2
Cristo, nuestro abogado
Da̱j rúnꞌ huin daꞌníj manꞌānj huin ni é re̱ꞌ jnān nga̱ xicaꞌuī. Ni̱ arūnj nuguanꞌ nan huaj rian ni é re̱ꞌ sisi̱ si̱ guiꞌyaj ni é re̱ꞌ gaquinꞌ mánj.
Hué dan ni sisi̱ gui̱ꞌyaj néꞌ gaquinꞌ, ngaa ni̱ hua ꞌngo̱ tsínj nu̱n xi̱ꞌi xiꞌí néꞌ rian chrej néꞌ huin Yanꞌanj huin síꞌ Jesucristo. Ni̱ ga̱ꞌmi síꞌ rian Yanꞌanj xiꞌí néꞌ. Ni̱ hua ni̱nꞌ ni̱ca niman síꞌ. Ni̱ nagaꞌuiꞌ Jesucristo manꞌan sij ganarán sij rian si-ga̱quinꞌ néꞌ. Ni̱ sé si narán sij rian urin si-ga̱quinꞌ néꞌ, sani̱ narán sij rian si-ga̱quinꞌ daranꞌ ni ngüi̱ ma̱n chruhua xungüi̱ aj.
Ni̱ sisi̱ da̱gahuin néꞌ nuguanꞌ aꞌninꞌ Jesucristo sun rian néꞌ, ngaa ni̱ ga̱ꞌue gui̱niꞌi néꞌ sisi̱ hua yya niꞌi néꞌ manꞌan sij aj. Sisi̱ ataj ꞌngo̱ tsínj daj: “Niꞌi nimānj Jesús”, ni̱ nitaj si dagahuin sij nuguanꞌ aꞌninꞌ síꞌ sun rian néꞌ, ngaa ni̱ hué sij huin ꞌngo̱ tsínj aꞌmi nuguanꞌ yya̱. Ni̱ nitaj si hua yya niman sij mánj. Sani̱ tsínj dagahuin si-nu̱guanꞌ Jesús, ni̱ hua yya ni̱nꞌ gahuin chru̱n sij gahuin ꞌi̱ ruhua sij niꞌyaj sij Yanꞌanj anj. Ni̱ sisi̱ gui̱ꞌyaj néꞌ daj, ni̱ ga̱ꞌue gui̱niꞌi néꞌ sisi̱ nicaj dugüiꞌ néꞌ nga̱ Jesús. Ni̱ sisi̱ ataj ꞌngo̱ tsínj daj sisi̱ nicaj dugüiꞌ sij nga̱ Jesús, ngaa ni̱ daꞌui sij si ga̱che sij da̱j rúnꞌ gachéj Jesús aj.
El nuevo mandamiento
Ni̱ aꞌnī nuguanꞌ aꞌninꞌ nan huaj rian ni é re̱ꞌ huin ni é re̱ꞌ jnān nga̱ xicaꞌuī. Ni̱ sé ꞌngo̱ nuguanꞌ na̱ca huin mánj. Hué ꞌngo̱ huin nga̱ nuguanꞌ guidaꞌa ni é re̱ꞌ asi̱j sini ya̱n anj. Ni̱ nuguanꞌ aꞌninꞌ hua ná daj huéj huin nuguanꞌ hua gunun ni é re̱ꞌ asi̱j sini. Sani̱ si arūnj nan rúnꞌ huin ꞌngo̱ nuguanꞌ na̱ca aꞌninꞌ Yanꞌanj sun rian néꞌ. Ni̱ hua digyán Cristo sisi̱ hua yya nuguanꞌ nan. Ni̱ hué daj digyán ni é re̱ꞌ nej. Ni̱ huaj ga̱nahuij si hua ru̱miꞌ rian xungüi̱ nan. Ni̱ hua xigui̱n yanꞌa̱n xa̱ngaꞌ huin Jesucristo aj. Ni̱ sisi̱ hua ꞌngo̱ tsínj ataj sisi̱ chéj sij rian xigui̱n yanꞌa̱n, sani̱ nun huin xa̱nꞌ ruhua sij niꞌyaj sij jnánj sij, ngaa ni̱ chéj gue̱ sij rian ru̱miꞌ hua daj. 10 Ni̱ tsínj ꞌi̱ ruhua niꞌyaj jnánj sij, ni̱ hua chéj sij rian xigui̱n. Ni̱ nitaj ꞌngo̱ si hua gui̱ꞌyaj si gui̱nij sij gaquinꞌ. 11 Sani̱ tsínj nun huin xa̱nꞌ ruhua niꞌyaj jnánj sij, ni̱ nne sij rian ru̱miꞌ. Ni̱ chéj sij rian ru̱miꞌ nej. Ni̱ nun niꞌi sij rian chéj sij xiꞌí si guiránj si ru̱miꞌ hua daj rian sij.
