JUAN
pʉarĩ́ jóaripũ
1
Cãmerĩ́ maĩdutíre
Yʉʉ mʉʉ Cõãmacʉ̃ beserigore, teero biiri mʉʉ põnarẽ ãñudutia. Yʉʉ bʉtoá dutirá* Ĩñaña “bʉtoá dutirá” glosariopʉre. menamacʉ̃ mʉ́ãrẽ niirṍrã maĩã. Yʉʉ dícʉ mʉ́ãrẽ maĩgʉ̃́ tiiría; niipetira diamacʉ̃́ maquẽrẽ masĩrã́ mʉ́ãrẽ maĩĩ́ya. Diamacʉ̃́ maquẽrẽ cʉoa marĩ. Tee marĩmena niirucujããdacu.
Cõãmacʉ̃ marĩ Pacʉ, teero biiri cʉ̃ʉ̃ macʉ̃ Jesucristo marĩ Õpʉ̃ mʉ́ãrẽ ãñuré ticoaro; bóaneõ ĩñaãrõ; ãñurõ niirecʉtiri tiiáro. Cʉ̃ʉ̃ teeré tiirí, diamacʉ̃́ maquẽrẽ masĩ, cãmerĩ́ maĩã́dacu.
Sĩquẽrã mʉʉ põnarẽ bʉajeáwʉ. Cʉ̃́ãrẽ Cõãmacʉ̃ marĩrẽ dutirobirora diamacʉ̃́ niirecʉtiri ĩñawʉ̃. Teeré ĩñagʉ̃, bayiró ʉseniwʉ̃. Mecʉ̃tígã mʉʉrẽ ateré bayiró jĩĩgʉ̃da: Marĩ cãmerĩ́ maĩrṍ booa. Tee mama dutiré mee niiã; máatapʉra marĩ padeonʉcã́rãrẽ dutiré cṹũrigue niiã. Marĩ cãmerĩ́ maĩrã́, Cõãmacʉ̃ dutirére tiirá tiia. Cʉ̃ʉ̃ marĩrẽ cãmerĩ́ maĩdutíyigʉ. Ate mʉ́ã tʉotóarepʉ niiã.
Jĩĩditorepira maquẽrẽ wederigue
Atibʉ́recopʉre paʉ jĩĩditorepira wáanetõya. Cʉ̃́ã “Jesucristo basocʉ́ marĩ tiiróbiro õpʉ̃ʉ̃cʉtigʉ bauárigʉ niiwĩ” jĩĩrére padeoríya. Cʉ̃́ãno jĩĩditorepira, Cristore ĩñatutira niiĩya. Ãñurõ tʉomasĩ́ña, Cõãmacʉ̃ mʉ́ãrẽ ticoadarere “tiidióbocu” jĩĩrã, Cõãmacʉ̃ niipetire mʉ́ãrẽ ticoadarere ãñurõmena ñeeãda jĩĩrã.
Cristo buerére cʉ̃ʉ̃ basiro cʉ̃ʉ̃ wãcũrémena “nemosãñúrõ buegʉda” jĩĩgʉ̃́no Cõãmacʉ̃rẽ cʉoríqui. Cristo buerére tiirucúgʉpeja Cõãmacʉ̃rẽ, teero biiri cʉ̃ʉ̃ macʉ̃rẽ cʉoquí. 10 Apetó tiigʉ́, sĩcʉ̃ mʉ́ã pʉtopʉ jeagʉ́ Cristo buerére wederiboqui. Cʉ̃ʉ̃norẽ mʉ́ãye wiseripʉ ñeerijãña. Ãñudutirijãña. 11 Mʉ́ã cʉ̃ʉ̃rẽ ãñudutira, cʉ̃ʉ̃ ñañarõ buerére niisotoapeara niiãdacu.
Wedeyaponorigue
12 Yʉʉ pee peti jĩĩdʉgare cʉomíã, cʉogʉ́peja. Atipũpʉ́re teeré jóaria. Máata marĩ ĩñaãdacu, Cõãmacʉ̃ boorí. Toopʉ́ cãmerĩ́ wedeapuadacu. Marĩ teero tiirá, ãñurõ ʉseniãdacu.
13 Mʉʉ bayio põna mʉʉrẽ ãñudutiya. Coocã Cõãmacʉ̃ beserigo niiyo.
Nocõrõrã jóaa.

*1:1 Ĩñaña “bʉtoá dutirá” glosariopʉre.