to kokoe hah non. 27 E Filip to vamatop vahik, pareꞌ nö en. Manuh hanan eꞌ to ep in a pah teꞌ va pa muhin Itiopiaꞌ. Eꞌ a teꞌ susun pareꞌ matop non a moniꞌ pe Kandasiꞌ, e köövo sunön va pa muhin pamëh. A teꞌ pamëh to nö maꞌ manih Jerusalëm pa vasunön e Sosoenën. 28 Eꞌ to tok maꞌ pa karis, ko nönö hah nö non pareꞌ ëhëh nö non o ëhëh kiun pa teꞌ vanënën soe, e Aisaëaꞌ. 29 Ka Tuvuh Vasioꞌ soe ke Filip pan, “Eën se nö vatët manuh pa karis köm nönö vaꞌpeh nö nem.” 30 Ke Filip nö vatët manuh peꞌ, pareꞌ pënton poan to ëhëh taneꞌ non o kiun pa teꞌ vanënën soe, e Aisaëaꞌ, pareꞌ hi poan pan, “Eën kës to maaka e nom pa pusun in a soe nën to ëhëh nom?”
31 Ka teꞌ pamëh piun a soe pe Filip, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ se maaka vah vanih pa ö no a hikta teꞌ se soe vamaaka ka neöꞌ?” Pareꞌ vaoe peah en pe Filip, kee pët ihoꞌ nö e ne koman a karis. 32 O ëh pamëh to ëh va non manih,
“Eꞌ to teꞌ va non manih pa sipsip nee to iu ip vamët ne,
Eꞌ to teꞌ va non manih pa sipsip to hikta kap a rivon pa to pa ö nee to kui a uvineah.
33 Ee to vapoet voh poë,
eꞌ a teꞌ totoopin,
ivëh, kee ip vamët voh poë,
suk ee to vateen akuk poë po vahutët.
Eꞌ a hik ta ma koaꞌ,
ivëh, ka napan hikta onöt ne pa vahutët suk raoe.
Suk ataeah, o toꞌtoꞌ peꞌ manih po oeh to hik en.” Ais 53:7-8
34 A teꞌ susun pamëh to soe ke Filip, “Soe ka neoꞌ ah. A teꞌ vanënën soe sosoe suk non eteh, eꞌ koman, keꞌ, a meh teꞌ?” 35 Ke Filip taneo o vahutët manih po ëh pamëh, pareꞌ vatvus ke poan a Soe Vih pe Sunön Ieesuꞌ. 36 Ee to nönö ne hanan, pare tavus ee pa ö no a ruen to teꞌ non. Ke voe susun soe ke Filip pan, “A ruen ivëh, ataeah to sunpip a no eoꞌ pa ö sën pupui a neöꞌ?” 37 Ke Filip soe ke poan, “Eën se keh vaman rakah nom e Ieesuꞌ po kupu pën, eöꞌ se pupui eoꞌ pën.” Ka teꞌ susun piun ko soe pan, “Eöꞌ to vaman rakah e noꞌ pe Ieesuꞌ Kristo e koaꞌ pe Sosoenën.”
38 Ka teꞌ susun pamëh taꞌ en pa ö no a karis se ihoꞌ. Ke Filip pen a teꞌ pamëh kunah ee manuh ruen, ke Filip pupui en peꞌ. 39 Ee to tatakin këh ko ne maꞌ a ruen, ka Tuvuh Vasioꞌ pe Sosoenën me ke en pe Filip. Ka teꞌ susun pamëh hikta ep hah e non e Filip koe nih. E voe susun to nö en a vaeö rakah. 40 E Filip to vos en vöön Asotus. Eꞌ to nönö vah non eꞌ he pa vatvus a Soe Vih pe Kristo manih pa ma vöön, keꞌ öök na pa ö neꞌ to vos en pa vöön apuh Sisariaꞌ.