24
O Jiuꞌ To Vateꞌ E Pöl Po Vahutët
O tönim poen to oah ee, ka Teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ, e Ananaës, me a ma pah teꞌ susunön po Jiuꞌ nö ee manuh Sisariaꞌ me e voe to se vaꞌaus raoe pa vateꞌ e Pöl po vahutët, a ëhnaneah Tertulus. Ee to tavus e Feliks a teꞌ susun pa kaman, pare taneo ee pa soe ke poë ataeah nee se vateꞌ suk e Pöl po vahutët. E susun to vaoe e Pöl, keꞌ nö maꞌ, ke Tertulus taneo en pa siröꞌ e Pöl manih pa matan e Feliks, pareꞌ soe pan, “Feliks, eën a teꞌ sunön pemöm, eën to matop voh a no möm ka hik voh to vapus to teꞌ non topninmöm, parën vatotoopin hah voh nom a ma hat to teꞌ non pa ma vöön kurus. Ivëh, ko kokoman pemöm vih rakah non pa ma kiu vih poë varih, kemöm vaeö rakah me nem oah.
Eöꞌ to hikta iu vatöön vi ka nom oah, ivëhkëk, eöꞌ to hi vakis nom oah, sën ururuan a möm parën pënton a soe kökööt pemöm. Emöm to taum a teꞌ vëh to tataneo non sih a ma hat, pareꞌ teꞌ non sih pa kuin a ma vapus me a ma vaheheve manih pa napan varih o Jiuꞌ me pa ma ö kurus manih po oeh. Eꞌ to këh voh a möm, pareꞌ kunkuin o vakum vëh to vavatet ne e Ieesuꞌ va Nasarët. Eꞌ to punöꞌ non pa rëh hop maꞌ a taateꞌ hat vëh to miröꞌ a ma tah vapenpen manih pa koman a Iuun Hinhin Apuh pemöm, ivëh, kemöm öt taneꞌ eah nën, to vateꞌ eah pa taateꞌ koman pemöm. Ivëhkëk, a teꞌ susun apuh va pa nap vëvënsun e Klödius Lisias to nö maꞌ, pareꞌ eh rakah pa me maꞌ eah këh e möm. Pareꞌ soe ke ra napan to iu vateꞌ ne poë po vahutët pa ep ka oah. Kën se hi koman eah a ma tah möm to siröꞌ suk eah, keꞌ soe ka oah.” O Jiuꞌ me to vaꞌaus ne a soe pe Tertulus pan, a ma tah varih ne Pöl to nok vamaman en.
E Pöl To Vaato Vaꞌaus Hah Ea Matan E Feliks
10 Ka teꞌ susun pa kaman vëknöm ke maꞌ pe Pöl pa koreneah pan, e Pöl se vaato, ke Pöl soe pan, “Eöꞌ to nat e noꞌ, eën to teꞌ voh nom a teꞌ pëpënton vahutët pa napan varih pa ma kirismas peo. Ivëh, ko kokoman peöꞌ vih rakah non pa vaato vaꞌaus hah öꞌ. 11 Eën se nat koman va nom manih, o havun me o pöök poen to oah en, ne eöꞌ to nö maꞌ manih Jerusalëm pa vasunön e Sosoenën. 12 O Jiuꞌ to hikta ep a neoꞌ to vaato vasukaꞌ me voh noꞌ ta pah teꞌ koman a Iuun Hinhin Apuh, me a ö nee to hikta ep a neoꞌ to kuin o vapus manih koman iuun hinhin soneꞌ, me manih koman a vöön apuh vëh. 13 Ka soe vëh nee to vateꞌ suk a neoꞌ po vahutët, eꞌ to hikta teꞌ non ta pusun eah. Ivëh, kën se nat nom, a soe pamëh to hikta teꞌ man rakah non.
14 Ivëh, keöꞌ iu soe ka noꞌ oah a soe vëh, ‘Eöꞌ to vasunön rakah noꞌ sih e Sosoenën pe sipunmöm, me eöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me noꞌ o kum teꞌ va po vaman to vatet ne a Hanan pe Ieesuꞌ, eꞌ o vakum pamëh nee to soe pan eꞌ o vakum vapikpiuk. Ivëhkëk, eöꞌ to vaman avoeꞌ e noꞌ pa ma soe to teꞌ non po Vavaasis pe Mosës, me a ma Vavaasis no teꞌ vanënën soe to kiun voh. 15 Eöꞌ to vaman ko anoeh noꞌ e Sosoenën se vatoꞌ hah a nap mët, a napan poë varih no a pop pee to teꞌ vih non vaꞌpeh me a nap hat. O teꞌ varih to vateꞌ a neoꞌ po vahutët to vaman ne ko anoeh me ne e Sosoenën se nok va i raoe nën. 16 Ivëh, ko kupu peöꞌ punöꞌ rakah non sih pa ma poen kurus pa haraꞌ vavih, ko teꞌ maaka rakah e non manih pa matan e Sosoenën, me manih pa matëëra ma napan kurus.
