3
Hijos de Dios
Uch síhw̃awi. Síratan Tetatán isan sehnacan cuitro. Is sehná reht isan Sir ima sasá aw̃uro. Isan Sir sasaro. Eyta cuaquir cajc uch cutar ur ay bár binat sihw̃at, isan Sir sasayi batro. Sir tamo síhw̃ati rehquít, eyta síhw̃aro. Aját baan sehnacro. Ah rícara isan Sir sasaro. Yahncutra Sir sasá bitara waátatara, áhajira bahnác istítiro. Eyta cuar uchrun itro. Jesús sicor wicayat, isan eyan wan waáyqueyra. Eyan bitáratara isat istáyqueyra. Istír car eyan wan waáyqueyra. Bíyinat Jesusan wan waata síhw̃ayat, éyinat ur ay bár yajquíc etro. Sir ub cahmor ur ay chácaro. Jesús urán ay bi eyta eyin cat eyta chácaro.
Bíyinatan ur ay bár yajcáyatan, éyinatan Sir chihtá yajti itro. Ur ay bár yajcayat, Sir chihtá yájtiro. Sir tayar yajcaro. Uwat ur ay bár yajquey tayar tunin ac Jesusan cajc uch cutar wijacro. Cuat imatra Sir táyari yájtiro. Ay batra yájtiro. Bíyinan Jesucristo jor cuiiti ítyatan, éyinat acsar acsar, ur ay bár yájtiro. Cuatán bíyinatan acsar, acsar ur ay bár yajcayat, éyinat Jesucristo tamo síhw̃atiro. Eyin urá Jesucristo icar chátiro. Aját baan sehnacro. Yají jaw̃i. ¿Cahujinat ba cayar yájcajaqui? Ba cayar yajti acu uch rahcwi. Bíyinatan Sir ub cahmar bahnác ay yajcáyatan eyin Sir ub cahmar ayro. Jesucrístoat Sir ub cahmar ay yajquír eyta éyinat cat eyta yajcaro. Cuatán bíyinatan ur ay bár yajcáyatan, éyinra Sisrámayro. Sisramat récaram cuar ah ocso tas ur ay bár yajcaro. Etar Sir wacján uch yajquín ac wijacro. Sisramat yajquey et ayin ac wijacro. Bíyinan Sir ima urá cut Sir sasá cháctara éyinan acsar, acsar ay batra yájtiro. Sir urán eyin icar chajac rehquít, ay batra yájtiro. Sir ima urá cut Sir sasá yinjác rehquít, ay bar yájcajatro. 10 Uchta jaw̃ istátaro. Bíyinan Sir sasátara, bíyinan Sisrám sasátara uchta jaw̃ istátaro. Bíyinatan yajcata ey yájtitara, éyinan Siray batro. Sisrámayro. Bíyinatan rabin sehnác bártara eyin Sírayi batro.
Amémonos unos a otros
11 Récaram echí isat chihtá uchta rahjacro. Isan rahra rahra sehnác chácataro. 12 Is urán is cohtín ajc Caín ur éytara chácajatro. Uchicrias cohtín Caín Sisramay chájacro. Eyta rehquít ima taná yau téjecro. ¿Cohtín Cainat bitara reht taná yau téjequi? Uchta etar yaujacro. Imatra ur ay bár yajacro. Eyta cuar tan éyatra ay yajacro. Ay yajác étara yau téjecro. 13 Etarwan rábinu, ba ay yajcayat, cajc uch cutar ay bár yájqueyinat ba quehswáyatra ojc siti jaw̃i. 14 Récaramra isat Sir tayar yajác ques sácata binro. Ahra isat ítitan, Sir jor etiti ohbac ítayqueyra. Isat rabin sehná rehquít, eyta ítayqueyra. Cuatán bíyinan Jesús chiwa sehnác bartar, éyinra Sir tayar ques sácata binro. 15 Bíyinatan uw quehswáyatan, éyinat uw yauwir eyta yajcaro. Baat ítitan, bíyinat uw yaúyatan, éyinra Sir jor ítajatro. 16 Jesusat is sehnác rehquít, is sácati acu chinjacro. Eyta chinjác etar isat ítitan, Jesusat uw sehnacro. Etar isat cat cahujín sehnác chácataro. Eyin sehnác rehquít eyin siwin acu china tacat síwataro. 17 Bara oyan chétara, ray chétara rabin cahujín oya bártara, ray bártara, bahat eyta ityat ey tamo síhw̃atieyra, ey quin wítieyra baat rabin sehnác batro. Sirat uw sehnác eyta baat rabin eyta sehnác batro. 18 Aját baan sehnacro. Isan rahra rahra sehnác chácataro. Cuw cutar “aját bah sehnacro,” wacayat, yarisi batro. Unian sehnáctara cahujín obir yajcátaro.
Confianza delante de Dios
19 Isatan eyta rahra rahra sehnác chácayat, isan uní queney sasá síhw̃ataro. Sir ub cahmar ehúr bár jácataro. 20 Is urát ijmár quin isat ay bár yajaquey ehcúc cuar, is úrara Sir ur owárai cútiro. Síratra bahnacan itro. Etar Sir ub cahmor ehúr bár jácaro. 21 Rábinu, ijmár urát is quin isat bitara utar ur ay bár yajti ehcúyeyra, Sir at cahm áyui batro. 22 Isat Sir chihtá yajcaro. Sir ahní chácayta acu icúr bi yajcátatara isat eyta yajcaro. Eyta yajc rehquít, isat ey quin icúr chícayat, eyat is quin eyta wícaro. 23 Sirat uchta yajquín wajacro: “Jesucristo as wacjá síhw̃awi. Ey tamo síhw̃awi. Rahra rahra sehnác chaw̃i,” wajacro, Sirat. Jesucrístoat cat eyta yajquín wajacro. 24 Bíyinatan eyta yajcáyatan, eyin urá Sir ícatro. Sir urá cat eyin ícatro. Isat uchta síhw̃aro. Sir urá is ícatro. Isat eyta síhw̃aro. Sirat ima Ajcan Camur Eya is quin wíjacro. Ey wijac rehquít, Sir urá is icar síhw̃aro.