9
E Söl To Panih A Taateꞌ Peꞌ, Pareꞌ Tavus A Teꞌ Va Po Vaman
Manih po poen pamëh e Söl to kiu vakis rakah en pa vakmis o teꞌ va po vaman, me a ma vamomhë pe Ieesuꞌ, pan eꞌ se ip vamët raoe. Ivëh, keꞌ nö en manuh pa Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ. Eꞌ to nö pareꞌ soe ke poan, keꞌ kiun maꞌ o kiun manih po teꞌ susun va pa ma iuun hinhin soneꞌ po Jiuꞌ manih vöön Damaskas. O kiun to soe va non manih pan, “E Söl se keh ep in a köövo me voe to vaman ne e Ieesuꞌ, eꞌ se öt ko vateꞌ raoe pa iuun nohnoh va Jerusalëm.” Ke Söl nö en, pareꞌ ököök vatët non vöön Damaskas, ka varuꞌ rakah vakomanih o tëkrea maaka to taneꞌ maꞌ akis to kopös poan. Ke Söl vuꞌ en po oeh pareꞌ tënan a soe to vavaoe non poan pan, “Söl, Söl, suk ataeah, nën to vakmis a nom neoꞌ?”
Ke Söl hi pan, “Apuh, eën eteh? Eꞌ to tënan a piun to soe pan, “Eöꞌ e Ieesuꞌ nën to vavakmis nom. Ivëhkëk, eën se sun ko vos manuh pa vöön apuh va Damaskas. A pah teꞌ se soe ka oah a tah nën se nok.”
O teꞌ varih to nönö vaꞌpeh vah me ne e Söl to sun vatotomin rakah e ne. Ee to tënan e ne po vaato, ivëhkëk, hikta ep ne ta teꞌ. E Söl to sun këh en po oeh to hikta inan vamaaka non ta pah tah a mataneah to popoen pa ep. Ivëh, kee öt pa koreneah, ko me vos ee peꞌ manuh vöön Damaskas. Po kukön poen ne Söl to hikta onöt non a ep, manih pa ma poen varih eꞌ to hikta ënëën non, pareꞌ hikta kakaak non.
10 A pah teꞌ va po vaman to teꞌ non vöön Damaskas a ëhnaneah e Ananaës. Eꞌ to tatarep non, ka manih komön o tatarep e Ieesuꞌ to vaoe poan pan, “Ananaës.” Keꞌ piun pan, “Eöꞌ ivëh, Sunön.”
11 Ke Sunön piun poan pan, “Eën se vamatop, parën nö manuh pa hanan a ëhnaneah Hanan Totoopin. Ka manih pa iuun pe Jiutas, eën se hi këh a teꞌ va Tasas a ëhnaneah e Söl. Eꞌ to hinhin non nën. 12 Ka manih po tatarep pe Söl to ep in a teꞌ a ëhnaneah e Ananaës to ho maꞌ, ko vahoꞌ a koren manih peꞌ, keꞌ ep vamaaka hah en.”
13 Ke Ananaës piun, ko soe pan, “Sunön, a nap peo to soe ke voh ee peöꞌ pa teꞌ pamëh me a ma tah hat neꞌ to nonok voh non manih pa napan pën manuh Jerusalëm. 14 Eꞌ me to kon maꞌ a soe vaonöt manuh pa Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ pa ötöt o teꞌ varih to vaman ne ko hinhin ne pa ëhnöömah.”
15 Ivëhkëk, e Sunön to soe ke poan pan, “Nö ah, a teꞌ pamëh nöꞌ to kon eah pa nok a kiu peöꞌ, me a teꞌ a ëhnaneoꞌ manuh pa ma meh upöm teꞌ, me po teꞌ susunön to hikta teꞌ ne pan o Jiuꞌ, me a napan va Israël. 16 Eöꞌ koman se vataare eah a ma punis me kamis neꞌ se teꞌ manih pa vatvus a ëhnaneoꞌ.”
