10
E Pitaꞌ To Vatvus A Soe Vih Manih Pe Konilius
Manih vöön Sisariaꞌ a pah teꞌ to teꞌ non a ëhnaneah e Konilius. Eꞌ e susun pa 100 teꞌ vëvënsun vëh nee to pokaꞌ va ne manih Nap Vëvënsun va Italiꞌ. E Konilius vaꞌpeh me a tapaiuun peꞌ to vasunön rakah ne e Sosoenën. Eꞌ me to teꞌ non pa vaꞌaus a nap arus po Jiuꞌ, pareꞌ vatet non a taateꞌ pe Sosoenën. O pöh poen pa 3 kirök pa matanpoen ne Konilius to tata non, ko ep in a ankeroꞌ pe Sosoenën to ho maꞌ iuun, pareꞌ vaoe poan pan, “Konilius.”
Ke Konilius to kuteꞌ non pa ankeroꞌ eꞌ he a naöp, pareꞌ soe pan, “Ataeah pamëh, Apuh?” Ka ankeroꞌ soe ke Konilius pan, “E Sosoenën to tënan en pa hin, me a kiu vaꞌaus pën manih pa nap arus, pareꞌ vaeö me e non pën. Eën se vanö ta ma teꞌ manuh vöön Jopaꞌ, kee me rakah maꞌ a teꞌ vëh, a ëhnaneah e Saëmon Pitaꞌ. Eꞌ to teꞌ non pa iuun pe Saëmon, e voe to nonok non sih a ma moeh tah po kap in a purmakaöꞌ. A iuun peꞌ to eok non sinten tahiꞌ.”
Ka ankeroꞌ vëh to vavaato me non poan, këh hah en peꞌ. Ke Konilius vaoe en pa poa teꞌ kikiu me a teꞌ vëvënsun. A teꞌ vëvënsun eꞌ a teꞌ va po vaman, pareꞌ teꞌ non a teꞌ pe Konilius. E Konilius to soe ken pa kukön teꞌ pataeah to tavus vu, ko vanö en pee manuh vöön Jopaꞌ. Po meoh poen, pa topnin potan, e Pitaꞌ to peah en tonun iuun pa hin, ka kukön teꞌ taneꞌ maꞌ pa iuun pe Konilius he vos vatët ee vöön Jopaꞌ. 10 E Pitaꞌ to hinhin non ko maë pareꞌ iu ëën non ta taëën. A taëën to meꞌ e non pa vamatop, e Pitaꞌ he tata en. 11 Eꞌ to ep in a akis to nö vakëh, ka tah to matan va non manih po rara apuh to han kunah no maꞌ po taanaꞌ noton manih po oeh. 12 Komön o rara pamëh no a ma vu vönaꞌ poa to teꞌ ne, me a ma teꞌ a rarauꞌ, me a ma vönaꞌ to vavarah ne, me o növan. 13 Ke Sunön soe ke Pitaꞌ pan, “Sun ah Pitaꞌ, parën ip a paeh va pa ma tah varih ko ëën.” 14 Ivëhkëk, e Pitaꞌ to piun vamanih pan, “Sunön, eöꞌ to hikta antoen noꞌ a nok va nën. A taateꞌ po Jiuꞌ to soepip non a ëën a ma tah varih, suk a ma taëën poë varih to hikta teꞌ vivihan ne.”
15 E Pitaꞌ to vapöök tënan hah en pa soe to soe non pan, “A ma tah varih ne Sosoenën to nok voh to vih e ne pa ëën, kën nat nom soe pan, eꞌ to soepip non.” 16 E Sunön to kukön vaato me e Pitaꞌ ka tah vëh, ne Pitaꞌ to ep hah peah en manuh akis.
17 E Pitaꞌ to pah kokoman vörep e non pa pusun in o tata pamëh. Ka varuꞌ vakomanih a ma teꞌ vanö pe Konilius to nat ee pa ö no a iuun pe Saëmon to teꞌ non, ko maꞌ, pare sun e ne po matön hopaꞌ. 18 Ee to hi vamanih pan, “Eꞌ teꞌ non a teꞌ manih pa iuun vëh a ëhnaneah e Saëmon Pitaꞌ?” 19 E Pitaꞌ to iu maaka non pa pusun in o tata peꞌ, ka Tuvuh Vasioꞌ soe ke poan, “Tënan ah. A kukön teꞌ to vaiu maꞌ oah. 20 Eën se kunah, parën ep pee, parën koe a kokoman vörep, parën nö me raoe. Eöꞌ to vanö maꞌ raoe pa me a oah.”
