25
E Pöl To Tavus E Sisaꞌ
O poen ne Festus to tavus a teꞌ susun pa kaman manih pa muhin va Jiutiaꞌ, pareꞌ nö ko teꞌ non vöön Sisariaꞌ a vöön, va pa muhin Jiutiaꞌ. O kukön poen to oah, ee keꞌ taneꞌ nën, pareꞌ nö Jerusalëm. O teꞌ susunön ësës heꞌ, me a nap susunön po Jiuꞌ to nö maꞌ manih peꞌ, pare vateen e Pöl pa hat, ko hin vakis e Festus se vaꞌaus raoe ko soe pan, “Eën se vanö rakah maꞌ e Pöl manih Jerusalëm.” Suk, ee to iu ip vamët ne e Pöl manih hanan. Ivëhkëk, e Festus to piun, pareꞌ soe pan, “E Pöl to teꞌ non pa nohnoh manuh Sisariaꞌ, eꞌ hikta teꞌ rë non, köꞌ nö hah manuh Sisariaꞌ. Ivëh, ka ma pah teꞌ susunön peöm se nö vaꞌpeh me a neoꞌ ko siröꞌ a teꞌ pamëh po vahutët manuh Sisariaꞌ, pa ö neꞌ se keh nok vahat voh en ta pah taeah.”
E Festus to teꞌ non Jerusalëm po meh tönim me o kukön poen keꞌ o havun poen, pareꞌ nö hah en manuh Sisariaꞌ. Po meoh poen, e Festus to ihoꞌ en pa ö ihihoꞌ pa teꞌ kiiki vahutët, pareꞌ taꞌ en pa ö see me maꞌ e Pöl. E Pöl to nö maꞌ, ko Jiuꞌ varih to kunah taneꞌ maꞌ Jerusalëm nö maꞌ, pare tapön tavi poë, pare vateen e Pöl, ko soe pan eꞌ to nok vahat voh a ma tah peo. Ivëhkëk, ee to hikta onöt ne a vataare e Festus vamanih pa ma soe pee to teꞌ man non. Ke Pöl to vaato vaꞌaus hah eah ko piun raoe, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ hikta nok ta pah hat manih pa Taateꞌ po Jiuꞌ, me pa Iuun Hinhin Apuh, me manih pe Sisaꞌ a teꞌ sunön pa kaman va Room.”
E Festus to iu vamanman non o Jiuꞌ se iu ne poë, ivëh, keꞌ hi e Pöl pan, “Eën to iu pöꞌ e nom pa nö Jerusalëm, köꞌ se tënan o vahutët pën nën, ha?”
10 Ivëhkëk, e Pöl to soe vamanih pan, “Eöꞌ to iu rakah noꞌ pa nö ko sun pa iuun pëpënton vahutët pe Sisaꞌ manuh Room, ivëh, ke Sisaꞌ koman se pënton o vahutët peöꞌ. Eöꞌ to hikta nok tah hat manih po Jiuꞌ, eën to nat koman e nom. 11 Eöꞌ se voh keh nok eoꞌ tah hat, to onöt non a ö söꞌ mët, eꞌ to vih e non. Ivëhkëk, eꞌ se keh hikta teꞌ man non pa soe vëh nee to siröꞌ suk a neoꞌ, a hikta teꞌ se vateꞌ a neoꞌ pa koreere. Eöꞌ to iu noꞌ e Sisaꞌ se pënton o vahutët peöꞌ.” 12 Ke Festus vaato vamomoaan me o teꞌ varih to nat rakah ne pa ma taateꞌ va Room, pareꞌ soe ke Pöl pan, “Eën to iu nom e Sisaꞌ se pënton o vahutët pën, ha? Ivëh, kën se nö eom manuh pa ep pe Sisaꞌ.”
E Festus To Vamaaka Ke Agripaꞌ Pen E Bernaësiꞌ E Pöl Eteh
13 A ma poen to oah ee, ka teꞌ sunön e Agripaꞌ pën e vameneah Bernaësiꞌ to nö ee maꞌ Sisariaꞌ pa ep e Festus pa vavaeö vaꞌpeh me poë. 14 Ee to teꞌ varë ee, ke Festus soe vamaaka ken pe Agripaꞌ po vöhioꞌ pe Pöl. Eꞌ to soe pan, “A pah teꞌ to teꞌ non manih ne Feliks to vanö voh pa nohnoh, keꞌ teꞌ e non kuru vëh. 15 Po poen nöꞌ to teꞌ voh noꞌ maꞌ Jerusalëm ko teꞌ susunön ësës heꞌ, me a nap susunön po Jiuꞌ to vateen poë pa ma hat, pare hin vakis a neoꞌ pa vateen eah pa hat. 16 Ivëhkëk, eöꞌ to piun raoe pan, ‘Emöm a napan va Room to hikta teꞌ nem a taateꞌ va pa noh a teꞌ po uris eh eꞌ he hikta teꞌ po vahutët. A teꞌ to teꞌ po vahutët se sun matan a napan varih to vateꞌ poë po vahutët, keꞌ se vaꞌaus hah ea pa vaato suk a hat vëh nee to vateen poë.’
