2
Cristo, nuestro abogado
Aját ba sehnacro. Baatán ur ay bár yajti acu ba ac uch cuihsuro. Eyta cuar ur ay bár yajquítara, Jesucrístoat Tet quin is cuitar wacátaro. Jesucrístoat Sir ub cahmor bahnác ay yájqueyat is cuitar wacátaro. Eyan isat Sir tayar yajác tunin acu chinjacro. Eyta cuar is istir bínati tayar yajáqueya tunin acu chíntiro. Uw bahnáquinat Sir tayar yajaquey tunin acu chinjacro. Isat Sir chihtá yájctara ijmár urá cutar Siran it síhw̃ataro. Bíyinat “Aját Siran itro,” waquí cuar, Sir chihtá yajti cuácayatra tew̃yat sinro. Eyin ur icar Sir chihtá cátiro. Cuatán bíyinat Sir chihtá yajcáyatan éyinatan Sir sehnacro. Sir sehnár yajquíc caba sinro. Eyta yajquír síhw̃ataro: “Isan Sir jor cuiiti itro,” síhw̃ataro. Istiyát “Sir jor cuiiti itro,” wacaro. Bíyinatan eyta wacayat, éyinatan ur ay yajcátaro. Jesusat yajác eyta yajcátaro.
El nuevo mandamiento
As íw̃oquinu, chihtá baat yajquín acu aját cuihsúc awan bini batro. Cahmor im eyro. Récaram ba quin ehcujáqueyan uchan im eyro. Baat chihtá uchan récaram bar rahjáquinro. Eyta cuar chihtá uchan ba acu awan binan wanro. Etar ba ac cuihsuro. Chiht uchan Jesucrístoat ay yajcaro. Baat cat ay yajcáy yinjacro. Chéycara cutar tinjac cajc cutar uwat récaram rahjác chihtá yajti cuácayat cat, éytaan wan ay bár rehjecro. Ahra rahsa cuan bir eyta cajc cutar cat éytaan wan ay rehc bicaro, uwat récaram rahjác chihtá yajquíc rehquít. Uwat cajc bahnác cutar uch chihtá rahcyat, uní quen cuanjacan wanro. Istiyát waquít: “Cuanír cuitar yajquír eyta aját éytaan wan ur ay yajcaro,” wacaro. Eyta wac cuar rabin quehsuro. Bíyatan rabin quehsuyat, ur ay yájtiro. Cuanír cuitar yajcata bin eyta eyat eyta yájtiro. Tinjac cutar yajquír eyta eyat éytaan wan ay bár yajcaro. 10 Cuatán bíyatan rabin sehnactar cuanír cuitar yajquír eyta eyat éytaan wan ur ay yajcaro. Etar ey chihtá cut cahujín quin ay bár yajc áytiro. 11 Cuatán bíyatan rabin quehsúctara tinjac cutar yajquír eyta eyat cat éytaan wan ay bár yajcaro. Eyat ay yajquíc síntiro. Ayra yájcajatro. Ub bár chaquir eyta eyin éytaan wan urá bár jájacro, ur ay bár yajquíc rehquít.
12 Aját síw̃jaquinu, ba ac uch cuihsuro. Baat ay bár yajác táyaran Jesusat tunjac etar cuihsuro. 13 Bihtinu, ba ac uch cuihsuro. Anto cajc chati cuar echí itquey, baatán ey itchác etar cuihsuro. Anto síbijinu, ba ac uch cuihsuro. Ba Sir sasaro. Etar ay bár yajc ayquib ria cátiro. Eyta rehquít ba ac cuihsuro. 14 Aját síw̃jaquinu, Siran Tetán baatán it binro. Eyta rehquít, ba ac uch cuihsuro. Bihtinu, anto cajc chati cuar echí itquey baatán it binro. Eyta rehquít, ba ac uch cuihsuro. Anto síbijinu, baat Sir chihtá wácati ay cájacro. Sir chihtá ba ur ícatro. Baatán ay bár yajc ayquib ria cátiro. Eyta rehquít, ba ac uch cuihsuro.
