2
Ea Se Iu No A Napan Kurus
Ma kea me kën vamen, eöm o teꞌ va po vaman manihꞌ pe Apuh pea e Ieesuꞌ Kristo to teꞌ me non o ëhnan apuh. Ivëh, köm se nat nem ep va nem manih pan, a ma meh teꞌ to apuh oah e ne po upöm teꞌ. Ta pah teꞌ se keh nö maꞌ ko vakum vaꞌpeh me a neöm to ohop non a ma ohop matan vavih, pareꞌ vahoꞌ non a rin gol. Ka tëëm avoeꞌ pamëh no a teꞌ arus se keh ho maꞌ, to ohop non a ma ohop vamoaan, pare pö. Ke eën se keh nok vavih a teꞌ vëh to ohop non a ma ohop matan vavih, parën soe keah pan, “Eën se ihoꞌ manih pa ö ihihoꞌ vih vëh.” Parën soe ke a teꞌ arus, “Sun nom ah manem.” Keꞌ, eën se soe pan, “Ihoꞌ ah manih po oeh pa havin moneoꞌ.” Eën nonok nom ataeah? Eën to nonok va nom o teꞌ manih, pee to apuh oah e ne po meoh upöm. Eën to teꞌ me nom o kokoman hat, parën koman nom pan, a meh teꞌ to vih oah e non po upöm.
Pënton nem ma kea me vamen vih peöꞌ. E Sosoenën to vateꞌ voh a nap arus manih pa ma muhin kurus, pan ee se öt oah ne o vaman. Me ee se ho manih pa Matop Vih pe Sosoenën vëh, neꞌ to soe vaman ke voh o teꞌ varih to iu rakah ne poë. Ivëhkëk, eöm to hikta vataare nem a taateꞌ ta manih pa nap arus. A nap öt ö vörep to pupunöꞌ tamoaan ne sih, pan ee to susun ne po toꞌtoꞌ peöm. Ee ivarih, to rëh a neöm po vahutët. A nap öt ö vörep ivarih, to sosoe vavahat ne a ëhnan vih pe Ieesuꞌ vëh, to vaneah ka no neöm.
O Vavaasis pe Sosoenën, e Sunön pea to teꞌ non po Puk peꞌ, to soe non pan,
“Eën se iu rakah nom a meh teꞌ vamanih pa ö nën to iu koman hah va ka nom.” Lev 19:18
Eën se keh vavatet nom o vavaasis vëh, eën to vavatet e nom pa taateꞌ totoopin. Ivëhkëk, eöm se keh nonok vavih oah varoe nem a ma meh teꞌ, paröm heꞌ tonun nem a ma meh, eöm to nonok nem a taateꞌ hat. Eöm to teen e nem pa hat, suk eöm to kökök e nem po Vavaasis pe Sosoenën. 10 A teꞌ se keh vavatet kurus rakah e non po Vavaasis pe Sosoenën, ivëhkëk, eꞌ to kök a pah ö ro va po Vavaasis, eꞌ to nok en pa hat, eꞌ to kök kurus rakah en pa ma Vavaasis pe Sosoenën. 11 A paeh a Sosoenën avoeꞌ to soe pan,
“Eöm se nat nem nonok nem a taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ,” Eks 20:14; Lo 5:18
pareꞌ soe pet en pan,
“eöm se nat nem ip vamët a meh teꞌ.” Eks 20:13; Lo 5:17
Ivëh, ke eöm se keh hikta nok a taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ, ivëhkëk, eöm to ip vamët a meh teꞌ, eöm to teen em pa hat, suk eöm to kök kurus em pa ma Vavaasis pe Sosoenën. 12 Manih pa ma tah kurus nöm to sosoe nem, me a ma tah ne eöm to nonok nem, a, eöm se kokoman hah nem, e Sosoenën se kiiki en peöm po vavaasis totoopin peꞌ vëh, to nonok a rora ka teꞌ taihan këh no o kikis va pa taateꞌ hat. 13 Ivëh, köm se vataare nem a taateꞌ ururuan manih po upöm teꞌ, tomaꞌ e Sosoenën hikta vataare a taateꞌ ururuan manih peöm po poen neꞌ se kiiki a neöm. Ivëhkëk, a teꞌ vëh to vataare non a taateꞌ ururuan, eꞌ to antoen e non pa sun po vahutët, ko hikta se naöp non po poen ne Sosoenën se kiiki a ma napan.