17 Ivëh, ko poen nöꞌ to taneꞌ maꞌ Sisariaꞌ, eöꞌ to hikta vaoah ta ma poen peo, ahik, po meoh poen eöꞌ to ihoꞌ koman a iuun kiiki vahutët, paröꞌ taꞌ raoe a me maꞌ a teꞌ pamëh. 18 Ka ma napan varih to vateꞌ poë po vahutët sun, pare hikta soe a ma hat neꞌ to nok vamanih pa ö nöꞌ to koman va noꞌ. 19 Ee to vaato vaheve koman me ne pe Pöl, suk o vaman koman pee, me o vavaasis va pe Ieesuꞌ vëh to mët voh en. Ivëhkëk, e Pöl to sosoe ke non raoe a ö neꞌ to teꞌ toꞌtoꞌ e non. 20 Eöꞌ to iu vaiu voh noꞌ a pusun in a soe pamëh, ivëhkëk, eöꞌ to hikta onöt voh noꞌ, ivëh, köꞌ hi voh e Pöl a nö manuh Jerusalëm, köꞌ se tënan o vahutët peꞌ nën pa ma hat nee to vateen poë. 21 Ivëhkëk, e Pöl to soe a ö neꞌ to iu teꞌ non pa nohnoh, ko anoeh non a ö nöꞌ se vaiu ta hanan ko vanö eah pa teꞌ sunön e Sisaꞌ, keꞌ tënan o vöhioꞌ peꞌ.”
22 E Agripaꞌ to tënan a soe pe Festus, pareꞌ soe pan, “Eöꞌ to iu tënan koman e noꞌ po vöhioꞌ peꞌ.” Ke Festus piun poan pan, “Eën se tënan eah sinup, eꞌ se vahutët ka oah.”
23 Po meoh poen, a ma teꞌ to heꞌ vaeö e Agripaꞌ pen e Bernaësiꞌ pa ö nee to pipiu nö ne a ma tah, me a ö nee to pipinoꞌ vovoh nö ne. E Agripaꞌ pen e Bernaësiꞌ to ohop a ma ohop vihvih pee, pare ho ee pa iuun pëpënton vahutët vaꞌpeh me o teꞌ susun va pa nap vëvënsun me a nap susunön va pa vöön pamëh. Ke Festus taꞌ o teꞌ vëvënsun, kee me ho ee maꞌ pe Pöl. 24 Ke Festus soe pan, “Teꞌ Sunön Agripaꞌ, me a ma vu susunön to teꞌ vaꞌpeh me a no möm, eöm to ep e nem pa teꞌ vëh. O Jiuꞌ varih Jerusalëm, me a ma teꞌ to ihoꞌ nem manih, to vateen voh a teꞌ vëh a ma hat. Ee to taoa ee, pare hin vakis voh a neoꞌ a ö no a teꞌ vëh se mët, eꞌ hikta se teꞌ toꞌtoꞌ non. 25 Ivëhkëk, eöꞌ to hikta taum tah pah hat to onöt non a ö neꞌ se mët. Eꞌ to iu ep koman non e Sisaꞌ, ke Sisaꞌ se tënan o vahutët peꞌ. Ivëh, köꞌ vaonöt noꞌ eah pa ep e Sisaꞌ. 26 Ivëhkëk, eöꞌ to hikta maaka noꞌ a soe taeah to onöt non a ö nöꞌ se kiun to kiun, ko vanö ke a teꞌ sunön pea. Keꞌ se nat non, suk ataeah kee vateꞌ a teꞌ vëh po vahutët. Ivëh, köꞌ me maꞌ eah manih pën a Teꞌ Sunön Agripaꞌ, me eöm a napan varih. Ea se pënton vavih a soe peꞌ köꞌ se taum tah soe nöꞌ se kiun. 27 Eꞌ to hikta teꞌ totoopin non pa ö söꞌ vanö a teꞌ nohnoh, eöꞌ he hikta soe vamaaka na a hat taeah nee to vateꞌ suk poë po vahutët.