12 Arūnj nuguanꞌ nan aꞌnī huaj rian ni é re̱ꞌ huin ni é re̱ꞌ ni tsínj hua lij. Daj si hua guisíj guinicaj Yanꞌanj ꞌngo̱ niman nico xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni é re̱ꞌ. Ni̱ hué daj guiꞌyaj sij xiꞌí si-xugüi manꞌan sij.
13 Ni̱ arūnj nuguanꞌ nan aꞌnī huaj rian ni é re̱ꞌ tsínj hua daꞌníj. Daj si hua niꞌi ni é re̱ꞌ tsínj gane asi̱j sini ya̱n.
Ni̱ arūnj nuguanꞌ nan aꞌnī huaj rian ni é re̱ꞌ ni tsínj hua lij. Daj si hua guiꞌyaj gana ni é re̱ꞌ rian sichre aj.
Ni̱ arūnj nuguanꞌ nan aꞌnī huaj rian ni é re̱ꞌ huin ni é re̱ꞌ si hua lij. Daj si hua niꞌi ni é re̱ꞌ chrej néꞌ huin Yanꞌanj.
14 Ni̱ hua garūnj nuguanꞌ gaꞌnī rian ni é re̱ꞌ tsínj hua daꞌníj. Daj si hua niꞌi ni é re̱ꞌ tsínj gane asi̱j sini ya̱n.
Ni̱ hua garūnj nuguanꞌ gaꞌnī rian ni é re̱ꞌ ni tsínj hua lij. Daj si hua gahuin nucuaj niman ni é re̱ꞌ rian sayun. Ni̱ ꞌngo̱ gunun ni é re̱ꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj. Ni̱ guiꞌyaj gana ni é re̱ꞌ rian sichre aj.
15 Si̱ gahuin ruhua ni é re̱ꞌ ni̱ꞌyaj ni é re̱ꞌ si-chrej xungüi̱ nan nga̱ ni rasu̱n ma̱n chruhua xungüi̱ nan mánj. Sisi̱ hua ꞌngo̱ tsínj huin ruhua ni̱ꞌyaj si-chrej xungüi̱ nan, ngaa ni̱ nitaj si huin ruhua sij ni̱ꞌyaj sij chrej néꞌ huin Yanꞌanj. 16 Daj si daranꞌ nuguanꞌ ma̱n chruhua xungüi̱, ni̱ nitaj si ꞌna̱ꞌ ni nuguanꞌ daj rian chrej néꞌ mánj. Sani̱ maan si-nu̱guanꞌ xungüi̱ huin nánj. Ni̱ ni tsínj chéj si-chrej xungüi̱, ni̱ dagahuin ni sij si huin ruhua nnee̱ cúj ni sij. Ni̱ huin ruhua ni sij gui̱nicaj ni sij si niꞌyaj ni sij nej. Ni̱ nne̱ ni sij nga̱ si ꞌyaj ni sij nej. 17 Ni̱ huaj nahuij xungüi̱ nan nga̱ daranꞌ si quij hua huin ruhua ni ngüi̱ ma̱n chruhua xungüi̱ nej. Sani̱ tsínj ꞌyaj si aranꞌ ruhua Yanꞌanj, ni̱ ga̱ne ni̱ganj ni̱nꞌ sij nánj.
El anticristo
18 Hué dan ni̱ da̱j rúnꞌ huin daꞌnī huin ni é re̱ꞌ riānj. Ni̱ ataj snanꞌān gu̱nun ni é re̱ꞌ sisi̱ ruhua ga̱nahuij xungüi̱. Ni̱ hua gunun ni é re̱ꞌ nuguanꞌ sisi̱ ga̱ꞌnaꞌ ꞌngo̱ tsínj ununꞌ nga̱ Cristo. Ni̱ hua narugüiꞌ nico ni tsínj ununꞌ nga̱ Cristo. Ni̱ xiꞌí daj niꞌi néꞌ sisi̱ hua̱ huaj ga̱nahuij xungüi̱ nan anj. 19 Ni̱ gahui ni tsínj daj scanij néꞌ. Sani̱ xa̱ngaꞌ nitaj si nicaj dugüiꞌ ni sij nga̱ néꞌ. Daj si sisi̱ nu̱n ruhua ni sij guinicaj dugüiꞌ ni sij nga̱ néꞌ, ngaa ni̱ hua gunáj ni sij nga̱ néꞌ. Sani̱ xiꞌí si gahui ni sij, ni̱ digyán yya ni sij sisi̱ hua yya nitaj si nicaj dugüiꞌ daranꞌ ni sij nga̱ néꞌ mánj.
