2
La visita de los magos
Ni̱ gaꞌnga Jesús xumanꞌ Belén ngaa nicaj sun rey Herodes estado Judea. Ni̱ ma̱n ni tsínj diguiꞌyun da̱j hua mán yatiꞌ xataꞌ gaꞌna̱ꞌ ni síꞌ rian síj güi. Ni̱ guisíj ni síꞌ xumanꞌ Jerusalén. Ni̱ nachínj snanꞌanj ni síꞌ ni tsínj ma̱n xumanꞌ Jerusalén. Ni̱ gataj ni sij:
―Ni̱ a̱ gaꞌnga si-rey ni tsínj israelita únj. Daj si guiniꞌi ni únj digyán yatiꞌ ne̱ꞌ rian síj güi sisi̱ gaꞌnga sij. Ni̱ gaꞌna̱ꞌ únj ga̱niquinꞌ ráj da̱coj únj rian lij gaꞌnga daj. ―Daj gataj ni sij.
Ni̱ ngaa gunun rey Herodes nuguanꞌ daj, ni̱ ni̱nꞌ ruhua gahuin ruhua sij. Ni̱ hué daj gahuin ruhua daranꞌ ni tsínj mán xumanꞌ Jerusalén nej. Ngaa ni̱ gaquínj rey daj ga̱ꞌnaꞌ daranꞌ chrej aꞌninꞌ nga̱ ni tsínj digyán ley rian ni ngüi̱ nej. Ni̱ nachínj snanꞌanj sij ni síꞌ ni̱ a̱ ga̱ꞌnga Cristo huin tsínj ga̱ꞌnaꞌ na̱caj ni ngüi̱, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj xa̱ngaꞌ. Ngaa ni̱ gataj ni síꞌ gunun sij:
―Ga̱ꞌnga Cristo xumanꞌ Belén xumanꞌ ngaj ne̱ꞌ estado Judea si hué daj garun tsínj gaꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj rian ni ngüi̱ asi̱j ná:
Gu̱nun manꞌán so̱ꞌ xumanꞌ Belén huin xumanꞌ ngaj doꞌój Judá.
Sé ꞌngo̱ xumanꞌ leꞌej huín so̱ꞌ scanij ni xumanꞌ ngaj estado Judea.
Daj si ga̱hui ꞌngo̱ tsínj ga̱ꞌninꞌ xánj so̱ꞌ.
Ni̱ du̱gumi sa̱ꞌ síꞌ ni ngüi̱ israelita huin ni ngüi̱ nicoꞌ manꞌānj.
Daj gataj tsínj daj. ―Daj gataj ni sij gunun Herodes.
Ngaa ni̱ gaquínj hui̱ Herodes ga̱ꞌnaꞌ ni tsínj diguiꞌyun yatiꞌ. Ni̱ nachínj snanꞌanj sij ni síꞌ u̱n güi yya gurugüiꞌ yatiꞌ daj. Ngaa ni̱ gaꞌníj Herodes ga̱nꞌanj ni síꞌ xumanꞌ Belén. Ni̱ gataj sij:
―Ga̱nꞌanj a ni é reꞌ yuꞌuj daj. Ni̱ na̱chinj snanꞌanj ꞌueé a ni é reꞌ xiꞌí lij daj. Ni̱ ngaa na̱riꞌ a ni é re̱ꞌ, ni̱ ga̱nataꞌ ni é reꞌ gu̱nūnj. Ni̱ ga̱nꞌān gui̱niquinꞌ ráj da̱cō rian ngaj lij daj nej. ―Daj gataj Herodes gunun ni tsínj daj.
Ni̱ ngaa gunun ni sij si gataj rey, ni̱ ganꞌanj ni sij. Ni̱ hué yatiꞌ guiniꞌi sini ni sij rian síj güi, ni̱ digyán-ánꞌ chrej huaj ni sij. Ni̱ ꞌngo̱ ganiquinꞌ yatiꞌ daj digyán-ánꞌ rian ngaj lij daj gaꞌnga. 10 Ni̱ ngaa guiniꞌi ni tsínj daj yatiꞌ, ni̱ ni̱nꞌ ruhua gahuin nia̱ꞌ ruhua ni sij. 11 Ni̱ ngaa gatúj ni sij chruhua hueꞌ, ni̱ guiniꞌi ni sij lij daj nga̱ nni María. Ni̱ ganiquinꞌ ráj da̱coj ni sij rian lij daj. Ngaa ni̱ naꞌnij ni sij rian chrúnj nicaj ni sij huaj ni sij. Ni̱ goꞌ ni sij gagaꞌ oro nga̱ siquíj sa̱ꞌ nej nga̱ ꞌngo̱ si guinꞌ da̱j nej rian lij. 12 Ni̱ ri̱an gataj nnej rian ni sij sisi̱ si̱ nanicaj ni sij rian nne rey Herodes, ngaa ni̱ nanica̱j ni sij ango chrej na̱nꞌ ni sij xánj ni sij.