15 Cajc cuitar ur ay bár eyin chihtá racar rehti jaw̃i. Ur ay bár éyinat yajquíc eyta baat cat eyta yajca racar rehti jaw̃i. Bíyinatan cajca cutar ur ay bár eyin chihtá racar rehcayat, éyinatan Siran Tetán sehnác batro. Bíyinat ur ay bár binat yajquíc eyta yajca racar rehcayat, éyinatan Siran Tetán sehnác batro. 16 Cajc cutar ur ay bár eyin chihtá Sírayi batro. Cajc uch cutar imárinayro. Cajc uch cutar bin ur ay bár bin úchtaro. Imár sibaratán bitara yaj cun réhctara eyta yajcaro, imár ahní rehquín acu. Imár ub cutar itquey imáraya secua rácatro. Uwat imár ojcor caran tahnác síhw̃ayta acu bahnác sécuaro. Uwat eyta yajquín acu Sirat áytiro. Cajc cutar bin ur ay bár binat eyta yajcaro. 17 Cajc uch bahnác bahnáyqueyra. Cajc uch cutar uwat sibár cut icúr yaj cun rehquey ey cat bahnáyqueyra. Icuran biyan racar rehquey ey cat bahnác bahnáyqueyra. Uwat imár ojcor caran tahnác síhw̃ayta acu sécuajaquey bahnác bahnáyqueyra. Cuatán bíyinatan Sir chihtá yajcayat, eyin bahná báreyra. Saca báreyra. Sir jor etiti ítayqueyra.
La verdad y la mentira
18 Aját baan sehnacro. Ahra cabar tinic cab bar cucaro. Baatán uch chihtá bar rahjacro. Cristo quehsuquib yehnata ey rahjacro. Ahra Cristo quehsuquin to yinjacro. Cristo quehsuquin to yinjác etar, isat ítitan, cabar tinic cab bar cucaro. 19 Cristo quehsuquin is owár sécuajaquinro. Eyta cuar ahra bar waa béjecro. Is owár sécuajac cuar, isat sihw̃ac eyta éyinatra eyta síhw̃atiro. Isat sihw̃ar eyta síhw̃ajaquir waquít, is owár ítata binro. Eyta cuara waa bejec étarwan isat ítitan, isat sihw̃ar eyta éyinat éytara síhw̃atiro. 20 Jesusat Sir Ajcan Camur Eya ba ur icar chájacro. Ba ur icar Sir Ajcan Camur Eya chajac rehquít, biyan unítara, biyan uní bártara baat ey itro. 21 Baatán uní sinti étari cuihsútiro. Uní sinjac etar cuihsuro. Baat itit cat chihtá uní queney sicatra tew̃yat batro. Baatán eyta it etar aját cuihsuro. 22 ¿Biyan sucuar téw̃quibca? Bíyatan “Jesusan Sirat Cara Ayin Wajaquin eyi áytiro,” wacáyatan, eyan sucuar téw̃quibro. Bíyatan eyta wacayat, Cristo quehsuro. Eyatan Tet cat, wacjá cat quehsuro. 23 Bíyinatan “Jesús Sir waquíj bár,” wacáyatan, Tet ur eyin ícari batro. Cuatán bíyinatan “Jesusan Sir waquijró,” síhw̃ayatan Tet urá eyin ícatro. 24 Eyta bira baatán chihtá cájaquey im ey tamo ba ur icar síhw̃awi. Chiht ey waca teti jaw̃i. Baatán eyta wácati cuácayatan, Sir waquíj joran cuiiti ítayqueyra. Tet ima jor cat cuiiti ítayqueyra. 25 Jesucrístoat is quin eyta wajacro. Isan Sir jor etiti ohbac ítata, wajacro.
26 Cahujinat ba cayar yajca racar rehc eyin ojcor eyta cuihsuro. Baat ey ojcor istayta acu eyta cuihsuro. 27 Cuatán Jesucrístoat Sir Ajcan Camur Ey ba ur icar chájacro. Eya ba ur icar rehcayat baat siw̃quin istiyá táyotiro. Sir Ajcan Camur Eyat ba bahnác siw̃ro. Eyat uní siw̃ro. Tew̃yat síw̃tiro. Cristo jor cuiiti itin síw̃jacro. Eyta bira Jesucristo jor cuiiti ituwi. 28 Aját baan sehnacro. Acsar cat Jesucristo joran cuiiti ituwi. Jesucristo sicor wicáyqueyra. Ey wicayat, ba ahní rehcayta acu, ey jor cuiiti ituwi. Ehúr bar jácayta acu ey jor cuiiti ituwi. 29 Baat ítitan, Jesucrístoat Sir ub cahmor bahnác ay yajcaro. Eyta cuácayat uch cat sínataro. Sir ub cahmor bahnác ay yájqueyinan Sir sasaro.