20 Sani̱ Cristo riqui Espíritu Santo rian ni é re̱ꞌ. Xiꞌí daj hua niꞌi ni é re̱ꞌ daranꞌ nuguanꞌ. 21 Ni̱ sé si arūnj nuguanꞌ nan aꞌnī rian ni é re̱ꞌ xiꞌí si nun niꞌi ni é re̱ꞌ nuguanꞌ xa̱ngaꞌ mánj. Sani̱ hua niꞌi ni é re̱ꞌ nuguanꞌ xa̱ngaꞌ. Ni̱ niꞌi ni é re̱ꞌ sisi̱ ni̱ a̱ ꞌngo̱ nuguanꞌ yya̱ nitaj si ga̱ꞌnaꞌ scanij nuguanꞌ xa̱ngaꞌ mánj.
22 Ni̱ u̱n tsínj huin tsínj aꞌmi yya̱, ruhua ni é re̱ꞌ únj. Hué sij huin tsínj ataj sisi̱ sé Jesús huin Cristo mánj. Ni̱ hué tsínj daj huin tsínj ununꞌ nga̱ Cristo. Daj si naꞌuej ruhua sij gu̱xuman ruhua sij ni̱ꞌyaj sij chrej néꞌ huin Yanꞌanj nga̱ daꞌníj síꞌ Jesús nej aj. 23 Ni̱ tsínj naꞌuej ruhua gu̱xuman ruhua niꞌyaj daꞌníj chrej néꞌ, ni̱ nitaj si nicaj dugüiꞌ sij nga̱ chrej néꞌ nej. Sani̱ tsínj xuman ruhua niꞌyaj daꞌníj chrej néꞌ, ni̱ nicaj dugüiꞌ sij nga̱ chrej néꞌ aj.
24 Hué dan ni̱ ꞌngo̱ gu̱nun ni é re̱ꞌ nuguanꞌ gunun ni é re̱ꞌ asi̱j sini ya̱n. Ni̱ sisi̱ ꞌngo̱ gu̱naj sa̱ꞌ nuguanꞌ daj chruhua niman ni é re̱ꞌ, ngaa ni̱ ꞌngo̱ gui̱nicaj dugüiꞌ ni é re̱ꞌ nga̱ daꞌníj Yanꞌanj nga̱ chrej néꞌ huin Yanꞌanj nej aj. 25 Ni̱ nan huin nuguanꞌ gaꞌníj duꞌua Jesucristo rian néꞌ sisi̱ ga̱ꞌue ga̱ne ni̱ganj néꞌ nga̱ Yanꞌanj anj.
26 Ni̱ garūnj ni nuguanꞌ nan aꞌnī huaj rian ni é re̱ꞌ sisi̱ xa̱caj ni é re̱ꞌ cuenta xiꞌí ni tsínj huin ruhua di̱gyaꞌ yunꞌunj ni é re̱ꞌ. 27 Sani̱ hua gaꞌna̱ꞌ Espíritu Santo chruhua niman ni é re̱ꞌ, guiꞌyaj Jesucristo. Ni̱ nitaj si hua nia̱n sisi̱ di̱gyán ꞌngo̱ tsínj daj ꞌngo̱ nuguanꞌ rian ni é re̱ꞌ mánj. Daj si manꞌan Espíritu Santo digyán daranꞌ nuguanꞌ rian ni é re̱ꞌ. Ni̱ si digyán sij huin nuguanꞌ xa̱ngaꞌ. Sé nuguanꞌ yya̱ huin mánj. Hué dan ni̱ da̱j rúnꞌ digyán sij nuguanꞌ xa̱ngaꞌ rian ni é re̱ꞌ, ni̱ hué daj ꞌngo̱ gui̱nicaj dugüiꞌ ni é re̱ꞌ nga̱ Jesús aj.
28 Hué dan ni̱ da̱j rúnꞌ huin daꞌnī huin ni é re̱ꞌ riānj. Ni̱ huin ruhuāj sisi̱ ꞌngo̱ gui̱nicaj dugüiꞌ ni é re̱ꞌ nga̱ Jesucristo. Hué daj ni̱ nitaj si ga̱huin ruhua néꞌ ngaa ga̱ꞌnaꞌ sij. Ni̱ si̱ gahuin na̱ꞌaj néꞌ rian sij ngaa ga̱ꞌnaꞌ sij aj. 29 Ni̱ sisi̱ niꞌi ni é re̱ꞌ sisi̱ hua ni̱ca yya niman Jesucristo, ngaa ni̱ niꞌi ni é re̱ꞌ sisi̱ daranꞌ ni ngüi̱ ꞌyaj ni̱ca, ni̱ huin ni sij daꞌníj Yanꞌanj anj.