6
Hué dan ni̱ si̱ gani ruhua néꞌ di̱guiꞌyun ru̱huaꞌ yún néꞌ nuguanꞌ gahuin chru̱n sini néꞌ xiꞌí Cristo. Sani̱ di̱guiꞌyun néꞌ ango nuguanꞌ achij doj xiꞌí Cristo huin nuguanꞌ gui̱ꞌyaj sisi̱ gui̱nicoꞌ sa̱ꞌ néꞌ Cristo. Ni̱ sé si hua nia̱n ga̱ꞌmi néꞌ yaꞌyoj xiꞌí si ga̱nani ruhua néꞌ xiꞌí gaquinꞌ guiꞌyaj néꞌ ngaa nun gahuin guiniꞌi néꞌ Yanꞌanj mánj. Ni̱ si̱ gaꞌmi néꞌ yaꞌyoj xiꞌí si da̱j gu̱xuman ruhua néꞌ ni̱ꞌyaj néꞌ Yanꞌanj mánj. Ni̱ si̱ gaꞌmi néꞌ yaꞌyoj xiꞌí si ga̱taꞌ nnee néꞌ. Ni̱ sé yaꞌyoj ga̱ꞌmi néꞌ xiꞌí si gu̱taꞌ néꞌ raꞌa néꞌ rian ni jnánj néꞌ. Ni̱ si̱ gaꞌmi néꞌ yaꞌyoj xiꞌí si ga̱naꞌnij ni níman. Ni̱ si̱ gaꞌmi néꞌ yaꞌyoj xiꞌí si ga̱huin ni̱ganj ni ngüi̱ castigo, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj mánj. Daj si hua gahuin chru̱n néꞌ nuguanꞌ nan. Ni̱ sisi̱ ri̱qui Yanꞌanj, ni̱ hué daj gui̱ꞌyaj néꞌ di̱guiꞌyun néꞌ ango nuguanꞌ nico doj.
Daj si sisi̱ hua guixigui̱n chruhua niman néꞌ, guiꞌyaj Yanꞌanj, sisi̱ garanꞌ ruhua néꞌ nuguanꞌ sa̱ꞌ digyán Yanꞌanj rian néꞌ, sisi̱ guinicaj dugüiꞌ néꞌ nga̱ Espíritu Santo, ni̱ sisi̱ hua xacaj néꞌ cuenta sisi̱ hua sa̱ꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj, sisi̱ hua niꞌi néꞌ da̱j naguiꞌyaj sa̱ꞌ Yanꞌanj xungüi̱ ga̱ꞌnaꞌ, ngaa ni̱ sisi̱ ꞌngo̱ duna néꞌ si-chrej Yanꞌanj, ni̱ si̱ gaꞌue na̱nicaj ruhua néꞌ na̱nicoꞌ néꞌ Yanꞌanj ga̱ mánj. Da̱j rúnꞌ huaj sisi̱ ga̱nicoꞌ ru̱huaꞌ yún daꞌníj Yanꞌanj rian rugutsi̱, gui̱ꞌyaj néꞌ. Ni̱ gui̱ꞌyaj ducu ni ngüi̱ rian daꞌníj Yanꞌanj, gui̱ꞌyaj néꞌ nej.
Ni̱ gui̱ꞌyóꞌ cuenta da̱j ꞌyaj yoꞌój. Ni̱ sisi̱ nico̱ꞌ huaj amanꞌ, ni̱ xi̱raꞌ cuej xa̱ ni tsínj anáj xina̱. Ni̱ ga̱hui sa̱ꞌ yoꞌój daj, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj. Ni̱ da̱j rúnꞌ ꞌyaj yoꞌój sa̱ꞌ daj, ni̱ hué daj ꞌyaj niman tsínj xuman sa̱ꞌ ruhua niꞌyaj Yanꞌanj. Ni̱ ga̱hui sa̱ꞌ sij, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj. Sani̱ sisi̱ xi̱raꞌ coj tanj nga̱ coj niꞌyo, ni̱ sé yoꞌój sa̱ꞌ huin, ataj ni sij. Ni̱ aꞌmi quij ni sij xiꞌí yoꞌój daj. Ni̱ ga̱ca yoꞌój daj, si nitaj si ꞌyaj sa̱ꞌ, ataj ni sij.
