3
La venida del Señor
Uch síhw̃awi. Aját ba racar rehquít bucoy carit uch cuihsuro. Récaji cuihsujác cuitar cat, uch cuitar cat baat orac síhw̃ayta acu cuihsuro. Baat récaji sinjac sicor tan chinti acu cuihsuro. Uchicrias Sir chihtá ehcúquinat wac bahjaquey síhw̃awi. Cara is síuquibat is quin yajc ayjac ey ojcor cat síhw̃awi. Chihtá eyan Sir uw cárinat ba quínoan récaji síw̃jacro.
Récaram uchan ibtu síhw̃awi. Cabar tinic cuitar cab cu racayat, uwat Sir chihtá buror sisáy yináyqueyra. Báchuti ur ay bár yajcáy yináyqueyra. Buror sisá rabar uchta wacátaro: “¿Baat síhw̃atan: ‘Jesús sicor wicata,’ síhw̃aqui? ¿Ba tanra eyta síhw̃aqui? Jesusat sicor wiquín wac bahjacan úchicriro. Eyta cuar wítiro,” wacáyqueyra. “Cajc uchan chajac úchicri cuar ah rícara cat im éytaro. Is bihtín cohtín itchac cuitar cuar ah acat tas cajc uchan im éytaro,” wacáyqueyra. “Eyra wicá báreyra,” wacáyqueyra. Eyta waquíc cuaran éyinatra uch chihtá it cuáquiran síhw̃atiro. Sir ima ajc cutaran cuacrár abá cat, cajca uch cat cuanír chájacro. Síratan riw sicar cajcan ican arír chájacro. Etar cajc eyan riw ey tacá sar cuanír chájacro. Etar cajc ey cuitar chájaquey ítchareht riw im ey cuitara Sirat sutchacro. Cajc bahnác cuitar riw uhrú tas cuin áyjacro. Eyta jaw̃ uw cat, ruwa cat, ricúm cat bahnác tíw̃jacro. Ahajira Sir ima chihtá cuitar cajc cat cuacúr abá cat cuanro. Etar cat Sir ima ajc cutar chihtá cutar, cajc cat cuacúr abá cat oc cut wahnín sehw̃ac cuar récaji wáhntiro. Uwat ima tamo síhw̃ati binat Sir ima tayar yajác ques cuecuc cab cuquic acor itro. Eyta cuecun cab cucayat uw cat, cajc cat, teya cat, abá cat bahnác bahnáyqueyra.
Aját ba sehná rehquít ba quin wacaro. Chihtá uchan sihw̃ac etiti jaw̃i. Sir imát ítitan, bara mil cat, riy istiy cat imár owáraro. Riy istiy cat, bara mil cat istiy cuitra batro. Imár owáraro. Eyta cuar cahujinat sihw̃at, Jesusat uw cayar yajacro. Sicor wiquín wac bahjác cuaquir, in wítiro. Eyta síhw̃aquinat eyta síhw̃ajar bin síhw̃aro. Eyta sihw̃ac cuar, Jesusat uw inra cuecu cun batro. Uwat Sir tayar yajcayat ques bahnaquin tiw̃ cun batro. Síratan bahnáquinan siwa rácatro. Etar uw quir binat ur ay bár yajquíc ques cue chaquic acor itro. Ur ay bár ey tehmóc acor itro. Eyta étarwan in wítiro. 10 Eyta cuat cábara tinic cab cucayat in bar tin áyataro. Bésinat cheycar cuitar bes yajcáy istiti wiquír eyta cabar tinic cab cucayat cat eyta cab rehti istiti tináyqueyra. Tinyat cuacúr abá sicor bar bahnáyqueyra. Abá bahnyat ajcyara to béyqueyra. Cajcan, ican, bówaran, cúbaran, rirarán, bahnacan oc cut wahnáyqueyra.
11 Eyta cuácayat, cajc cat, cuacúr abá cat bahnác bahnín yajcayat, baat bitara yajcátatara ey síhw̃awi. Baat ur ay yajcátaro. Baat Sir tamo cuít síhw̃ataro. Behmaran Sir imáy chaquir car, ay yajcátaro. 12 Cábara anto tinti cuat ur ay eyta yajcátaro. Jesucristo sicor birá rehti racayta acu, cábara birá rehti tinayta acu, ur ayan cuít yajcátaro. Cábara tinyat, cuacúr abá bo wahnyat, bár jácayqueyra. Cajcan, ican, bówaran, cúbaran, rirarán, bahnacan oc cut wahnár sécayqueyra. 13 Cajcan, ican, bówaran, cúbaran, rirarán, bahnacan sequir cuitar cuacúr abá cat, cajca cat tehmár car, ibsoy chácayqueyra. Sir imát eyta chaquin wac bahjacro. Eyta chaquin yajcayat récaji bahnáquinat ur ay yajcátaro. Isan eyta chac acor itro.
14 Aját behmár sehná reht uch wacaro. Baan cabar tinír car istiy cuaníc acor cajca ibsoy bi chaquic acor ítuwi. Ey acor ita rabar Sirat ba tamo ay séhw̃ayta acu ay batra yajti jaw̃i. Sir jor ohbac itin acu Sir tayar yajti jaw̃i. 15 Sirat cabar in tin ayti cuácayat, baat Sir tamo yají síhw̃awi. Is bar síwata síhw̃awi. Is rabin Pábloat cat ey ojcor ehcún ac cuihsujacro, ba quin ayin acu. Sirat ey ur icar wijac cuitar eyta cuihsujacro. 16 Pábloat carit istiy cuitar cat, istiy cuitar cat ey ojcor ehcuro. Pablo carit cuihsujaquey istiy cat, istiy cat chihtá cahují ayra ráhctiro. Sir chihtá istiti binat chihtá eyan tehmoro. Urá bár binat chihtá eyan tehmoro. Eyta tehmár cuitar imár ruhw̃uro. Sir carit cahují tehmár eyta éyinat Pablo carit cat eyta tehmoro. Eyta tehmoyat ques cab oc icar téyqueyra.
17 Rábinu, aját ba sehná rehquít ba quin wacaro. Ahra baatán itro. Baat ítitan, uwa uní síw̃quinan wan cuaquir, tew̃yat sinay yinátaro. Anto siw̃ay behti cuácayat baatán itro. Eyta bira yají chaw̃i. ¿Báchuti ítquinat ba quin sucuar téw̃ajaqui? ¿Ba cayar yájcajaqui? ¿Ba quin Sir chihtá waca áyajaqui? 18 Cuatán Cara Jesucristo chihtá acsar acsar yajquíc sinwi. Eyat ba cuitar wacayta ac acsar acsar yajquíc sinwi. Ah rícara cat bur cut suw cut cat Jesucrístoan ayan cuitro. Eyta cuácayat uw bahnáquinat ey ojcor ay tew̃átaro. Amén.