5
Ni̱ ngaa nacui ni ngüi̱ ꞌngo̱ tsínj ga̱huin ꞌngo̱ chrej aꞌninꞌ, ni̱ ga̱ni ni sij síꞌ sisi̱ gui̱niquinꞌ síꞌ ga̱ꞌmi síꞌ nga̱ Yanꞌanj xiꞌí ni sij. Ni̱ nagaꞌuiꞌ chrej daj ni rasu̱n nga̱ ni xucu dagahuiꞌ ni sij rian Yanꞌanj xiꞌí gaquinꞌ daꞌui ni sij. Ni̱ ga̱ꞌue ga̱ꞌmi na̱naj chrej daj nga̱ ni ngüi̱ nun niꞌi sa̱ꞌ nga̱ ni ngüi̱ ga niꞌya nej. Daj si achin ga̱huin sa̱ꞌ niman sij huin sij chrej. Ni̱ xiꞌí si achin ga̱huin sa̱ꞌ niman sij, ni̱ hua nia̱n si na̱gaꞌuiꞌ sij xucu rian Yanꞌanj xiꞌí si-ga̱quinꞌ manꞌan sij nga̱ xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni ngüi̱ nej.
Ni̱ a̱ ꞌngo̱ tsínj si̱ gaꞌue ga̱huin chrej aninꞌ, gui̱ꞌyaj manꞌan sij. Sani̱ tsínj ga̱quinj Yanꞌanj, ni̱ hué sij ga̱huin chrej da̱j rúnꞌ gaquínj Yanꞌanj tsínj gu̱ꞌnaj Aarón gahuin síꞌ chrej aꞌninꞌ asi̱j ná. Ni̱ sé manꞌan Cristo gani ruhua sisi̱ ga̱huin sij ꞌngo̱ chrej aꞌninꞌ. Sani̱ nacui manꞌan Yanꞌanj Cristo gahuin síꞌ chrej aꞌninꞌ. Ni̱ gataj Yanꞌanj gunun sij:
Hué re̱ꞌ huin daꞌnī.
Yya̱j ni̱ gahuīnj chréj re̱ꞌ aj.
Hué daj gataj Yanꞌanj gunun Jesús.
Ni̱ gataj Yanꞌanj ango nuguanꞌ gunun Jesús:
Ni̱ganj ni̱nꞌ ga̱huín re̱ꞌ chrej.
Ni̱ da̱j rúnꞌ gahuin tsínj gu̱ꞌnaj Melquisedec chrej asi̱j ná, ni̱ hué daj ga̱huin manꞌán re̱ꞌ chrej nej.
Daj gataj Yanꞌanj gunun Cristo.
Ngaa gane Cristo chruhua xungüi̱ nan, ni̱ gachínj jniꞌyaj sij gaꞌmi yaco sij rian Yanꞌanj. Ni̱ gaꞌmi nucuaj sij gacój sij rian Yanꞌanj. Daj si Yanꞌanj gaꞌue gui̱ꞌyaj sisi̱ si̱ gahuiꞌ sij. Ni̱ gunun sa̱ꞌ Yanꞌanj si-nu̱guanꞌ Cristo xiꞌí si dagahuin sa̱ꞌ sij rian Yanꞌanj. Ni̱ nu̱nj si Cristo huin daꞌníj Yanꞌanj, sani̱ gahuin chru̱n sij dagahuin sij rian Yanꞌanj xiꞌí sayun guiranꞌ sij ngaa gahuiꞌ sij. Ni̱ ngaa guisíj gahuin sa̱ꞌ ni̱nꞌ Cristo, ni̱ gahuin sij tsínj ga̱nacaj ni̱ganj ni̱nꞌ daranꞌ ni ngüi̱ dagahuin rian sij. 10 Ni̱ guiꞌyaj Yanꞌanj sisi̱ ga̱huin sij chrej aꞌninꞌ da̱j rúnꞌ gahuin Melquisedec chrej aꞌninꞌ asi̱j ná.
Advertencia contra la apostasía
11 Xiꞌí nuguanꞌ nan, ni̱ hua nico nuguanꞌ ga̱ꞌue ga̱ꞌmī rian án re̱ꞌ. Sani̱ ꞌi̱ huaj ga̱ꞌmī si naꞌue gu̱nun ráꞌyanj án re̱ꞌ. 12 Ni̱ ri̱an guisíj gaꞌi̱ yoꞌ xuman ruhua á re̱ꞌ niꞌyaj á re̱ꞌ Cristo, ni̱ hua nia̱n si ga̱huin ni é re̱ꞌ tsínj digyán rian ni ngüi̱. Daj si achin si ga̱ra daꞌngaꞌ sa̱ꞌ ruhua ni é re̱ꞌ nuguanꞌ gahuin chru̱n sini ni é re̱ꞌ rian si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj ruhua á re̱ꞌ. Xiꞌí daj ni̱ da̱j rúnꞌ ꞌyaj ni lij, ni̱ daꞌngaꞌ daj ꞌyaj á re̱ꞌ. Daj si utsi lij xiꞌí si naꞌue xa̱j chra. Ni̱ naꞌue ga̱ra daꞌngaꞌ ruhua á re̱ꞌ nuguanꞌ hua cu aj. 13 Ni̱ daranꞌ tsínj achin ga̱huin chru̱n sa̱ꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj, ni̱ ꞌyaj ni sij da̱j rúnꞌ ꞌyaj ni lij utsi to̱. Daj si achin ga̱huin chru̱n ni sij chrej ni̱ca digyán Yanꞌanj rian ni sij. 14 Sani̱ ni tsínj huin chru̱n sa̱ꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj, ni̱ yaꞌyoj ꞌyaj ni sij da̱j rúnꞌ ꞌyaj ni tsínj aꞌue xa chra. Daj si guꞌyun ni sij guiniꞌi ni sij da̱j hua nuguanꞌ sa̱ꞌ nga̱ nuguanꞌ nitaj si hua sa̱ꞌ.