Matanza de los niños
13 Ni̱ ngaa guisíj na̱nꞌ ni tsínj daj, ngaa ni̱ gurugüiꞌ ꞌngo̱ si-ángel Yanꞌanj rian José ngaa gaꞌninꞌ sij ngaj sij atoj sij. Ni̱ gataj ángel daj:
―Na̱chica so̱ꞌ na̱caj so̱ꞌ nu̱ngüej nni lij aj. Ni̱ gu̱nánj so̱ꞌ ga̱nꞌanj so̱ꞌ yuꞌuj gu̱ꞌnaj Egipto yuꞌuj daj gu̱na so̱ꞌ da ga̱tā gu̱nun re̱ꞌ. Daj si rey Herodes na̱noꞌ da̱gahuiꞌ lij da aj. ―Daj gataj ángel gunun José.
14 Ngaa ni̱ nachica José nacaj sij nu̱ngüej nni lij. Ni̱ gahui sij ne̱ꞌ ni̱ ganꞌanj sij Egipto. 15 Ni̱ gane sij yuꞌuj daj daꞌ gahuiꞌ rey Herodes. Ni̱ hué na̱anj gahuin sisi̱ ga̱huin yya da̱j rúnꞌ gataj ꞌngo̱ tsínj gaꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj rian ni ngüi̱ asi̱j ná. Ni̱ gataj síꞌ: “Gaquīn daꞌnī ga̱hui sij Egipto ga̱ꞌnaꞌ sij.” Daj gataj Yanꞌanj, gataj tsínj daj.
16 Ni̱ ngaa xacaj cuenta Herodes sisi̱ digyaꞌ yunꞌunj ni tsínj diguiꞌyun da̱j hua ni yatiꞌ manꞌan sij, ni̱ ni̱nꞌ ruhua gaꞌman ruhua sij. Ni̱ gaꞌninꞌ sij sun sisi̱ da̱gahuiꞌ ni snado daranꞌ ni lij snoꞌo da aꞌnga nga̱ ni lij guisíj hui̱j yoꞌ xumanꞌ Belén nga̱ daranꞌ ni xumanꞌ ngaj ni̱chrunꞌ nej. Ni̱ daj guiꞌyaj sij sisi̱ ga̱huiꞌ lij huin lij xi̱ꞌi nataꞌ ni tsínj diguiꞌyun daj hua yatiꞌ rian sij.
17 Ni̱ hué daj gahuin yya sayun da̱j rúnꞌ gataj tsínj gu̱ꞌnaj Jeremías huin síꞌ ꞌngo̱ tsínj gaꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj asi̱j ná. Ni̱ gataj síꞌ:
18 Gunun ni ngüi̱ sisi̱ aco ꞌngo̱ yunꞌunj xa̱na riqui xumanꞌ Ramá.
Ni̱ ni̱nꞌ ruhua nani ruhua únꞌ.
Ni̱ aco ni̱nꞌ ruhua únꞌ nej.
Yunꞌunj xa̱na gu̱ꞌnaj Raquel huin si aco xiꞌí daꞌníj únꞌ.
Ni̱ naꞌue na̱huin nia̱ꞌ ruhua únꞌ nga̱ xiꞌí aco únꞌ.
Daj si hua guisíj gahuiꞌ ni daꞌníj únꞌ.
Daj gataj Jeremías asi̱j ná.
19 Sani̱ ngaa guisíj gahuiꞌ Herodes, ngaa ni̱ gurugüiꞌ ꞌngo̱ si-ángel Señor rian José ne̱ꞌ ni̱ ngaa gaꞌninꞌ sij ngaj sij gane sij yuꞌuj gu̱ꞌnaj Egipto. 20 Ni̱ gataj ángel daj:
―Na̱chica so̱ꞌ, ni̱ na̱caj so̱ꞌ nu̱ngüej nni lij, ni̱ na̱nicaj so̱ꞌ ga̱nꞌanj so̱ꞌ yuꞌuj gu̱ꞌnaj Israel. Daj si hua guisíj gahuiꞌ ni tsínj ataj sisi̱ da̱gahuiꞌ ni sij lij da aj. ―Daj gataj ángel gunun José.
21 Ngaa ni̱ nachica José nacaj sij nu̱ngüej nni lij, ni̱ na̱nꞌ sij Israel. 22 Sani̱ ngaa gunun José nuguanꞌ sisi̱ guinicaj sun Arquelao estado Judea natuj síꞌ rian chrej síꞌ, ngaa ni̱ guxuꞌuiꞌ sij ga̱nꞌanj sij yuꞌuj daj. Ni̱ ne̱ꞌ ni̱ gaꞌninꞌ ru̱huaꞌ yún sij. Ni̱ gataj Yanꞌanj si gui̱ꞌyaj sij. Ngaa ni ganꞌanj sij estado Galilea. 23 Ni̱ ngaa guisíj sij yuꞌuj daj, ni̱ ganꞌanj ga̱ne sij xumanꞌ Nazaret. Ni̱ hué daj gahuin sisi̱ ga̱huin da̱j rúnꞌ gataj ni tsínj gaꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj asi̱j ná sisi̱ gu̱ꞌnaj Jesús ꞌngo̱ tsínj ꞌna̱ꞌ Nazaret.