5
Atibʉ́reco maquẽ ñañarére cãmotámasĩre
“Jesús Cõãmacʉ̃ beserigʉ Cristo niiĩ” jĩĩ padeoráno Cõãmacʉ̃ põnarã niicua. Ãpẽrãrẽ́ maĩrã́no cʉ̃́ã põnacãrẽ maĩcúa. Marĩ Cõãmacʉ̃rẽ maĩ, cʉ̃ʉ̃ dutirére tiirá, “cʉ̃ʉ̃ põnacãrẽ maĩã” jĩĩmasĩãdacu. Cõãmacʉ̃rẽ maĩrã́no cʉ̃ʉ̃ dutirére tiiíya. Cʉ̃ʉ̃ dutiré wisiória. Marĩ Cõãmacʉ̃ põna atibʉ́reco maquẽ ñañarére tiiría. Jesucristore padeorémena ãñurére tiinóã. Marĩ Jesuré “cʉ̃ʉ̃ Cõãmacʉ̃ macʉ̃ niiĩ” jĩĩ padeóa. Teeména dícʉ atibʉ́reco maquẽ ñañarére cãmotámasĩcu.
Jesucristo Cõãmacʉ̃ macʉ̃ niiĩ
Jesucristo Cõãmacʉ̃ macʉ̃ niiĩ. Cʉ̃ʉ̃ atibʉ́recopʉ niirĩ, Juan cʉ̃ʉ̃rẽ wãmeõtiwi. Cʉ̃ʉ̃rẽ wãmeõtigʉ, ocoména wãmeõtiwi. Too síro cʉ̃ʉ̃ curusapʉ diajõãwĩ. Biiro tiirémena “yʉʉ Cõãmacʉ̃ macʉ̃ niiã” jĩĩrére ẽñowĩ́. Cʉ̃ʉ̃rẽ wãmeõtiriguemena dícʉ ẽñoríwi. Cʉ̃ʉ̃ diariguemenacãrẽ ẽñowĩ́. Espíritu Santo “Jesucristo Cõãmacʉ̃ macʉ̃ niiĩ” jĩĩrére marĩrẽ ẽñoquí. Cʉ̃ʉ̃rã́ diamacʉ̃́ maquẽrẽ wedegʉ́ niiĩ. Atequetiré cʉ̃́ã basirora ẽñoṍya. Cʉ̃́ã ĩtĩã́rã ʉ̃mʉã́sepʉ niiĩya: Pacʉ, macʉ̃, teero biiri Espíritu Santo. Cʉ̃́ã ĩtĩã́rãpʉ niipacara, sĩcʉ̃rã niiĩ. Atibʉ́recopʉre Espíritu Santo wederémena “Jesús Cõãmacʉ̃ macʉ̃ niiĩ” jĩĩrére masĩnoã. Teero biiri Jesús cʉ̃ʉ̃ Cõãmacʉ̃ macʉ̃ niirére cʉ̃ʉ̃ wãmeõtinoriguemena, cʉ̃ʉ̃ diariguemena ẽñorígʉ niiwĩ. Basocá cʉ̃́ã ĩñariguere wedericãrẽ, marĩ padeóa. Cõãmacʉ̃ basocá wederé nemorṍ diamacʉ̃́ wedei. Cʉ̃ʉ̃rã́ cʉ̃ʉ̃ macʉ̃ niirecʉtirere wederigʉ niiwĩ. 10 Cõãmacʉ̃ macʉ̃rẽ padeogʉ́no Cõãmacʉ̃ wederére padeoquí. Cõãmacʉ̃ wederére padeohégʉno cʉ̃ʉ̃ jĩĩriguere jĩĩditorigue tiiróbiro wáari tiiquí; cʉ̃ʉ̃ Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ macʉ̃ niirecʉtirere wederére padeoríqui. 11 Cõãmacʉ̃ ateré wedequi: Cʉ̃ʉ̃ marĩrẽ catiré petihére ticorigʉ niiwĩ. Tee catiré petihére cʉ̃ʉ̃ macʉ̃pʉre niicu. 12 Cõãmacʉ̃ macʉ̃mena niigʉ̃́no catiré petihére cʉoquí; cʉ̃ʉ̃ macʉ̃mena niihẽgʉ̃no catiré petihére cʉoríqui.
Wedeyaponorigue
13 Mʉ́ã Cõãmacʉ̃ macʉ̃rẽ padeoráre atipũrẽ́ jóaa, mʉ́ã “catiré petihére cʉoa” jĩĩ masĩãrõ jĩĩgʉ̃.
14 Marĩ masĩtoaa: Cõãmacʉ̃ booróno sãĩrĩ́, marĩ sãĩrére tʉoquí. Teeré masĩrã, cʉ̃ʉ̃rẽ cuiro manirṍ sãĩmasĩ́ã. 15 “Cõãmacʉ̃ marĩ sãĩrére tʉoquí” jĩĩmasĩrõbirora “cʉ̃ʉ̃ marĩ sãĩã́riguecãrẽ ticotoai” jĩĩmasĩnoã.
16 Apetó tiigʉ́, Jesuré padeogʉ́no ñañaré tiirí, sĩcʉ̃no ĩñaboqui. Cʉ̃ʉ̃ ñañaré tiiré acabómasĩreno niirĩ, Cõãmacʉ̃rẽ sãĩbosáaro. Sãĩbosári, tee ñañaré tiiré acabómasĩreno niirĩ, Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃rẽ catiré petihére ticogʉdaqui. Apeyé ñañarõ tiiré acabónoña maniré niicu. Teeré “sãĩbosáya” jĩĩña maniã. 17 Niipetire ñañaré tiiré Cõãmacʉ̃rẽ netõnʉcã́re niipacari, apeyé ñañaré tiiré acabómasĩreno niicu.
18 Marĩ ateré masĩtoaa: Cõãmacʉ̃ põna ñañaré tiirécʉtiricua. Jesús cʉ̃́ãrẽ cotequi. Teero tiigʉ́, wãtĩãrẽ dutigʉ́ cʉ̃́ã padeorére ñañomasĩ́riqui. 19 “Marĩ Cõãmacʉ̃ põna niiã” jĩĩrére masĩã. Atecã́rẽ masĩã: Wãtĩãrẽ dutigʉ́ niipetira atibʉ́reco macãrãrẽ dutiqui. 20 Apeyecã́rẽ masĩã: Cõãmacʉ̃ macʉ̃ atirigʉ niiwĩ; marĩrẽ tʉomasĩ́rere ticorigʉ niiwĩ. Teeména Cõãmacʉ̃ diamacʉ̃́ niigʉ̃́rẽ masĩã. Cõãmacʉ̃menarã niiã. Teero biiri cʉ̃ʉ̃ macʉ̃ Jesucristomenacãrẽ niiã. Jesucristo Cõãmacʉ̃ diamacʉ̃́ macʉ̃ niigʉ̃́ niiqui. Cʉ̃ʉ̃rã́ niiqui sũcã catiré petihére ticogʉ́.
21 Mʉ́ã yʉʉ põnabiro niirã́, “cõãpõnarẽ basocá weerirare padeobócu” jĩĩrã, Jesuré wãcũrucujãña.
Nocõrõrã niiã.