17 Ke Ananaës nö en, pareꞌ ho en iuun, ko vaket a sionin e Söl, pareꞌ soe pan, “Kea peöꞌ, Söl. E Sunön e Ieesuꞌ to vanö maꞌ neoꞌ, eꞌ ivëh, o tëkrea nën to ep voh in manuh hanan pa ö nën to nönö no maꞌ manih. Eꞌ to vanö maꞌ neoꞌ pan, eöꞌ se vaꞌaus oah ken ep vamaaka hah ka Tuvuh Vasioꞌ se nö manih pën ko matop ka nom oah.” 18 Ka varuꞌ vakomanih no a tah to matan va non manih po kaniꞌ iian to vuꞌ këh en pa mataneah, keꞌ ep vamaaka hah en. Keꞌ sun, kee pupui ee peꞌ. 19 Eꞌ to ëën ka sionineah eh hah en.
E Söl To Vatvus A Soe Manih Pa Vöön Va Damaskas
E Söl to teꞌ vaꞌpeh me e non pa ma teꞌ va po vaman manih vöön Damaskas pa ma meh siꞌ poen. 20 Varuꞌ amanih e Söl to ho pa iuun hinhin soneꞌ, pareꞌ taneo en pa vatvus a soe to soe non pan, e Ieesuꞌ e Koaꞌ pe Sosoenën. 21 Ka napan pënton a soe peꞌ, pare toksean rakah ee, ko vaiihi e ne pan, “Eꞌ a teꞌ pöꞌ kovëh to vavakmis voh a rora, pareꞌ ipip vamët non a napan to vavatet ne e Ieesuꞌ manuh Jerusalëm, ha? Eꞌ to nö voh maꞌ manih pa ötöt a napan varih ko me raoe manuh pa ma teꞌ sunön ësës heꞌ.”
22 Manih po vavaasis pe Söl, a soe peꞌ to kikis nö e non ko Jiuꞌ va Damaskas hikta onöt ne a vöknah o vavaasis peꞌ. Ivëh, ko vavaasis kunkuin o kokoman pa napan kee vaman, pare vatet o vavaasis pe Söl, a ma teꞌ poë varih to vatet o vavaasis to peo rakah, pare vaman ee pan, e Ieesuꞌ eꞌ e Kristo. 23 A ma poen to oah ee, ko Jiuꞌ vatönun pare soe vaonöt o kokoman va pa a ö nee se ip vamët e Söl. 24 Ivëhkëk, a pah teꞌ to soe vanat e Söl a ö nee se ip vamët poë. Pa ma potan me popoen ee to ut ne pa ma matan hopaꞌ in a eean vös to vatvi non a vöön apuh pan, ee se öt poë ko ip. 25 Ivëhkëk, o pöh poen pa popoen no a ma teꞌ va po vaman to vöknah maꞌ e Söl komön o kove sinten a eean vös.
E Söl To Nö Hah En Jerusalëm
26 E Söl to nö hah en manuh Jerusalëm, pareꞌ iu teꞌ vatös me non a ma teꞌ va po vaman. Ivëhkëk, o teꞌ poë varih to hikta vaman ne poë pan, eꞌ a teꞌ va po vaman pare nanaöp e ne peꞌ. 27 Ivëhkëk, e Banabas to me e Söl manuh po aposol, pareꞌ vahutët ke raoe a ö ne Söl to ep in e Ieesuꞌ manuh hanan, ko vaato me poan. E Banabas me to vahutët ke raoe a ö ne Söl to vatvus a soe pa ëhnan e Ieesuꞌ, me a hikto naöp manuh Damaskas. 28 Ivëh, ke Söl teꞌ vaꞌpeh me non pee, manih Jerusalëm, pareꞌ vavatvus non a soe pa ëhnan e Ieesuꞌ, pareꞌ hikta teꞌ nanaöp non. 29 Eꞌ to vavaato vaheve me non po Jiuꞌ to nat ne po to Grik. Ivëh, kee vaiu këh e ne ta ö nee se ip vah va in e Söl. 30 A ma napan va po vaman to nat in a tah pamëh, pare me kunah ee pe Söl manuh vöön Sisariaꞌ, keꞌ oah pet en manuh pa vöön peꞌ, Tasas.