O Vaman Vaꞌpeh Me A Kiu Vih
14 Kën kea me vamen, o teꞌ se keh soe pan, ee to teꞌ me ne o vaman, ivëhkëk, ee to hikta nonok ne a taateꞌ vih, o vaman pee, eꞌ a tah akuk rakah. O vu vaman kës pamëh to antoen e non pa kon hah raoe? 15 A kea keꞌ a vamen pa ëhnan e Kristo tomaꞌ kökööt non ta tah o ohop, keꞌ, ta taëën. 16 Ke eën se keh soe ke a teꞌ pamëh pan, “E Sosoenën to teꞌ vaꞌpeh me a nom oah! Eöꞌ to iu noꞌ pan, eën se teꞌ vatö, parën nö, ko hop o ohop va pa tuvuh ko vëhvaꞌ a sioniumah, parën nö ko ëën vörep, parën mahun.” Ivëhkëk, eën to hikta heꞌ eah a tah no a teꞌ pamëh to iu non, a, o vaato pën eꞌ a tah akuk rakah. 17 Keꞌ vatoe e non po vaman pën varoe, o vaman vëh to hikta vavatvus non a taateꞌ vih, eꞌ o vaman to mët.
18 A pah teꞌ to antoen kës e non pa soe pan, “Ëen to teꞌ me nom po vaman, keöꞌ to teꞌ me noꞌ pa ma taateꞌ vih varoe.” Ivëh, köꞌ iu noꞌ pan, ëen se vataare a neoꞌ o vaman pën pa ö nën to hikta nonok nom ta pah tah, keöꞌ se vataare a oah o vaman peöꞌ manih pa ma taateꞌ vih nöꞌ to nonok noꞌ. 19 Eöm to vaman e nem pan, eꞌ to teꞌ non a paeh a Sosoenën ro! Eꞌ to vih rakah. Ivëhkëk, o oraꞌ hat to vaman pet va ne nën, pare rikrik rakah e ne po naöp.
20 Eën a teꞌ papön, eën se keh vaman varoe nom, ko vaman pën to hikta nonok non a taateꞌ vih, eꞌ o vaman pën eꞌ a tah akuk rakah. 21 Suk, e sipuura, e Abraham to tavus voh a teꞌ totoopin pa matan e Sosoenën, manih pa taateꞌ vih neꞌ to nok voh pa ö neꞌ to vatok voh e sunaiꞌeah Aësak to ës vamanih po heꞌ pa tonun a pok. 22 Ivëh, ke eöm ep em po vaman pe Abraham, me a ma taateꞌ vih neꞌ to nonok voh non, to kiu vaꞌpeh voh ne sih. O vaman to puh voh manih pa ma taateꞌ vih neꞌ to nonok voh non. 23 A tah pamëh to vataare non a pusun in a soe to teꞌ non po Puk pe Sosoenën to soe non pan,
“E Abraham to vaman voh non e Sosoenën,
ke Sosoenën öt voh o vaman pe Abraham,
ivëh, ka manih po vaman peꞌ, e Sosoenën to pokaꞌ voh poan a teꞌ totoopin.” Jen 15:6
Ke Abraham, ne Sosoenën to pokaꞌ poan eꞌ e vakamöꞌ peꞌ. 24 Ivëh, ke eöm ep em, o teꞌ to tatavus totoopin ne pa matan e Sosoenën manih pa ma taateꞌ vih nee to nonok ne, eꞌ to hikta teꞌ non pan, o vaman varoe.
25 O meoh vapipinoꞌ vih ivëh, pe köövo rëhrëh e Rehap. Eꞌ to tavus voh e köövo totoopin pa matan e Sosoenën manih pa tah neꞌ to nok.* [Eꞌ to tavus voh e köövo totoopin pa matan e Sosoenën manih pa tah neꞌ to nok.] E Rehap to teꞌ me voh non o vaman vaꞌpeh me a tah neꞌ to nok. Ep na po Puk Josuaꞌ, 2:1-24. Po poen neꞌ to kamöꞌ, ko vaho voh a nap epep kaveo manih pa iuun peꞌ, pareꞌ vaꞌaus raoe, kee rusin ke pa meh hanan.
26 Keꞌ vatoe e non manih pa sionin a teꞌ to hikta teꞌ me non ta tuvuh, eꞌ to mët. Ivëh, ko vaman koraꞌ to hikta vataare non a taateꞌ vih me a kiu vih, eꞌ me to mët.

*2:25: [Eꞌ to tavus voh e köövo totoopin pa matan e Sosoenën manih pa tah neꞌ to nok.] E Rehap to teꞌ me voh non o vaman vaꞌpeh me a tah neꞌ to nok. Ep na po Puk Josuaꞌ, 2:1-24.