21 Ke Pitaꞌ kunah, pareꞌ soe ke raoe, “Eöꞌ ivëh a teꞌ nöm to vavaiu vah nem. Eöm nö maꞌ suk ataeah?”
22 Ee to piun, pare soe pan, “E Konilius, e susun pa nap vëvënsun to vanö maꞌ möm. Eꞌ a teꞌ no a pop peꞌ to vih, pareꞌ vasunön non e Sosoenën, ko Jiuꞌ ta rakah ne poë. A ankeroꞌ pe Sosoenën to soe ke Konilius a ö neꞌ se vaoe a maꞌ oah pa iuun peꞌ. Keꞌ pënton pataeah nën se soe keah.” 23 E Pitaꞌ to vaoe ho raoe, kee koroh ee. Pa pöstakah po meoh poen e Pitaꞌ to vamatop en pa nö, kee nö vaꞌpeh me ee pa ma meh teꞌ va po vaman va Jopaꞌ.
24 Ee to vos ee Sisariaꞌ po meoh poen, a vöön ne Konilius me a ma poaneah me a ma vakamöꞌ, neꞌ to vaoe to anoeh ne e Pitaꞌ. 25 E Pitaꞌ se ho en iuun, ke Konilius ep in poan manih matön hopaꞌ, pareꞌ vatokon havin e Pitaꞌ pa kë a ëhnan e Pitaꞌ. 26 Ivëhkëk, e Pitaꞌ to kë vasun poan, pareꞌ soe, “Sun ah. Eöꞌ pet me a teꞌ akuk.” 27 E Pitaꞌ to vavaato ho nö me e non pe Konilius, kee ep ee pa nap peo rakah to vatönun ne koman iuun.
28 Ke Pitaꞌ soe ken pee, “Eöm koman to nat e nem, a ma taateꞌ po Jiuꞌ to soepip non a to Jiuꞌ pa teꞌ vatös me a teꞌ to hikta teꞌ non a to Jiuꞌ. Ivëhkëk, e Sosoenën to vataare a neoꞌ a ö nöꞌ se nat noꞌ soe a meh teꞌ, pan eꞌ to hat, me eꞌ to hikta soepip non a teꞌ vatös me raoe. 29 Ivëh, kën vaoe na neoꞌ köꞌ hikta pënton varo, eöꞌ to nö eoꞌ maꞌ. Ivëh, köꞌ se hi a oah, suk ataeah, kën vaoe na neoꞌ?”
30 Ke Konilius piun, pareꞌ soe pan, “A potan to teꞌ vavoh non manih, kuru o taanaꞌ poen to oah ee. Pa 3 kirök voh pa matanpoen pa ö nöꞌ to hinhin voh noꞌ koman iuun peöꞌ. Eöꞌ to hinhin noꞌ ka teꞌ to ohop non o ohop kakaare rakah nö maꞌ, pareꞌ sun non pa mataneoꞌ. 31 Pareꞌ soe ka neoꞌ pan, ‘Konilius, e Sosoenën to tënan en pa hin me a kiu vaꞌaus pën manih po teꞌ arus. 32 Eën se vanö ta ma teꞌ manuh vöön Jopaꞌ, kee me maꞌ e Saëmon Pitaꞌ. Eꞌ to teꞌ non pa iuun pe Saëmon, a teꞌ nonok ma moeh tah po kap purmakaöꞌ, a iuun peꞌ to eok non sinten tahiꞌ.’ 33 Ivëh, köꞌ vanö vëvëhöꞌ nös a ma teꞌ pa me maꞌ a oah, keꞌ vih rakah non pën to nö maꞌ. Emöm kurus to teꞌ nem po epep pe Sosoenën, to anoeh nem a pënton ataeah ne Sunön to heꞌ oah, sën soe ka möm.”