31 Ivëh, ka manih pa muhin va Jiutiaꞌ, Galiliꞌ, me Samëriaꞌ a ma napan va po vaman to teꞌ vatuvuh ee. Ahik to vakihat, ka ma napan poë varih to pepeo e ne ko hop ee po vakum teꞌ va po vaman. Ko vaman pee teꞌ eh rakah e non, ka Tuvuh Vasioꞌ vaeh e non pee, suk ee to teꞌ ne paan a matop pe Sunön.
E Pitaꞌ To Teꞌ Non Vöön Lidaꞌ Me Jopaꞌ
32 E Pitaꞌ to nö vavah en pa ma vöön va Samëriaꞌ, ko pöh poen neꞌ to nö en pa ep pa napan va po vaman manih pa vöön Lidaꞌ. 33 Manih pa vöön pamëh, eꞌ to ep in e Aënias, a teꞌ no a ma soaꞌ, me a sionineah to mët voh en, keꞌ koroh tamoaan voh non tevan po tönim me o kukön kirismas. 34 Ke Pitaꞌ soe ke Aënias pan, “Aënias, varuꞌ vamanih e Ieesuꞌ Kristo to vatoꞌ hah en pën. Sun ah, parën nikun o pan pën.” Ke Aënias sun vëvëhöꞌ rakah en. 35 Ka ma napan varih to teꞌ ne vöön Lidaꞌ, me po hëhë tahiꞌ topnin Jopaꞌ, me Sisariaꞌ ep in poë to vih hah en ko panih, pare pah vaman vörep ee pe Sunön.
E Pitaꞌ To Vatoꞌ E Tabitaꞌ
36 Manih vöön Jopaꞌ, a pah köövo va po vaman to teꞌ non a ëhnaneah e Tabitaꞌ. Po to Grik ee to pokaꞌ ne poë e Dokas. Eꞌ to heꞌ voh o toꞌtoꞌ peꞌ pa nok a ma tah pa vaꞌaus a ma napan arus. 37 Manih po poen pamëh, e Tabitaꞌ to haraꞌ a moeh, pareꞌ mët en. A sionineah nee to uhu, pare vahoꞌ ee peꞌ pa piprom vöh kin. 38 A Jopaꞌ to hikta teꞌ varo këh non a vöön Lidaꞌ, a vöön ne Pitaꞌ to teꞌ non, ivëh, kee vanö ee pa poa teꞌ to teꞌ a soe manuh pe Pitaꞌ to soe va non manih pan, “Emöm to up maꞌ oah, vëvëhöꞌ ah, ka nö.” 39 Ke Pitaꞌ vamatop a ma tah peꞌ, kee pët nö ee. E Pitaꞌ to vos, kee me peah ee peꞌ manuh pa ö no a sionin e Dokas to pet non. O köövo amop to vatönun suk vah ne e Pitaꞌ, ee to okook ne, pare vataare ne e Pitaꞌ a ma ohop ne Dokas to nonok voh non. 40 Ke Pitaꞌ taꞌ a napan, kee tavus kurus ee keꞌ vatokon, pareꞌ hin e Sosoenën se vatoꞌ e köövo. Eꞌ to hin vahik, pareꞌ tarih manuh pa teꞌ mët pareꞌ soe pan, “Dokas, sun ah.” E Dokas to kap a matan ko ep in e Pitaꞌ, pareꞌ ihoꞌ en. 41 Ke Pitaꞌ öt pa koreneah, pareꞌ vaꞌaus en peꞌ pa sun. E Pitaꞌ to vaoe a ma napan va po vaman me o köövo amop, pareꞌ heꞌ hah en pe Dokas manih pee. 42 O vahutët va pa ö ne Dokas to toꞌ hah to nö vavah en manih pa vöön Jopaꞌ. Ka tah pamëh to kat, ko vaeh o vaman po teꞌ peo va po vaman me a ma meh teꞌ to vaman ee pe Sunön. 43 E Pitaꞌ to teꞌ varë me en pe Saëmon, e voe to nonok non sih a ma moeh tah po kap in a purmakaöꞌ manih vöön Jopaꞌ.