Primera carta del apóstol
San Juan
1
La palabra de vida
Anto cajc chati cuar echí itquey ojcor isat ba acu cuihsuro. Isat eyat tew̃ic rahjacro. Eyan ijmár ub cut itchacro. Yají wahitchacro. Ijmár at cut ey butajacro. Isat ey ojcor cuihsuro. Eya Sir owár etiti ohbac it áyqueyro. Jesucristo eyan eyro. Eyat Sir bitáratara, icúr yájctara ehcuro. Sir owár etiti ohbac it ayquey Jesucrístoan uwat wahitín acu sibár ji cajc uch cutar wijacro. Wicayat ísatan ey itchacro. Etar ey ojcor uw quin ehcuro. Ey ojcor tew̃ro. Sir owár etiti it ayquey Jesucristo récaram echí Sir owár, Tet owár itro. Etara isat istín acu sibár ji cajc uch cutar wijacro. Isatan ey istír car ba acu cuihsuro. Isat itchaquey ojcor, tew̃ic rahjaquey ojcor ba quin ehcuro. Ba is owár tan wan ítayta acu ehcuro. Isan Sir jor, Tet chor tan wan itro. Isan ey waquích Jesucristo jor tan wan itro. Isan Sir jor, Jesucristo jor tan wan itir eyta ba cat eyta is owár tan wan ítayta acu cuihsuro. Carit uchan ba acu cuihsuro. Isan ahnian caba rehquín acu cuihsuro.
Dios es Luz
Jesusat is quin ehcujacan uchan eyro. Isat acsar ba quin ehcunro. Siran urá wíqueyro. Uw quin urá wícayat eyin ur icar cuanír éytaro. Siran cuan áyqueyro. Ur ayro. Ur ayan cuít etar Síratra ay batra yájtiro. Bíyinat ay bár yajcayat, eyin ur icar tínjacan wanro. Siran cuan ayquey etar ur icar tínjacan wanra batro. Ay batra yájtiro. Is ur icar tinjac éytaan wan isat ay bár yajca rabar “Asan Sir jor tan wan itro,” wacayat, tew̃yat sinro. Ay yajti rehquít, tew̃yat sinro. Cuatán Siran cuan áyqueyro. Ay yajcaro. Sirat ay yajquír eyta isat cat eyta yajcayat, isan rahra rahra tan wan itro. Etar cat isat Sir tayar yajác sicor tayar bár jácaro. Sir wacjá Jesús chinír ab bijác cuitar Sir tayar túnjacro. Etar isan sicor tayar bár jácaro. Bíyatan “Aját Sir tayar yájtiro,” waquíctara, tew̃yat sinro. Uní wati cuar, imát sehw̃at uní tew̃ro. Eyin ur cut uní queney istítiro. Etar eyta tew̃ro. Cuatán isat bucoy, bucoy tayar yajaquey Sir quin bahnác ehcwáyatan, Síratan is cayar yájtiro. Yajcata ey yajcáyqueyra. Sicor tayar bár jácayqueyra. Etar is urán sicor ay chácayqueyra. 10 Cuatán Sir imát waquít: “Uw bahnáquinat ay bár yajacro,” wacaro, Sirat. Eyta cuar uwat “Isat ay batra yájtiro,” wacata óraro. Eyta wacayat, Sir wajacan uní wati síhw̃aro. Isat eyta wáctara, Sir chihtá is ur ícari batro.