3
Ea Se Matop Vavih No Pa Ma Ö Toto Va Pea
Kën kea me vamen, eꞌ hikta teꞌ non pan, a peo peöm se tavus o tövavaasis. Suk ea to nat e no pemöm varih a napan to vavaasis nem a napan, no e Sosoenën se kiiki oah rakah a möm. Ea kurus to nonok vapiun e no pa ma pah tëëm. A napan se keh hikta sosoe ne ta ma tah hat, ee se teꞌ e ne o teꞌ totoopin, ko antoen me e ne pa matop vavih o iu va po sionin. A tëëm ne ea to vahoꞌ a ta aën manih pa rivon a hös, marën a ö neꞌ se pënton a ra. Ea to antoen e no pa matop a rivoneah, ko vatotoopin nö e no pa sionineah. Eꞌ to vatoe e non po paröꞌ vëh o apuh, no a tuvuh apuh to totoon vah non poan. Ivëhkëk, a tah vëh to vatotoopin nö non o paröꞌ apuh pamëh, to paraꞌ soneꞌ. Ko vavanö koe non poan pa ö ne tövavanö to iu non. Eꞌ to vatoe me e non pa mean a teꞌ. Eꞌ a ö soneꞌ va po sionin, ivëhkëk, eꞌ to këëkë koman hah a non ko vaeö non, suk a ma tah apaꞌpuh neꞌ to nok.
O siꞌ tëkrea soneꞌ to antoen e non pa taneo a suraꞌ apuh manih koman a muhin. Ka mean a teꞌ to teꞌ va e non manih pa suraꞌ. Eꞌ
to puh non pa ma vu taateꞌ hat. Eꞌ to vavapean non o sionin avoes pa ma vu hat. Eꞌ to nonok non a ma vu taateꞌ hat manih po toꞌtoꞌ pea vamanih pa suraꞌ ororan, ka suraꞌ pamëh to taneꞌ no maꞌ po suraꞌ ësës tamoaan. A napan to antoen e ne pa varauꞌ a ma vu vönaꞌ poa, vamanih po növan, me ra ma vu kuruꞌ, me ro iian. Ka ma tah poë varih teꞌ e ne paan a matop pee. Ivëhkëk, ahikta pah teꞌ to antoen non a matop a mean a teꞌ. Eꞌ to poa, ko paraꞌ hat, pareꞌ teꞌ va non manih pa ëtoꞌ hat ipip teꞌ. A meara, eꞌ marën a kë a ëhnan e Apuh e Tamaara. Ivëhkëk, ea to teꞌ e no sih pa vapöpöötan a napan varih ne Sosoenën to nok raoe, kee vatoe amot me ne peꞌ koman. 10 A ma taateꞌ kë a ëhnan e Sunön, me a taateꞌ vapöpöötan o teꞌ to tataneꞌ ne maꞌ pa paeh a rivon! Kën kea me a kën vamen a vu taateꞌ vëh to hikta teꞌ non pan, eꞌ a taateꞌ vih. 11 A ruen vih kës me a ruen hat to pët koko e ne sih pa paeh a rën? 12 Kën kea me vamen, o naon vëh o fik antoen kës e non pa voaꞌ o voaꞌ öliv, keꞌ, o ka voaën antoen kës e non pa voaꞌ o voaꞌ fik? Ahik! Me a koveꞌ ruen to puh non pa sö, to hikta antoen non a vatvus a ruen kakaak.
A Teꞌ To Teꞌ Me Non O Nat Vih, Eꞌ Se Nok A Taateꞌ Vih
13 Eꞌ to teꞌ pöꞌ non ta ma teꞌ topnineöm to teꞌ me ne o kokoman natsean me o kokoman maaka? Eꞌ se keh teꞌ non tah ma teꞌ to teꞌ va ne nën, a, ee se vataare in a taateꞌ teꞌ vatotoopin, pa ö nee to teꞌ va ne. Me ee se nonok ne a ma tah vih pa taateꞌ tö vëh to taneꞌ maꞌ po nat vih. 14 Ivëhkëk, eöm se keh teꞌ nem o teꞌ amamun, ko teꞌ me nem a taateꞌ puhioꞌ kikis manih pa ma kupu peöm. Paröm nat nem teꞌ me nem a taateꞌ kë koman hah ëm, suk o nat natsean peöm, suk ataeah, a taateꞌ pamëh se tavus va en manih po piuk. Eꞌ se koaan en pa soe man. 15 O vu nat “natsean” pamëh to hikta taneꞌ maꞌ pe Sosoenën, me a Tuvuh Vasioꞌ. Ahik. Eꞌ to taneꞌ maꞌ po oeh vëh, me manih pe susun po oraꞌ hat. 16 Manih pa ö poanheh no a taateꞌ puhioꞌ, me a taateꞌ amamun to teꞌ ne, a, a taateꞌ nun to teꞌ non nën, me a ma vu taateꞌ hat. 17 Ivëhkëk, a napan to kon a ma vu nat natsean to taneꞌ no maꞌ pe Sosoenën, vamomoaan ee to nonok ne sih a ma taateꞌ vivihan, me a taateꞌ moomo, me o kokoman tö, me ee to heꞌ vaeö ne a napan. A ma teꞌ to teꞌ me ne o kokoman natsean to vamatop tamoaan e ne pa vaꞌaus o teꞌ varih, to tataum ne a ma punis, me ee to nonok vavih ne o upöm teꞌ. Ee to nonok ne a taateꞌ vih to vatoe kurus non manih pa napan. Pare hikta nat ne pa piuk. 18 Ea se keh punöꞌ rakah no pa teꞌ vakamöꞌ me no o upöm teꞌ, ea to nep a taateꞌ moomo manih po toꞌtoꞌ pea, keꞌ teꞌ va non manih po voaꞌ tah na to nep.