17 Eöꞌ to teꞌ ke voh noꞌ maꞌ a vöön Jerusalëm pa ma meh kirismas. Eöꞌ to nö hah maꞌ pa napan peöꞌ to teꞌ maꞌ a ma moniꞌ pa vaꞌaus o teꞌ varih to kökööt ne, me a nok o vaës po vönaꞌ manih pe Sosoenën. 18 Eöꞌ to nönö voh noꞌ pa Iuun Hinhin Apuh to vatet noꞌ a taateꞌ ësës vönaꞌ marën a tavus vavoon hah manih po epep pe Sosoenën. Kee ep ka neoꞌ nën a hikta nap peo to teꞌ voh ne, me a hikta napan to vatoeꞌnën vah ne. 19 Ivëhkëk, a ma to Jiuꞌ va pa muhin va Esiaꞌ to nö maꞌ, pare öt a neoꞌ. A ma napan poë varih se keh teꞌ ne manih, eꞌ to vih non pee se nö maꞌ, pare vatët a oah a hat taeah nöꞌ to nok. 20 Eꞌ to vih non pa napan varih to sun vatët ne pea se soe koman ka oah a hat taeah nöꞌ to nok pa ö nöꞌ to sun voh noꞌ pa matëëro Vakum Teꞌ Susunön po Jiuꞌ. 21 Eꞌ to teꞌ non a pah soe ro nöꞌ to soe voh pa ö nöꞌ to sun noꞌ pa matëëre. Eöꞌ to soe pan, ‘Eöꞌ to vaman noꞌ a nap mët se toꞌtoꞌ hah ee.’ Eꞌ kovëh a tah nee to vateꞌ suk a neoꞌ po vahutët.”
22 E Feliks, a teꞌ to nat vavih non o vaman me a taateꞌ no a napan po vakum va po vaman to vatet ne a Hanan pe Ieesuꞌ, pareꞌ iu vahik e non po vahutët, ko soe ke ro Jiuꞌ pan. “Öm se anoeh nem e Klödius Lisias e susun apuh pa nap vëvënsun se nö maꞌ, köꞌ vatotoopin ka neöm a tah vaꞌih.” 23 Eꞌ to taꞌ e susun po teꞌ utut pa vahoꞌ e Pöl pa iuun nohnoh, ivëhkëk, eꞌ se nat non vëhvaꞌ vi non poan, ko nat non soepip a ma vakamöꞌ pe Pöl pa nö maꞌ pa vaꞌaus poë, ko heꞌ eah a ma tah neꞌ to kökööt non.
E Pöl To Sun Matan E Feliks Me Drusilaꞌ
24 A ma siꞌ poen to oah ee ke Feliks nö maꞌ pen e köövo peꞌ Drusilaꞌ, a mu Jiuꞌ. E Feliks to vaoe e Pöl ko tënan non po vahutët peꞌ, e Pöl to soe ke raoe pon a taateꞌ va po vaman, manih pe Ieesuꞌ Kristo. 25 E Pöl to vavahutët avoeꞌ suk e non pa taateꞌ totoopin, me a taateꞌ natsean me a ö ne Sosoenën se kiiki amot a ra po vahutët, ke Feliks a naöp, pareꞌ soe pan, “Eën se nö eom. Eöꞌ se vaoe amot hah nös oah, pa ö söꞌ iu noꞌ.” 26 Manih pa ma poen varih e Feliks to anoeh non e Pöl se heꞌ poan tah moniꞌ, ivëh, keꞌ vavaoe vatëh non e Pöl, ko vaato me non poan.
27 O pöök kirismas to oah ee, ke Porsius Festus kon en pa tasun pe Feliks vamanih pa teꞌ susun pa kaman pa muhin va Jiutiaꞌ. E Feliks to iu non o Jiuꞌ se vaeö ne poë, ivëh, keꞌ koe en pe Pöl, keꞌ teꞌ e non pa nohnoh.