4
El Espíritu de Dios y el espíritu que está contra el Cristo
As íw̃oquinu, ricán to binat tew̃ay yinjacro. Eyinat uchta wacaro: “Aját Sir urá cut tew̃ro,” wacaro. Eyta waquí cuar Sir urá cuti téw̃tiro. Cajc bahnác cutar bísaran bísaran eyta tew̃yat sinquin yinjacro. Bahnáquinat Sir urá cut tew̃ic waquín ajc rahcti jaw̃i. Síraytara, Siray bártara ey istín ac bow̃ yajw̃i. Uch síhw̃awi: Bíyinatan “Jesucristo sibár ji yehnjác” wacáyatan, éyinat Sir urá cut tew̃ro. Cuatán bíyinatan Jesucristo sibár ji yehnti wacáyatan, éyinat Sir urá cut téw̃tiro. Eyinat Cristo quehsuquib urá cut tew̃ro. Eyta síhw̃awi. Baatán Cristo quehsuquib wicata rahjacro. Ahra cajc uch cuitar bar wijacro.
Aját baan sehnacro. Baan Sir imayro. Eyta bira baat tew̃yat sinquin ria cátiro. Ba ur wíquiba Siran eyro. Eyan urán tahnacro. Cuatán cajc uch cuitar tew̃yat sinquin chihtá wíquibra Sisraman eyro. Ey úrara Sir urá owárai cútiro.
Tew̃yat sinquin chihtá uch cajc cut binro. Eyta bira éyinat uch cajc cutar ey ojcor tew̃ro. Cajc uch cutar bin tew̃ic rehquít, uch cajc cutar Jesús chiwa bár éyinat ey chihtá rahcro. Cuatán isra Sírayro. Sir chihtá tew̃ro. Eyta bira Sir tamo síhw̃aquinat is chihtá bar rahcro. Cuatán Siray bár éyinatra is chihtá cat rahcua báreyra. Isatan eyta bow̃ yajquír istátaro. Bíyinat Sir chihtá rahcuítara Sir ajcan Camur Eya eyin ur ícatro. Eyta cuar bíyinat Sir chihtá ráhctitara Sir quehsuquib eyin ur ícatro.
Dios es amor
As íw̃oquinu, Sirat uw sehnacro. Isan rahra rahra sehnác chácataro. Biyin rahra rahra sehnáctara, éyinan Sir urá cut sehnác chácaro. Eyinan Sir sasaro. Sir it binro. Bíyinatan sehnác chátitar éyinatan Sir istiti binro. Sirat uw sehnacro. Ima uw quin cat cahujín sehnác chac ayro. Síratan uw sehnác eyan bar ehcujacro. Is quínoan uchta ehcujacro. Síratan is sehnác reht ima waquíj istán ey áyjacro. Cajc uch cuitar áyjacro. Isan waquíj chihtá cuitar ima jor etiti ítayta acu áyjacro. 10 Eyta rehquít, isat ítitan, Sirat is sehnacro. Isat ima sehnác rehquiti Sirat is sehnác chátiro. Cuat im urá cut is sehnác chájacro. Etar ima wacjá áyjacro. Caruc ojcor yauwin acu áyjacro. Isat ima tayar yajaquey tunin ac áyjacro. Eyta reht isat ítitan, Sirat is sehnacro.
11 As íw̃oquinu, Sirat isan eyta sehnác chihtara isat cat ijmár owár rahra rahra eyta sehnác chácataro. 12 Istiyati ub cutar Siran anto istítiro. Cuatán isan uw owár rahra rahra sehnáctara, Siran is ur ícatro. Etar cat Sirat uw sehnár yajquír eyta isat cat eyta caba sehnár yajquíc sinro. 13 Isat uchta síhw̃aro. Is urán Sir ícatro. Rahra Sir urá is ícatro. Isat eyta síhw̃aro. Sirat ima Ajcan Camur Eya is quin wíjacro. Eyta wijac rehquít, is urá Sir icar síhw̃aro. Ey urá is icar síhw̃aro. 14 Isat ítitan, Sir ima wacjá áyjacro. Uw bahnaquin siwin áyjacro. Isat eyta istír uw quin eyta ehcuro. 15 Bíyinatan “Jesús Sir waquijró,” sihw̃ar wacáyatan, eyin urá Sir ícatro. Rahra cat Sir urá eyin ícatro.
16 Eyta bijira, isat sihw̃ar ítitan, Sirat is sehnacro. Sirat uw sehnacro. Ima uw quin cahujín sehnác chac ayro. Eyta bira bíyinat uw sehnác ítictara, eyin urá Sir ícatro. Rahra cat Sir urá cat eyin ícatro. 17 Isat caba sehnác chaquin yajcáy yinjacro. Eyta yajcáy yinjác etar Sirat uw quin tayar chiín cuanyat, isra ayuí bár rehcáyqueyra. Cajc uch cuitar Jesucristo ur ay eyta is cat eyta chácaro. Eyta bijira is ayuí bár rehcáyqueyra. 18 Síratan isan caba sehnár yajcaro. Síratan is caba sehnár yajcayat is ayú rehca báreyra. Cuatán bíyinan ayú rehctar éyinat Sirat eyin caba sehnár yajquíc síhw̃atiro. Biyin ayú réhctara eyin Sirat cuécwata sihw̃ac étatro.
19 Sirat isan cahmor sehnác chájacro. Eyta bira isat rahra Sir sehnacro. Jesús chiwa cat sehnacro. 20 Cahujinat Sir sehnác waquí cuar, rabin quehsuro. Bíyinatan eyta yajcáyatan, éyinat tew̃yat sinro. Bíyinatan ijmár ub cut it bin sehnác bártara éyinatan ub cut istiti biwat bitách sehnár yájcajatro. Uw it bin sehnác bártara Siran ub cut istiti biwat bitách sehnár yájcajatro. 21 Sirat is quin uchta yajc áyjacro. Isat Sir sehnactar rabin cat sehnác chácataro.