E Pitaꞌ to Heꞌ A Soe Koman Iuun Pe Konilius
34 E Pitaꞌ to taneo vaato en ko soe pan, “Eöꞌ to nat eoꞌ, eꞌ to teꞌ man e non pe Sosoenën to ep e non pea kurus to vatoe e no, pareꞌ hikta vih ke non a ma pah teꞌ. 35 Ivëh, ke Sosoenën to vaneah rakah e non a napan kurus, a ma teꞌ to hikta teꞌ ne o to Jiuꞌ, me o Jiuꞌ pa ö nee to vean ne poë, ko vavatet ne a taateꞌ totoopin rakah po epep peꞌ. 36 Eöm to nat e nem pa Soe Vih ne Sosoenën to vanö ke voh a napan va Israël. E Ieesuꞌ, eꞌ e Sunön pa napan kurus. Ivëh, ka manih pa ma vavaasis me a mët pe Ieesuꞌ, a ma napan to vakamöꞌ hah me ee pe Sosoenën. 37 Eöm to nat koman e nem, moaan voh e Jon to vavaasis voh en pa taateꞌ pupui, taneo no maꞌ Galiliꞌ ko nö en pa ma ö oeh kurus po Jiuꞌ. 38 A soe pamëh, eꞌ a soe pe Ieesuꞌ va Nasarët, pa ö ne Sosoenën to heꞌ voh a Tuvuh Vasioꞌ me o kikis manih pe Ieesuꞌ. Eꞌ to nö vavah pa ma vöön pa vaꞌaus me a nok vavih a ma napan varih no oraꞌ hat to miröꞌ voh, suk e Sosoenën to teꞌ vaꞌpeh me non pe Ieesuꞌ. 39 Eöꞌ, me a ma meh aposol varih to ep voh nem pa ma tah neꞌ to nonok voh non manih pa ma ö oeh po Jiuꞌ, me a vöön apuh pee Jerusalëm. Ee to ni voh poë pa kuruse keꞌ mët nën. 40 Ivëhkëk, e Sosoenën to vatoꞌ taneꞌ hah poan po vapeepe po vakön poen, keꞌ teꞌ toꞌtoꞌ e non kuru vëh. 41 A nap peo to hikta ep in e Ieesuꞌ, emöm varoe o aposol neꞌ to vaoe voh. Emöm to vaëën me voh eah pa ö neꞌ to toꞌ taneꞌ hah po vapeepe. 42 Eꞌ to soe ka möm a ö möm se vavaasis a ma napan a soe to teꞌ va non manih pan, ‘E Sosoenën to vateꞌ voh e Ieesuꞌ pa kiiki a ma hat pa nap mët me a nap toꞌtoꞌ.’ 43 A ma teꞌ vanënën soe to vavatvus soe suk voh poë pan, a napan to vaman ne pa ëhnan e Ieesuꞌ a ma hat pee neꞌ se ihan anoe këh en pee.”
O Teꞌ To Hikta Ne Pan Ee Ro Jiuꞌ, To Kon A Tuvuh Vasioꞌ
44 E Pitaꞌ to vavaato avoeꞌ e non, ka Tuvuh Vasioꞌ he kunah en maꞌ manih pa napan varih to pënton ne pa soe. 45 O Jiuꞌ varih to vaman ne to nö vaꞌpeh me maꞌ e Pitaꞌ, to pah töhkak ee pa ö ne Sosoenën to heꞌ a Tuvuh Vasioꞌ manih pa napan to hikta teꞌ ne o Jiuꞌ. 46 O Jiuꞌ to pënton raoe to vaato ne pa ma meh to, pare kë rakah ee pa ëhnan e Sosoenën. Ke Pitaꞌ soe vamanih pan, 47 “A napan varih to kon a Tuvuh Vasioꞌ, vamanih pa ö nemöm to kon vavoh. Eteh to antoen non amun raoe pa kon a tapui manih pa ruen?” 48 Ke Pitaꞌ soe ke raoe pan, “Eöm se kon a tapui pa ëhnan e Ieesuꞌ Kristo.” Ka napan hi e Pitaꞌ pan, eꞌ se teꞌ vaꞌpeh me voh non raoe, pa ta ma meh siꞌ poen.