146
Tanumeer tamtoghon malep. Tanumeer Maaron
Aleluia, tapait Yoova!
You naghaze napait Yoova toman lolog.
 
Sawa isob to naneep izi taan, you pale napait Yoova.
Pale nambou pa Maaron tiou, ve napakuri tovene ila ila le sawa tiou isob.
Anumeer yes daba ve pooza malep. Yes tamtoghon to taan moghon.
Irau tigham mulin gham pa pataŋani tiam maau.
 
Sawa to avuvudi isob ve timaat, yes pale timuul tizila taan.
Ghoro ŋgar to muuŋ matadi iŋgali tighaze tighami, nene pale inim mbeb sorok. Irau ighur anoŋa maau.
Eemoghon tamtoghon to ighaze inumeer Maaron to Yakop, ve ighamgham ulaaŋ ila toni, ye pale lolo poia.
Pasa, yes to tinumeer Maaron todi Yoova, ve tighur matadi pani pa ulaaŋ, nene pale poia toni iza todi.
 
Yoova ighur sambam, taan, ve te, toman mbeb tisob to tineep ila. Mbnp 1:1+; Mbaŋ 14:15; Syg 4:11
Ve saveeŋ toni isob, ye pale mata iŋgali, ve itaghoni irau sawa isob.
 
Yes to koiadi titatan di, Yoova iyondyood padi, ve iuluul di pa pataŋani todi.
Ve yes to pitool igham di, ye ighamgham adi aniiŋ.
Ve yes to tineep ila koiadi nimadi, ye ighamgham mulin di. Mbo 37:17, 103:6, 107:9
 
Yes to matadi pisi, ye igham di tighita ndug.
Ve yes to pataŋani itatan di, ye iuul di, ve iit di tiza.
Yoova lolo inepneep to ndiran deŋiadi. Mbo 11:7; Mt 11:28; Yo 9:1+
 
Mata pa yes to ndug ite,
ve iŋginŋgin yes parooŋa ve ndinaara pa nepooŋadi.
Eemoghon ye iponpoon ataam pa ndiran samsamia. Igham 22:21+; Mbo 10:14,18, 68:5
10 Yoova pale igham pooz irau sawa isob.
Yam tamtoghon to ndug Zion, pooz to Maaron tiam pale inepneep tovene itaghoni taghoni gha ila.
Aleluia, tapait Yoova! Mbo 93:1, 99:1; Syg 11:15