Ni̱ ꞌi̱ ruhuāj niꞌyā á re̱ꞌ huin ín re̱ꞌ jnān nga̱ xicaꞌuī. Ni̱ nu̱nj si aꞌmī nuguanꞌ nucuaj rian án re̱ꞌ, sani̱ hua gahuin yya ruhuāj sisi̱ gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ á re̱ꞌ. Ni̱ ga̱hui sa̱ꞌ á re̱ꞌ, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj anj. 10 Daj si ni̱ca ꞌyaj Yanꞌanj. Ni̱ sé si ꞌyaj quij Yanꞌanj mánj. Ni̱ nitaj ni̱ꞌyun ruhua Yanꞌanj si guiꞌyaj sun sa̱ꞌ á re̱ꞌ. Daj si guiꞌyaj sa̱ꞌ á re̱ꞌ rian ni ngüi̱ hua sa̱ꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ hua gue̱ ꞌyaj ni é re̱ꞌ sinduj nga̱ ni sij xiꞌí si ꞌi̱ ruhua á re̱ꞌ niꞌyaj á re̱ꞌ Yanꞌanj. 11 Ni̱ huin ruhuāj sisi̱ da̱j rúnꞌ ꞌyaj sa̱ꞌ ni é re̱ꞌ, ni̱ hué daj ga̱ gue̱ gui̱ꞌyaj daranꞌ ni é re̱ꞌ daꞌ güi ga̱nahuij xungüi̱. Ni̱ ga̱huin yya ruhua á re̱ꞌ sisi̱ gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ Yanꞌanj nga̱ á re̱ꞌ aj. 12 Xiꞌí daj ni̱ si̱ gahuin ru̱miꞌ a ni é re̱ꞌ mánj. Sani̱ ga̱che a ni é re̱ꞌ si-chrej ni tsínj xuman sa̱ꞌ ruhua niꞌyaj Yanꞌanj. Ni̱ gaꞌninꞌ ruhua ni sij nga̱ sayun guiranꞌ ni sij. Ni̱ ꞌngo̱ nicoꞌ ni sij Yanꞌanj. Xiꞌí daj ni̱ na̱huin raꞌa ni sij ni rasu̱n sa̱ꞌ gataj yya Yanꞌanj gunun ni sij huin ni rasu̱n nahuin raꞌa ni ngüi̱ nicoꞌ Yanꞌanj da̱j rúnꞌ gataj yya Yanꞌanj gunun néꞌ.
13 Ni̱ ngaa guiꞌyaj yya Yanꞌanj ꞌngo̱ nuguanꞌ nga̱ tsínj gu̱ꞌnaj Abraham asi̱j ná, ni̱ gutaꞌ ni̱ca yya manꞌan Yanꞌanj nga̱ si-xugüi rian Abraham. Daj si nitaj si-xugüi ango tsínj huin achij daj nga̱ manꞌan Yanꞌanj mánj. 14 Ni̱ gataj Yanꞌanj gunun Abraham: “Xa̱ngaꞌ yya ni̱ gui̱ꞌyā sinduj rián re̱ꞌ. Ni̱ gui̱xiꞌnanj ni daꞌníj re̱ꞌ. Ni̱ ga̱huin nico ni sij, gui̱ꞌyā.” Daj gataj Yanꞌanj gunun Abraham.
15 Ngaa ni nun gahuin ruhua Abraham mánj. Ni̱ ganaꞌuij sa̱ꞌ sij sisi̱ ga̱huin da̱j rúnꞌ gataj Yanꞌanj gunun sij. Ni̱ hua yya gaꞌnga daꞌníj sij. 16 Ni̱ ngaa utaꞌ ni̱ca yya tsínj daj rian dugüiꞌ ni sij, ni̱ aꞌmi ni sij si-xugüi ꞌngo̱ rasu̱n hua achij daj nga̱ manꞌan ni sij. Ni̱ ngaa utaꞌ ni̱ca yya ni sij rian dugüiꞌ ni sij, ngaa ni̱ ganiquinꞌ si ununꞌ ni sij, guiꞌyaj nuguanꞌ daj. 17 Ni̱ huin ruhua Yanꞌanj di̱gyanj rian ni du̱güiꞌ Abraham sisi̱ si̱ naduna si-nu̱guanꞌ manꞌan Yanꞌanj. Xiꞌí daj ni̱ digyán Yanꞌanj, ni̱ gutaꞌ ni̱ca yya raꞌa sisi̱ xa̱ngaꞌ si-nu̱guanꞌanj. 18 Ngaa ni̱ guisíj hui̱j nuguanꞌ gaꞌmi Yanꞌanj. Ni̱ nitaj a̱man na̱duna Yanꞌanj nuguanꞌ ga̱ꞌmi mánj. Ni̱ xiꞌí si xa̱ngaꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj, ni̱ hua nia̱ꞌ ruhua néꞌ, ꞌyaj nuguanꞌ daj. Ni̱ ga̱huin yya ruhua néꞌ sisi̱ yya ga̱hui sa̱ꞌ néꞌ da̱j rúnꞌ gataj Yanꞌanj gunun néꞌ. 19 Ni̱ sisi̱ ꞌngo̱ gahuin yya ruhua néꞌ, ni̱ hua ni̱ca ruhua néꞌ, ngaa ni̱ si̱ guxuꞌuiꞌ niman néꞌ xiꞌí si xa̱ngaꞌ nuguanꞌ guxuman ruhua néꞌ. Ni̱ xiꞌí nuguanꞌ sa̱ꞌ daj ga̱ꞌue ga̱nꞌanj ga̱ne néꞌ rian nne manꞌan Yanꞌanj. 20 Ni̱ hua gatúj sini Jesús yuꞌuj daj. Ngaa ni̱ gaꞌníj sij chrej ga̱ꞌue ga̱nꞌanj néꞌ rian nne manꞌan Yanꞌanj. Ni̱ ni̱ganj gahuin Jesús chrej aꞌninꞌ xiꞌí néꞌ da̱j rúnꞌ gahuin tsínj gu̱ꞌnaj Melquisedec asi̱j ná.